Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
התוצאה

EnglishHebrew
by Ariel Picard אראיל פיקאר
התוצאה  המתקבלת היא, שהמהפכה נתפסת 0 . .. / שהייתה קיימת מאז ומתמיד כהמשך רציף של המסורת עצמה. 20 לשאלת המודעות לשינוי בתהליך הפרשנות יש חשיבות רבה בעידן המודרני. בעידן זה הפכו השינוי והחידוש שם נרדף לקִדמה והצלחה בחוגים התומכים במודרניזציה. לעומת זאת, המתנגדים למודרניזציה מבטאים את התנגדותם לא פעם במאבק נחרץ נגד כל שינוי. לפיכך נאבקים רבנים המייצגים את התפיסה האורתודוקסית בכל ניסיון לשנות את ההלכה כתוצאה מתמורות הזמן, גם אם מדובר בהליך פרשני ולא בביטול או בשינוי של הלכות. מעניין לגלות שלעתים המאבק אינו בשינוי ההלכתי, אלא במודעות ובכוונה לחידוש, וכן בשימוש ברטוריקה של שינוי וחידוש. הצעות הלכתיות חדשות עשויות להתקבל בתנאי שינוסחו כהמשך של המסורת ולא כחידוש. המאבק הוא אפוא במודעות לתמורה ההלכתית ולא בתמורה עצמה. דוגמה לכך אפשר לראות בוויכוח שמנהל הרב עובדיה יוסף עם הרב עובדיה הדאיה בדבר התוקף של עילת  עוברת על דת יהודית לגירושין בימינו. הנושא יידון בהרחבה בפרק אחד־ עשר, ועיקרו קשור בתמורה שחלה בחברה היהודית המודרנית ובשאלה אם אפשר להצהיר שהתמורה החברתית גוררת שינוי בהלכה. המוטיב המוביל את פסיקתו של הרב הדאיה הוא:  הרי זה דבר פשוט דיש חילוק בין הזמנים הרי דאפילו עניין הפריצות דנו כפי העת וכפי הזמן שנראה לעולם שהוא בגדר 0 . .. / פריצות, כלומר יש לתת ביטוי הלכתי שמשקף את תמורות הזמן. לעומת זאת טענתו העיקרית של הרב יוסף היא:  שאיך ייתכן לומר שח ו הדין ישתנה לפי הזמן? מעיון בדבריו אנו למדים שהדגש הוא במילה  לומר, היינו במתן ביטוי מודע לשינוי ולא בעצם השינוי של הדין שאותו מסביר הרב יוסף כהמשך רציף של המסורת ההלכתית. ד. ההלכה כתרבות ההלכה כמערכת של סימנים השקפת  מנגנוני הבקרה של התרבות יוצאת מן ההנחה שהמחשבה האנושית היא ביסודה חברתית ופומבית כאחת, שמשכנה הטבעי בחצר הבית, בכיכר השוק ובחוצות העיר. החשיבה אינה נבנית בעיקרה מ אירועים במוח ( אף על פי שאירועים שם ובמקומות אחרים הכרחיים להתהוותה) אלא מן המגע והמשא עם מה שכינו ג ורג מ. מיד ואחרים סמלים משמעותיים — בעיקר מגע ומשא עם כל דבר, למעשה,  0 . .. / מילים, אבל גם מחוות, ציורים, צלילים היוצא מגדר ממשות גרידא ומשמש לאכיפת משמעות על הניסיון. 21 77 �� מתודת המחקר.  20 שגיא תשנ ט, עמ 173.  21 גירץ 1973 , עמ 54 Chapter Home | TOC | Index u u

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
התוצאה המתקבלת היא, שהמהפכה נתפסת 0 . .. / שהייתה קיימת מאז ומתמיד כהמשך רציף של המסורת עצמה. 20 לשאלת המודעות לשינוי בתהליך הפרשנות יש חשיבות רבה בעידן המודרני. בעידן זה הפכו השינוי והחידוש שם נרדף לקִדמה והצלחה בחוגים התומכים במודרניזציה. לעומת זאת, המתנגדים למודרניזציה מבטאים את התנגדותם לא פעם במאבק נחרץ נגד כל שינוי. לפיכך נאבקים רבנים המייצגים את התפיסה האורתודוקסית בכל ניסיון לשנות את ההלכה כתוצאה מתמורות הזמן, גם אם מדובר בהליך פרשני ולא בביטול או בשינוי של הלכות. מעניין לגלות שלעתים המאבק אינו בשינוי ההלכתי, אלא במודעות ובכוונה לחידוש, וכן בשימוש ברטוריקה של שינוי וחידוש. הצעות הלכתיות חדשות עשויות להתקבל בתנאי שינוסחו כהמשך של המסורת ולא כחידוש. המאבק הוא אפוא במודעות לתמורה ההלכתית ולא בתמורה עצמה. דוגמה לכך אפשר לראות בוויכוח שמנהל הרב עובדיה יוסף עם הרב עובדיה הדאיה בדבר התוקף של עילת \\" עוברת על דת יהודית\\" לגירושין בימינו. הנושא יידון בהרחבה בפרק אחד־ עשר, ועיקרו קשור בתמורה שחלה בחברה היהודית המודרנית ובשאלה אם אפשר להצהיר שהתמורה החברתית גוררת שינוי בהלכה. המוטיב המוביל את פסיקתו של הרב הדאיה הוא: \\" הרי זה דבר פשוט דיש חילוק בין הזמנים הרי דאפילו עניין הפריצות דנו כפי העת וכפי הזמן שנראה לעולם שהוא בגדר 0 . .. / פריצות\\", כלומר יש לתת ביטוי הלכתי שמשקף את תמורות הזמן. לעומת זאת טענתו העיקרית של הרב יוסף היא: \\" שאיך ייתכן לומר שח\\" ו הדין ישתנה לפי הזמן?\\" מעיון בדבריו אנו למדים שהדגש הוא במילה \\" לומר\\", היינו במתן ביטוי מודע לשינוי ולא בעצם השינוי של הדין שאותו מסביר הרב יוסף כהמשך רציף של המסורת ההלכתית. ד. ההלכה כתרבות ההלכה כמערכת של סימנים השקפת \\" מנגנוני הבקרה\\" של התרבות יוצאת מן ההנחה שהמחשבה האנושית היא ביסודה חברתית ופומבית כאחת, שמשכנה הטבעי בחצר הבית, בכיכר השוק ובחוצות העיר. החשיבה אינה נבנית בעיקרה מ\\" אירועים במוח\\" ( אף על פי שאירועים שם ובמקומות אחרים הכרחיים להתהוותה) אלא מן המגע והמשא עם מה שכינו ג' ורג' מ. מיד ואחרים סמלים משמעותיים — בעיקר מגע ומשא עם כל דבר, למעשה, 0 . .. / מילים, אבל גם מחוות, ציורים, צלילים היוצא מגדר ממשות גרידא ומשמש לאכיפת משמעות על הניסיון. 21 77 �� מתודת המחקר . 20 שגיא תשנ\\" ט, עמ' 173 . 21 גירץ 1973 , עמ' 54 << Chapter >> Home | TOC | Index u u
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 965-226-328-1

 Special Access Code:

 Other related titles:
A World Hidden in the Dimensions of Time  עולם נסתר בממדי הזמןA World Hidden in the Dimensions of Time עולם נסתר בממדי הזמן

 Already viewed books:
The Philosophy of Rabbi Ovadya Yosef  משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורותThe Philosophy of Rabbi Ovadya Yosef משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות