Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
662 Documents personalment

by Jose Hinojosa Montalvo
662 Documents personalment se fecen la sua absencia e contumacia no obstant rescrivintnos de vostre procehiment com per cascun de vos siam prests fer coses semblants e majors puix de justicia proceheixquen. Data in Muriveteri VIII. die mensis augusti, anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXXV. Responsiva de la dessus scrita letra De nos En Berenguer Mercader, donzell, etc,, e lochtinent de batle general del regne de Valencia. Al magnifich lo batle de la vila de Morvedre o a son lochtinent. Saluts e honor. En lo dia data de la present nos es estada presentada una letra vostra per En Miquel Salselles, vehi de aquexa vila, directa a universes e sengles officials en la quel es estat request a instancia del dit En Miquel Salselles que fossen donats X. dies de manament extraordinari perempter a Samuel Aztoni, alias Pastor, juheu de la juheria de aquexa vila de XXII. lliures e les pensions e prorrata degudes fins en la present jornada e les messions salvo iure compotum per les causes e rahons en la dita vostra letra contengudes o dins aquells haja offerts bens etc. o mostrades justes rahons etc., almes etc,, e no resmenys fos manat al dit juheu dins lo dit temps haja constituhit procurador en la dita vila ab sagrament de no revocar, lo qual haja de intimar a la part altra ab cominacio que passat lo dit termini los actes de la dita execucio se faran ab les portes de la cort vostra segons que totes les dites coses e altres en la dita letra son pus largament contengudes. E nos vista la dita letra e les coses en aquella requestes procehir de justicia en continent havem fet donar personalment al dit juheu los dits X dies de manament extraordinari en vostra letra contengudes per En Jacme Segura verguer de nostra cort. E no resmenys li havem fet fer per lo dit verguer lo manament de constituhir procurador en la dita vila av dagrament de no revocar si e segons en vostra letra es estat request per que de les dites coses vos certifficam offerintnos, etc. Data Valentie XII. augusti, anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXXV. 811 Valencia, 11 November 1485 The baile general intervenes in favour of Salamo Çaporta and Mosse Ardit from whom the mustaçaf had confiscated some woollen material, the latter having no jurisdiction over questions concerning the Jews. ARV, Bailía 1158, fol. 111r- v Comissio al mustacaff de la vila de Murvedre. De nos En Andreu Catala, cavaller conseller del molt alt senyor rey e regent la batlia general de la ciutat e regne de Valencia per lo molt magniffich mossen Diego de Torre, cavaller conseller del dit senyor rey e batle general de la ciutat e regne de Valencia. A lhonorable En Marti Sparça, donzell e mustacaff de la vila de Murvedre. Saluts e honor. Com per En Salamo Çaporta e per Mosse Ardit, juheus de la juheria de la dita vila, sia stat a nos recorregut e deduhit en greuge e notori prejuhi que vos, sobredit En Marti Sparça, com a mustacaff de aqueixa vila haurieu feyta fer e publicar una crida per la dita vila en e ab la qual havets manat a tots e qualsevol botiguers e o venedors de draps de lana que dins cert termini en la dita crida specificada aguessen aparellats los dits draps de lana e que no venen aquells sino apparellats sots certes e grans penes. E apres per execucio de les dites penes haurieu presos los draps de les botigues de aquells e portais a la lotgeta de vostre offici, per la qual raho los hauria convengut dar fermançes e prestar certa obligacio de pagar certes quantitats o de restituhir los dits draps segons que per actes publichs aparia als quals se refferien. E com vos, dit mustacaff, no tingau jurediccio sobre los dits juheus e senyaladament en fer tals enantaments e procehiments requirents que per nos deven esser revocats e manar a aquell sots certes e grans penes que daqui avant no enanteu ne conegau en res sobre los dits juheus ne bens de aquells e esser vos scrit  ut infra, per tal, de part del dit molt alt senyor rey, instants los dits requirents vos dehim e manam que en alguna manera no us entrametats dels dits juheus ni fer ni ordenar ninguna cosa com a aquells sens convocacio e intervencio del magnifich batle de aqueixa vila o nostre com la jurisdiccio de aquells pertanga a nos e cort nostra per diversos privilegis, prachmatiques e sancions reyals a la nostra cort e jurisdiccio pertanyents e atorgats e de continent cancellen e scancellar façan tots e qualsevol obligacions e fermances per la damunt dita raho donades e fetes, e en res no us entrametats de aquells sots pena de mil florins dor dels bens vostres exhigidors e a la regia cort aplicadors. Data Valentie XI. novembris, anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXXV. Andreu Catala, regente. 812 Valencia, 20 February 1486 Mosse Ardit, Jew of Morvedre, is summoned to appear before the court of the baile general. ARV, Bailía 1158, fol. 182v- 183r De nos En Diego de Torre, cavaller conseller e cambrer del molt alt senyor rey e batle general del regne de Valencia. A tu Mosse Ardit, juheu de la juheria de la vila de Morvedre. Denant nos e cort nostra es comparegut lonrat e discret En Luis Collar, notari procurador del magnifich En Andreu Gacull, ciutada, dient que per certa causa o demanda que ell vol intemptar denant nos contra tu, dit Mosse Ardit, per causa de certa mula que Chapter Home  | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
662 Documents personalment se fecen la sua absencia e contumacia no obstant rescrivintnos de vostre procehiment com per cascun de vos siam prests fer coses semblants e majors puix de justicia proceheixquen. Data in Muriveteri VIII. die mensis augusti, anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXXV. Responsiva de la dessus scrita letra De nos En Berenguer Mercader, donzell, etc,, e lochtinent de batle general del regne de Valencia. Al magnifich lo batle de la vila de Morvedre o a son lochtinent. Saluts e honor. En lo dia data de la present nos es estada presentada una letra vostra per En Miquel Salselles, vehi de aquexa vila, directa a universes e sengles officials en la quel es estat request a instancia del dit En Miquel Salselles que fossen donats X. dies de manament extraordinari perempter a Samuel Aztoni, alias Pastor, juheu de la juheria de aquexa vila de XXII. lliures e les pensions e prorrata degudes fins en la present jornada e les messions salvo iure compotum per les causes e rahons en la dita vostra letra contengudes o dins aquells haja offerts bens etc. o mostrades justes rahons etc., almes etc,, e no resmenys fos manat al dit juheu dins lo dit temps haja constituhit procurador en la dita vila ab sagrament de no revocar, lo qual haja de intimar a la part altra ab cominacio que passat lo dit termini los actes de la dita execucio se faran ab les portes de la cort vostra segons que totes les dites coses e altres en la dita letra son pus largament contengudes. E nos vista la dita letra e les coses en aquella requestes procehir de justicia en continent havem fet donar personalment al dit juheu los dits X dies de manament extraordinari en vostra letra contengudes per En Jacme Segura verguer de nostra cort. E no resmenys li havem fet fer per lo dit verguer lo manament de constituhir procurador en la dita vila av dagrament de no revocar si e segons en vostra letra es estat request per que de les dites coses vos certifficam offerintnos, etc. Data Valentie XII. augusti, anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXXV. 811 Valencia, 11 November 1485 The baile general intervenes in favour of Salamo Çaporta and Mosse Ardit from whom the mustaçaf had confiscated some woollen material, the latter having no jurisdiction over questions concerning the Jews. ARV, Bailía 1158, fol. 111r- v Comissio al mustacaff de la vila de Murvedre. De nos En Andreu Catala, cavaller conseller del molt alt senyor rey e regent la batlia general de la ciutat e regne de Valencia per lo molt magniffich mossen Diego de Torre, cavaller conseller del dit senyor rey e batle general de la ciutat e regne de Valencia. A l'honorable En Marti Sparça, donzell e mustacaff de la vila de Murvedre. Saluts e honor. Com per En Salamo Çaporta e per Mosse Ardit, juheus de la juheria de la dita vila, sia stat a nos recorregut e deduhit en greuge e notori prejuhi que vos, sobredit En Marti Sparça, com a mustacaff de aqueixa vila haurieu feyta fer e publicar una crida per la dita vila en e ab la qual havets manat a tots e qualsevol botiguers e o venedors de draps de lana que dins cert termini en la dita crida specificada aguessen aparellats los dits draps de lana e que no venen aquells sino apparellats sots certes e grans penes. E apres per execucio de les dites penes haurieu presos los draps de les botigues de aquells e portais a la lotgeta de vostre offici, per la qual raho los hauria convengut dar fermançes e prestar certa obligacio de pagar certes quantitats o de restituhir los dits draps segons que per actes publichs aparia als quals se refferien. E com vos, dit mustacaff, no tingau jurediccio sobre los dits juheus e senyaladament en fer tals enantaments e procehiments requirents que per nos deven esser revocats e manar a aquell sots certes e grans penes que d'aqui avant no enanteu ne conegau en res sobre los dits juheus ne bens de aquells e esser vos scrit \\" ut infra\\", per tal, de part del dit molt alt senyor rey, instants los dits requirents vos dehim e manam que en alguna manera no us entrametats dels dits juheus ni fer ni ordenar ninguna cosa com a aquells sens convocacio e intervencio del magnifich batle de aqueixa vila o nostre com la jurisdiccio de aquells pertanga a nos e cort nostra per diversos privilegis, prachmatiques e sancions reyals a la nostra cort e jurisdiccio pertanyents e atorgats e de continent cancellen e scancellar façan tots e qualsevol obligacions e fermances per la damunt dita raho donades e fetes, e en res no us entrametats de aquells sots pena de mil florins d'or dels bens vostres exhigidors e a la regia cort aplicadors. Data Valentie XI. novembris, anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXXV. Andreu Catala, regente. 812 Valencia, 20 February 1486 Mosse Ardit, Jew of Morvedre, is summoned to appear before the court of the baile general. ARV, Bailía 1158, fol. 182v- 183r De nos En Diego de Torre, cavaller conseller e cambrer del molt alt senyor rey e batle general del regne de Valencia. A tu Mosse Ardit, juheu de la juheria de la vila de Morvedre. Denant nos e cort nostra es comparegut l'onrat e discret En Luis Collar, notari procurador del magnifich En Andreu Gacull, ciutada, dient que per certa causa o demanda que ell vol intemptar denant nos contra tu, dit Mosse Ardit, per causa de certa mula que << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE