Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
654 Documents contra

by Jose Hinojosa Montalvo
654  Documents contra seguent tant solament. Data Valentie prima die mensis martii, anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXX. Honorat Mercader, batle general del regne de Valencia. 789 Valencia, 28 June 1480 The baile general asks the baile of Morvedre about the intervention of the governor in a matter of the Jewish quarter of the town, which is under the jurisdiction of the baile. ARV, Bailía 1156, fol. 800v Al molt magniffich e car frare En Francesc de Sent Feliu, batle de la vila de Morvedre. Molt magnifich e mossenyer e car frare. Segons so estat informat lo magnifich governador ha tremes comissari ab scriva a la juheria de aquexa vila per scriure los bens de hun juheu de la dita juheria qui es estat inculpat destisorador de reals e que vos per aquesta raho a instancia del dit comissari haveu fet lançar vet e alamne que tot hom que sabes e tingues bens del dit juheu los manifesten al dit comissari, ço que si axi es nos podia nis devia fer, com sia gran prejuhi a la jurediccio de la batlia general com lo governador ne nengun altre official ni comissari no pot entrar en la dita juheria ni entremetres de nengun juheu de aquella, com sien de la mia jurediccio e de mon offici, per que us dich que, vista la present, me informets de totes les dites coses per que per reintegracio de la dita jurediccio e conservacio de aquella yo puxa provehir lo que de justicia sia fahedor. E sia la santa Trinitat en guarda de tots. Scrita en Valencia a XXVIII. de juny, any LXXX. A vostra honor be prest Honorat Mercader, batle general. 790 Castellón de la Plana, 11 August 1480 Oath taken by Jafuda Legem and Gento Sibili as brokers. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 466), p. 222 791 Valencia, 13 October 1480 Abraham Alateffi, Jew of Morvedre, is summoned before the court of the bailía to answer to a claim submitted Mosse Roffeu, Jew of the county of Prades. ARV, Bailía 1156, fol. 877r De nos En Berenguer Mercader, donzell conseller del molt alt senyor rey e lochtinent de batle general del regne de Valencia. A tu Abraham Alateffi, juheu de la juheria de la vila de Morvedre. Denant nos es comparegut En Johan Oliver dientse procurador de Mosse Roffeu, juheu de Mora del comdat de Prades, dient que ell en lo dit nom te vol fer certa demanda denant nos requirintnos que a tu deguessem scriure que fosses e compareguesses denant nos e cort nostra per respondre a la dita demanda. E nos, hoyda la dita requesta, havem provehit esser te scrit, per tal instant e requirent lo dit En Johan Oliver en lo dit nom, de part del dit senyor rey, te dehim e manam que per al divendres primervinent per tot dia quis comptais setze del present e deius scrit mes e amy sies e comparegues devant nos e cort nostra per respondre a la dita demanda, en altra manera en contumacia te assignarem les portes de la nostra cort per casa citatoria ab les quals les actes de la present causa de demanda seran fets. Certifficant a que serau de tanta efficacia e valor com si personalment ab tu o ab son legitim procurador fossen fets. Data Valentie intitulata XIII. octobris, anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXX. Berenguer Mercader. 792 Valencia, 30 October 1480 The baile of Morvedre is asked to send Chiquet, Jew of that town, to the court of the bailía with some bracelets which he has as a security from Amet, Moor of Algar. ARV, Bailía 1156, fol. 880v Al molt magnifich mossenyer e car frare En Francesch Sent Feliu, donzell batle de la vila de Morvedre. Molt magnifich mossenyer e car frare. Vista la present fareu manament simple o penal a Chiquet, juheu de aquexa juheria que ab les manilles que te penyora de Amet, donzell moro de Algar per a lendema de tots sants sia davant mi ab les dites manilles que son dret li sera salvat. E axi matex me trametreu de continent los florins falsos que son stats presos al moro quen haveu trames que portava aquelles per obs de quitar les dites manilles. E aco per res no mudets. E sia la Sancta Trinitat en guarda de tots. Scrita en Valencia a XXX. de octubre any M. CCCC. LXXX. Prest a vostra honor Honorat Mercader, batle general. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
654 Documents contra seguent tant solament. Data Valentie prima die mensis martii, anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXX. Honorat Mercader, batle general del regne de Valencia. 789 Valencia, 28 June 1480 The baile general asks the baile of Morvedre about the intervention of the governor in a matter of the Jewish quarter of the town, which is under the jurisdiction of the baile. ARV, Bailía 1156, fol. 800v Al molt magniffich e car frare En Francesc de Sent Feliu, batle de la vila de Morvedre. Molt magnifich e mossenyer e car frare. Segons so estat informat lo magnifich governador ha tremes comissari ab scriva a la juheria de aquexa vila per scriure los bens de hun juheu de la dita juheria qui es estat inculpat d'estisorador de reals e que vos per aquesta raho a instancia del dit comissari haveu fet lançar vet e alamne que tot hom que sabes e tingues bens del dit juheu los manifesten al dit comissari, ço que si axi es nos podia ni's devia fer, com sia gran prejuhi a la jurediccio de la batlia general com lo governador ne nengun altre official ni comissari no pot entrar en la dita juheria ni entremetres de nengun juheu de aquella, com sien de la mia jurediccio e de mon offici, per que us dich que, vista la present, me informets de totes les dites coses per que per reintegracio de la dita jurediccio e conservacio de aquella yo puxa provehir lo que de justicia sia fahedor. E sia la santa Trinitat en guarda de tots. Scrita en Valencia a XXVIII. de juny, any LXXX. A vostra honor be prest Honorat Mercader, batle general. 790 Castellón de la Plana, 11 August 1480 Oath taken by Jafuda Legem and Gento Sibili as brokers. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 466), p. 222 791 Valencia, 13 October 1480 Abraham Alateffi, Jew of Morvedre, is summoned before the court of the bailía to answer to a claim submitted Mosse Roffeu, Jew of the county of Prades. ARV, Bailía 1156, fol. 877r De nos En Berenguer Mercader, donzell conseller del molt alt senyor rey e lochtinent de batle general del regne de Valencia. A tu Abraham Alateffi, juheu de la juheria de la vila de Morvedre. Denant nos es comparegut En Johan Oliver dientse procurador de Mosse Roffeu, juheu de Mora del comdat de Prades, dient que ell en lo dit nom te vol fer certa demanda denant nos requirintnos que a tu deguessem scriure que fosses e compareguesses denant nos e cort nostra per respondre a la dita demanda. E nos, hoyda la dita requesta, havem provehit esser te scrit, per tal instant e requirent lo dit En Johan Oliver en lo dit nom, de part del dit senyor rey, te dehim e manam que per al divendres primervinent per tot dia qui's comptais setze del present e deius scrit mes e amy sies e comparegues devant nos e cort nostra per respondre a la dita demanda, en altra manera en contumacia te assignarem les portes de la nostra cort per casa citatoria ab les quals les actes de la present causa de demanda seran fets. Certifficant a que serau de tanta efficacia e valor com si personalment ab tu o ab son legitim procurador fossen fets. Data Valentie intitulata XIII. octobris, anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXX. Berenguer Mercader. 792 Valencia, 30 October 1480 The baile of Morvedre is asked to send Chiquet, Jew of that town, to the court of the bailía with some bracelets which he has as a security from Amet, Moor of Algar. ARV, Bailía 1156, fol. 880v Al molt magnifich mossenyer e car frare En Francesch Sent Feliu, donzell batle de la vila de Morvedre. Molt magnifich mossenyer e car frare. Vista la present fareu manament simple o penal a Chiquet, juheu de aquexa juheria que ab les manilles que te penyora de Amet, donzell moro de Algar per a l'endema de tots sants sia davant mi ab les dites manilles que son dret li sera salvat. E axi matex me trametreu de continent los florins falsos que son stats presos al moro quen haveu trames que portava aquelles per obs de quitar les dites manilles. E aco per res no mudets. E sia la Sancta Trinitat en guarda de tots. Scrita en Valencia a XXX. de octubre any M. CCCC. LXXX. Prest a vostra honor Honorat Mercader, batle general. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE