Varda Books



 View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  




652 Documents 783 Valencia

by Jose Hinojosa Montalvo
652  Documents 783 Valencia, 4 August 1479 Mosé Facan hands over to the maestre racional 72 sueldos, 6 dineros that Pere Gençor, of Valencia, had to payfor the farming of the third of the tithe of Burriana and the farm- houses of Palau Lombar and Alcaramit. ARV, MR 89, fol. 96r Item pos en reebuda, los quals a IIII. dies del mes de agost del any mil CCCC. LXXVIIII. reebe per mi lo dit En Pere Capdevila dEn Pere Gençor, de la ciutat de Valencia, per mans de Moce Façan, juheu de Murvedre, LXXII. sous, VI. diners en paga prorata de aquells CLXXII. sous, VI diners restants de aquells M. CC. LXII. per preu dels quals el dit En Pere Gençor arrenda lo dret de terç de delme pertanyent al senyor rey en la vila de Borriana e en les alqueries del Palau Lombar e Alcaramit, situades en terme de la dita vila a temps de hun any ultra lo dret de marchs e mig marchs: LXXII. sous, VI. diners. 784 Valencia, 3 December 1479 The baile of Castellón is ordered not to intervene in any way in the lawsuit of Abraham Rodrich, Jew of that town, nor is he to harass him. ARV, Bailía 1156, fol. 662r- v Adelantats. Denant mi es estat per absencia del magnifich batle general Abraham Rodrich, juheu de la juheria daquexa vila, clamantse de vosaltres dihent que apres presentada letra inibitoria al batle de Castello de la ferma de dret posada davant lo magnifich batle general, vosaltres lo haurieu pres e mes en la preso sens causa alguna e que encara volentvos fer legir la letra inibitoria e la dita ferma de dret contenguda en aquella no haveu permes lexar legir aquella a lescriva del batle de la dita vila, ans rigorosament per ell notificarvos que la dita causa era davant lo dit magnifich batle general per recors e mes del dit batle de la dita vila e per la ferma de dret posada davan lo dit magnifich batle general e que de la dita causa vosaltres no podieu ni devieu entrametre lo haveu mes en la dita preso e apres lo haveu arestat en casa sua e a son germa, lo que si axi es no podieu ni devieu fer com vosaltres no tingau jurediccio alguna e haveu volgut metre la ma en la jurediccio del dit magnifich batle, e per que per mills delliberar en lo dit feyt e castigar als qui son en culpa e tals coses no romanguen inpunides ne sens castich perque sia castich als qui tals coses cometran e als altres exemple, vos dich e man que de la dita causa ne dels dits Rodrich e sos germans no us entremetau en alguna manera e ab la present mane a lescriva del dit batle que, vista la present, done e lliure tots los actes que per la dita raho ha reebuts e son estats fets per que vists aquells per lo magnifich batle general o per mi en absencia de aquell hi sia degudament provehit per conservacio de la juridiccio e mia. Scrita en Valencia a III. de dehembre, any mil CCCC. LXXVIIII. A vostre honor Berenguer Mercader, lochtinent de batle general. 785 Castellón de la Plana, 1480- 1484 List of Jews of Castellón with their purchases and sales. AMC LVP of 1480- 1484 J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 13), pp. 168- 170 786 Valencia, 28 January 1480 The baile general revokes the ban of the adelantados of the Morvedre aljama by which no Jew may take Pau Camporrelles, notary, as procurator in his lawsuits. ARV, Bailía 1156, fol. 709v- 710r Molt magnifich e car frare. Davant mi es estat lo discret En Pau Camporrelles, notari, lo qual ma feta clamor dient que per los adelantats de la juheria de aquexa vila seria feta certa escama e ordinacio que nengun juheu de la dita juheria no poguessen fer procurador al dit En Pau Camporrelles ni aquell entrevenir en negunes causes de aquells, e hoyda la dita clamor e vista aquella esser molt prejudicial e de justicia no poderse fer, com los dits adelantats no puguen delibertar los dits juheus de prohibirlos que en sos pleyts no haguessen de pendre procurador en generalitat ni en particularitat que aço seria llevar la libertat a Cason e per conseguent menys los dits adelantats porien fer tal estantía e ordinacio, fentme de aço clamor alguns singulars de la dita juheria, per que aconsellat de mon ordinari assessor vos dich que, vista la present, si tal ordinacio sera feta axi per escrits com de paraula aquella façats revocar e en nenguna manera no sia servada com yo ab la present he per revocada aquella donant libertat a quelsevol juheus que en sos fets e pleyts si voldran fer procurador o procuradors que puguen elegir qualsevol procurador que ben vist los sera per deffenssio de llurs drets e justicia e si la dita escama e ordinacio sera feta la revocacio de aquella sia publicada en la sinagoga, quant los dits Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
652 Documents 783 Valencia, 4 August 1479 Mosé Facan hands over to the maestre racional 72 sueldos, 6 dineros that Pere Gençor, of Valencia, had to payfor the farming of the third of the tithe of Burriana and the farm- houses of Palau Lombar and Alcaramit. ARV, MR 89, fol. 96r Item pos en reebuda, los quals a IIII. dies del mes de agost del any mil CCCC. LXXVIIII. reebe per mi lo dit En Pere Capdevila d'En Pere Gençor, de la ciutat de Valencia, per mans de Moce Façan, juheu de Murvedre, LXXII. sous, VI. diners en paga prorata de aquells CLXXII. sous, VI diners restants de aquells M. CC. LXII. per preu dels quals el dit En Pere Gençor arrenda lo dret de terç de delme pertanyent al senyor rey en la vila de Borriana e en les alqueries del Palau Lombar e Alcaramit, situades en terme de la dita vila a temps de hun any ultra lo dret de marchs e mig marchs: LXXII. sous, VI. diners. 784 Valencia, 3 December 1479 The baile of Castellón is ordered not to intervene in any way in the lawsuit of Abraham Rodrich, Jew of that town, nor is he to harass him. ARV, Bailía 1156, fol. 662r- v Adelantats. Denant mi es estat per absencia del magnifich batle general Abraham Rodrich, juheu de la juheria d'aquexa vila, clamantse de vosaltres dihent que apres presentada letra inibitoria al batle de Castello de la ferma de dret posada davant lo magnifich batle general, vosaltres lo haurieu pres e mes en la preso sens causa alguna e que encara volentvos fer legir la letra inibitoria e la dita ferma de dret contenguda en aquella no haveu permes lexar legir aquella a l'escriva del batle de la dita vila, ans rigorosament per ell notificarvos que la dita causa era davant lo dit magnifich batle general per recors e mes del dit batle de la dita vila e per la ferma de dret posada davan lo dit magnifich batle general e que de la dita causa vosaltres no podieu ni devieu entrametre lo haveu mes en la dita preso e apres lo haveu arestat en casa sua e a son germa, lo que si axi es no podieu ni devieu fer com vosaltres no tingau jurediccio alguna e haveu volgut metre la ma en la jurediccio del dit magnifich batle, e per que per mills delliberar en lo dit feyt e castigar als qui son en culpa e tals coses no romanguen inpunides ne sens castich perque sia castich als qui tals coses cometran e als altres exemple, vos dich e man que de la dita causa ne dels dits Rodrich e sos germans no us entremetau en alguna manera e ab la present mane a l'escriva del dit batle que, vista la present, done e lliure tots los actes que per la dita raho ha reebuts e son estats fets per que vists aquells per lo magnifich batle general o per mi en absencia de aquell hi sia degudament provehit per conservacio de la juridiccio e mia. Scrita en Valencia a III. de dehembre, any mil CCCC. LXXVIIII. A vostre honor Berenguer Mercader, lochtinent de batle general. 785 Castellón de la Plana, 1480- 1484 List of Jews of Castellón with their purchases and sales. AMC LVP of 1480- 1484 J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 13), pp. 168- 170 786 Valencia, 28 January 1480 The baile general revokes the ban of the adelantados of the Morvedre aljama by which no Jew may take Pau Camporrelles, notary, as procurator in his lawsuits. ARV, Bailía 1156, fol. 709v- 710r Molt magnifich e car frare. Davant mi es estat lo discret En Pau Camporrelles, notari, lo qual ma feta clamor dient que per los adelantats de la juheria de aquexa vila seria feta certa escama e ordinacio que nengun juheu de la dita juheria no poguessen fer procurador al dit En Pau Camporrelles ni aquell entrevenir en negunes causes de aquells, e hoyda la dita clamor e vista aquella esser molt prejudicial e de justicia no poderse fer, com los dits adelantats no puguen delibertar los dits juheus de prohibirlos que en sos pleyts no haguessen de pendre procurador en generalitat ni en particularitat que aço seria llevar la libertat a Cason e per conseguent menys los dits adelantats porien fer tal estantía e ordinacio, fentme de aço clamor alguns singulars de la dita juheria, per que aconsellat de mon ordinari assessor vos dich que, vista la present, si tal ordinacio sera feta axi per escrits com de paraula aquella façats revocar e en nenguna manera no sia servada com yo ab la present he per revocada aquella donant libertat a quelsevol juheus que en sos fets e pleyts si voldran fer procurador o procuradors que puguen elegir qualsevol procurador que ben vist los sera per deffenssio de llurs drets e justicia e si la dita escama e ordinacio sera feta la revocacio de aquella sia publicada en la sinagoga, quant los dits << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE