Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 649 quant al

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 649 quant al cars de la letra vostra dient que un christia hi ha pres per un buffet que hauria dat a un juheu, vos dich ques pot dar be e capleuta, e si lo justicia lo trahia de la preso ab caplevador ho pot be fer, empero lo juheu pot proseguir son clam contra lo christia si aco elegeix. E quant a la qiiestio de la vaqua, co es del quarter que es untat de carn salada so maravellat com se sia fet que lo moro carnicer no y sapia alguna cosa envestigau be que si y sapies me par ques deia comptar a ell sino consta quin ha fet, car sis sap qui son los qui nhan fet untar lo dit quarter es raho que ells ho paguen, altrament sis nos pot sentir aveniulos al moro e al juheu lo millor que poreu que cascun perda un troc. Si alguna altra cosa vos occorre donar aqui scriviumeu per que y sia provehit degudament. E sia la Sancta Trinitat ab tots. Scrita en Valencia a XII. de deembre, any M. CCCC. LXXVII. A vostra honor prest Honorat Mercader, batle general. 774 Valencia, 12 December 1477 At the instance of the baile general the jurados of Villarreal are asked to avoid ill treatment of the Jews of the town. ARV, Bailia 1155, fol. 770v Als honorables e cars frares los justicia e jurats de la vila de Vilarreal. Molt honorables e cars frares e singulars amichs. Ab una letra dEn Montull, batle de aqueixa vila, e encara per report de alguns juheus qui estan en ella so informat dels maltractaments que alguns singulars fan a ells e als altres juheus qui stan aqui e no son per vosaltres castigats e punits, de la qual cosa tinch molta admiracio, com sapiau que sien bens del senyor rey e son en proteccio e salvaguarda de sa magestat; yo per major repos de aquells he scrit al batle de aqui los pose a les cases dels dits juheus qui stan aqui salvaguarda de sa magestat per que de aci avant sien mes attentats los que seran tals actes, pregamvos e encarregantvos placia per servey de la magestat del senyor rey provehir hi en tal manera que daci avant no sien maltractats puix no fa mal a nengu. E no pus per la present sino que nostre Senyor Deu sia ab tots. Scrita en Valencia a XII. de deembre, any M. CCCC. LXXIII A vostra honor prest Honorat Mercader, batle general. 775 Valencia, 18 February 1478 Tau Fonzento, silversmith of Morvedre, is fined 706 sueldos, 6 dineros, from the 106 libras of silver which he was taking secretly without a permit. ARV, MR 88, fol. 173r Item pos en reebuda, los quals a XVIII. dies del prop dits mes e any reebe per mi lo dit En Pere Garro DCC. VI. sous, VIII. diners reyals de Valencia per lo terç de aquelles C. VI. lliures de la dita moneda en reyals dargent, les quals per los guardes del general foren preses a Tau Fonzento juheu argenter de Murvedre, que per aquell les trahien sens albara del general amagadament dins una talequa de faves tendres per a estisorar, com los reals fossen tots veils e no estisorats, de les quals dites C. VI. lliures, les guardes del dit general se naturassen lo terç per sos treballs com axi sia acostumat, e laltre terç se aturaren los arrendadors del dit general, e la restant quantitat que es la dita terça part, que son los dits DCC. VI. sous, VIII. diners faz la present reebuda: D. CC. VI. sous, VIII. diners. 776 Valencia, 4 September 1478 The baile general orders the adelantados of the Morvedre aljama to take no measure of reprisal against Ysach Abenrabi because of the lawsuit which he is instituting in the court of the bailia against Salamo Astori and Abusach. ARV, Bailia 1156, fol. 263r- v Adelantats. Denant mi per absencia del magnifich batle general es comparegut Ysach Abenrabi, juheu daqueixa juheria, dient que vosaltres cominarieu a quell renuncias en hun proces ques mena aci denant mi de denunciaçio contra Salamo Astori e Mosse Abusach, juheus de la dita juheria, dient que sino renuncia que nol lexarieu entrar en la sinagoga e que no usas de la ley mosayca, per la qual cosa la recorregut a mi, del que so estat maravellat que vosaltres vos hajau de entrametre en los plets que son davant lo magnifich batle general e davant mi e constrenyer les gents que per forca o per grat hagen a renunciar al dret que tenen per que los malfactors e los qui tenen culpa no sien castigats e no sia ministrada justicia, lo que vosaltres per lo repos de aquexa juheria deurieu instar que fos feta justicia dels malfactors, per que, aconsellat de mon ordinari assesor, vos dich e man e pena de cinchcents florins no perturbeu ni empacheu en cosa alguna al dit Ysach Benrabi en proseguir la dita sua denunciacio contra los sobredits denunciats, e lexaulo entrar en la sua escola e sinagoga e Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 649 quant al cars de la letra vostra dient que un christia hi ha pres per un buffet que hauria dat a un juheu, vos dich que's pot dar be e capleuta, e si lo justicia lo trahia de la preso ab caplevador ho pot be fer, empero lo juheu pot proseguir son clam contra lo christia si aco elegeix. E quant a la qiiestio de la vaqua, co es del quarter que es untat de carn salada so maravellat com se sia fet que lo moro carnicer no y sapia alguna cosa envestigau be que si y sapies me par que's deia comptar a ell sino consta quin ha fet, car si's sap qui son los qui n'han fet untar lo dit quarter es raho que ells ho paguen, altrament si's no's pot sentir aveniulos al moro e al juheu lo millor que poreu que cascun perda un troc. Si alguna altra cosa vos occorre donar aqui scriviumeu per que y sia provehit degudament. E sia la Sancta Trinitat ab tots. Scrita en Valencia a XII. de deembre, any M. CCCC. LXXVII. A vostra honor prest Honorat Mercader, batle general. 774 Valencia, 12 December 1477 At the instance of the baile general the jurados of Villarreal are asked to avoid ill treatment of the Jews of the town. ARV, Bailia 1155, fol. 770v Als honorables e cars frares los justicia e jurats de la vila de Vilarreal. Molt honorables e cars frares e singulars amichs. Ab una letra d'En Montull, batle de aqueixa vila, e encara per report de alguns juheus qui estan en ella so informat dels maltractaments que alguns singulars fan a ells e als altres juheus qui stan aqui e no son per vosaltres castigats e punits, de la qual cosa tinch molta admiracio, com sapiau que sien bens del senyor rey e son en proteccio e salvaguarda de sa magestat; yo per major repos de aquells he scrit al batle de aqui los pose a les cases dels dits juheus qui stan aqui salvaguarda de sa magestat per que de aci avant sien mes attentats los que seran tals actes, pregamvos e encarregantvos placia per servey de la magestat del senyor rey provehir hi en tal manera que d'aci avant no sien maltractats puix no fa mal a nengu. E no pus per la present sino que nostre Senyor Deu sia ab tots. Scrita en Valencia a XII. de deembre, any M. CCCC. LXXIII A vostra honor prest Honorat Mercader, batle general. 775 Valencia, 18 February 1478 Tau Fonzento, silversmith of Morvedre, is fined 706 sueldos, 6 dineros, from the 106 libras of silver which he was taking secretly without a permit. ARV, MR 88, fol. 173r Item pos en reebuda, los quals a XVIII. dies del prop dits mes e any reebe per mi lo dit En Pere Garro DCC. VI. sous, VIII. diners reyals de Valencia per lo terç de aquelles C. VI. lliures de la dita moneda en reyals d'argent, les quals per los guardes del general foren preses a Tau Fonzento juheu argenter de Murvedre, que per aquell les trahien sens albara del general amagadament dins una talequa de faves tendres per a estisorar, com los reals fossen tots veils e no estisorats, de les quals dites C. VI. lliures, les guardes del dit general se n'aturassen lo terç per sos treballs com axi sia acostumat, e l'altre terç se aturaren los arrendadors del dit general, e la restant quantitat que es la dita terça part, que son los dits DCC. VI. sous, VIII. diners faz la present reebuda: D. CC. VI. sous, VIII. diners. 776 Valencia, 4 September 1478 The baile general orders the adelantados of the Morvedre aljama to take no measure of reprisal against Ysach Abenrabi because of the lawsuit which he is instituting in the court of the bailia against Salamo Astori and Abusach. ARV, Bailia 1156, fol. 263r- v Adelantats. Denant mi per absencia del magnifich batle general es comparegut Ysach Abenrabi, juheu d'aqueixa juheria, dient que vosaltres cominarieu a qu'ell renuncias en hun proces que's mena aci denant mi de denunciaçio contra Salamo Astori e Mosse Abusach, juheus de la dita juheria, dient que sino renuncia que no'l lexarieu entrar en la sinagoga e que no usas de la ley mosayca, per la qual cosa la recorregut a mi, del que so estat maravellat que vosaltres vos hajau de entrametre en los plets que son davant lo magnifich batle general e davant mi e constrenyer les gents que per forca o per grat hagen a renunciar al dret que tenen per que los malfactors e los qui tenen culpa no sien castigats e no sia ministrada justicia, lo que vosaltres per lo repos de aquexa juheria deurieu instar que fos feta justicia dels malfactors, per que, aconsellat de mon ordinari assesor, vos dich e man e pena de cinchcents florins no perturbeu ni empacheu en cosa alguna al dit Ysach Benrabi en proseguir la dita sua denunciacio contra los sobredits denunciats, e lexaulo entrar en la sua escola e sinagoga e << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE