Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 645 757 Valencia

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 645 757 Valencia, 9 February 1476 Various Moors of the Moorish quarter of Valencia undertake to pay certain sums of money owed to Mosse silversmith of Morvedre, for clothing they had from him. ARV, Bailia 1296, fol. 194r Abdalla Cofa, moro cabater de la morería de Valencia, e Axa, muller sua, qui apres fermara sciemment e de grat abduys ensemps e cascun per si e per lo tot, voluntariament prometeren e se obligaren a donar e pagar a Mosse Facan, jueu argenter de la vila de Murvedre, present comptant quaranta sous moneda reals de Valencia, los quals li prometeren pagar per Yuçef Cofa, fill de aquell, per raho de certa roba que aquell te del dit jueu, los quals li prometen pagar la mitat a sent Johan e latra meitat en la festa de Nadal primervinent, totes excepcions posades, etc, obligaren, etc. renunciaren, etc. als beneficis, etc. e al fur de Valencia, etc. E la dita Axa jura, promes e renuncia. Mahomat Longo, alias Rabossa, moro ferrer de la morería de Valencia, e Ali Longo, moro ferrer fill de aquell, qui a present fermara scientment e de grat abduy ensemps e cascun per si e per lo tot confesaren deure e prometeren pagar a Mosse Façan, jueu argenter de la vila de Murvedre, present e comptant trenta sous moneda reals de Valencia, los quals lo dit Ali deu al dit jueu per certa roba que daquell ha pres, e los quals li prometeren pagar la meytat la festa de Sent Johan del mes de juny primervinent, e laltra meytat en la festa de Nadal primersegüent, etc. obligaren, etc. renunciaren al fur de Valencia, etc. 758 Castellón de la Plana, 9 February 1476 Payment by the aljama of a tax for the public works of the town. AMC, DR. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 296), p. 235 759 22 May 1476 Payment of the taxes of the aljama for the public works of the town. AMC DR. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 296), p. 236 760 Valencia, 27 March 1476 Order given to the baile of Morvedre (?) ARV, Bailia 1155, fol. 618r- v Molt honorable e car frare. Denant mi ha recorregut Mosse Devosal per part de Salamo Devosal, juheu de la juheria de aquexa vila, dient que en dies passats ell hauria comprada una somera migancant los sissers de aquexa vila, los quals acostumen de entrevenir en semblants vendes. E apres per aquells seria stada possehida per temps de cinch mesessens obstacle algu o contradiccio alguna. E vos li hauriets presa la dita somera, de la qual tenia la possesio e aquella tendrieu vos en poder vostre, la qual cosa diu no procehir de justicia e aquella no poder esserli treyta de possesio, com per fur del present regne algu no deu esser privat de possesio sens coneguda de dret. E la dita somera vos teniu e de aquella vos serviu e si algu hi ha qui haja clam e demanda contra lo dit Devosal e dret algu aquell fins aci no li es stat demanat, sino que vos teniu la dita somera, requerintme aquella li fos restituhida e donada a capleuta, e encara esserli manat a qualsevol persona que pretengua haver dret en aquella que dins deu jorns pose clam o demanda contra lo dit Devosal per raho de la dita somera. E si nengu pretendra haver dret en la dita somera, que hoydes les parts hi fessen justicia. E vist lo dit recors e hoyt lo dit Mosse Devosal, per part del dit Salamo Devosal vos dich que si axi es com per part del dit Devosal se afferma que aquella haja comprada la dita somera e aquella haja tengut en poder seu e la dita compra haja fet migancant los sisers de la dita vila li donets la dita somera a capleuta. E encara, vista la present, si part hi ha alguna que demanda la dita somera li maneu que dins deu jorns pose clam e demanda contra aquella, en altra manera passats los dits deu jorns li doneu callament perdurable en manera que nengu no sia agreujat contra justicia e hoydes les parts hi facats prompta e expedita justicia que pus per la dita raho lo dit juheu no haja a tornar a mi. E aço per res no mudets. Scrita en Valencia a XXVII. de marc, any M. CCCC. LXXVI. A vostra honor prest Honorat Mercader batle general. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 645 757 Valencia, 9 February 1476 Various Moors of the Moorish quarter of Valencia undertake to pay certain sums of money owed to Mosse silversmith of Morvedre, for clothing they had from him. ARV, Bailia 1296, fol. 194r Abdalla Cofa, moro cabater de la morería de Valencia, e Axa, muller sua, qui apres fermara sciemment e de grat abduys ensemps e cascun per si e per lo tot, voluntariament prometeren e se obligaren a donar e pagar a Mosse Facan, jueu argenter de la vila de Murvedre, present comptant quaranta sous moneda reals de Valencia, los quals li prometeren pagar per Yuçef Cofa, fill de aquell, per raho de certa roba que aquell te del dit jueu, los quals li prometen pagar la mitat a sent Johan e l'atra meitat en la festa de Nadal primervinent, totes excepcions posades, etc, obligaren, etc. renunciaren, etc. als beneficis, etc. e al fur de Valencia, etc. E la dita Axa jura, promes e renuncia. Mahomat Longo, alias Rabossa, moro ferrer de la morería de Valencia, e Ali Longo, moro ferrer fill de aquell, qui a present fermara scientment e de grat abduy ensemps e cascun per si e per lo tot confesaren deure e prometeren pagar a Mosse Façan, jueu argenter de la vila de Murvedre, present e comptant trenta sous moneda reals de Valencia, los quals lo dit Ali deu al dit jueu per certa roba que d'aquell ha pres, e los quals li prometeren pagar la meytat la festa de Sent Johan del mes de juny primervinent, e l'altra meytat en la festa de Nadal primersegüent, etc. obligaren, etc. renunciaren al fur de Valencia, etc. 758 Castellón de la Plana, 9 February 1476 Payment by the aljama of a tax for the public works of the town. AMC, DR. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 296), p. 235 759 22 May 1476 Payment of the taxes of the aljama for the public works of the town. AMC DR. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 296), p. 236 760 Valencia, 27 March 1476 Order given to the baile of Morvedre (?) ARV, Bailia 1155, fol. 618r- v Molt honorable e car frare. Denant mi ha recorregut Mosse Devosal per part de Salamo Devosal, juheu de la juheria de aquexa vila, dient que en dies passats ell hauria comprada una somera migancant los sissers de aquexa vila, los quals acostumen de entrevenir en semblants vendes. E apres per aquells seria stada possehida per temps de cinch mesessens obstacle algu o contradiccio alguna. E vos li hauriets presa la dita somera, de la qual tenia la possesio e aquella tendrieu vos en poder vostre, la qual cosa diu no procehir de justicia e aquella no poder esserli treyta de possesio, com per fur del present regne algu no deu esser privat de possesio sens coneguda de dret. E la dita somera vos teniu e de aquella vos serviu e si algu hi ha qui haja clam e demanda contra lo dit Devosal e dret algu aquell fins aci no li es stat demanat, sino que vos teniu la dita somera, requerintme aquella li fos restituhida e donada a capleuta, e encara esserli manat a qualsevol persona que pretengua haver dret en aquella que dins deu jorns pose clam o demanda contra lo dit Devosal per raho de la dita somera. E si nengu pretendra haver dret en la dita somera, que hoydes les parts hi fessen justicia. E vist lo dit recors e hoyt lo dit Mosse Devosal, per part del dit Salamo Devosal vos dich que si axi es com per part del dit Devosal se afferma que aquella haja comprada la dita somera e aquella haja tengut en poder seu e la dita compra haja fet migancant los sisers de la dita vila li donets la dita somera a capleuta. E encara, vista la present, si part hi ha alguna que demanda la dita somera li maneu que dins deu jorns pose clam e demanda contra aquella, en altra manera passats los dits deu jorns li doneu callament perdurable en manera que nengu no sia agreujat contra justicia e hoydes les parts hi facats prompta e expedita justicia que pus per la dita raho lo dit juheu no haja a tornar a mi. E aço per res no mudets. Scrita en Valencia a XXVII. de marc, any M. CCCC. LXXVI. A vostra honor prest Honorat Mercader batle general. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE