Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
644 Documents no fer

by Jose Hinojosa Montalvo
644 Documents no fer prejuhi en esdevenidor, car lo senyor rey ha jurats furs e privilegis e no por atorgar privilegis ni provisio alguna e prejuhi de sa jurediccio e de sos drets e regalies e en aco se deu convocar lo batle de la dita vila de Murvedre o son lochtinent que preten esser en possessio de poder conexer dels juheus, axi en civil com en criminal e no ha permes que los dits adelantats executen lo que per ells se preten e axi mossenyer convocat lo dit batle de Murvedre o son lochtinent e los dits adelantats e vists los privilegis e los furs e tot lo ques deja veure ab bon consell e delliberacio se faca provisio lo ques deja fer sens prejuhi de la jurediccio del senyor rey e del batle general. E aquest es lo meu parer e en aço si deu mirar be. E als no ocorrentme sino que la Sancta Trinitat sia en guarda de tots. Recomanantme a vos e a la senyora vostra mulier, fills e filies. De Valencia a VIII de noembre del any de la nativitat de Nostre Senyor mil CCCC. LXXV. A tota ordinacio vostra prest Pere Garro, lochtinent de batle general, etc. 755 Valencia, 10 January 1476 The baile general urges the adelantados of the Jewish quarter of Morvedre to try to reach agreement with jurados of the town on the question of the tachas. If they fail to do so, the baile himself will administer justice and take measures to put the aljama in order. ARV, Bailía 1155, fol. 567r- v Als adelantats de la juheria de Murvedre. Adelantats. Per En Ferrando Armengol, En Malonda, jurats de aqueixa vila mes stat dit reduhintme a memoria que en dies passats a instancia del justicia e jurats e de consell de aqueixa vila yo seria stat request destrengues a vosaltres en contribuhir en certa tacha per ells lladonchs feta per pagar alguns carrechs de la dita vila, e los adelantats qui lladonchs eren no permetren aderir ni passar la dita tacha, pretenents que aquella no era feyta segons certa tacha antiqua e si segons era acostumat tachar en semblants exaccions. E jatsia per lo dit Consell de la dita vila se pretengues aquella dita tacha esser be feyta, per quant la dita juheria era augmentada e per ço devia pagar mes que no solia antigament, e per ço devia pagar mes que no solia antigament, e per que aquells se apoderaven de voler passar e executar la dita tacha yo scrivi als dits justicia e jurats e Consell de la dita vila que volguessen sobresseure en lo dit feyt fins per mi hi fos provehit. E axi les dites coses restaren e resten que fins aci no han presa nenguna contrevusio, requerintme que yo volgues provehir en les dites coses per la molta necessitat quels ocorre, per que us dich, que vista la present, vosaltres vos concordeu ab la dita vila en les dites coses. E si aço bonament fer no podreu, concordau ab los officials de aqueixa vila per a un dia cert esser aci e trameteume hun de vosaltres be instruhit e ab poder bastant per que, hoydes les dites parts, puxa concordarvos e administrar justicia e be avenirvos e vehinarvos ab aqueixa vila. E encara per provehir e ordenar certs desordens de aqueixa aljama per lo repos e sosech de aquells. Scrita en Valencia a X de jener, any M. CCCC. LXXVI. Prest a vostra honor Honorat Mercader, batle general. 756 Valencia, 31 January and 8 June 1476 Sums collected by the maestre racional from the tax- farming of the third of the tithe in Burriana and the farm-houses of Palau Lombar and Alcaramit, in 1469 and 1472.1 ARV, MR 86, fol. 95r- v Item pos en reebuda, los quals a XXXI. dies del mes de janer de lany present M. CCCC. LXXVI. reebe per mi lo dit En Pere Garro de Hahim Caxo, juheu de la vila de Castello, per mans de Salamo Arreho, juheu, C. sous reyals de Valencia en paga prorrata de aquells DC. IIII. sous, VI diners restants de aquells M. D. LXXX. sous de la dita moneda pertanyents al senyor rey en lany M. CCCC. LXVIIII, qui es lo segon any e darrer daquells dos anys a temps dels quals lo dit Ayhim arrenda lo dret de terc de delme pertanyent al senyor rey en la vila de Burriana e en les alqueries del Palau Lombar e Alcaramit, situades en terme de la dita vila, per preu cascun any dels dits M. D. LXXX. sous ultra lo dret dels marchs e mig marchs: C. sous. Item pos en reebuda, los quals a VIII. de juny del dit any M. CCCC. LXXVI reebe per mi lo dit En Pere Garro dEn Pere Gençor, de la ciutat de Valencia, per mans dEn Miquel de Proxita pagant per Cohen, juheu de Murvedre, C. sous reyals en paga prorrata de aquells C. LXXII. sous, III. diners restants de aquells M. CC. LXXX. sous de la dita moneda per preu dels quals el primer dia de janer de lany M. CCCC. LXII lo dit En Pere Gençor arrenda lo dret de terc de delme pertanyent al senyor rey en la vila de Burriana e en les alqueries del Palau Lombar e Alcaramit, situades en terme de la dita vila a temps de hun any ultra lo dret dels march e mig marchs: C. sous. 1 On July 13th, 1480 Hahim Caxos heiress, now resident in Morvedre, cancelled with the maestre racional the part which remained pending from the tax- farming of 1469. ARV, MR 90, fol. 94v. And in 1483 the same heiress paid another 350 sueldos to cancel the sums pending from the 1469 tax-farming. ARV, MR 93, fol. 95r Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
644 Documents no fer prejuhi en esdevenidor, car lo senyor rey ha jurats furs e privilegis e no por atorgar privilegis ni provisio alguna e prejuhi de sa jurediccio e de sos drets e regalies e en aco se deu convocar lo batle de la dita vila de Murvedre o son lochtinent que preten esser en possessio de poder conexer dels juheus, axi en civil com en criminal e no ha permes que los dits adelantats executen lo que per ells se preten e axi mossenyer convocat lo dit batle de Murvedre o son lochtinent e los dits adelantats e vists los privilegis e los furs e tot lo que's deja veure ab bon consell e delliberacio se faca provisio lo que's deja fer sens prejuhi de la jurediccio del senyor rey e del batle general. E aquest es lo meu parer e en aço si deu mirar be. E als no ocorrentme sino que la Sancta Trinitat sia en guarda de tots. Recomanantme a vos e a la senyora vostra mulier, fills e filies. De Valencia a VIII de noembre del any de la nativitat de Nostre Senyor mil CCCC. LXXV. A tota ordinacio vostra prest Pere Garro, lochtinent de batle general, etc. 755 Valencia, 10 January 1476 The baile general urges the adelantados of the Jewish quarter of Morvedre to try to reach agreement with jurados of the town on the question of the tachas. If they fail to do so, the baile himself will administer justice and take measures to put the aljama in order. ARV, Bailía 1155, fol. 567r- v Als adelantats de la juheria de Murvedre. Adelantats. Per En Ferrando Armengol, En Malonda, jurats de aqueixa vila me's stat dit reduhintme a memoria que en dies passats a instancia del justicia e jurats e de consell de aqueixa vila yo seria stat request destrengues a vosaltres en contribuhir en certa tacha per ells lladonchs feta per pagar alguns carrechs de la dita vila, e los adelantats qui lladonchs eren no permetren aderir ni passar la dita tacha, pretenents que aquella no era feyta segons certa tacha antiqua e si segons era acostumat tachar en semblants exaccions. E jatsia per lo dit Consell de la dita vila se pretengues aquella dita tacha esser be feyta, per quant la dita juheria era augmentada e per ço devia pagar mes que no solia antigament, e per ço devia pagar mes que no solia antigament, e per que aquells se apoderaven de voler passar e executar la dita tacha yo scrivi als dits justicia e jurats e Consell de la dita vila que volguessen sobresseure en lo dit feyt fins per mi hi fos provehit. E axi les dites coses restaren e resten que fins aci no han presa nenguna contrevusio, requerintme que yo volgues provehir en les dites coses per la molta necessitat que'ls ocorre, per que us dich, que vista la present, vosaltres vos concordeu ab la dita vila en les dites coses. E si aço bonament fer no podreu, concordau ab los officials de aqueixa vila per a un dia cert esser aci e trameteume hun de vosaltres be instruhit e ab poder bastant per que, hoydes les dites parts, puxa concordarvos e administrar justicia e be avenirvos e vehinarvos ab aqueixa vila. E encara per provehir e ordenar certs desordens de aqueixa aljama per lo repos e sosech de aquells. Scrita en Valencia a X de jener, any M. CCCC. LXXVI. Prest a vostra honor Honorat Mercader, batle general. 756 Valencia, 31 January and 8 June 1476 Sums collected by the maestre racional from the tax- farming of the third of the tithe in Burriana and the farm-houses of Palau Lombar and Alcaramit, in 1469 and 1472.1 ARV, MR 86, fol. 95r- v Item pos en reebuda, los quals a XXXI. dies del mes de janer de l'any present M. CCCC. LXXVI. reebe per mi lo dit En Pere Garro de Hahim Caxo, juheu de la vila de Castello, per mans de Salamo Arreho, juheu, C. sous reyals de Valencia en paga prorrata de aquells DC. IIII. sous, VI diners restants de aquells M. D. LXXX. sous de la dita moneda pertanyents al senyor rey en l'any M. CCCC. LXVIIII, qui es lo segon any e darrer d'aquells dos anys a temps dels quals lo dit Ayhim arrenda lo dret de terc de delme pertanyent al senyor rey en la vila de Burriana e en les alqueries del Palau Lombar e Alcaramit, situades en terme de la dita vila, per preu cascun any dels dits M. D. LXXX. sous ultra lo dret dels marchs e mig marchs: C. sous. Item pos en reebuda, los quals a VIII. de juny del dit any M. CCCC. LXXVI reebe per mi lo dit En Pere Garro d'En Pere Gençor, de la ciutat de Valencia, per mans d'En Miquel de Proxita pagant per Cohen, juheu de Murvedre, C. sous reyals en paga prorrata de aquells C. LXXII. sous, III. diners restants de aquells M. CC. LXXX. sous de la dita moneda per preu dels quals el primer dia de janer de l'any M. CCCC. LXII lo dit En Pere Gençor arrenda lo dret de terc de delme pertanyent al senyor rey en la vila de Burriana e en les alqueries del Palau Lombar e Alcaramit, situades en terme de la dita vila a temps de hun any ultra lo dret dels march e mig marchs: C. sous. 1 On July 13th, 1480 Hahim Caxo's heiress, now resident in Morvedre, cancelled with the maestre racional the part which remained pending from the tax- farming of 1469. ARV, MR 90, fol. 94v. And in 1483 the same heiress paid another 350 sueldos to cancel the sums pending from the 1469 tax-farming. ARV, MR 93, fol. 95r << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE