Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
642 Documents 751 Valencia

by Jose Hinojosa Montalvo
642 Documents 751 Valencia, 25 October 1475 Reply of the baile general to the baile of Morvedre concerning certain annual censales levied by Abraam and eighteen other companions. ARV, Bailía 1155, fol. 517r- v Al molt magniffich mossenyer e car frare mossen Pere Sparça, lochtinent de batle de la vila de Murvedre. Molt magnifich mossenyer e car frare. Per absencia del magniffich batle general davant mi es comparegut Salamo Comte, fill e procurador de Abraam Comte, jueus de aqueixa juheria, dientme que per causa de aquells cent e cinch sous censals que per ell dit Abraam ensems ab altres en nombre de dihuyt haurien originalment venut e carregat a la dona Na Francesca, mulier dEn Luis Erau, alias Folch, seria stada instada certa execucio contra aquell dit Abraam, per la qual, recorrent a vos, hauria request compellisseu als dits dihuyt a contribuhir cascu per la part quels ne toca en lo pagament axi de la dita pensio com pensions. E que, enseguint les sues requestes, haurieu be principiat de fer penyores en bens de aquells e apres haurieu fet sobresehiment en les dites coses en grandissim prejuhi del dit requirent. E per quant so çert lo dit magniffich batle general esser mils de mi informat del present negoci he remes lo present feyt a delliberacio e provisio de aquell, lo qual me ha scrit signifficante de sa intencio, lo qual de la mia en res no differeix, considerant que per causa del donatiu feyt a la magestat del molt alt senyor rey per los dits XVIII. o en llur nom e per aquells fon fet lo dit carregament e manleuta del dit censal e axi es de justicia en lo pagament axi de sort principal, com de pensions e messions fetes per la dita raho deure e son tenguts contribuhir tots los dihuyt o hereus de aquells per sou e per lliura, per que us dich que, vista la present, executeu tots los dits XVIII o lurs hereus e compellexcau aquells en contribuhir, segons dit es per sou e per liura en lo ques demana de les pensions del dit censal e en totes les messions que per la dita raho ha convengut fer e sostenir al dit Comte e aço breument, sumaria e de pla tot comport e dilacio a part posada segons de vos se confia e be haveu començat com aquesta sia la intencio e deliberacio del dit magniffich batle general e per evitar dans e despeses e administrar justicia al dit Comte no obstant la causa del compromis fermat en lo dit magniffich batle general per procurador e sindich de la aljama de aquexa vila de una part e per lo procurador dels XVIII. de la part altra com aquesta qüestio no toque a la del compromes, com sia entre los X VIII., los quals per qüestio que entre aquells fos no hi hajen fermat compromis algu. E tingaus la Sancta Trinitat en guarda. De Valencia a XXV. de octubre, any mil CCCC. LXXV. A tot lo que ordeneu be prest Pere Garro, lochtinent de batle general. 752 Valencia, 16 March 1475 Gispert de Tolosa, merchant of Valencia, acknowledges receipt of the 20 libras owed to him by Astruch Çaporta for a certain amount of copper which he sold to him. ARV, Protocolos notariales n° 1995, third quire, fol. 14r- v Sit omnibus notum quod ego, Gispertus de Tolosa, mercator civis civitatis Valentie, gratis et scienter confíteor et in veritate recognosco vobis, Salamo Caporta, iudeo vicino ville Muriveteris, tutori et curatori filiorum et heredum Astruch Çaporta, iudei civitate Dertuse, presenti et vestris quod inmodum subscriptum dedistis et solvistis michi mee omnimode voluntati realiter numerando viginti libras monete regalium Valentie, quas michi debebat dictus Astruch Çaporta de resta certi couri per me illi venditi modus vero solutionis talis et videlicet que dedistis michi quatuor libras, octo solidos, sex denarios numerando et restantem quantitatem ad complementum dictarum XX. librarum, in quadam dita per vos michi facta contra Orlandum de Flandes, de qua ego sum contentus, unde renuntio scienter exceptioni non numerate peccunie ac dictarum viginti librarum per me a vobis modo predicto non habítate et non recéptate ratione predicta et doli facio vobis fieri per notari succontentum presentem apocham absoluto. Actum est hoc Valentie die sextadecima mensis martii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto. Signum mei Gisperti de Tolosa predicti qui hec concedo et firmo. Testes huius rei sunt discretus Iohannis Monfort, notarium, et Iohannis Bardaxi, sartor cives Valentie. 753 Valencia, 2 June 1475 Judiciary proceedings between Astruch Rodrich, of Morvedre, and various Moors of the locality of Ahin plain of Eslida, who owed a certain sum of money to the Jew. ARV, Bailía 1296, fol. 125r- v Com davant lo magnifich lochtinent de batle general fos qüestio entre Astruch Rodrich, jueu de Murvedre, de una part, e Mahomat Yazir e Calim Abolaix e Mahomat Arraie, moros del loch de Ain, de la serra dEzlida, de part altra, sobre certa empara per aquells dits moros feyta en aquelles XX. lliures procehides de certa sera Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
642 Documents 751 Valencia, 25 October 1475 Reply of the baile general to the baile of Morvedre concerning certain annual censales levied by Abraam and eighteen other companions. ARV, Bailía 1155, fol. 517r- v Al molt magniffich mossenyer e car frare mossen Pere Sparça, lochtinent de batle de la vila de Murvedre. Molt magnifich mossenyer e car frare. Per absencia del magniffich batle general davant mi es comparegut Salamo Comte, fill e procurador de Abraam Comte, jueus de aqueixa juheria, dientme que per causa de aquells cent e cinch sous censals que per ell dit Abraam ensems ab altres en nombre de dihuyt haurien originalment venut e carregat a la dona Na Francesca, mulier d'En Luis Erau, alias Folch, seria stada instada certa execucio contra aquell dit Abraam, per la qual, recorrent a vos, hauria request compellisseu als dits dihuyt a contribuhir cascu per la part que'ls ne toca en lo pagament axi de la dita pensio com pensions. E que, enseguint les sues requestes, haurieu be principiat de fer penyores en bens de aquells e apres haurieu fet sobresehiment en les dites coses en grandissim prejuhi del dit requirent. E per quant so çert lo dit magniffich batle general esser mils de mi informat del present negoci he remes lo present feyt a delliberacio e provisio de aquell, lo qual me ha scrit signifficante de sa intencio, lo qual de la mia en res no differeix, considerant que per causa del donatiu feyt a la magestat del molt alt senyor rey per los dits XVIII. o en llur nom e per aquells fon fet lo dit carregament e manleuta del dit censal e axi es de justicia en lo pagament axi de sort principal, com de pensions e messions fetes per la dita raho deure e son tenguts contribuhir tots los dihuyt o hereus de aquells per sou e per lliura, per que us dich que, vista la present, executeu tots los dits XVIII o lurs hereus e compellexcau aquells en contribuhir, segons dit es per sou e per liura en lo que's demana de les pensions del dit censal e en totes les messions que per la dita raho ha convengut fer e sostenir al dit Comte e aço breument, sumaria e de pla tot comport e dilacio a part posada segons de vos se confia e be haveu començat com aquesta sia la intencio e deliberacio del dit magniffich batle general e per evitar dans e despeses e administrar justicia al dit Comte no obstant la causa del compromis fermat en lo dit magniffich batle general per procurador e sindich de la aljama de aquexa vila de una part e per lo procurador dels XVIII. de la part altra com aquesta qüestio no toque a la del compromes, com sia entre los X VIII., los quals per qüestio que entre aquells fos no hi hajen fermat compromis algu. E tingaus la Sancta Trinitat en guarda. De Valencia a XXV. de octubre, any mil CCCC. LXXV. A tot lo que ordeneu be prest Pere Garro, lochtinent de batle general. 752 Valencia, 16 March 1475 Gispert de Tolosa, merchant of Valencia, acknowledges receipt of the 20 libras owed to him by Astruch Çaporta for a certain amount of copper which he sold to him. ARV, Protocolos notariales n° 1995, third quire, fol. 14r- v Sit omnibus notum quod ego, Gispertus de Tolosa, mercator civis civitatis Valentie, gratis et scienter confíteor et in veritate recognosco vobis, Salamo Caporta, iudeo vicino ville Muriveteris, tutori et curatori filiorum et heredum Astruch Çaporta, iudei civitate Dertuse, presenti et vestris quod inmodum subscriptum dedistis et solvistis michi mee omnimode voluntati realiter numerando viginti libras monete regalium Valentie, quas michi debebat dictus Astruch Çaporta de resta certi couri per me illi venditi modus vero solutionis talis et videlicet que dedistis michi quatuor libras, octo solidos, sex denarios numerando et restantem quantitatem ad complementum dictarum XX. librarum, in quadam dita per vos michi facta contra Orlandum de Flandes, de qua ego sum contentus, unde renuntio scienter exceptioni non numerate peccunie ac dictarum viginti librarum per me a vobis modo predicto non habítate et non recéptate ratione predicta et doli facio vobis fieri per notari succontentum presentem apocham absoluto. Actum est hoc Valentie die sextadecima mensis martii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto. Signum mei Gisperti de Tolosa predicti qui hec concedo et firmo. Testes huius rei sunt discretus Iohannis Monfort, notarium, et Iohannis Bardaxi, sartor cives Valentie. 753 Valencia, 2 June 1475 Judiciary proceedings between Astruch Rodrich, of Morvedre, and various Moors of the locality of Ahin plain of Eslida, who owed a certain sum of money to the Jew. ARV, Bailía 1296, fol. 125r- v Com davant lo magnifich lochtinent de batle general fos qüestio entre Astruch Rodrich, jueu de Murvedre, de una part, e Mahomat Yazir e Calim Abolaix e Mahomat Arraie, moros del loch de Ain, de la serra d'Ezlida, de part altra, sobre certa empara per aquells dits moros feyta en aquelles XX. lliures procehides de certa sera << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE