Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
638 Documents rebre la

by Jose Hinojosa Montalvo
638  Documents rebre la dita informacio de testimoni sobre la valua de les dites canffes per en Luis Garcia, notari, en loch del scriva de nostra cort en altres arduus negocis occupat, que lo dit Manahem produhir e donar ha volgut, la qual ensemps ab la present closa e sagellada vos remetem certifficantvos com los dits testimonis son homens de bona fama, vida e conversacio e tals que als dits e deposicions de aquells fe plenera poredeu esser atribuhida e donada, offerintnos fer per vos coses semblants e majors ( illegible) procehint, Data Valentie die prima febroarii, anno M. CCCC. LXXV. 740 Valencia, 18 January 1475 Magaluf Guetdeix, of Tlemcen, undertakes to pay 54 libras to Salamo Zalmatich, of Játiva, within a period year, for a certain amount of silk which he purchased from him. ARV, Bailía 1296, fol. 192r Magualuf Guetdeix, jueu de Trimice, de present resident en la present ciutat e vengut ab les galeres venecianes, sciemment e de grau confessa deure a Salamo Xalmatich, jueu de la ciutat de Xativa, present comptant cinquanta quatre lliures e miga mes IL diners, les quals li deu de çeda que de aquell ha comprada e hauda e reebuda, per que renuncia, etc. E les quals li promet pagar daci a hun any primervinent, e si ans venint les galeres promet venir pagar aquella la dita quantitat ans. E aço sots pena de X. lliures rato pacto manente. E vol per special pacte lo present contracte esser expressat per lo magnifich batle general e cort sua. E jura sobre los deu manaments que no pesara rahons algunes ni allegara giatge algu de les galeres ni altre algu dell particularment otorgat, sots la dita pena se obliga, etc. 741 3 March 1475 Salamo Çaporta, merchant of Morvedre, appoints various Jews of Calatayud and Ariza as his procurators. ARV, Protocolos 1995, third quire, fol. 5v Notum sit cunctis quod ego Salamo Çaporta, judeus mercator vicinus ville Muriveteris, gratis et scienter cum presenti publico instrumento firmiter ubique valituro facio, constituo et ordino procuratores meos certos et speciales ac etiam generales quo ad subscripta vos Gefuda Çarfati, Iacob Benrodirch, Samuel Alpastani, Abrahim Lapapa, iudei vicini ville de Calatayu, Abrahim Cohen, Samuel Franquo, Jacob Aveayu, Mosse Aveayu, iudei vicini de Hariza, simul omnes et quemlibet vestrum per se ad comparendum per me et nomine meo coram quibuscumque iudicibus et oficialibus baiulis, lezdariis, pedagrariis etc. et illis ac illorum cuilibet meum franquitate instrumentum hostendendum et presentandum proscusandis et defendendis quibusvis rebus raupis bonis et mercibus meis ab omni lezda, pedagio, pontagio, passagio et alio, etc. Quibus vicini et habitatores dicte ville Muriveteris sunt franchi, etc. Et ad iurandum in animam meam etc. sich existere ni rey veritate, etc. potestandum, etc. et de protestatis, etc. et generaliter, etc. promitens, etc. sub bonorum iurium meorum omnium obligacione. Actum est hoc Valentie. Testes huius reis sunt discretus Iohannes Monfort, notari, et Ysach Cohen, iudeus de Murcia vicinus. 742 Valencia, 14 March 1475 The baile general sentences Juan Dalmau, silversmith, to give 40 reales to Salamo Zalmatich, of independently of any action which he may undertake against two Berber Jews who had promised to sell a fur ARV, Bailía 1296, fol. 99v Lo magnifich batle general causa cognita e per testimoni En Thomas Colomer, argenter, lo qual en presencia del juhi dix e testifica que en presencia sua atrobantse en casa dEn Johan Dalmau, argenter, hon foren dos juheus barberuços e En Salamo Zalmatich, juheu de la juheria de Xativa, huy com los dits juheus barberuços digueren al dit En Johan Dalmau, que aquelles quaranta reals que ell dit En Johan Dalmau dévia als dits juheus barberuços donas e liuras al dit Salamo Zalmatich, lo qual dit En Johan Dalmau dix a aquell que ell era content donar los dits quaranta reals per aquells dits juheus al dit Salamo Zalmatich ab condicio que los dits juheus li donassen la pell barberesqua que li havien promes. Encara difirit jurament sobre los deu manaments al dit Salamo Zalmatich de voluntat del dit En Johan Dalmau, sots virtut del qual aquell haver dit e confessat en juhi lo dit En Dalmau acceptant la deu ta dita dels dits quaranta reals haver promes a ell, dit Salamo, los dits quaranta reals condempna lo dit En Johan Dalmau en donar e pagar al dit Salamo los dits quaranta reals salvant al dit En Johan Dalmau contra los dits juheus barberuços qualsevol dret que contra aquells ha per la dita raho, sots pena del quart. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
638 Documents rebre la dita informacio de testimoni sobre la valua de les dites canffes per en Luis Garcia, notari, en loch del scriva de nostra cort en altres arduus negocis occupat, que lo dit Manahem produhir e donar ha volgut, la qual ensemps ab la present closa e sagellada vos remetem certifficantvos com los dits testimonis son homens de bona fama, vida e conversacio e tals que als dits e deposicions de aquells fe plenera poredeu esser atribuhida e donada, offerintnos fer per vos coses semblants e majors ( illegible) procehint, Data Valentie die prima febroarii, anno M. CCCC. LXXV. 740 Valencia, 18 January 1475 Magaluf Guetdeix, of Tlemcen, undertakes to pay 54 libras to Salamo Zalmatich, of Játiva, within a period year, for a certain amount of silk which he purchased from him. ARV, Bailía 1296, fol. 192r Magualuf Guetdeix, jueu de Trimice, de present resident en la present ciutat e vengut ab les galeres venecianes, sciemment e de grau confessa deure a Salamo Xalmatich, jueu de la ciutat de Xativa, present comptant cinquanta quatre lliures e miga mes IL diners, les quals li deu de çeda que de aquell ha comprada e hauda e reebuda, per que renuncia, etc. E les quals li promet pagar d'aci a hun any primervinent, e si ans venint les galeres promet venir pagar aquella la dita quantitat ans. E aço sots pena de X. lliures rato pacto manente. E vol per special pacte lo present contracte esser expressat per lo magnifich batle general e cort sua. E jura sobre los deu manaments que no pesara rahons algunes ni allegara giatge algu de les galeres ni altre algu d'ell particularment otorgat, sots la dita pena se obliga, etc. 741 3 March 1475 Salamo Çaporta, merchant of Morvedre, appoints various Jews of Calatayud and Ariza as his procurators. ARV, Protocolos 1995, third quire, fol. 5v Notum sit cunctis quod ego Salamo Çaporta, judeus mercator vicinus ville Muriveteris, gratis et scienter cum presenti publico instrumento firmiter ubique valituro facio, constituo et ordino procuratores meos certos et speciales ac etiam generales quo ad subscripta vos Gefuda Çarfati, Iacob Benrodirch, Samuel Alpastani, Abrahim Lapapa, iudei vicini ville de Calatayu, Abrahim Cohen, Samuel Franquo, Jacob Aveayu, Mosse Aveayu, iudei vicini de Hariza, simul omnes et quemlibet vestrum per se ad comparendum per me et nomine meo coram quibuscumque iudicibus et oficialibus baiulis, lezdariis, pedagrariis etc. et illis ac illorum cuilibet meum franquitate instrumentum hostendendum et presentandum proscusandis et defendendis quibusvis rebus raupis bonis et mercibus meis ab omni lezda, pedagio, pontagio, passagio et alio, etc. Quibus vicini et habitatores dicte ville Muriveteris sunt franchi, etc. Et ad iurandum in animam meam etc. sich existere ni rey veritate, etc. potestandum, etc. et de protestatis, etc. et generaliter, etc. promitens, etc. sub bonorum iurium meorum omnium obligacione. Actum est hoc Valentie. Testes huius reis sunt discretus Iohannes Monfort, notari, et Ysach Cohen, iudeus de Murcia vicinus. 742 Valencia, 14 March 1475 The baile general sentences Juan Dalmau, silversmith, to give 40 reales to Salamo Zalmatich, of independently of any action which he may undertake against two Berber Jews who had promised to sell a fur ARV, Bailía 1296, fol. 99v Lo magnifich batle general causa cognita e per testimoni En Thomas Colomer, argenter, lo qual en presencia del juhi dix e testifica que en presencia sua atrobantse en casa d'En Johan Dalmau, argenter, hon foren dos juheus barberuços e En Salamo Zalmatich, juheu de la juheria de Xativa, huy com los dits juheus barberuços digueren al dit En Johan Dalmau, que aquelles quaranta reals que ell dit En Johan Dalmau dévia als dits juheus barberuços donas e liuras al dit Salamo Zalmatich, lo qual dit En Johan Dalmau dix a aquell que ell era content donar los dits quaranta reals per aquells dits juheus al dit Salamo Zalmatich ab condicio que los dits juheus li donassen la pell barberesqua que li havien promes. Encara difirit jurament sobre los deu manaments al dit Salamo Zalmatich de voluntat del dit En Johan Dalmau, sots virtut del qual aquell haver dit e confessat en juhi lo dit En Dalmau acceptant la deu ta dita dels dits quaranta reals haver promes a ell, dit Salamo, los dits quaranta reals condempna lo dit En Johan Dalmau en donar e pagar al dit Salamo los dits quaranta reals salvant al dit En Johan Dalmau contra los dits juheus barberuços qualsevol dret que contra aquells ha per la dita raho, sots pena del quart. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE