Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 637 Resposta.

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 637 Resposta. Molt magnifich mossenyer e car frare. Per letra dels adelantats de la aljama e juheria de la vila de Murvedre so stat informat que vos e alguns altres senyors detenidors de lochs e baronies poblats entorn de la dita vila de Murvedre en los lochs e heretats dels quals los juheus de la dita juheria han acostumat de treballar de llurs officis e guanyar llur vida e haver sustentacio per pagar los carrechs llurs, haveu feta nova prohibicio que no gossen contractar vostres vassalls ab alguns juheus, axi comprant de llurs mercaderies com encara en fahenes de llurs officis. E encara als dits juheus que no gossen entrar dins la dita terra sens pena de LX. sous, la qual cosa es molt perjudicial al molt alt senyor rey, com los dits juheus sien vassals del dit senyor e cofrens e regalies de aquell, e no deven esser menys privilegiats que los vassalls vostres, car per lo senyor rey e per mi no es prohibit que los vassalls vostres no entren en la terra e senyoria del molt alt senyor rey ne lo contractar e negociar de llurs robes e coses e de sos officis e que los dits juheus qui son vassalls del dit senyor sien prohibits de no entrar en vostra terra ni contractar ni negociar ni ussar de llurs officis, e no seria cosa equal que los vassalls del dit senyor rey en vostra terra fossen prohibits e los vassalls vostres en la terra del dit senyor tinguessen franch arbitre de poder star e habitar en la terra del dit senyor, per que prech que la dita prohibicio feta contra los dits juheus sia revocada. E los dits juheus qui son vassalls del dit senyor rey vixquen en vostra terra, axi com los vostres viven en la terra del dit senyor rey e han acostumat, car altrament per conservacio de la regalia del dit senyor rey a mi sera forcat provehir en lo dit feyt, axi per prohibicio que los vostres ni dels altres qui tals prohibicions fan no entren ni comercien en les terres del dit senyor rey e per altres deguts remeys de justicia, segons atrobare esser fahedor. E no pus sino que la Sancta Trinitat sia en guarda de tots. Scrita en Valencia a XXI. de noembre, any M. CCCC. LXXIIII. A vostra honor prest Honorat Mercader, cavaller batle general. 739 Jativa, 5 January 1475 The baile of Játiva asks the baile of Valencia for information on the lawsuit between Menahem Zalmari, of Játiva, and two Moorish tragineros over two  canffes which the latter were to have brought from Valencia. The bailes reply is given. ARV, Bailia 1155, fol. 394r- v Anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXV die mercurii intitulatus prima febroarii. Davant lo molt magnifich mossen Honorat Mercader, cavaller conseller del molt alt senyor rey e batle general del regne de Valencia e presenta a aquell una letra patent del batle de la ciutat de Xativa, la qual es del tenor següent: Al molt magnifich mossen Honorat Mercader, cavaller conseller del molt alt senyor rey e batle general del regne de Valencia. De nos En Johan Despuig, cavaller batle de la ciutat de Xativa. Saluts e honor. Denant nos e cort nostra semena certa qüestio entre Manahem Zalmari, juheu de la juheria de aquesta ciutat, de una part, e Ali Gurmen e Adder, moros traginers, de la part altra, sobre dues canffes [ sic] que lo dit Manahem diu que havia acomanades als dits moros que li portassen de aqueixa ciutat de Valencia en aquesta ciutat de Xativa donantlos cert preu de loguer. E per quant los dits moros dient que venint ab les carregues en les quals venien les dites canffes ans de plegar al portal e quant foren al portal regonegueren en los albarans que lo dit Manahem los havia dats e trobaren que en los dits albarans no havia compliment de colps com ne fallguessen los del general sabent que les dites guardes eren primeres no gossaren passar e tornarensen al hostal don eren exits restituhint les carregues al dit juheu, dient que no eren volguts passar per la dita raho e prengueren e ab si sen portaren los dits moros les dites dues canffes e dues cadires per tuhicio e seguretat del salari que havien haver mudantho en altre hostal. De hon se es segut que la huna de les dites canffes es stada furtada. E per ço es necessari que per fer justicia entre Ies dites parts saber que valia la dita canffa furtada. E com se diga per part dels dits moros que en la dita ciutat de Valencia ha qui ha vistes les dites canffes e que de aquells se pot saber que valia la dita canffa furtada a esguart de la que resta som stats requests per ço scrivissem a la magnificencia vostra que sobre lo dit feyt en loch nostre e per nos rebesseu o fesseu rebre tots aquells testimonis que los dits moros e encara lo dit juheu volran produhir sobre la valua o stima de la dita canffa e quant podia valer mes la furtada que la que resta, per tant, de part de la predita real magestat vos pregamvos placia fer sobre la dita informacio, e aquella rehebuda trametrelaus closa e sagellada en forma e manera que fe hi puixa atribuhida e per nos justicia puixa esser administrada a les dites parts. Data Xativa a V de jener, any de la nativitat de nostre Senyor M. CCCC. LXXV. Resposta De nos En Honorat Mercader, cavaller etc. Al magnifich mossen Johan Despuig, cavaller batle de la ciutat de Xativa o a son lochtinent. Saluts e honor. Enseguint e complint les justes requestes per vos a nos fetes e a una letra patent insurtida de vostra cort a instancia de Manahem Salmari, juheu, de una part, e de Ali Gemnem e Adder, moros, de la part altra. E a nos die data huius per lo dit Manahem Zalmari presentada en e ab la qual nos requerim fessem rebre sumaria informacio de testimonis a aquells sobre la valua de una canffa que es stada furtada de aquelles dos que per lo dit Manahem son stades acomanades als dits moros. Encontinent havem feta Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 637 Resposta. Molt magnifich mossenyer e car frare. Per letra dels adelantats de la aljama e juheria de la vila de Murvedre so stat informat que vos e alguns altres senyors detenidors de lochs e baronies poblats entorn de la dita vila de Murvedre en los lochs e heretats dels quals los juheus de la dita juheria han acostumat de treballar de llurs officis e guanyar llur vida e haver sustentacio per pagar los carrechs llurs, haveu feta nova prohibicio que no gossen contractar vostres vassalls ab alguns juheus, axi comprant de llurs mercaderies com encara en fahenes de llurs officis. E encara als dits juheus que no gossen entrar dins la dita terra sens pena de LX. sous, la qual cosa es molt perjudicial al molt alt senyor rey, com los dits juheus sien vassals del dit senyor e cofrens e regalies de aquell, e no deven esser menys privilegiats que los vassalls vostres, car per lo senyor rey e per mi no es prohibit que los vassalls vostres no entren en la terra e senyoria del molt alt senyor rey ne lo contractar e negociar de llurs robes e coses e de sos officis e que los dits juheus qui son vassalls del dit senyor sien prohibits de no entrar en vostra terra ni contractar ni negociar ni ussar de llurs officis, e no seria cosa equal que los vassalls del dit senyor rey en vostra terra fossen prohibits e los vassalls vostres en la terra del dit senyor tinguessen franch arbitre de poder star e habitar en la terra del dit senyor, per que prech que la dita prohibicio feta contra los dits juheus sia revocada. E los dits juheus qui son vassalls del dit senyor rey vixquen en vostra terra, axi com los vostres viven en la terra del dit senyor rey e han acostumat, car altrament per conservacio de la regalia del dit senyor rey a mi sera forcat provehir en lo dit feyt, axi per prohibicio que los vostres ni dels altres qui tals prohibicions fan no entren ni comercien en les terres del dit senyor rey e per altres deguts remeys de justicia, segons atrobare esser fahedor. E no pus sino que la Sancta Trinitat sia en guarda de tots. Scrita en Valencia a XXI. de noembre, any M. CCCC. LXXIIII. A vostra honor prest Honorat Mercader, cavaller batle general. 739 Jativa, 5 January 1475 The baile of Játiva asks the baile of Valencia for information on the lawsuit between Menahem Zalmari, of Játiva, and two Moorish tragineros over two \\" canffes\\" which the latter were to have brought from Valencia. The baile's reply is given. ARV, Bailia 1155, fol. 394r- v Anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXV die mercurii intitulatus prima febroarii. Davant lo molt magnifich mossen Honorat Mercader, cavaller conseller del molt alt senyor rey e batle general del regne de Valencia e presenta a aquell una letra patent del batle de la ciutat de Xativa, la qual es del tenor següent: Al molt magnifich mossen Honorat Mercader, cavaller conseller del molt alt senyor rey e batle general del regne de Valencia. De nos En Johan Despuig, cavaller batle de la ciutat de Xativa. Saluts e honor. Denant nos e cort nostra semena certa qüestio entre Manahem Zalmari, juheu de la juheria de aquesta ciutat, de una part, e Ali Gurmen e Adder, moros traginers, de la part altra, sobre dues canffes [ sic] que lo dit Manahem diu que havia acomanades als dits moros que li portassen de aqueixa ciutat de Valencia en aquesta ciutat de Xativa donantlos cert preu de loguer. E per quant los dits moros dient que venint ab les carregues en les quals venien les dites canffes ans de plegar al portal e quant foren al portal regonegueren en los albarans que lo dit Manahem los havia dats e trobaren que en los dits albarans no havia compliment de colps com ne fallguessen los del general sabent que les dites guardes eren primeres no gossaren passar e tornarensen al hostal d'on eren exits restituhint les carregues al dit juheu, dient que no eren volguts passar per la dita raho e prengueren e ab si sen portaren los dits moros les dites dues canffes e dues cadires per tuhicio e seguretat del salari que havien haver mudantho en altre hostal. De hon se es segut que la huna de les dites canffes es stada furtada. E per ço es necessari que per fer justicia entre Ies dites parts saber que valia la dita canffa furtada. E com se diga per part dels dits moros que en la dita ciutat de Valencia ha qui ha vistes les dites canffes e que de aquells se pot saber que valia la dita canffa furtada a esguart de la que resta som stats requests per ço scrivissem a la magnificencia vostra que sobre lo dit feyt en loch nostre e per nos rebesseu o fesseu rebre tots aquells testimonis que los dits moros e encara lo dit juheu volran produhir sobre la valua o stima de la dita canffa e quant podia valer mes la furtada que la que resta, per tant, de part de la predita real magestat vos pregamvos placia fer sobre la dita informacio, e aquella rehebuda trametrelaus closa e sagellada en forma e manera que fe hi puixa atribuhida e per nos justicia puixa esser administrada a les dites parts. Data Xativa a V de jener, any de la nativitat de nostre Senyor M. CCCC. LXXV. Resposta De nos En Honorat Mercader, cavaller etc. Al magnifich mossen Johan Despuig, cavaller batle de la ciutat de Xativa o a son lochtinent. Saluts e honor. Enseguint e complint les justes requestes per vos a nos fetes e a una letra patent insurtida de vostra cort a instancia de Manahem Salmari, juheu, de una part, e de Ali Gemnem e Adder, moros, de la part altra. E a nos die data huius per lo dit Manahem Zalmari presentada en e ab la qual nos requerim fessem rebre sumaria informacio de testimonis a aquells sobre la valua de una canffa que es stada furtada de aquelles dos que per lo dit Manahem son stades acomanades als dits moros. Encontinent havem feta << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE