Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
636 Documents 736 Valencia

by Jose Hinojosa Montalvo
636 Documents 736 Valencia, 14 September 1474 At the instance of Salamo Zamero, the baile general had imprisoned Abraham Benjaffia. Then, both reached agreement on the way of handing over and distributing a shipment of indigo. ARV, Bailía 1296, fol. 48r En Jacme Segura, verguer de la cort de la batlia general, dix e relacio feu que ell a instancia de Salamo Zamero, juheu, havia presa Abraham Benjaffia. En apres ells se acordaren per causa de la dita preso que lo dit Abraham Benjaffia havia de pasar en Xativa en poder de Abraham Pelegri, juheu, una carga indi. E si no faia solia e era content lo dit Abraham Benjaffia de paguar tota la quantitat a mossen Jaume Romeu certa fermança. E que essent lo dit indi esser la mitat de Salamo Zalmet E si no u provava que aquell cobres lo dit indi. 737 Valencia, 19 September 1474 Samuel Legen, Jew of Morvedre and bondsman of Profet Rodrich, is to pay to Juan Ferrer, dyer of Valencia, sueldos which he owed to him. ARV, Bailía 1155, fol. 303v Al molt magniffich mossenyer e car frare mossen Pere dEsparca, cavaller lochtinent de batle de la vila de Murvedre. Molt magniffich mossenyer e car frare, En dies passats denant mi fonch convengut per En Johan Ferrer, tintorer de aquesta ciutat, Profet Rodrich, juheu de aqueixa juheria, per sexanta sous en los quals fonch condempnat aquell deure al dit En Johan Ferrer per tintes, en los quals LX sous En Samuel Legen, juheu de la dita juheria feu fermança que si dins lo mes de agost propassat lo dit Profet no pagava quel pagaría, dels quals lo dit Profet paga vint sous, e quaranta sous que restaven per no haver pagat lo dit Prefet ha pagar lo dit Samuel Legen al dit En Ferrer. Requerintme vos degues scriure que aquells dits XXXX. sous hi fesses pagar, per que us dich que fasats pagar al dit Samuel Legen los dits XXXX. sous deguts per lo dit Profet, puix lo dit Samuel ha pagat al dit En Johan Ferrer los dits XXXX. sous per lo Profet deguts. E sia la Sancta Trinitat en guarda de tots. Scrita en Valencia a XVIIII. de setembre, any M. CCCC. LXXIIII. A tota vostra honor prest Honorat Mercader, batle general. 738 Morvedre, 21 November 1474 Certain lords having frobidden the Jews to trade or even to work on their properties and baronies around the aljama of Morvedre requests the protection of the baile general. In his reply, the baile orders that prohibition be revoke. ARV, Bailía 1155, fol. 338r- 339r Al senyor nostre molt magniffich e cavaller molt virtuos lo senyor mossen Honorat Mercader, conseller de la magestat del senyor rey e batle general del regne de Valencia. Senyor molt magniffich e protector nostre e molt virtuos e singular. Per alguns cavaliers poblats en torn de aquesta vila en los heretats dels quals los juheus de aquesta juheria han acostumat treballar de llurs officis e guanyar llur vida e haver sustentacio per pagar los carrechs han novament feta prohibicio a llurs vassalls que no gossen contractar de fahenes algunes ab los dits juheus, axi comprant de llurs mercaderies com encara en fahenes de llurs officis, la qual cosa es molt notoria e redunda en total destruccio de aquesta aljama e singulars de aquella, per ço per provehir a la tanta lesio que de aço los singulars de la dita aljama rebrien, trametem a la senyoria vostra, la qual totes les coses del molt alt senyor rey e singularment aquesta juheria ha en car e special recomendacio hun misatger, Samuel Agi portador de la present de nosaltres e de tot lo consell de la dita aljama asats be informat, lo qual vos explicara lo nostre gran interes e per consegüent lo del dit senyor e lo remey queja en altres temps passats sobre consemblant provissio hi fon per los senyors vostres avi e pare donat a revocacio de tal prohibicio suplicam vostra senyoria que al dit En Samuel Agi li placia benignament hoyrlo en ço que li explicara per part nostra e donarli fe e crehenca sobre les dites coses del que sobre aço li sera explicat. E donau hi tal remey que sia llahor de Deu, servey del senyor rey e honor de vostra senyoria e conservacio de la dita aljama, segons haveu be acostumat, manant e ordenant tota hora de la dita aljama en comu e de cascu en singular tot lo que plaent vos sia manar e ordenar. E Nostre Senyor Deu prosper e augment vostre virtuos stat e longua e prospera sanitat e pau. Amen. Scrita en Murvedre a XXI de noembre del any M. CCCC. LXXIIII. Senyor, lo qui en gracia e merce de vostra senyoria se recomanem. Los adelantats e consell de la juheria de Murvedre. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
636 Documents 736 Valencia, 14 September 1474 At the instance of Salamo Zamero, the baile general had imprisoned Abraham Benjaffia. Then, both reached agreement on the way of handing over and distributing a shipment of indigo. ARV, Bailía 1296, fol. 48r En Jacme Segura, verguer de la cort de la batlia general, dix e relacio feu que ell a instancia de Salamo Zamero, juheu, havia presa Abraham Benjaffia. En apres ells se acordaren per causa de la dita preso que lo dit Abraham Benjaffia havia de pasar en Xativa en poder de Abraham Pelegri, juheu, una carga indi. E si no faia solia e era content lo dit Abraham Benjaffia de paguar tota la quantitat a mossen Jaume Romeu certa fermança. E que essent lo dit indi esser la mitat de Salamo Zalmet E si no u provava que aquell cobres lo dit indi. 737 Valencia, 19 September 1474 Samuel Legen, Jew of Morvedre and bondsman of Profet Rodrich, is to pay to Juan Ferrer, dyer of Valencia, sueldos which he owed to him. ARV, Bailía 1155, fol. 303v Al molt magniffich mossenyer e car frare mossen Pere d'Esparca, cavaller lochtinent de batle de la vila de Murvedre. Molt magniffich mossenyer e car frare, En dies passats denant mi fonch convengut per En Johan Ferrer, tintorer de aquesta ciutat, Profet Rodrich, juheu de aqueixa juheria, per sexanta sous en los quals fonch condempnat aquell deure al dit En Johan Ferrer per tintes, en los quals LX sous En Samuel Legen, juheu de la dita juheria feu fermança que si dins lo mes de agost propassat lo dit Profet no pagava qu'el pagaría, dels quals lo dit Profet paga vint sous, e quaranta sous que restaven per no haver pagat lo dit Prefet ha pagar lo dit Samuel Legen al dit En Ferrer. Requerintme vos degues scriure que aquells dits XXXX. sous hi fesses pagar, per que us dich que fasats pagar al dit Samuel Legen los dits XXXX. sous deguts per lo dit Profet, puix lo dit Samuel ha pagat al dit En Johan Ferrer los dits XXXX. sous per lo Profet deguts. E sia la Sancta Trinitat en guarda de tots. Scrita en Valencia a XVIIII. de setembre, any M. CCCC. LXXIIII. A tota vostra honor prest Honorat Mercader, batle general. 738 Morvedre, 21 November 1474 Certain lords having frobidden the Jews to trade or even to work on their properties and baronies around the aljama of Morvedre requests the protection of the baile general. In his reply, the baile orders that prohibition be revoke. ARV, Bailía 1155, fol. 338r- 339r Al senyor nostre molt magniffich e cavaller molt virtuos lo senyor mossen Honorat Mercader, conseller de la magestat del senyor rey e batle general del regne de Valencia. Senyor molt magniffich e protector nostre e molt virtuos e singular. Per alguns cavaliers poblats en torn de aquesta vila en los heretats dels quals los juheus de aquesta juheria han acostumat treballar de llurs officis e guanyar llur vida e haver sustentacio per pagar los carrechs han novament feta prohibicio a llurs vassalls que no gossen contractar de fahenes algunes ab los dits juheus, axi comprant de llurs mercaderies com encara en fahenes de llurs officis, la qual cosa es molt notoria e redunda en total destruccio de aquesta aljama e singulars de aquella, per ço per provehir a la tanta lesio que de aço los singulars de la dita aljama rebrien, trametem a la senyoria vostra, la qual totes les coses del molt alt senyor rey e singularment aquesta juheria ha en car e special recomendacio hun misatger, Samuel Agi portador de la present de nosaltres e de tot lo consell de la dita aljama asats be informat, lo qual vos explicara lo nostre gran interes e per consegüent lo del dit senyor e lo remey queja en altres temps passats sobre consemblant provissio hi fon per los senyors vostres avi e pare donat a revocacio de tal prohibicio suplicam vostra senyoria que al dit En Samuel Agi li placia benignament hoyrlo en ço que li explicara per part nostra e donarli fe e crehenca sobre les dites coses del que sobre aço li sera explicat. E donau hi tal remey que sia llahor de Deu, servey del senyor rey e honor de vostra senyoria e conservacio de la dita aljama, segons haveu be acostumat, manant e ordenant tota hora de la dita aljama en comu e de cascu en singular tot lo que plaent vos sia manar e ordenar. E Nostre Senyor Deu prosper e augment vostre virtuos stat e longua e prospera sanitat e pau. Amen. Scrita en Murvedre a XXI de noembre del any M. CCCC. LXXIIII. Senyor, lo qui en gracia e merce de vostra senyoria se recomanem. Los adelantats e consell de la juheria de Murvedre. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE