Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 635 732 Valencia

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 635 732 Valencia, 6 July 1474 The baile general sentences Abrahim Xeyr, Moor of Valencia, to pay a certain sum of money owing to Salamo Zamero. ARV, Bailia 1296, fol. 25r Lo magnifich batle general, instant e requirent Salamo Zamero, juheu, per confessio feta per Abrahim Xeyr, moro de la moreria de Valencia, que ell havia scrit un albara en paper ab lo qual ell confessava deure al dit Salamo Zamero sis lliures, huyt sous, e nou reals de Valencia, los quals li prometia pagar per En Luis Saranyana, tintorer, los quals lo dit Saranyana li devia de esta de major quantitat de compra de cert indi que del dit Salamo Zamero lo dit Saranyana compra, hague e rebe, condemna lo dit Abrahim Xeyr en donar e pagar al dit Salamo Zamero les dites sis liures, huyt sous e nou diners dins deu dies, sots pena del quart, salves ses deffenses. Die lune intitulata XVIII. julii anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXIIIL lo dit Salamo Zalmari feu reclam de la damunt dita quantitat. 733 Valencia, 2 August 1474 Fine of 100 sueldos to Mossé Aszoni for the death of Isach Adzoni, his brother. ARV, MR 84, fol. 176r Item pos en data, los quals a dos dies dagost del dit any M. CCCC. LXXIIIL reebe per mi lo dit En Pere Garro de Mossé Adzoni, juheu, per mans de Abram Adzoni, alias Pastor, C. sous reyals de Valencia, per los quals franchs a la cort del senyor rey se es composat ab mi per la mort desastradament feta en la persona de Isach Adzoni, germa seu, la qual mort li es stada remesa per los dits C. sous. 734 Valencia, 11 August 1474 At the instance of Abraham Ascarell, procurator of Durona, sister of the late Astruch Caporta, Juan Domingo, veguer of the bailia, secured in the possession of Salamo Caporta, guardian of the said Astruch, the property he had from him. Caporta came to speak with the baile general. ARV, Bailia 1296, fol. 38r En Johan Domingo, verguer, etc. que havia emparat en lo presente dia de huy en poder de Salamo Caporta, juheu tudor de Astruch Caporta, quondam juheu, instant Abram Ascarell, procurador de la dona Durona, jermana de aquell, qualsevol bens, axi seda com dines com altres que tingues de aquell e qualsevol bens que pervinguen en poder de aquell, sots pena de XX. sous, lo qual dix e li hauria respost que ell vendría a parlar ab lo senyor batle general. 735 Valencia, 29 August 1474 At the instance of Juan Roda, notary and procurator of the noble mossen Jaime Romeu, the baile general secured in possession of Dalmau Argemi, any clothing, merchandise, indigo, gold and silver which he Salamo Zalmari, of Morvedre. ARV, Bailia 1296, fol. 41v- 42r En Jacme Segura, verguer de la batlia general, dix e relacio feu ell en lo dia de huy instant e requirent En Johan Roda, notari, axi com a procurador del noble mossen Jacme Romeu, havia emparat en poder de Dalmau Argemi, qualsevol robes e mercaderies, indi, or, argent e qualsevol altra cosa tingues de Salamo Zalmari, juheu de la juheria de Murvedre, sots pena de LX. sous e de restituir la cosa emparada, lo qual dix que ell ho tenia per emparat empero aquell hi havia bestret algunst dines e que obrant ell les rendiades e que tot lo que havia obrat ho tendria per lo magnifich batle general. Chapter Home  | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 635 732 Valencia, 6 July 1474 The baile general sentences Abrahim Xeyr, Moor of Valencia, to pay a certain sum of money owing to Salamo Zamero. ARV, Bailia 1296, fol. 25r Lo magnifich batle general, instant e requirent Salamo Zamero, juheu, per confessio feta per Abrahim Xeyr, moro de la moreria de Valencia, que ell havia scrit un albara en paper ab lo qual ell confessava deure al dit Salamo Zamero sis lliures, huyt sous, e nou reals de Valencia, los quals li prometia pagar per En Luis Saranyana, tintorer, los quals lo dit Saranyana li devia de esta de major quantitat de compra de cert indi que del dit Salamo Zamero lo dit Saranyana compra, hague e rebe, condemna lo dit Abrahim Xeyr en donar e pagar al dit Salamo Zamero les dites sis liures, huyt sous e nou diners dins deu dies, sots pena del quart, salves ses deffenses. Die lune intitulata XVIII. julii anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXIIIL lo dit Salamo Zalmari feu reclam de la damunt dita quantitat. 733 Valencia, 2 August 1474 Fine of 100 sueldos to Mossé Aszoni for the death of Isach Adzoni, his brother. ARV, MR 84, fol. 176r Item pos en data, los quals a dos dies d'agost del dit any M. CCCC. LXXIIIL reebe per mi lo dit En Pere Garro de Mossé Adzoni, juheu, per mans de Abram Adzoni, alias Pastor, C. sous reyals de Valencia, per los quals franchs a la cort del senyor rey se es composat ab mi per la mort desastradament feta en la persona de Isach Adzoni, germa seu, la qual mort li es stada remesa per los dits C. sous. 734 Valencia, 11 August 1474 At the instance of Abraham Ascarell, procurator of Durona, sister of the late Astruch Caporta, Juan Domingo, veguer of the bailia, secured in the possession of Salamo Caporta, guardian of the said Astruch, the property he had from him. Caporta came to speak with the baile general. ARV, Bailia 1296, fol. 38r En Johan Domingo, verguer, etc. que havia emparat en lo presente dia de huy en poder de Salamo Caporta, juheu tudor de Astruch Caporta, quondam juheu, instant Abram Ascarell, procurador de la dona Durona, jermana de aquell, qualsevol bens, axi seda com dines com altres que tingues de aquell e qualsevol bens que pervinguen en poder de aquell, sots pena de XX. sous, lo qual dix e li hauria respost que ell vendría a parlar ab lo senyor batle general. 735 Valencia, 29 August 1474 At the instance of Juan Roda, notary and procurator of the noble mossen Jaime Romeu, the baile general secured in possession of Dalmau Argemi, any clothing, merchandise, indigo, gold and silver which he Salamo Zalmari, of Morvedre. ARV, Bailia 1296, fol. 41v- 42r En Jacme Segura, verguer de la batlia general, dix e relacio feu ell en lo dia de huy instant e requirent En Johan Roda, notari, axi com a procurador del noble mossen Jacme Romeu, havia emparat en poder de Dalmau Argemi, qualsevol robes e mercaderies, indi, or, argent e qualsevol altra cosa tingues de Salamo Zalmari, juheu de la juheria de Murvedre, sots pena de LX. sous e de restituir la cosa emparada, lo qual dix que ell ho tenia per emparat empero aquell hi havia bestret algunst dines e que obrant ell les rendiades e que tot lo que havia obrat ho tendria per lo magnifich batle general. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE