Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 631 sagrament

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 631 sagrament sobre lo dit negoci de loch, temps e presents e de altres circunstancies a les dites coses necessaries e acostumades. E si per la dita informacio a vosaltres legitimament e clara constara ab sufficient nombre de testimonis la dita juhia esser en los dits lochs del dit noble e jurisdiccio de aquell iconservarets aquella e en lo dit cars si us constara, e no en altra manera, procehirets a capcio de moros, besties e bens del dit loch de Borriol e vassalls del dit noble mossen Anthoni de Thous e aquells retendrets fins e tro a tant lo dit noble vos restituheixca la dita juhia o per nos en altra manera sobre aco sia provehit. E si per la dita via o per altra la dita juhia venia en mans e poder vostre la qual ab diligencia inquirirets e pendrets hon se vulla que aquella porets haver. E aquella hauda sia interrogada si aquella voira tornar ab lo dit son marit. E si dira que hoc li sia restituhida fahentne acte de la dita sua voluntat. E si dira que no, aquella dita juhia sia remesa a nos e cort nostra curament e segura, com nos o vosaltres abduys ensemps en e sobre les dites coses totes e sengles de aquelles ab los incidents, dependents, coherents e emergets de aquelles e a aquelles annexes tot nostre loch, poder e veus ab les presents vos cometem e comanam ab les quals de part del damunt dit senyor rey dehim e manam a universes e sengles officials e altres qualsevol, axi dins la dita vila com dins lo present regne constituhits que en fer e exercir les dites coses e o cascuna de aquelles no us donen ni donar facen, consenten ni permeten que us sia feyt ni donat empaig, destorp o contradiccio alguna, ans en fer aquelles vos donen e preseten tot consell, favor e ajuda tota hora e quant per vosaltres requests ne seran e necessari sera. E aço sots pena de mil florins dor dels bens de qualsevol contrafahents exhigidors als cofrens del dit molt alt senyor rey applicadors. Data Valentie III, iulii anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXIII Pere Garro, lochtinent. 722 Valencia, 13 July 1473 Permit given by the baile general to fray Juan lo Ermita, of Santa Magdalena, Ramon Canet and Abraham of Castellón, to search for treasures within the boundary of Castellón. ARV, Bailia 1155, fol. 78r Nos En Pere Garro, conseller del molt alt senyor rey e lochtinent de batle general del regne de Valencia. Com siam stats supplicats per part de frare Johan lo Erimita de Santa Magdalena, de la vila de Castello de la Plana, e dEn Ramon Canet, vehi de la vila de Luçena, e per Abrahim Vires, rabbi de la juheria de la dita vila de Castello, que com ells ab licencia del batle de la dita vila hajen comencat a cavar en lo terme de aquella per cercar tresor e vullen proseguir lur cavament, e per que sens impediment de neguna pena ells puixen acabar de cercar lo dit tresor, per tal, ab absencia del magniffich batle general, ab tenor de la present e per auctoritat de loffici del qual usam, donam e atorgam licencia e plen poder a vosaltres frare Johan lo Ermita, En Ramon Canet e Abrahim Vires, rabbi damunt dits, que vosaltres puxats cavar ab qualsevol persones altres lochs dins lo dit terme que a vosaltres benvists seran qualsevol tresors, es a saber, or, argent, perles, pedres precioses e altres qualsevol joyes e metalls dejus e damunt terra e en les concavitats e abis de aquella e tot ço que trobarets hajats e siats tenguts maniffestar a nos verdaderament sens frau e engan del tresor, joyes o qualsevol coses que atrobaret hajats e siats tenguts maniffestar a nos verdaderament sens frau e engan del tresor, joyes o qualsevol coses que atrobarets haja lo dit senyor rey la part que per fur liu pervendra e laltra part sia vostra o de aquells que vosaltres volrets franquament e delliure, e fer de aquella a vostres plenes voluntats, entrevenint hi empero personalment En Berthomeu de Bues, batle de la vila de Castello de la Plana, o altre diputat per aquell e lo scriva e notari de aquell per interes del dit senyor rey, com nos ab la present en e sobre les dites coses totes o sengles de aquelles e a aquelles anexes tot nostre loch, poder e veus ab la present plenerament vos cometem e comanam, manants de part del dit senyor rey a universes e sengles officials e loch de senyoria tinents e altres qualsevol dins lo dit regne constituhits, que a vosaltres, dits frare Johan lo Erimita, En Ramon Canet e Abrahim Bires en fer les dites coses e cascuna de aquelles ensems ab lo dit batle de Castello o altre per aquel diputat e lo scriva e notari de aquel e no sens aquells impediment, contrast, empaig o embarch algu no donen ni donar facen, consenten ni permeten esservos fet ni donat, ans si per vos requests ne serau vos donen e presten tot consell, favor e ajuda si necessari sera. E aço sots pena de mil florins dor als coffrens del dit senyor rey applicadors. Data Valentie tertia decima mensis iulii anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXIII. 723 Valencia, 2 September 1473 Tribute paid by the aljama of Morvedre for the marriage of doña Leonor, illegitimate daughter of Juan II. ARV, MR 94, fol. 198r Item, a dos de setembre del dit any reebe de la aljama dels juheus de la juheria de Murvedre per mans de Samuel Adzon, alias Pastor, LXXIII sous, IIII. diners reals de Valencia per lo quels toca a pagar en lo dit maridatge: CXXIII. sous, IIII. diners. Chapter Home  | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 631 sagrament sobre lo dit negoci de loch, temps e presents e de altres circunstancies a les dites coses necessaries e acostumades. E si per la dita informacio a vosaltres legitimament e clara constara ab sufficient nombre de testimonis la dita juhia esser en los dits lochs del dit noble e jurisdiccio de aquell iconservarets aquella e en lo dit cars si us constara, e no en altra manera, procehirets a capcio de moros, besties e bens del dit loch de Borriol e vassalls del dit noble mossen Anthoni de Thous e aquells retendrets fins e tro a tant lo dit noble vos restituheixca la dita juhia o per nos en altra manera sobre aco sia provehit. E si per la dita via o per altra la dita juhia venia en mans e poder vostre la qual ab diligencia inquirirets e pendrets hon se vulla que aquella porets haver. E aquella hauda sia interrogada si aquella voira tornar ab lo dit son marit. E si dira que hoc li sia restituhida fahentne acte de la dita sua voluntat. E si dira que no, aquella dita juhia sia remesa a nos e cort nostra curament e segura, com nos o vosaltres abduys ensemps en e sobre les dites coses totes e sengles de aquelles ab los incidents, dependents, coherents e emergets de aquelles e a aquelles annexes tot nostre loch, poder e veus ab les presents vos cometem e comanam ab les quals de part del damunt dit senyor rey dehim e manam a universes e sengles officials e altres qualsevol, axi dins la dita vila com dins lo present regne constituhits que en fer e exercir les dites coses e o cascuna de aquelles no us donen ni donar facen, consenten ni permeten que us sia feyt ni donat empaig, destorp o contradiccio alguna, ans en fer aquelles vos donen e preseten tot consell, favor e ajuda tota hora e quant per vosaltres requests ne seran e necessari sera. E aço sots pena de mil florins d'or dels bens de qualsevol contrafahents exhigidors als cofrens del dit molt alt senyor rey applicadors. Data Valentie III, iulii anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXIII Pere Garro, lochtinent. 722 Valencia, 13 July 1473 Permit given by the baile general to fray Juan lo Ermita, of Santa Magdalena, Ramon Canet and Abraham of Castellón, to search for treasures within the boundary of Castellón. ARV, Bailia 1155, fol. 78r Nos En Pere Garro, conseller del molt alt senyor rey e lochtinent de batle general del regne de Valencia. Com siam stats supplicats per part de frare Johan lo Erimita de Santa Magdalena, de la vila de Castello de la Plana, e d'En Ramon Canet, vehi de la vila de Luçena, e per Abrahim Vires, rabbi de la juheria de la dita vila de Castello, que com ells ab licencia del batle de la dita vila hajen comencat a cavar en lo terme de aquella per cercar tresor e vullen proseguir lur cavament, e per que sens impediment de neguna pena ells puixen acabar de cercar lo dit tresor, per tal, ab absencia del magniffich batle general, ab tenor de la present e per auctoritat de l'offici del qual usam, donam e atorgam licencia e plen poder a vosaltres frare Johan lo Ermita, En Ramon Canet e Abrahim Vires, rabbi damunt dits, que vosaltres puxats cavar ab qualsevol persones altres lochs dins lo dit terme que a vosaltres benvists seran qualsevol tresors, es a saber, or, argent, perles, pedres precioses e altres qualsevol joyes e metalls dejus e damunt terra e en les concavitats e abis de aquella e tot ço que trobarets hajats e siats tenguts maniffestar a nos verdaderament sens frau e engan del tresor, joyes o qualsevol coses que atrobaret hajats e siats tenguts maniffestar a nos verdaderament sens frau e engan del tresor, joyes o qualsevol coses que atrobarets haja lo dit senyor rey la part que per fur liu pervendra e l'altra part sia vostra o de aquells que vosaltres volrets franquament e delliure, e fer de aquella a vostres plenes voluntats, entrevenint hi empero personalment En Berthomeu de Bues, batle de la vila de Castello de la Plana, o altre diputat per aquell e lo scriva e notari de aquell per interes del dit senyor rey, com nos ab la present en e sobre les dites coses totes o sengles de aquelles e a aquelles anexes tot nostre loch, poder e veus ab la present plenerament vos cometem e comanam, manants de part del dit senyor rey a universes e sengles officials e loch de senyoria tinents e altres qualsevol dins lo dit regne constituhits, que a vosaltres, dits frare Johan lo Erimita, En Ramon Canet e Abrahim Bires en fer les dites coses e cascuna de aquelles ensems ab lo dit batle de Castello o altre per aquel diputat e lo scriva e notari de aquel e no sens aquells impediment, contrast, empaig o embarch algu no donen ni donar facen, consenten ni permeten esservos fet ni donat, ans si per vos requests ne serau vos donen e presten tot consell, favor e ajuda si necessari sera. E aço sots pena de mil florins d'or als coffrens del dit senyor rey applicadors. Data Valentie tertia decima mensis iulii anno a nativitate Domini M. CCCC. LXXIII. 723 Valencia, 2 September 1473 Tribute paid by the aljama of Morvedre for the marriage of doña Leonor, illegitimate daughter of Juan II. ARV, MR 94, fol. 198r Item, a dos de setembre del dit any reebe de la aljama dels juheus de la juheria de Murvedre per mans de Samuel Adzon, alias Pastor, LXXIII sous, IIII. diners reals de Valencia per lo que'ls toca a pagar en lo dit maridatge: CXXIII. sous, IIII. diners. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE