Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
620 Documents 686 Valencia

by Jose Hinojosa Montalvo
620 Documents 686 Valencia, 1469 Receipt by the maestre racional of various sums from the farming of the third of the tithe of Burriana and the farm-houses of Palau Lombar and of Alcaramit ( Burriana) by Hahim Caxo, of Castellón. ARV, Maestre Racional 79, fol. 96r and 100r Item pos en reebuda, los quals en diverses dies e per mans de diverses persones reebe per mi lo dit En Pere Garro de Hahim Caxo juheu de Castello, DL. sous reyals de Valencia en paga prorata daquells M. CC. XXVII. sous, III diners restants daquells M. D. LXXX. sous de la dita moneda pertanyents al senyor rey en lany M. CCCC. LXVIII. qui es lo primer any daquells dos anys a temps dels quals el primer dia de janer de lany li fon arrendat lo dret de terc de delme pertanyent al dit senyor en la dita vila de Burriana e en les alqueries del Palau Lombart e dAlcaramit, terme de la dita vila ultra lo dret dels marchs e mig marchs: D. L. sous. De aquells M. DLXXX. sous reyals de Valencia al senyor rey deguts e pertanyents en lany present M. CCCC. LXVIIII. qui es lo segon e darrer any daquells dos anys a temps dels quals Abram Caxo, juheu de la vila de Castello, arrenda lo dret de delme pertanyent al dit senyor en la vila de Burriana e en les alqueries del Palau Lombar e Alcaramit, situades en terme de la dita vila, per preu cascun any dels dits M. D. LXXX. sous ultra lo dret de marchs e mig marchs, no faç reebuda alguna per tant como no he reebut aquells en lo dit any. 687 Valencia, 28 February 1469 The baile general writes to the justicia of the order of Montesa in the town of Onda notifying him that he has jurisdiction over the Jews, and he must therefore hand Mestre Levi and Aym Vinaig over to the baile of Morvedre. ARV, Bailia 1154, fol. 350r De nos En Honorat Mercader, cavaller conseller del molt alt senyor rey e batle general del regne de Valencia. A lhonorable lo justicia de lorde de Muntesa en la vila de Onda. Saluts e honor. En lo dia data de la present denant nost e cort nostra son compareguts Mestre Levi e Aym Vinag, cunyat seu juheus de la juheria de la vila de Murvedre, dients que vos havets penyorat e fets certs penyores en la casa del dit Aym Vinag, per co com se diu que aquells serien entrats en hun ort de hun vehi de la dita vila e que lo senyor del dit ort trobantho sabent lo dit juheu esser entrat en lo dit ort feu scriure lo clam en lo vostre libre, per la qual raho vos haurien fetes les dites penyores per lo ban o pena de la entrada del dit ort e axi matex En Johan Tolsa, batle per lo senyor rey en la dita vila nos ha scrit. E com per diverses privilegis promisions e ordinacions reals la jurediccio e conexenca de tots los juheus e moros pertanga a nos e no a negun altre official ni negun official no sen puxa entrametre ni conexer de aquell, instant e requirent los dessus dits juheus, de part del dit senyor rey, vos inhibim heus dehim e manam que dels dits juheus en alguna manera no us entrametats, ans les penyores que per la dita raho havets fetes als dits juheus al dit En Johan Tolsa remetats, com nos hajam scrit al dit En Johan Tolsa que hoyts los dits juheus e qualsevol que contra aquells haja clam o demanda per la dita raho o per qualsevol altra faca promptament justicia desempachada, e axi dehim e manam sots les penes en les prop dites provisions e ordinacions reals contengudes e als coffrens del dit senyor rey aplilcadors. Data Valentie vicesima octava febroarii, anno a nativitate Domini M. quadringentesimo sexagesimo nono. Honorat Mercader, batle general del regne de Valencia. 688 Valencia, 10 April 1469 Safe- conduct to two Jews of Morvedre to go to the court of the bailia without danger. ARV, Bailia 1154, fol. 359r Die lune intitulata X. aprilis, anno a nativitate Domini M. CCCC. LXVIIII. Lo magnifich mossen Honorat Mercader, cavaller conseller del molt alt senyor rey. Com Juceff Catorze e Salamo Arroti, juheus de la juheria de la vila de Murvedre, fosen denunciats davant aquell per lo procurador fischal del dit senyor rey e per Na Perla e Mosse Sermati, juheus de la dita juheria, per les causes e rahons en la dita denunciacio contengudes e que aquells se fan lo proces dabsencia e per part de aquells, ço es per lo noble don Johan de Proxita li sia estat dit quells si volen metre en poder dell dit batle general e fet dret. E per ço com se temen de altres crims a pregaries del dit don Johan de Proxita lo dit magnifich batle general guia e assegura aquells de qualsevol crims que aquells hajen comes e per penat exceptat dels crims e delictes en la dita denunciacio contenguts e espessimus a effecte que les dessus dits vinguen e compareguen denant ell e cort sua per respondre en la dita denunciacio e dret fer e fermar, los qual quia a beneplacit del senyor rey e furs per ell en altra manera hi sia provehit. Presents testimonis foren a les damunt dites coses En Johan Sagusta e En Arcis Granyana, scrivents ciutadans de Valencia. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
620 Documents 686 Valencia, 1469 Receipt by the maestre racional of various sums from the farming of the third of the tithe of Burriana and the farm-houses of Palau Lombar and of Alcaramit ( Burriana) by Hahim Caxo, of Castellón. ARV, Maestre Racional 79, fol. 96r and 100r Item pos en reebuda, los quals en diverses dies e per mans de diverses persones reebe per mi lo dit En Pere Garro de Hahim Caxo juheu de Castello, DL. sous reyals de Valencia en paga prorata d'aquells M. CC. XXVII. sous, III diners restants d'aquells M. D. LXXX. sous de la dita moneda pertanyents al senyor rey en l'any M. CCCC. LXVIII. qui es lo primer any d'aquells dos anys a temps dels quals el primer dia de janer de l'any li fon arrendat lo dret de terc de delme pertanyent al dit senyor en la dita vila de Burriana e en les alqueries del Palau Lombart e d'Alcaramit, terme de la dita vila ultra lo dret dels marchs e mig marchs: D. L. sous. De aquells M. DLXXX. sous reyals de Valencia al senyor rey deguts e pertanyents en l'any present M. CCCC. LXVIIII. qui es lo segon e darrer any d'aquells dos anys a temps dels quals Abram Caxo, juheu de la vila de Castello, arrenda lo dret de delme pertanyent al dit senyor en la vila de Burriana e en les alqueries del Palau Lombar e Alcaramit, situades en terme de la dita vila, per preu cascun any dels dits M. D. LXXX. sous ultra lo dret de marchs e mig marchs, no faç reebuda alguna per tant como no he reebut aquells en lo dit any. 687 Valencia, 28 February 1469 The baile general writes to the justicia of the order of Montesa in the town of Onda notifying him that he has jurisdiction over the Jews, and he must therefore hand Mestre Levi and Aym Vinaig over to the baile of Morvedre. ARV, Bailia 1154, fol. 350r De nos En Honorat Mercader, cavaller conseller del molt alt senyor rey e batle general del regne de Valencia. A l'honorable lo justicia de l'orde de Muntesa en la vila de Onda. Saluts e honor. En lo dia data de la present denant nost e cort nostra son compareguts Mestre Levi e Aym Vinag, cunyat seu juheus de la juheria de la vila de Murvedre, dients que vos havets penyorat e fets certs penyores en la casa del dit Aym Vinag, per co com se diu que aquells serien entrats en hun ort de hun vehi de la dita vila e que lo senyor del dit ort trobantho sabent lo dit juheu esser entrat en lo dit ort feu scriure lo clam en lo vostre libre, per la qual raho vos haurien fetes les dites penyores per lo ban o pena de la entrada del dit ort e axi matex En Johan Tolsa, batle per lo senyor rey en la dita vila nos ha scrit. E com per diverses privilegis promisions e ordinacions reals la jurediccio e conexenca de tots los juheus e moros pertanga a nos e no a negun altre official ni negun official no sen puxa entrametre ni conexer de aquell, instant e requirent los dessus dits juheus, de part del dit senyor rey, vos inhibim heus dehim e manam que dels dits juheus en alguna manera no us entrametats, ans les penyores que per la dita raho havets fetes als dits juheus al dit En Johan Tolsa remetats, com nos hajam scrit al dit En Johan Tolsa que hoyts los dits juheus e qualsevol que contra aquells haja clam o demanda per la dita raho o per qualsevol altra faca promptament justicia desempachada, e axi dehim e manam sots les penes en les prop dites provisions e ordinacions reals contengudes e als coffrens del dit senyor rey aplilcadors. Data Valentie vicesima octava febroarii, anno a nativitate Domini M. quadringentesimo sexagesimo nono. Honorat Mercader, batle general del regne de Valencia. 688 Valencia, 10 April 1469 Safe- conduct to two Jews of Morvedre to go to the court of the bailia without danger. ARV, Bailia 1154, fol. 359r Die lune intitulata X. aprilis, anno a nativitate Domini M. CCCC. LXVIIII. Lo magnifich mossen Honorat Mercader, cavaller conseller del molt alt senyor rey. Com Juceff Catorze e Salamo Arroti, juheus de la juheria de la vila de Murvedre, fosen denunciats davant aquell per lo procurador fischal del dit senyor rey e per Na Perla e Mosse Sermati, juheus de la dita juheria, per les causes e rahons en la dita denunciacio contengudes e que aquells se fan lo proces d'absencia e per part de aquells, ço es per lo noble don Johan de Proxita li sia estat dit que'lls si volen metre en poder dell dit batle general e fet dret. E per ço com se temen de altres crims a pregaries del dit don Johan de Proxita lo dit magnifich batle general guia e assegura aquells de qualsevol crims que aquells hajen comes e per penat exceptat dels crims e delictes en la dita denunciacio contenguts e espessimus a effecte que les dessus dits vinguen e compareguen denant ell e cort sua per respondre en la dita denunciacio e dret fer e fermar, los qual quia a beneplacit del senyor rey e furs per ell en altra manera hi sia provehit. Presents testimonis foren a les damunt dites coses En Johan Sagusta e En Arcis Granyana, scrivents ciutadans de Valencia. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE