Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 585 lo y se.

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 585 lo y se. Scrita en Valencia a quatre dies de deembre del any de la nativitat de nostre Senyor mil CCCC. LVII. A vostre honor prest Berenguer Mercader, batle general. 571 Valencia, 21 March 1458 The baile general asks the baile of Castellón for information concerning the confiscation by the adelantados Jewish quarter of property of Abraham Toledan, Jew of Mora, who had not paid the duties paid by the that town. ARV, Bailia 1152, fol. 1445r Al molt honorable mossenyer car frare micer Jacme Ferrando, doctor en leys batle de la vila de Castello. Molt honorable mossenyer e car frare. A mi ha recorregut Abraham Toledan, juheu de la juheria de Mora, de present comorant en la juheria de aqueixa vila, dien que per los adelantats de la jueria de aqueixa vila li seria feta novitat de fer pagar a aquell tots aquells drets que los altres vehins e habitadors de aqueixa juheria paguen, e per aquesta raho los dits adelantats havien emperat al dit Abraham totes llurs robes, e en après, sens esser hi lo dit Abraham ne esser hoyt en son dret, li havien fet vendre certes robes de aquell, co que no devien fer, segons ell diu, sens que aquell no fos hoyt a sa justicia, per que us dich que us informets de les damunt dites coses com passen, e informat me scrivats de manera que yo puixa provehir per justicia segons per justicia atrobare esser fahedor. Scrita en Valencia a XXI dia del mes de març de lany de la nativitat de nostre Senyor M. CCCC. LVIII. A vostra honor prest Berenguer Mercader, batle general. 572 Valencia, 7 May 1458 The baile of Morvedre is ordered to arrest and imprison Abram Chilicori. ARV, Bailia 1152, fol. 1458v Letra tramesa al batle de Morvedre. Molt honorable e car amich. Segons so informat Abram Chilicori, juheu de Morvedre barberuç de natura, e te hun colp en la celia per certa naffra ques diu haver fet a hun christia de Morvedre, es fogit es diu serie en aquexa vila. E es molt necessari en tot cas, si fer se pot, yo haja aquell en mes mans, per que confiant de vos que y dareu bon recapte, vos prech e encarrech que vista en present cautament e secreta vos entrametats si lo dit juheu es aqui. E com se vol que y sia, de fet lo prengau el menau en preso ben guardat que no fuga e siam yo avisat per co que us puxa scriure que fareu de aquell. E ab la present vos done sobre les dites coses tot nostre loch e veus en poder si aquelles coses. E si per ventura nol trobau certifficaume si es stat aqui e que ses fet. E aco molt secretament e de tot vos encarrech que avisseu prestament. Scrita en Valencia a VII de maig, any M. CCCC. LVIII. 573 Valencia, 30 May 1458 The baile general asks the baile of Morvedre to administer justice in the matter opposing Johan Ferrer of the town. ARV, Bailia 1152, fol. 1469r Al molt honorable e car frare En Pere Berenguer, lochtinent de batle de la vila de Murvedre. Molt honorable e car frare. Denant mi es comparegut En Johan Ferrer daquexa vila, lo qual me pardemana ço que lo fon promes per los juheus daquexa vila quant ana per pendre los juheus qui nafraren lo christia e yo huy mati maturi acord per poder hi mils delliberar de que ell ha donat una suplicacio a la senyora reyna, la qual ab ell mateix vos remet, per que us prech que, hoits los dits Johan Ferrer e los juheus, hi facats justicia ols concordau com mils vos parega e en llavors vos me poreu remetre fentlos assignacio a hun dia que sien aci. E sia la Sancta Trinitat en guarda de tots. Scrita en Valencia a XXX. de maig any mil CCCC. LVIII. A vostra honor prest Berenguer Mercader, batle general. 574 Valencia, 3 July 1458 Samuel Allegen, Jew of Morvedre, is to appear before the Queen with regard to a certain dispute between Juceff Megiro of Tortosa. ARV, Bailia 1152, fol. 1475v Al molt honrat e car frare En Pere Berenguer, lochtinent de batle de la vila de Morvedre. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 585 lo y se. Scrita en Valencia a quatre dies de deembre del any de la nativitat de nostre Senyor mil CCCC. LVII. A vostre honor prest Berenguer Mercader, batle general. 571 Valencia, 21 March 1458 The baile general asks the baile of Castellón for information concerning the confiscation by the adelantados Jewish quarter of property of Abraham Toledan, Jew of Mora, who had not paid the duties paid by the that town. ARV, Bailia 1152, fol. 1445r Al molt honorable mossenyer car frare micer Jacme Ferrando, doctor en leys batle de la vila de Castello. Molt honorable mossenyer e car frare. A mi ha recorregut Abraham Toledan, juheu de la juheria de Mora, de present comorant en la juheria de aqueixa vila, dien que per los adelantats de la jueria de aqueixa vila li seria feta novitat de fer pagar a aquell tots aquells drets que los altres vehins e habitadors de aqueixa juheria paguen, e per aquesta raho los dits adelantats havien emperat al dit Abraham totes llurs robes, e en après, sens esser hi lo dit Abraham ne esser hoyt en son dret, li havien fet vendre certes robes de aquell, co que no devien fer, segons ell diu, sens que aquell no fos hoyt a sa justicia, per que us dich que us informets de les damunt dites coses com passen, e informat me scrivats de manera que yo puixa provehir per justicia segons per justicia atrobare esser fahedor. Scrita en Valencia a XXI dia del mes de març de l'any de la nativitat de nostre Senyor M. CCCC. LVIII. A vostra honor prest Berenguer Mercader, batle general. 572 Valencia, 7 May 1458 The baile of Morvedre is ordered to arrest and imprison Abram Chilicori. ARV, Bailia 1152, fol. 1458v Letra tramesa al batle de Morvedre. Molt honorable e car amich. Segons so informat Abram Chilicori, juheu de Morvedre barberuç de natura, e te hun colp en la celia per certa naffra que's diu haver fet a hun christia de Morvedre, es fogit es diu serie en aquexa vila. E es molt necessari en tot cas, si fer se pot, yo haja aquell en mes mans, per que confiant de vos que y dareu bon recapte, vos prech e encarrech que vista en present cautament e secreta vos entrametats si lo dit juheu es aqui. E com se vol que y sia, de fet lo prengau el menau en preso ben guardat que no fuga e siam yo avisat per co que us puxa scriure que fareu de aquell. E ab la present vos done sobre les dites coses tot nostre loch e veus en poder si aquelles coses. E si per ventura nol trobau certifficaume si es stat aqui e que ses fet. E aco molt secretament e de tot vos encarrech que avisseu prestament. Scrita en Valencia a VII de maig, any M. CCCC. LVIII. 573 Valencia, 30 May 1458 The baile general asks the baile of Morvedre to administer justice in the matter opposing Johan Ferrer of the town. ARV, Bailia 1152, fol. 1469r Al molt honorable e car frare En Pere Berenguer, lochtinent de batle de la vila de Murvedre. Molt honorable e car frare. Denant mi es comparegut En Johan Ferrer d'aquexa vila, lo qual me pardemana ço que lo fon promes per los juheus d'aquexa vila quant ana per pendre los juheus qui nafraren lo christia e yo huy mati maturi acord per poder hi mils delliberar de que ell ha donat una suplicacio a la senyora reyna, la qual ab ell mateix vos remet, per que us prech que, hoits los dits Johan Ferrer e los juheus, hi facats justicia o'ls concordau com mils vos parega e en llavors vos me poreu remetre fentlos assignacio a hun dia que sien aci. E sia la Sancta Trinitat en guarda de tots. Scrita en Valencia a XXX. de maig any mil CCCC. LVIII. A vostra honor prest Berenguer Mercader, batle general. 574 Valencia, 3 July 1458 Samuel Allegen, Jew of Morvedre, is to appear before the Queen with regard to a certain dispute between Juceff Megiro of Tortosa. ARV, Bailia 1152, fol. 1475v Al molt honrat e car frare En Pere Berenguer, lochtinent de batle de la vila de Morvedre. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE