Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
584 Documents 567 Valencia

by Jose Hinojosa Montalvo
584 Documents 567 Valencia, 29 March 1457 The baile of Castellón is ordered to annul the sentence prescribed against Juceff Colfati, Jew of Burriana. ARV, Bailía 1152, fol. 1331v- 1332r Al batle de la vila de Castello. Molt honorable e car frare. Per Juceff Colfati, juheu de la vila de Burriana, mes stat dit que vos a instancia de Samuel Xifaga, juheu de aqueixa juheria, lo haurieu condempnat en donar e pagarli certa quantitat de diners, la qual lo dit Samuel Xifaga ha affermat esserli deguda per lo pare del dit Juceff Celfati, lo qual sobre aço vos ha présentat cert guiatge que ha de la dita vila de Burriana com a vehi de aquella que no contrastant lo dit guiatge lo haveu condempnat e feta donar en poder vostre seguretat sobre la quantitat demanada, per que us dich que si lo dit Juceff vos ha fet fe del dit guiatge e no contrastant aquell lo haveu condempnat, que cancelleu la dita condempnacio e seguretat per aquell donada, hans certificau de los dites coses com passen, per ço que mils hi puxa provehir segons atrobare esser fahedor. Scrita en Valencia a XXVIIII de març del any mil CCCCVII. A vostre honor prest Berenguer Mercader, batle general. 568 Valencia, 30 March 1457 Letter to the baile of Morvedre (?) ordering him to resolve the lawsuit between a Christian and a Jew over a purchased by the Christian in the Jewish quarter. ARV, Bailía 1152, fol. 1331r Molt honorable e car frare. Per NAnthoni Guerau, habitant en aqueixa vila, mes stat dit que ell ha comprat en la juheria de aqueixa hun alberc, en lo qual sta hun juheu que aquell te logat e que lo juheu no li vol buydar lo dit alberch, per que remet a vos e als justicia, jurats de aqui la dita qüestio que y provehiscan axi en concordar lo dit christia ab lo juheu com en altra manera, segons atrobareu fahedor. Scrita en Valencia a XXX de març de lany mil CCCCLVII. A vostre honor prest Berenguer Mercader. 569 Valencia, 4 April 1457 Safe- conduct granted by the baile general to Samuel Ardutell, of Morvedre, to go to Oran to trade. ARV, Real 705, fol. 170r Als honorables, universes e sengles officials e loch de senyoria tinents e altres qualsevol patrons de naus, galeres e altres fustes armades, als quals la present pervendra. De nos En Berenguer Mercader, cavaller, etc. Saluts e honor. A la saviesa vostra e de cascun de vos. Per tenor de la present fem a saber que Samuel Ardutell, juheu de la vila de Murvedre, portador de la present es vehi e habitador de la dita vila e alli paga e contribueix en totes e sengles peytes, exaccions reyals e vehinals ensemps ab los altres juheus vehins e habitadors de la dita vila. On com lo dit Samuel Ardutell de licencia nostra vaja ab la galera de la insigne ciutat de Valencia patronejada per lo honorable En Johan Cornet, mercader, al loch de Ora, de les parts de Barbería, per negociar e mercadejar en aquella, per tal de part del damunt dit senyor rey als sotsmesos a la nostra jurisdiccio dehim e manam e als altres requirim e pregam que al dit juheu anant a les damunt dites parts e tornant de aquelles, mal ni dan algu no donets ni donar façats, consintats ni permetats esser fet en la persona ni en los vens de aquell, ans aquell lexets anar, star e tornar salvament e segura e pertractets favorablement e benigna com a natural e sotsmes de la terra e senyoria del dit senyor rey, com nos en nom e loch del dit senyor rey guiem e assegurem aquell. En testimoni de les quals coses fem fer e liurar al dit serrahi ( sic) la present nostra de guiatge ab lo sagell del nostre offici sagellada duradora hun any primervinent continuament següent tant solament. Data Valentie IIII. mensis aprilis anno a nativitate Domini M. CCCCLVII. 570 Valencia, 4 December 1457 The baile general orders that bail not be granted to two Jews imprisoned on a Sabbath, until they have confessed. ARV, Bailía 1152, fol. 1309r Molt honrat e car frare. Reebut he per hun veguer de vostre offici una letra vostra sobre la preso que fet haveu de dos juheus e dels bens ques haveu sort de que haut plaer e al que dien sils dareu a caplleuta, per ço com son stats presos en dissapte, vos dich que nols doneu a caplleuta fins que de aquells sien reebudes confessions e vists aquells hi sia provehit seguons sera fahedor, car nos deven entreyorar los dits juheus de star preses en dia de dissapte que es llur festa puix se administre justicia e en fets de stada e altres solempnes festes crestians estan en preso he y presten paciencia e axi be y poden star ells. E tal privilegi com dien en vostra letra yo nol he vist ne Chapter Home  | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
584 Documents 567 Valencia, 29 March 1457 The baile of Castellón is ordered to annul the sentence prescribed against Juceff Colfati, Jew of Burriana. ARV, Bailía 1152, fol. 1331v- 1332r Al batle de la vila de Castello. Molt honorable e car frare. Per Juceff Colfati, juheu de la vila de Burriana, m'es stat dit que vos a instancia de Samuel Xifaga, juheu de aqueixa juheria, lo haurieu condempnat en donar e pagarli certa quantitat de diners, la qual lo dit Samuel Xifaga ha affermat esserli deguda per lo pare del dit Juceff Celfati, lo qual sobre aço vos ha présentat cert guiatge que ha de la dita vila de Burriana com a vehi de aquella que no contrastant lo dit guiatge lo haveu condempnat e feta donar en poder vostre seguretat sobre la quantitat demanada, per que us dich que si lo dit Juceff vos ha fet fe del dit guiatge e no contrastant aquell lo haveu condempnat, que cancelleu la dita condempnacio e seguretat per aquell donada, hans certificau de los dites coses com passen, per ço que mils hi puxa provehir segons atrobare esser fahedor. Scrita en Valencia a XXVIIII de març del any mil CCCCVII. A vostre honor prest Berenguer Mercader, batle general. 568 Valencia, 30 March 1457 Letter to the baile of Morvedre (?) ordering him to resolve the lawsuit between a Christian and a Jew over a purchased by the Christian in the Jewish quarter. ARV, Bailía 1152, fol. 1331r Molt honorable e car frare. Per N'Anthoni Guerau, habitant en aqueixa vila, m'es stat dit que ell ha comprat en la juheria de aqueixa hun alberc, en lo qual sta hun juheu que aquell te logat e que lo juheu no li vol buydar lo dit alberch, per que remet a vos e als justicia, jurats de aqui la dita qüestio que y provehiscan axi en concordar lo dit christia ab lo juheu com en altra manera, segons atrobareu fahedor. Scrita en Valencia a XXX de març de l'any mil CCCCLVII. A vostre honor prest Berenguer Mercader. 569 Valencia, 4 April 1457 Safe- conduct granted by the baile general to Samuel Ardutell, of Morvedre, to go to Oran to trade. ARV, Real 705, fol. 170r Als honorables, universes e sengles officials e loch de senyoria tinents e altres qualsevol patrons de naus, galeres e altres fustes armades, als quals la present pervendra. De nos En Berenguer Mercader, cavaller, etc. Saluts e honor. A la saviesa vostra e de cascun de vos. Per tenor de la present fem a saber que Samuel Ardutell, juheu de la vila de Murvedre, portador de la present es vehi e habitador de la dita vila e alli paga e contribueix en totes e sengles peytes, exaccions reyals e vehinals ensemps ab los altres juheus vehins e habitadors de la dita vila. On com lo dit Samuel Ardutell de licencia nostra vaja ab la galera de la insigne ciutat de Valencia patronejada per lo honorable En Johan Cornet, mercader, al loch de Ora, de les parts de Barbería, per negociar e mercadejar en aquella, per tal de part del damunt dit senyor rey als sotsmesos a la nostra jurisdiccio dehim e manam e als altres requirim e pregam que al dit juheu anant a les damunt dites parts e tornant de aquelles, mal ni dan algu no donets ni donar façats, consintats ni permetats esser fet en la persona ni en los vens de aquell, ans aquell lexets anar, star e tornar salvament e segura e pertractets favorablement e benigna com a natural e sotsmes de la terra e senyoria del dit senyor rey, com nos en nom e loch del dit senyor rey guiem e assegurem aquell. En testimoni de les quals coses fem fer e liurar al dit serrahi ( sic) la present nostra de guiatge ab lo sagell del nostre offici sagellada duradora hun any primervinent continuament següent tant solament. Data Valentie IIII. mensis aprilis anno a nativitate Domini M. CCCCLVII. 570 Valencia, 4 December 1457 The baile general orders that bail not be granted to two Jews imprisoned on a Sabbath, until they have confessed. ARV, Bailía 1152, fol. 1309r Molt honrat e car frare. Reebut he per hun veguer de vostre offici una letra vostra sobre la preso que fet haveu de dos juheus e dels bens ques haveu sort de que haut plaer e al que dien si'ls dareu a caplleuta, per ço com son stats presos en dissapte, vos dich que no'ls doneu a caplleuta fins que de aquells sien reebudes confessions e vists aquells hi sia provehit seguons sera fahedor, car nos deven entreyorar los dits juheus de star preses en dia de dissapte que es llur festa puix se administre justicia e en fets de stada e altres solempnes festes crestians estan en preso he y presten paciencia e axi be y poden star ells. E tal privilegi com dien en vostra letra yo no'l he vist ne << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE