Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
582 Documents 558 Valencia

by Jose Hinojosa Montalvo
582 Documents 558 Valencia, 1 April 1456 The baile general informs the adelantados of the Morvedre aljama that some acts have been sent through Agi. ARV, Bailía 1152, fol. 1239v Als adelantats de la juheria de Murvedre. Adelantats. Reebut he vostra letra sobre certs actes que demanats, los quals dieu que per Samuel Agi foren meses en poder del scriva de la mia cort. A que us responch que per lo dit Agi vos tramet los dits actes closos e sagellats ab lo sagell de mon offici. Scrita en Valencia lo primer dia del mes dabril del any de la nativitat de Nostre Senyor M. CCCC. cinquanta sis. 559 Valencia, 1 June 1456 The baile of Morvedre is ordered to ensure that the Jews comply with the aljamas dispositions on jewellery ornamentation on women. ARV, Bailía 1152, fol. 1259r Molt honorable e car frare. Per lo alami de la aljama de la juheria de aqui mes stat dit que la dita aljama en plen consell ha ordenat que los lurs mullers e altres dones juheis, axi fadrines com altres, no porten en les gonelles brahons o muscles enbotits ne faldes en les dites gonelles mes de dos dits e que no porten en les mans sino dos anells de valúa de cinch florins reals de Valencia e un collar al coll fins en la dita valúa e una correga ab parchs de ceda guarnida dargent fins en tres o quatre onces, exceptat que les novies juhies la jornada que seran novies puixen anar arreades de collar, axi dor com de perles e portar anelles en les mans e correga guarnida dargent o or, segons lur volentat, un mes apres. E per ço, com la dita ordenacio es profitosa a la dita aljama e per conseguent al senyor rey, dich que sobre aquelles de part del dit senyor rey manets a tots los que seran ajustats que la dita ordenacio tinguen e observen per temps de dos anys o per mes temps segons la dita aljama voira, sots pena de D. florins dor al cofren del dit senyor rey applicadors e vet e alamen. E aço per res no mudets. Scrita en Valencia lo primer de juny del any LVI. A vostre honor prest Berenguer Mercader, batle general. 560 Valencia, 7 June 1456 The baile of Morvedre is to restore to Vidal Comte a daughter of his who was in the power of Salamo ARV, Bailía 1152, fol. 1259v Al molt honrat e car frare En Pere Berenguer, lochtinent de batle de la vila de Murvedre. Molt honrat e car frare. Per Vidal Comte, juheu de la juheria daqueixa vila, mes stat dit que ell vol cobrar una filia, la qual te en poder de Salamo Xambell, juheu de la dita juheria, e que lo dit Xambell no la y vol restituhir, per que us dich que vista la present facats restituhir al dit Comte la dita sa filia, e si lo dit Xambell allegare algunes rahons per que fer nou deia hoydes les dites parts feu hi justicia e remeteume aci aquelles. Scrita en Valencia a set de juny. A vostra honor prest Berenguer Mercader. 561 Valencia, 7 June 1456 The baile of Morvedre is to make Salamo Xambell give securities to Mosse Facar and other Jews of the had so requested. ARV, Bailía 1152, fol. 1259v Molt honrat e car frare. Mosse Facar diu que ell e altres juheus de aquella juheria se volien assegurar de Salamo Xambell e de sos valedors, per que us dich que vista la present fassats que lo dit Salamo Xambell e ses valedors asseguren lo dir Mosse Facar e los que us dira. Scrita en Valencia a set de juny del any LVI. A vostra honor prest en Berenguer Mercader. 562 Valencia, 7 June 1456 Abram Xambell is to pay the sums owed for the royal pecha. ARV, Bailía 1152, fol. 1259v Molt honrat e car frare. Dit mes stat que Abram Xambell, juheu de aqueixa juheria, deuria certa quantitat a la Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
582 Documents 558 Valencia, 1 April 1456 The baile general informs the adelantados of the Morvedre aljama that some acts have been sent through Agi. ARV, Bailía 1152, fol. 1239v Als adelantats de la juheria de Murvedre. Adelantats. Reebut he vostra letra sobre certs actes que demanats, los quals dieu que per Samuel Agi foren meses en poder del scriva de la mia cort. A que us responch que per lo dit Agi vos tramet los dits actes closos e sagellats ab lo sagell de mon offici. Scrita en Valencia lo primer dia del mes d'abril del any de la nativitat de Nostre Senyor M. CCCC. cinquanta sis. 559 Valencia, 1 June 1456 The baile of Morvedre is ordered to ensure that the Jews comply with the aljama's dispositions on jewellery ornamentation on women. ARV, Bailía 1152, fol. 1259r Molt honorable e car frare. Per lo alami de la aljama de la juheria de aqui mes stat dit que la dita aljama en plen consell ha ordenat que los lurs mullers e altres dones juheis, axi fadrines com altres, no porten en les gonelles brahons o muscles enbotits ne faldes en les dites gonelles mes de dos dits e que no porten en les mans sino dos anells de valúa de cinch florins reals de Valencia e un collar al coll fins en la dita valúa e una correga ab parchs de ceda guarnida d'argent fins en tres o quatre onces, exceptat que les novies juhies la jornada que seran novies puixen anar arreades de collar, axi d'or com de perles e portar anelles en les mans e correga guarnida d'argent o or, segons lur volentat, un mes apres. E per ço, com la dita ordenacio es profitosa a la dita aljama e per conseguent al senyor rey, dich que sobre aquelles de part del dit senyor rey manets a tots los que seran ajustats que la dita ordenacio tinguen e observen per temps de dos anys o per mes temps segons la dita aljama voira, sots pena de D. florins d'or al cofren del dit senyor rey applicadors e vet e alamen. E aço per res no mudets. Scrita en Valencia lo primer de juny del any LVI. A vostre honor prest Berenguer Mercader, batle general. 560 Valencia, 7 June 1456 The baile of Morvedre is to restore to Vidal Comte a daughter of his who was in the power of Salamo ARV, Bailía 1152, fol. 1259v Al molt honrat e car frare En Pere Berenguer, lochtinent de batle de la vila de Murvedre. Molt honrat e car frare. Per Vidal Comte, juheu de la juheria d'aqueixa vila, m'es stat dit que ell vol cobrar una filia, la qual te en poder de Salamo Xambell, juheu de la dita juheria, e que lo dit Xambell no la y vol restituhir, per que us dich que vista la present facats restituhir al dit Comte la dita sa filia, e si lo dit Xambell allegare algunes rahons per que fer nou deia hoydes les dites parts feu hi justicia e remeteume aci aquelles. Scrita en Valencia a set de juny. A vostra honor prest Berenguer Mercader. 561 Valencia, 7 June 1456 The baile of Morvedre is to make Salamo Xambell give securities to Mosse Facar and other Jews of the had so requested. ARV, Bailía 1152, fol. 1259v Molt honrat e car frare. Mosse Facar diu que ell e altres juheus de aquella juheria se volien assegurar de Salamo Xambell e de sos valedors, per que us dich que vista la present fassats que lo dit Salamo Xambell e ses valedors asseguren lo dir Mosse Facar e los que us dira. Scrita en Valencia a set de juny del any LVI. A vostra honor prest en Berenguer Mercader. 562 Valencia, 7 June 1456 Abram Xambell is to pay the sums owed for the royal pecha. ARV, Bailía 1152, fol. 1259v Molt honrat e car frare. Dit m'es stat que Abram Xambell, juheu de aqueixa juheria, deuria certa quantitat a la << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE