Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
576 Documents quantitat

by Jose Hinojosa Montalvo
576 Documents quantitat fora posada per la raho ques segueix, es a saber: que com a audiencia mia fos pervengut que Abraffim Hoxqui, alias Caxopino, juheu de la juheria de la vila de Murvedre, sen fos anat de la dita juheria ab sa mulier e bens e vengut en la present ciutat de Valencia per donar orde e manar que amagadament e sens licencia mia e paguar los drets que fos tengut donar e paguar a la cort del senyor rey e sen volgues passar ab tots sos bens en lo regne de Portogal en certes caraveles de portogueses, les quals eren surtes en la plaja del Grau de la mar de la dita ciutat, hoc encara que ja en aquelles havia carregats certs draps e altres mercaderies, les quals havia comprades dels diners que sen havia portais de la dita vila de Murvedre, e aquelles liurades a certs juheus nebots e parents de aquell, les quals eren venguts en les dites fustes. E mes avant ques dehia haver fets certs cambis en la dita ciutat de Valencia dels diners que tenia per que li fossen liurats en lo dit regne de Portugal fahent totes les dites coses per deffraudar e alregar los drets del senyor rey, per la qual raho yo, vehent que lo dit juheu sen volia anar amagadament ab sa mulier e ab tots sos bens sens demanar licencia a mi ne pagar los drets que fos tengut a la cort del senyor rey, de fet yo trameti aN Berenguer Bataller, verguer de mon offici, al raval del cami de Murvedre, en lo qual atroba lo dit juheu en un hostal, e de fet pres aquell e tots los diners que tenia amagats en lo dit hostal, manilles dargent e altres coses, per la qual raho yo fiu denunciar lo dit juheu e li fiu fer e principiar proces per los advocat e procurador fiscals del dit senyor rey, e continuant lo dit proces, vehent lo dit juheu que havia delinquit en fer les dites coses, acorda de avenir e concordarse ab mi ans que no sperar la diterminacio de la justicia del dit fet. Per la qual raho, lo dit juheu se avengue e composa ab mi en nom e loch del dit senyor de donarme XM. sous reyals de Valencia, en los quals fossen enteses e compreses qualsevol drets, axi de XXe . e XXXXe . com altres qualsevol que aquell fos tengut donar e paguar a mi en nom del dit senyor rey, axi per raho del que hagues comes en fer les dites coses com encara per qualsevol licencia que yo li hagues a donar per raho que sen passar en qualsevol parts fora la senyoria del dit senyor. E vehent yo que la dita avinença e partit que lo dit juheu me fahia e offeria donar era assats util a la cort del dit senyor, haut esguart que lo dit juheu era stat pres and de sa partida, ab e de consell del honorable micer Guillem Pelegri, advocat fiscal del dit senyor, del honorable micer Johan de Gallach, major de dies, pres en assesor de mon offici e daltres admeti lo dit juheu a la dita avinença e composicio dels dits XM. sous, franchs a la cort del dit senyor, segons dessus es dit, dels quals faz la present reebuda. 537 Valencia, 4 July 1454 Order to the baile of Morvedre requesting that he hand over to Devosal de Letra a certian sum of money and belt which he had in his possession. ARV, Bailía 1152, fol. 882v Molt honrat e car frare. Per Vidal Comte, juheu de la juheria de la vila de Murvedre, mes stat dit que Devosal de Letrat, juheu de aquexa vila, ha déposat en poder vostre quinze lliures e una correja dargent, los quals en virtut de cert contracte lo dit Devosal ha de donar a Bella Noia, de aquell mulier de son fill, e que volent traure la dita Bella la dita quantitat e correga ab fermanca, segons es acostumat, vos nou haveu permes per certa empara quel fill del dit Devosal ha fet en la dita quantitat e correga, per que us dich que, puix la dita Bella o procurador de aquella done seguretat en poder vostre a la dessus dita empara, li liurets o facats liurar de continent la dita quantitat e correga. E aço per res no mudets. Scrita en Valencia a quatre dies del mes de juliol any mil CCCC. LIIII. A vostre honor prest Berenguer Mercader, batle general, etc. 539 Valencia, 10 October 1454 The baile general asks the baile of Morvedre to send to him two Jews expert in laws to elucidate a sentence. ARV, Bailía 1152, fol. 904v Molt honrat e car frare. Rebut he una letra vostra closa sobre la appellacio imposada a una sentencia per vos ab consell dels adelantats de aquexa juheria, donada en la questio que es entre Samuel Agi e Jamilla, juhia de la dita juheria, a que us responch que aci son stades les dites parts e per ço, per veure en la dita appellacio, attes que es qüestio entre juheus e la sentencia haveu donat de consell dels dits adelantats, es necessari haja consell de dos juheus sperts en lurs drets e leys, per que us prech que daci a deu dies primervinents me trametats aci dos jueus de la dita juheria sperts, segons dit es, ab que no sien Tapoita, Xembell Façan e Jacob Legen, rabi, sino dels altres, los pus prohomens e sperts. E aço per res no mudets. Scrita en Valencia. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
576 Documents quantitat fora posada per la raho que's segueix, es a saber: que com a audiencia mia fos pervengut que Abraffim Hoxqui, alias Caxopino, juheu de la juheria de la vila de Murvedre, s'en fos anat de la dita juheria ab sa mulier e bens e vengut en la present ciutat de Valencia per donar orde e manar que amagadament e sens licencia mia e paguar los drets que fos tengut donar e paguar a la cort del senyor rey e s'en volgues passar ab tots sos bens en lo regne de Portogal en certes caraveles de portogueses, les quals eren surtes en la plaja del Grau de la mar de la dita ciutat, hoc encara que ja en aquelles havia carregats certs draps e altres mercaderies, les quals havia comprades dels diners que s'en havia portais de la dita vila de Murvedre, e aquelles liurades a certs juheus nebots e parents de aquell, les quals eren venguts en les dites fustes. E mes avant que's dehia haver fets certs cambis en la dita ciutat de Valencia dels diners que tenia per que li fossen liurats en lo dit regne de Portugal fahent totes les dites coses per deffraudar e alregar los drets del senyor rey, per la qual raho yo, vehent que lo dit juheu s'en volia anar amagadament ab sa mulier e ab tots sos bens sens demanar licencia a mi ne pagar los drets que fos tengut a la cort del senyor rey, de fet yo trameti a'N Berenguer Bataller, verguer de mon offici, al raval del cami de Murvedre, en lo qual atroba lo dit juheu en un hostal, e de fet pres aquell e tots los diners que tenia amagats en lo dit hostal, manilles d'argent e altres coses, per la qual raho yo fiu denunciar lo dit juheu e li fiu fer e principiar proces per los advocat e procurador fiscals del dit senyor rey, e continuant lo dit proces, vehent lo dit juheu que havia delinquit en fer les dites coses, acorda de avenir e concordarse ab mi ans que no sperar la diterminacio de la justicia del dit fet. Per la qual raho, lo dit juheu se avengue e composa ab mi en nom e loch del dit senyor de donarme XM. sous reyals de Valencia, en los quals fossen enteses e compreses qualsevol drets, axi de XXe . e XXXXe . com altres qualsevol que aquell fos tengut donar e paguar a mi en nom del dit senyor rey, axi per raho del que hagues comes en fer les dites coses com encara per qualsevol licencia que yo li hagues a donar per raho que s'en passar en qualsevol parts fora la senyoria del dit senyor. E vehent yo que la dita avinença e partit que lo dit juheu me fahia e offeria donar era assats util a la cort del dit senyor, haut esguart que lo dit juheu era stat pres and de sa partida, ab e de consell del honorable micer Guillem Pelegri, advocat fiscal del dit senyor, del honorable micer Johan de Gallach, major de dies, pres en assesor de mon offici e d'altres admeti lo dit juheu a la dita avinença e composicio dels dits XM. sous, franchs a la cort del dit senyor, segons dessus es dit, dels quals faz la present reebuda. 537 Valencia, 4 July 1454 Order to the baile of Morvedre requesting that he hand over to Devosal de Letra a certian sum of money and belt which he had in his possession. ARV, Bailía 1152, fol. 882v Molt honrat e car frare. Per Vidal Comte, juheu de la juheria de la vila de Murvedre, m'es stat dit que Devosal de Letrat, juheu de aquexa vila, ha déposat en poder vostre quinze lliures e una correja d'argent, los quals en virtut de cert contracte lo dit Devosal ha de donar a Bella Noia, de aquell mulier de son fill, e que volent traure la dita Bella la dita quantitat e correga ab fermanca, segons es acostumat, vos nou haveu permes per certa empara que'l fill del dit Devosal ha fet en la dita quantitat e correga, per que us dich que, puix la dita Bella o procurador de aquella done seguretat en poder vostre a la dessus dita empara, li liurets o facats liurar de continent la dita quantitat e correga. E aço per res no mudets. Scrita en Valencia a quatre dies del mes de juliol any mil CCCC. LIIII. A vostre honor prest Berenguer Mercader, batle general, etc. 539 Valencia, 10 October 1454 The baile general asks the baile of Morvedre to send to him two Jews expert in laws to elucidate a sentence. ARV, Bailía 1152, fol. 904v Molt honrat e car frare. Rebut he una letra vostra closa sobre la appellacio imposada a una sentencia per vos ab consell dels adelantats de aquexa juheria, donada en la questio que es entre Samuel Agi e Jamilla, juhia de la dita juheria, a que us responch que aci son stades les dites parts e per ço, per veure en la dita appellacio, attes que es qüestio entre juheus e la sentencia haveu donat de consell dels dits adelantats, es necessari haja consell de dos juheus sperts en lurs drets e leys, per que us prech que d'aci a deu dies primervinents me trametats aci dos jueus de la dita juheria sperts, segons dit es, ab que no sien Tapoita, Xembell Façan e Jacob Legen, rabi, sino dels altres, los pus prohomens e sperts. E aço per res no mudets. Scrita en Valencia. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE