Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
572 Documents aquells.

by Jose Hinojosa Montalvo
572 Documents aquells. Scrita en Valencia a deu del mes de jener en lany de la nativitat de Nostre Senyor mil CCCC. cinquanta dos. 526 Valencia, 9 February 1452 The baile of Morvedre is ordered to arrest Isach Bonet for the harm caused to Jucef Gallego. ARV, Bailía 1151, fol. 464v Al molt honrat e car frare En Pere Berenguer, lochtinent de batle en la vila de Murvedre. Molt honrat e car frare. Per Juceff Galleguo, juheu de aquexa juheria, mes stat dit que Isach Bonet, fill de Jucef Bonet, juheu de la dita juheria, li es vengut a compatre casa per dapnejarlo, de que, si axi es, es cosa de mal exemple. Prechvos que, vista la present, prengats lo dit Isach Bonet e aquell pres e ben guardat tingats. Scriviume de la preso que de aquell fet haurets per ço que mi sia provehit segons atrobare sia fahedor. Scrits en Valencia a nou del mes de febrer en lany de la nativitat de Nostre Senyor mil quatrecents cinquanta dos. A vostre honor prest Berenguer Mercader, batle general. 527 Valencia, 15 February 1452 The baile general authorizes the Jews of Castellón to purchase meat freely in the butcher shops of the city. ARV, Bailía 1151, fol. 462v De nos En Berenguer Mercader, etc. Als honrats los jurats e mustacaf de la vila de Castello de la Plana. Saluts e honor. A nos es state dit fets glan clamor per la aljama de la juheria de aqueixa vila affermant que los carnicers de aqueixa vila recusarien voler vendre carn als juheus habitants en la juheria de la dita vila, e aco per ço com per vosaltres los seria stat manat de aquesta fahena es stat parlat algunes vegades ab vosaltres e la resposta per lo batle de aqueixa vila per part nostra e la resposta vostra o de vostres predesseçors fonch que no donarien loch fos venuda carn als dits juheus sino prenien hun molto ho dos o los que aguessen mester. E com sabeu huy no sta tan poblada la dita juheria que puixen pendre carn en la dita manera, majorment que si prenien un molto o dos de la dita carn los sobrava, vosaltres ho lo mustacaf no permetrieu aquella fos venuda per los carnicers, les quals coses si sens altra provissio eren tollerades serien causa de tal destruccio e desolacio de la dita juheria, per lo qual sen seguiría gran dan al molt alt senyor rey e a les sues regalies, car com sabeu la dita juheria es propia regalia del dit senyor rey. E com sia propii e detent a nostre offici provehir que lo patrimoni del dit senyor rey sia aumentat e no permetre quant en nos sera e a nostre offici se sguardara que aquell sia diminuit, per tal, de part del damunt dit senyor rey, per lo interés del dit senyor rey e de ses regalies vos dehim e manam sots pena de mil florins dor que no donets empaig algu que los dits juheus ne puxen comprar liberament carn de les carniceries de aqueixa vila. Abans si manaments alguns per vosaltres o algun de vosaltres es stat fet als dits carnicers en contrari, aquells o aquell revoquets prometent als dits juheus qui son regalia e peculi del dit senyor rey que liberament puxen ab sos diners comprar la carn que hauran mester de lur menjar dels dits carnicers, als quals ab la present sots la mateixa pena manam que liberament venen carn als dits juheus aquella que hauran mester. En altra manera recusant a fer ço que creem a vos per lo interés del dit senyor rey e per indempnitat de sos drets e regalies covendra provehir hi segons atrobarem esser fahedor 528 Valencia, 4 March 1452 Safe- conduct to David Cohen, Berber Jew residing in Morvedre, to go to Mallorca. ARV, Bailía 1151, fol. 469r- v Als honrats, universes e sengules officials e lochtinents de senyoria, tinents e altres qualsevol patrons de naus, galères, galiotes e altres fustes armades, als quals la present pervendra e presentada sera. De nos En Berenguer Mercader, cavaller, conseller del molt alt senyor rey, batle general del regne de Valencia. Saluts e honor a la saviesa vostra e de cascun de vos. Per tenor de la present fem a saber que David Cohen, juheu barberuç comorant e esent en la vila de Murvedre, portador de la present, de licencia nostra va ab la nau de Johan Callón de la ciutat de Mallorqua a la dita ciutat de Mallorqua per demanar e acaptar e demanar e haver certs bens que a e te en la dita ciutat e alguns affers que y ha a fer. Per tal, de part del damunt dit senyor rey als sotsmesos a la nostra jurisdiccio dehim e manam e als altres requerhim e pregam que al damunt dit Davit Cohen, anant a les parts damunt dites e tornant de aquelles mal ni dan algu no donets no donar façats en la persona ni en los bens de aquell, and aquell leixets anar, star e tornar salvament e segura el pertractets honorablement e benigna, com nos en nom e loch del dit senyor rey guiem e assegurem aquell. En testimoni de les quals coses fem fer e liurar al dit Davit Cohen la present nostra letra de guiatge, ab lo sagell del nostre offici sagellada, duradera mig any Chapter Home  | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
572 Documents aquells. Scrita en Valencia a deu del mes de jener en l'any de la nativitat de Nostre Senyor mil CCCC. cinquanta dos. 526 Valencia, 9 February 1452 The baile of Morvedre is ordered to arrest Isach Bonet for the harm caused to Jucef Gallego. ARV, Bailía 1151, fol. 464v Al molt honrat e car frare En Pere Berenguer, lochtinent de batle en la vila de Murvedre. Molt honrat e car frare. Per Juceff Galleguo, juheu de aquexa juheria, me's stat dit que Isach Bonet, fill de Jucef Bonet, juheu de la dita juheria, li es vengut a compatre casa per dapnejarlo, de que, si axi es, es cosa de mal exemple. Prechvos que, vista la present, prengats lo dit Isach Bonet e aquell pres e ben guardat tingats. Scriviume de la preso que de aquell fet haurets per ço que mi sia provehit segons atrobare sia fahedor. Scrits en Valencia a nou del mes de febrer en l'any de la nativitat de Nostre Senyor mil quatrecents cinquanta dos. A vostre honor prest Berenguer Mercader, batle general. 527 Valencia, 15 February 1452 The baile general authorizes the Jews of Castellón to purchase meat freely in the butcher shops of the city. ARV, Bailía 1151, fol. 462v De nos En Berenguer Mercader, etc. Als honrats los jurats e mustacaf de la vila de Castello de la Plana. Saluts e honor. A nos es state dit fets glan clamor per la aljama de la juheria de aqueixa vila affermant que los carnicers de aqueixa vila recusarien voler vendre carn als juheus habitants en la juheria de la dita vila, e aco per ço com per vosaltres los seria stat manat de aquesta fahena es stat parlat algunes vegades ab vosaltres e la resposta per lo batle de aqueixa vila per part nostra e la resposta vostra o de vostres predesseçors fonch que no donarien loch fos venuda carn als dits juheus sino prenien hun molto ho dos o los que aguessen mester. E com sabeu huy no sta tan poblada la dita juheria que puixen pendre carn en la dita manera, majorment que si prenien un molto o dos de la dita carn los sobrava, vosaltres ho lo mustacaf no permetrieu aquella fos venuda per los carnicers, les quals coses si sens altra provissio eren tollerades serien causa de tal destruccio e desolacio de la dita juheria, per lo qual se'n seguiría gran dan al molt alt senyor rey e a les sues regalies, car com sabeu la dita juheria es propia regalia del dit senyor rey. E com sia propii e detent a nostre offici provehir que lo patrimoni del dit senyor rey sia aumentat e no permetre quant en nos sera e a nostre offici se sguardara que aquell sia diminuit, per tal, de part del damunt dit senyor rey, per lo interés del dit senyor rey e de ses regalies vos dehim e manam sots pena de mil florins d'or que no donets empaig algu que los dits juheus ne puxen comprar liberament carn de les carniceries de aqueixa vila. Abans si manaments alguns per vosaltres o algun de vosaltres es stat fet als dits carnicers en contrari, aquells o aquell revoquets prometent als dits juheus qui son regalia e peculi del dit senyor rey que liberament puxen ab sos diners comprar la carn que hauran mester de lur menjar dels dits carnicers, als quals ab la present sots la mateixa pena manam que liberament venen carn als dits juheus aquella que hauran mester. En altra manera recusant a fer ço que creem a vos per lo interés del dit senyor rey e per indempnitat de sos drets e regalies covendra provehir hi segons atrobarem esser fahedor 528 Valencia, 4 March 1452 Safe- conduct to David Cohen, Berber Jew residing in Morvedre, to go to Mallorca. ARV, Bailía 1151, fol. 469r- v Als honrats, universes e sengules officials e lochtinents de senyoria, tinents e altres qualsevol patrons de naus, galères, galiotes e altres fustes armades, als quals la present pervendra e presentada sera. De nos En Berenguer Mercader, cavaller, conseller del molt alt senyor rey, batle general del regne de Valencia. Saluts e honor a la saviesa vostra e de cascun de vos. Per tenor de la present fem a saber que David Cohen, juheu barberuç comorant e esent en la vila de Murvedre, portador de la present, de licencia nostra va ab la nau de Johan Callón de la ciutat de Mallorqua a la dita ciutat de Mallorqua per demanar e acaptar e demanar e haver certs bens que a e te en la dita ciutat e alguns affers que y ha a fer. Per tal, de part del damunt dit senyor rey als sotsmesos a la nostra jurisdiccio dehim e manam e als altres requerhim e pregam que al damunt dit Davit Cohen, anant a les parts damunt dites e tornant de aquelles mal ni dan algu no donets no donar façats en la persona ni en los bens de aquell, and aquell leixets anar, star e tornar salvament e segura el pertractets honorablement e benigna, com nos en nom e loch del dit senyor rey guiem e assegurem aquell. En testimoni de les quals coses fem fer e liurar al dit Davit Cohen la present nostra letra de guiatge, ab lo sagell del nostre offici sagellada, duradera mig any << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE