Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 571 522 Valencia

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 571 522 Valencia, 23 October 1451 The baile of Burriana must release the Jews named Deulosal. ARV, Bailia 1151, fol. 349v Al molt honrat e car frare. Molt honrat e car frare. Segons so informat per letra del honorable en Francesch Montull, batle de Vilareyal, vos tenits preses dos juheus, qui son pare e fill, apelláts Deulosal de aqueixa vila com a fermances que son ennats a hun juheu de la dita vila apellat Deulosal, fill e germa dels dessus dits, lo qual teniu près per cert debat que ell e altres juheus havien haut en lo cami Reyal, lo qual sen serie fugit de la dita preso e vengut a fermar sobre lo dit debat en poder del dit batle de Vilareyal per jueus dich que no contrastant la dita fermança, vista la present los delliurets de preso com axi per certs sguarts de consell de mon assesor ho haja provehit. E aço per res no mudets. Scrita en Valencia a XXIIII. de octubre. 523 Valencia, 23 October 1451 Order to the baile of Villarreal to release a Jew named Deulosal. ARV, Bailia 1151, fol. 349v Al molt honrat e car frare. Molt honrat e car frare. Una letra he reebut vostra sobre la ferma dret que en poder vostre ha fet hun juheu apellat Deulosal per raho de cert debat que ell e altres juheus han agut en lo cami Reyal en terme de aqueixa vila, per lo qual debat es stat denunciat davant vos per lo procurador fiscal del senyor rey en la dita vila e vos lo teniets près, de la qual preso segons dieu serie fugit. A la qual vos responch que donets orde e menera que lo dit juheu sia pres en vostre poder e de fet que pres lo hajats certifficatsme e yo scriure us lo que u farets, car yo scriu al batle de Borriana que solte de fet los dos juheus que te presos com a fermances del dit juheu fugit. E aço per segurar lo dit juheu fuyt a fi que pus prestament ab vostra diligencia e cura sia pres. Scrita en Valencia a XXIII. de octubre. 524 Valencia, 20 November 1451 The baile of Castellón is asked to send to the Bailiwick the privileges in which it is marked whether Castellón must or must not pay a sisa on meat. The Jews must slaughter their lambs at a time when disturb. ARV, Bailia 1151, fol. 366v Al molt honrat mossen e car frare batle de la vila de Castello. Molt honrat e car frare. Per part de la universitat de aqueixa vila mes stat dit que vos no permeteu que los juheus de aqui paguen sisa de la carn que matan e meten, la qual sisa los dits juheus han acostumat pagar. E pus lo rabi qui de aquella lo molto o moltons per obs dels dits juheus deguolla, e aquells de dia en manera que la gent veu la deguolla de aquells e no vol comprar de la earn deguollada del dit juheu en gran dan del carnicer que la dita vila hi te, per que us dich que si los dits juheus tenen privilegi o provisio alguna per que no deven pagar la dita sisa, que de aquell me sertifiqueu e informeu, per ço que mils hi puxa provehir, segons atrobar fahedor. E sobre lo deguollar dels moltons fets ab lo dit rabi e ab la dita aljama que aquells deguolle de ora que la gent de la dita vila non haja sentiment algu, a fi que puxen comprar de la dita carn. Scrita en Valencia a vint del mes de noembre en lany de la nativitat de nostre Senyor. mil quatrecents cinquanta hu. A vostra honor prest Berenguer Mercader, batle general. 525 Valencia, 10 January 1452 The baile of Morvedre is asked to administer justice to Sento Benccobi to whom a certain sum of money clothing are owed. ARV, Bailia 1151, fol. 419r Al molt honrat e car frare En Pere Berenguer, lochtinent e batle en la vila de Murvedre. Molt honrat e car frare. Per Gento Benccobi, juheu de aquexa juheria, mes stat dit que Samuel Agi, juheu de la dita juheria, li deu certa soldada del temps que a servit, lo qual ha stat ab ell e li te certa roba, e que no volentlo pagar ne liurar la dita roba ha recorregut als adelantats dels dits juheus, los quals, segons diu, no li an feta justicia, per que ha recorregut a mi. Prechvos que, hoydes les dites parts, facats justicia segons lur ley entre Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 571 522 Valencia, 23 October 1451 The baile of Burriana must release the Jews named Deulosal. ARV, Bailia 1151, fol. 349v Al molt honrat e car frare. Molt honrat e car frare. Segons so informat per letra del honorable en Francesch Montull, batle de Vilareyal, vos tenits preses dos juheus, qui son pare e fill, apelláts Deulosal de aqueixa vila com a fermances que son ennats a hun juheu de la dita vila apellat Deulosal, fill e germa dels dessus dits, lo qual teniu près per cert debat que ell e altres juheus havien haut en lo cami Reyal, lo qual se'n serie fugit de la dita preso e vengut a fermar sobre lo dit debat en poder del dit batle de Vilareyal per jueus dich que no contrastant la dita fermança, vista la present los delliurets de preso com axi per certs sguarts de consell de mon assesor ho haja provehit. E aço per res no mudets. Scrita en Valencia a XXIIII. de octubre. 523 Valencia, 23 October 1451 Order to the baile of Villarreal to release a Jew named Deulosal. ARV, Bailia 1151, fol. 349v Al molt honrat e car frare. Molt honrat e car frare. Una letra he reebut vostra sobre la ferma dret que en poder vostre ha fet hun juheu apellat Deulosal per raho de cert debat que ell e altres juheus han agut en lo cami Reyal en terme de aqueixa vila, per lo qual debat es stat denunciat davant vos per lo procurador fiscal del senyor rey en la dita vila e vos lo teniets près, de la qual preso segons dieu serie fugit. A la qual vos responch que donets orde e menera que lo dit juheu sia pres en vostre poder e de fet que pres lo hajats certifficatsme e yo scriure us lo que u farets, car yo scriu al batle de Borriana que solte de fet los dos juheus que te presos com a fermances del dit juheu fugit. E aço per segurar lo dit juheu fuyt a fi que pus prestament ab vostra diligencia e cura sia pres. Scrita en Valencia a XXIII. de octubre. 524 Valencia, 20 November 1451 The baile of Castellón is asked to send to the Bailiwick the privileges in which it is marked whether Castellón must or must not pay a sisa on meat. The Jews must slaughter their lambs at a time when disturb. ARV, Bailia 1151, fol. 366v Al molt honrat mossen e car frare batle de la vila de Castello. Molt honrat e car frare. Per part de la universitat de aqueixa vila m'es stat dit que vos no permeteu que los juheus de aqui paguen sisa de la carn que matan e meten, la qual sisa los dits juheus han acostumat pagar. E pus lo rabi qui de aquella lo molto o moltons per obs dels dits juheus deguolla, e aquells de dia en manera que la gent veu la deguolla de aquells e no vol comprar de la earn deguollada del dit juheu en gran dan del carnicer que la dita vila hi te, per que us dich que si los dits juheus tenen privilegi o provisio alguna per que no deven pagar la dita sisa, que de aquell me sertifiqueu e informeu, per ço que mils hi puxa provehir, segons atrobar fahedor. E sobre lo deguollar dels moltons fets ab lo dit rabi e ab la dita aljama que aquells deguolle de ora que la gent de la dita vila non haja sentiment algu, a fi que puxen comprar de la dita carn. Scrita en Valencia a vint del mes de noembre en l'any de la nativitat de nostre Senyor. mil quatrecents cinquanta hu. A vostra honor prest Berenguer Mercader, batle general. 525 Valencia, 10 January 1452 The baile of Morvedre is asked to administer justice to Sento Benccobi to whom a certain sum of money clothing are owed. ARV, Bailia 1151, fol. 419r Al molt honrat e car frare En Pere Berenguer, lochtinent e batle en la vila de Murvedre. Molt honrat e car frare. Per Gento Benccobi, juheu de aquexa juheria, m'es stat dit que Samuel Agi, juheu de la dita juheria, li deu certa soldada del temps que a servit, lo qual ha stat ab ell e li te certa roba, e que no volentlo pagar ne liurar la dita roba ha recorregut als adelantats dels dits juheus, los quals, segons diu, no li an feta justicia, per que ha recorregut a mi. Prechvos que, hoydes les dites parts, facats justicia segons lur ley entre << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE