Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
564 Documents 498 Valencia

by Jose Hinojosa Montalvo
564 Documents 498 Valencia, 17 July 1448 The jurados of the town of Burriana are to pay to Davi Bonet the sum they owe him for the use of a house belonging to him. ARV, Bailía 1150, fol. 281v Al molt honorable e car frare En Bernat Gamica, batle de la vila de Borriana. Molt honorable e car frare. Davi Bonet, juheu de la juheria de aquexa vila, me ha dit que los jurats de la dita vila no li volen pagar certa quantitat que li deven per servitut de una casa sua, de la qual ells a obs de la dita vila se son servits algun temps, per que vista la present fets pagar al dit juheu tot co que la dita vila li deja axi per la dita raho com per altres. E aco per res no mudets. Scrita en Valencia a XVII. de juliol any M. CCCC. XXXXVIII. A vostra honor prest Berenguer Mercader, batle general, etc. 499 Valencia, 8 August 1448 The baile general asks the baile of Morvedre (?) to intervene before the jurados of the town so that the Jews may continue to bring their heads of cattle to the pasture ground as they had done until then. ARV, Bailía 1150, fol. 286r Molt honorable e car frare. A audiencia nostra es pervengut que los jurats de aquexa vila farien algunes novitats a la aljama dels juheus de la dita vila entre les altres que han manat a la dita aljama que leven del boalar de la dita vila vint caps de bestiar, de les quals altres jurats precessors seus ab alguns de la vila los havia dat licencia que poguessen tenir en lo dit bovalar ab los huytanta caps de bestiar per a lur carneceria segons les altres taules de carneceria de la vila e de la morería hi teñen, prech vos que sobre aço vullats esser ab los dits jurats e de part mia e vostra pregarlos que permeten tenir a la dita aljama los dits cents caps de bestiar en lo dit bovalar, puix que predecessors seus los nesstada dada licencia e que com sien cofrens e regalies del dit senyor rey los vullen en aço en totes coses contractar be car al dit senyor rey ne fem servir. Scrita en Valencia a XIII. de agost any mil CCCC. XXXXVIII. A vostra honor prest Berenguer Mercader, batle general, etc. 500 Castellón 1449, 1450 Because of certain brokerages, the Jew Astruch summons the síndico of Villarreal before the Cort of the governor of Castile. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 296) p. 225 501 Valencia, 15 January 1449 The baile general asks the baile of Morvedre to verify the fairness of the penalty imposed by the mustaçaf of the town on Abrahim Compte, Jew of Burriana, for a false measure found in a roll of fabric. ARV, Bailía 1150, fol. 347v Al molt honrat e car frare En Johan Guerau, lochtinent de batle en la vila de Murvedre. Molt honrat senyer e car frare. A mi stat Abrahim Compte, juheu de la vila de Borriana, dient que lo mustaçaf de aquexa vila per ço com hi ha trobada una alna, la qual diu sera falsa ho ha exécutât per la pena que sia encorregut venentli una peca de drap gris ab altres, co es les quals ell tenia en la dita vila per vendre, la qual dita alna lo dit juheu diu que ha manlevada en la dita vila crehem esser bona e verdadera. Prechvos que sobre aço vejats si lo dit juheu sera encorregut en pena alguna per raho de la dita alna, e si en pena alguna sera encorregut fets ab aquells que en la execucio se hajen ab misericordia si lo dit juheu no haura culpa alguna ne sera tengut a res fetsli restituhir co de seu, en altra manera a mi covendra provehir hi segons atrobare fahedor. Scrita en Valencia a XV. de jener any M. CCCC. XXXX. nou. A vostra honor prest, Berenguer Mercader, batle general. 502 Valencia, 29 January 1449 The baile orders that the adelantados of the Morvedre aljama be elected in accordance with the privileges granted by Queen doña María, wife of Martín I, in 1403. ARV, Bailía 1150, fol. 356v De nos En Berenguer Mercader, cavaller conseler del molt alt senyor rey e batle general del regne de Valencia. Chapter Home  | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
564 Documents 498 Valencia, 17 July 1448 The jurados of the town of Burriana are to pay to Davi Bonet the sum they owe him for the use of a house belonging to him. ARV, Bailía 1150, fol. 281v Al molt honorable e car frare En Bernat Gamica, batle de la vila de Borriana. Molt honorable e car frare. Davi Bonet, juheu de la juheria de aquexa vila, me ha dit que los jurats de la dita vila no li volen pagar certa quantitat que li deven per servitut de una casa sua, de la qual ells a obs de la dita vila se son servits algun temps, per que vista la present fets pagar al dit juheu tot co que la dita vila li deja axi per la dita raho com per altres. E aco per res no mudets. Scrita en Valencia a XVII. de juliol any M. CCCC. XXXXVIII. A vostra honor prest Berenguer Mercader, batle general, etc. 499 Valencia, 8 August 1448 The baile general asks the baile of Morvedre (?) to intervene before the jurados of the town so that the Jews may continue to bring their heads of cattle to the pasture ground as they had done until then. ARV, Bailía 1150, fol. 286r Molt honorable e car frare. A audiencia nostra es pervengut que los jurats de aquexa vila farien algunes novitats a la aljama dels juheus de la dita vila entre les altres que han manat a la dita aljama que leven del boalar de la dita vila vint caps de bestiar, de les quals altres jurats precessors seus ab alguns de la vila los havia dat licencia que poguessen tenir en lo dit bovalar ab los huytanta caps de bestiar per a lur carneceria segons les altres taules de carneceria de la vila e de la morería hi teñen, prech vos que sobre aço vullats esser ab los dits jurats e de part mia e vostra pregarlos que permeten tenir a la dita aljama los dits cents caps de bestiar en lo dit bovalar, puix que predecessors seus los nesstada dada licencia e que com sien cofrens e regalies del dit senyor rey los vullen en aço en totes coses contractar be car al dit senyor rey ne fem servir. Scrita en Valencia a XIII. de agost any mil CCCC. XXXXVIII. A vostra honor prest Berenguer Mercader, batle general, etc. 500 Castellón 1449, 1450 Because of certain brokerages, the Jew Astruch summons the síndico of Villarreal before the Cort of the governor of Castile. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 296) p. 225 501 Valencia, 15 January 1449 The baile general asks the baile of Morvedre to verify the fairness of the penalty imposed by the mustaçaf of the town on Abrahim Compte, Jew of Burriana, for a false measure found in a roll of fabric. ARV, Bailía 1150, fol. 347v Al molt honrat e car frare En Johan Guerau, lochtinent de batle en la vila de Murvedre. Molt honrat senyer e car frare. A mi stat Abrahim Compte, juheu de la vila de Borriana, dient que lo mustaçaf de aquexa vila per ço com hi ha trobada una alna, la qual diu sera falsa ho ha exécutât per la pena que sia encorregut venentli una peca de drap gris ab altres, co es les quals ell tenia en la dita vila per vendre, la qual dita alna lo dit juheu diu que ha manlevada en la dita vila crehem esser bona e verdadera. Prechvos que sobre aço vejats si lo dit juheu sera encorregut en pena alguna per raho de la dita alna, e si en pena alguna sera encorregut fets ab aquells que en la execucio se hajen ab misericordia si lo dit juheu no haura culpa alguna ne sera tengut a res fetsli restituhir co de seu, en altra manera a mi covendra provehir hi segons atrobare fahedor. Scrita en Valencia a XV. de jener any M. CCCC. XXXX. nou. A vostra honor prest, Berenguer Mercader, batle general. 502 Valencia, 29 January 1449 The baile orders that the adelantados of the Morvedre aljama be elected in accordance with the privileges granted by Queen doña María, wife of Martín I, in 1403. ARV, Bailía 1150, fol. 356v De nos En Berenguer Mercader, cavaller conseler del molt alt senyor rey e batle general del regne de Valencia. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE