Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
556 Documents Item, senyora

by Jose Hinojosa Montalvo
556 Documents Item, senyora, com segons disposicio de furs e privilegis del regne de Valencia en qualsevol plets questions que seran entre juheus e christians, axi en demanant com en defenent, la conexença de aquells pertangua al justicia e ordinari de la ciutat, vila o loch reyal on seria la dita questio, e de algun temps ença micer Jacme Ferrando, batle de la vila de Castello, se vulla offertar que si lo juheu sera convengut quel justicia no sen pot entrametre volent innivir ( sic) que puys lo juheu es convengut que la conexença pertany a ell e no al dit justicia, la qual cosa es contra expressa disposicio de fur, com lo juheu, havent questio ab christia, deu oyr, respondre e pendre juhi en poder de la cort, ço es, del justicia. Per que suplica lo dit braç que sia merce de vos, senyor, que reduhint les dites coses a degut stament e manant al dit batle ab grans manaments penáls que revoque qualsevol manament en contrari de les dites coses fets e provehir, ordenar e manar perpetualment al dit batle que de algunes causes civils, criminals e mixtes que sien entre christian e juheu axi en demanant com en defenent en alguna manera nos entrameta, ans aquelles sens alguna contradiccio lexe conexer, examinar e determenar al justicia de la dita vila... 483 Valencia, 25 August 1446 The Burriana aljama pays half its annual tax; 100 sueldos, to the maestre racional. ARV, MR 61, fol. 105r Item pos en reebuda, los quals a XXV dies del mes dagost del dit any M. CCCC. XXXXVI. reebe per mi lo dit En Pere Garro de la aljama dels juheus de la vila de Borriana C sous per la paga de maig prop passât per raho de aquells CC. sous que la dita aljama en nom del senyo rey deu respondre a mi en maig e en agost per meytat, los quals reebi per mans dEn Berenguer Bataller, verguer de mon offici.: C sous. 484 Valencia, 6 March 1447 Similar theme to the one mentioned above. ARV, MR 62, fol. 104r Item pos en reebuda, los quals lo dit dia reebe per mi lo dit En Pere Garro de la aljama dels juheus de la vila de Borriana per mans del dit verguer C. sous per la pagua dagost del any prop passât M. CCCC. XXXXVI. per raho daquells CC. sous que la dita aljama es tenguda respondre a mi en nom del senyor rey cascun any en los meses de maig e dagost per meytat, e dels quals dits CC. sous yo so tengut respondre e donar cascun any C. L. sous a la aljama dels juheus de la vila de Murvedre per certa concordia entre les dites aljames feta: C. sous. 485 Castellón de la Plana, 1447 Oath taken by various Jewish brokers before the justicia of the town. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 465) 486 Valencia, 12 April 1447 The baile general orders the baile of Morvedre to free Mosse Xambell, arrested without apparent motive; if there is any accusation, it should be sent to the court of the bailía ARV, Bailía 1150, fol. 77r Al molt honorable e car frare En Jacme Munyoc, donzell lochtinent de batle de la vila de Morvedre. Molt honorable e car frare. Denant mi son stats Abram Xambell e Salamo Xambell, axi com a procuradors de Mosse Xambell, jermans juheus de la juheria de aqueixa vila, dients que vos la vespra de pasqua proppassada prengues lo dit Mosse Xambell e aquell metes en la preso de aqui, en la qual de present lo teniu sens que no es haveu volgut dir a instancia de que prenieu sino que hajeu stat request quel prenguessen. E com en lo dia de huy lo dit Abram e lo dit Salamo en lo dit nom de procura del dit Mosse hajen fermât de dret en mon poder a tot clam accio o demanda sobre que qualsevol persones hajen o pretenguen haver contra los dits Abram e Mosse hajen donada sobre aço sufficient seguretat, per tal vos dich que vista la present delliurau lo dit Mosse de la dita preso e si part hi ha alguna que contra los dits juheus o qualsevol de aquells haja clam o demanda, aquella me remeteu ensemps ab los dits Abram e Mosse assignantlos dia dins lo qual sien denant mi. Scrita en Valencia a XII. de abril, any mil CCCC. XXXXVII. A vostra honor prest Berenguer Mercader, batle general. Fide Salamo Xambell e Vidal Abenjamil en sos noms propiis, juheus de la dita juheria. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
556 Documents Item, senyora, com segons disposicio de furs e privilegis del regne de Valencia en qualsevol plets questions que seran entre juheus e christians, axi en demanant com en defenent, la conexença de aquells pertangua al justicia e ordinari de la ciutat, vila o loch reyal on seria la dita questio, e de algun temps ença micer Jacme Ferrando, batle de la vila de Castello, se vulla offertar que si lo juheu sera convengut quel justicia no sen pot entrametre volent innivir ( sic) que puys lo juheu es convengut que la conexença pertany a ell e no al dit justicia, la qual cosa es contra expressa disposicio de fur, com lo juheu, havent questio ab christia, deu oyr, respondre e pendre juhi en poder de la cort, ço es, del justicia. Per que suplica lo dit braç que sia merce de vos, senyor, que reduhint les dites coses a degut stament e manant al dit batle ab grans manaments penáls que revoque qualsevol manament en contrari de les dites coses fets e provehir, ordenar e manar perpetualment al dit batle que de algunes causes civils, criminals e mixtes que sien entre christian e juheu axi en demanant com en defenent en alguna manera nos entrameta, ans aquelles sens alguna contradiccio lexe conexer, examinar e determenar al justicia de la dita vila... 483 Valencia, 25 August 1446 The Burriana aljama pays half its annual tax; 100 sueldos, to the maestre racional. ARV, MR 61, fol. 105r Item pos en reebuda, los quals a XXV dies del mes d'agost del dit any M. CCCC. XXXXVI. reebe per mi lo dit En Pere Garro de la aljama dels juheus de la vila de Borriana C sous per la paga de maig prop passât per raho de aquells CC. sous que la dita aljama en nom del senyo rey deu respondre a mi en maig e en agost per meytat, los quals reebi per mans d'En Berenguer Bataller, verguer de mon offici.: C sous. 484 Valencia, 6 March 1447 Similar theme to the one mentioned above. ARV, MR 62, fol. 104r Item pos en reebuda, los quals lo dit dia reebe per mi lo dit En Pere Garro de la aljama dels juheus de la vila de Borriana per mans del dit verguer C. sous per la pagua d'agost del any prop passât M. CCCC. XXXXVI. per raho d'aquells CC. sous que la dita aljama es tenguda respondre a mi en nom del senyor rey cascun any en los meses de maig e d'agost per meytat, e dels quals dits CC. sous yo so tengut respondre e donar cascun any C. L. sous a la aljama dels juheus de la vila de Murvedre per certa concordia entre les dites aljames feta: C. sous. 485 Castellón de la Plana, 1447 Oath taken by various Jewish brokers before the justicia of the town. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 465) 486 Valencia, 12 April 1447 The baile general orders the baile of Morvedre to free Mosse Xambell, arrested without apparent motive; if there is any accusation, it should be sent to the court of the bailía ARV, Bailía 1150, fol. 77r Al molt honorable e car frare En Jacme Munyoc, donzell lochtinent de batle de la vila de Morvedre. Molt honorable e car frare. Denant mi son stats Abram Xambell e Salamo Xambell, axi com a procuradors de Mosse Xambell, jermans juheus de la juheria de aqueixa vila, dients que vos la vespra de pasqua proppassada prengues lo dit Mosse Xambell e aquell metes en la preso de aqui, en la qual de present lo teniu sens que no es haveu volgut dir a instancia de que prenieu sino que hajeu stat request quel prenguessen. E com en lo dia de huy lo dit Abram e lo dit Salamo en lo dit nom de procura del dit Mosse hajen fermât de dret en mon poder a tot clam accio o demanda sobre que qualsevol persones hajen o pretenguen haver contra los dits Abram e Mosse hajen donada sobre aço sufficient seguretat, per tal vos dich que vista la present delliurau lo dit Mosse de la dita preso e si part hi ha alguna que contra los dits juheus o qualsevol de aquells haja clam o demanda, aquella me remeteu ensemps ab los dits Abram e Mosse assignantlos dia dins lo qual sien denant mi. Scrita en Valencia a XII. de abril, any mil CCCC. XXXXVII. A vostra honor prest Berenguer Mercader, batle general. Fide Salamo Xambell e Vidal Abenjamil en sos noms propiis, juheus de la dita juheria. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE