Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
552 Documents si lo dit

by Jose Hinojosa Montalvo
552 Documents si lo dit Samuel se clama ab raho o no, e sia déclarât que deu esser procehit en lo dit fet de justicia, empero en lo interim sobresehits en qualsevol execucions que contra lo dit Samuel facats per la dessus dita raho. Data Valentie XXX. ianuarii, anno a nativitat Domini M. CCCC. XXXXII. Johan Mercader, lochtinent de batle general, etc. 469 Valencia, 5 October 1442 The adelantados of the aljama of Morvedre are summoned to appear before the baile to elucidate a lawsuit submitted by Mosse Carruch for a certain sum of money which has been sequestered from him. ARV, Bailía 1149, fol. 232r Adelantats. Denant mi es comparegut Mosse Carruch, menor de dies, juheu de aqueixa juheria, dient que per vosaltres o de part de vosaltres li serien stats emparats en poder de Abraam Azoni, juheu de la dita juheria, certs dines per preu dels quals ell ha venut al dit Abraam Azoni un alberch seu situât en la dita juheria, per co com affermats que lo dit Mosse deuria a la aljama de la dita juheria certa quantitat de dines, la qual dita quantitat ell diu que no deu a la dita aljama. Requerintme que, com sobre les dites coses no us puxats concordar, jatsia ne siats stats davant lo lochtinent de batle de aquexa vila y us degues fer venir devant mi per determenar les dites coses. E yo, vistes les dites coses, haja procehit esservos scrit  ut infra, per tal vos dich que dilluns primervinent siats demant mi per determenar les dites coses, ho y trametets algu havent poder de vosaltres a fer aquelles, car lo dit Mosse pagara a vosaltres o aquell que y trametrets vostres condignes diurnals, segons dit es. Scrita en Valencia a V. de octubre, any mil CCCC. XXXXII. 470 Valencia, 6 October 1442 The baile general orders that an adelantado of the aljama inventory the property of a deceased brother of Vidal Aberjamin. ARV, Bailía 1149, fol. 231v- 232r Molt honrat senyer e car frare. Denant mi es comparegut Vidal Aberjamin, juheu de la juheria de aqueixa vila, dient que ell ha dret en los bens de un sonjerma lo qual pochs dies hauria serie mort en la dita juheria, e que per raho del dit dret que ell ha en los dits bens hauria request hu dels adelantats de la aljama de la dita juheria que per seguretat del dit dret li scriguis o fes scriure e inventariar tots los bens del dit son jerma, lo qual dit adelantat no u ha volgut fer res, ney vol fer. Requerintme que sobre aco li provehis de remey de justicia, per que us prech que si lo dit adelantat no voira scriure e o fer scrire e inventariar los dits bens, segons dit es, que aquells facats inventariar ab altre adelantat de la dita aljama e en algu de aquells no u vulla fer, vos en fadiga de aquells fets scriure e inventariar los dits bens, per manera que aquells stiguen de cara e en sigur al dit Vidal per lo dret, lo qual diu que ha en los dits. Scrita en Valencia a VI. de octubre, any mil CCCC. XXXXII. A vostra honor prest Berenguer Mercader, batle general del regne de Valencia. 471 Castellón de la Plana, 25 December 1442 Oath taken before the justicia of Castellón by Samuel Adzarilla and Jacob Legem, brokers. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 465), p. 220 472 Valencia, 1444 The maestre racional hands over to the aljama of Morvedre 150 sueldos from the tax of the aljama of Burriana. ARV, MR 59, fol. 255r Item pos en data, los quals per mi liura lo dit En Pere Garro als prop dits Jaffuda Arrami e Mosse Gallego, adelantats de la aljama dels juheus de la vila de Murvedre C. L. sous, de aquells CC. sous que yo cascun any reeb de la aljama dels juheus de la vila de Burriana. E los quals C. L. sous son tenguts donar e paguar a la aljama dels juheus de la vila de Murvedre per certa concordia entre les dites aljames feta. E donils per lany prop passât M. CCCC. XXXXIII. E havi apoca closa per lo dit En Francesch Bonfill, notari, a XXIII. de marc del dit any M. CCCC. XXXXIIII. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
552 Documents si lo dit Samuel se clama ab raho o no, e sia déclarât que deu esser procehit en lo dit fet de justicia, empero en lo interim sobresehits en qualsevol execucions que contra lo dit Samuel facats per la dessus dita raho. Data Valentie XXX. ianuarii, anno a nativitat Domini M. CCCC. XXXXII. Johan Mercader, lochtinent de batle general, etc. 469 Valencia, 5 October 1442 The adelantados of the aljama of Morvedre are summoned to appear before the baile to elucidate a lawsuit submitted by Mosse Carruch for a certain sum of money which has been sequestered from him. ARV, Bailía 1149, fol. 232r Adelantats. Denant mi es comparegut Mosse Carruch, menor de dies, juheu de aqueixa juheria, dient que per vosaltres o de part de vosaltres li serien stats emparats en poder de Abraam Azoni, juheu de la dita juheria, certs dines per preu dels quals ell ha venut al dit Abraam Azoni un alberch seu situât en la dita juheria, per co com affermats que lo dit Mosse deuria a la aljama de la dita juheria certa quantitat de dines, la qual dita quantitat ell diu que no deu a la dita aljama. Requerintme que, com sobre les dites coses no us puxats concordar, jatsia ne siats stats davant lo lochtinent de batle de aquexa vila y us degues fer venir devant mi per determenar les dites coses. E yo, vistes les dites coses, haja procehit esservos scrit \\" ut infra\\", per tal vos dich que dilluns primervinent siats demant mi per determenar les dites coses, ho y trametets algu havent poder de vosaltres a fer aquelles, car lo dit Mosse pagara a vosaltres o aquell que y trametrets vostres condignes diurnals, segons dit es. Scrita en Valencia a V. de octubre, any mil CCCC. XXXXII. 470 Valencia, 6 October 1442 The baile general orders that an adelantado of the aljama inventory the property of a deceased brother of Vidal Aberjamin. ARV, Bailía 1149, fol. 231v- 232r Molt honrat senyer e car frare. Denant mi es comparegut Vidal Aberjamin, juheu de la juheria de aqueixa vila, dient que ell ha dret en los bens de un sonjerma lo qual pochs dies hauria serie mort en la dita juheria, e que per raho del dit dret que ell ha en los dits bens hauria request hu dels adelantats de la aljama de la dita juheria que per seguretat del dit dret li scriguis o fes scriure e inventariar tots los bens del dit son jerma, lo qual dit adelantat no u ha volgut fer res, ney vol fer. Requerintme que sobre aco li provehis de remey de justicia, per que us prech que si lo dit adelantat no voira scriure e o fer scrire e inventariar los dits bens, segons dit es, que aquells facats inventariar ab altre adelantat de la dita aljama e en algu de aquells no u vulla fer, vos en fadiga de aquells fets scriure e inventariar los dits bens, per manera que aquells stiguen de cara e en sigur al dit Vidal per lo dret, lo qual diu que ha en los dits. Scrita en Valencia a VI. de octubre, any mil CCCC. XXXXII. A vostra honor prest Berenguer Mercader, batle general del regne de Valencia. 471 Castellón de la Plana, 25 December 1442 Oath taken before the justicia of Castellón by Samuel Adzarilla and Jacob Legem, brokers. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 465), p. 220 472 Valencia, 1444 The maestre racional hands over to the aljama of Morvedre 150 sueldos from the tax of the aljama of Burriana. ARV, MR 59, fol. 255r Item pos en data, los quals per mi liura lo dit En Pere Garro als prop dits Jaffuda Arrami e Mosse Gallego, adelantats de la aljama dels juheus de la vila de Murvedre C. L. sous, de aquells CC. sous que yo cascun any reeb de la aljama dels juheus de la vila de Burriana. E los quals C. L. sous son tenguts donar e paguar a la aljama dels juheus de la vila de Murvedre per certa concordia entre les dites aljames feta. E doni'ls per l'any prop passât M. CCCC. XXXXIII. E havi apoca closa per lo dit En Francesch Bonfill, notari, a XXIII. de marc del dit any M. CCCC. XXXXIIII. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE