Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
544 Documents veritate

by Jose Hinojosa Montalvo
544 Documents veritate atenta, malitiis et defugiis omnibus ultroitus, quem nos in et super predicte omnibus et singulis et dependentibus seu emergentibus hac ex eisdem annexis quadam littera seu provisione die sexta mensis septembris anni presente pro parte dictorum Ruben Davit et eorum matris in villa Alcanicii a nobis impetrata, in qua contra novitatem asertum excitant vos, dictum baiulum generalem in assesorem asumpssisse non obstante vobis vices regias atque nostras comitemus plenarie cum presenti. Data Cesarauguste dice vicésima sexta novembris anno a nativitate Domini M. quadringentesimo tricésimo sexto. 449 Valencia, 17 December 1436 The baile of Morvedre is ordered to investigate a certain sum of florins found in the home of Abrafim Legem. ARV, Bailía 1148, fol. 305v Letra tramesa a lhonrat lo batle de la vila de Morvedre. De nos En Johan Mercader, etc,. A lhonrat lo batle de la vila de Morvedre. Saluts e honor. Com nos detingam preses e arrestats En Berthomeu Torner e En Gabriel Torner, bracers, habitants en la dita vila, per raho e causa de la fama quens havets scrit per letra vostra que es en la dita vila que los treents noranta nou florins en or que son stats atrobats per los dits En Berthomeu e en Gabriel Torner en la casa o alberch de Abraffim Legem, juheu, situada en la juheria de la dita vila, obrants los dits En Berthomeu e En Gabriel Torner en aquella, serien mil CCCC. florins e altres dien que serien mil huycents florins. E nos, per saber lo fet de la veritat de la dita fama e esser veridicament informats de aquella si los sobredits florins trobats son mil CCCC. o mil DCCC. florins, segons se diu e es fama en la dita vila, hajam provehit que sobre la dita fama e coses desus dites sie reebuda informacio de testimonis e a vos esser scrit ut infra, per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que encontinent e de feyt en loch nostre e per nos reebats informacio de testimonis sobre la dita fama e coses dessus dites de totes aquelles persones que sabrets e sentrets que sapien e dejen saber en e sobre lo dit feyt haventvos hi delligentment e curossa en saber lo fet de la veritat sobre les dites coses. E reebuda per vos la dita informacio aquells a nos en scrits trametats clossa e segellada, en manera que fe hi sie atribuida. E axi mateix farets crida publica per la dita vila e lochs acostumats de aquella que tot hom quen sapia o deja saber sobre lo dit feyt e coses dessus dites ho notifiquen e vinguen a notificar a vos, per co que en e sobre lo dit feyt e coses sobredites hi sie per vos provehit. Data Valentie XVII. die decembris, anno a nativitate Domini millesimo CCCC. XXXVI. Johan Mercader, batle general, etc. 450 Valencia, 24 December 1436 The baile of Villarreal is ordered to place Astruga, Jewess, in a safe place, until the lawsuit in which she is is resolved. ARV, Bailía 1148, fol. 308v Letra tramesa a lhonrat en Johan Dayvar, donzell, batle de Vilareal. De nos En Johan Mercader, etc,. A lhonrat En Johan Dayvar, donzell, batle de la vila de Vilareal e lochtinent nostre de batle e reebedor general en la vila de Castello. Saluts e honor. Com sobre la qüestio suscitada denant nos entre Samuel Legem, fill de Jacob Legem, de una part, demanant Astruga, filia de Icach Amazaib quondam sposa del dit Samuel Legem, la qual es en poder de Mira, mare de aquella e mulier ara de Abraffim Legem, juheu comorant en la dita vila de Castello, hajam provehit per certes causes e rahons la dita ( en blanco) sposada per causa del dit sponsalici esser levada de poder dels dits Abraffim Legem e mulier de aquell e esser mesa e posada en séquestre, per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que vista la present anets personalment a la dita vila de Castello e hajats a vostres mans la dita Astruga e aquella metats, posets e sequestrets en loch ydoneu e suficient si les parts sen poden concordar, e sino aconeguda vostra lletra on conexerets que siga segurament tro per nos en altra manera hi sie provehit. E acó per res no mudets, car nos a vos en e sobre les dites coses totes e sengules judicients, dependents e émergents daquelles nostre poder e veus ab les presents vos comanam, requirents de part del dit senyor rey a tots e sengles officials del dit senyor rey qui no sien sots nostra jurisdiccio e manets als qui son sots nostra jurisdiccio que a vos en fer les dites coses no us facen o donen contrast o embarch algu, ans vos facen, presten e donen consell, favor e ajuda tota hora que requests ne seran so pena de cinccents florins dor evitar desijam. Data Valentie e XXIIII. die decembris, anno a nativitate Domini millesimo CCCC. XXXVI. Johan Mercader, batle general, etc. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
544 Documents veritate atenta, malitiis et defugiis omnibus ultroitus, quem nos in et super predicte omnibus et singulis et dependentibus seu emergentibus hac ex eisdem annexis quadam littera seu provisione die sexta mensis septembris anni presente pro parte dictorum Ruben Davit et eorum matris in villa Alcanicii a nobis impetrata, in qua contra novitatem asertum excitant vos, dictum baiulum generalem in assesorem asumpssisse non obstante vobis vices regias atque nostras comitemus plenarie cum presenti. Data Cesarauguste dice vicésima sexta novembris anno a nativitate Domini M. quadringentesimo tricésimo sexto. 449 Valencia, 17 December 1436 The baile of Morvedre is ordered to investigate a certain sum of florins found in the home of Abrafim Legem. ARV, Bailía 1148, fol. 305v Letra tramesa a l'honrat lo batle de la vila de Morvedre. De nos En Johan Mercader, etc,. A l'honrat lo batle de la vila de Morvedre. Saluts e honor. Com nos detingam preses e arrestats En Berthomeu Torner e En Gabriel Torner, bracers, habitants en la dita vila, per raho e causa de la fama quens havets scrit per letra vostra que es en la dita vila que los treents noranta nou florins en or que son stats atrobats per los dits En Berthomeu e en Gabriel Torner en la casa o alberch de Abraffim Legem, juheu, situada en la juheria de la dita vila, obrants los dits En Berthomeu e En Gabriel Torner en aquella, serien mil CCCC. florins e altres dien que serien mil huycents florins. E nos, per saber lo fet de la veritat de la dita fama e esser veridicament informats de aquella si los sobredits florins trobats son mil CCCC. o mil DCCC. florins, segons se diu e es fama en la dita vila, hajam provehit que sobre la dita fama e coses desus dites sie reebuda informacio de testimonis e a vos esser scrit ut infra, per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que encontinent e de feyt en loch nostre e per nos reebats informacio de testimonis sobre la dita fama e coses dessus dites de totes aquelles persones que sabrets e sentrets que sapien e dejen saber en e sobre lo dit feyt haventvos hi delligentment e curossa en saber lo fet de la veritat sobre les dites coses. E reebuda per vos la dita informacio aquells a nos en scrits trametats clossa e segellada, en manera que fe hi sie atribuida. E axi mateix farets crida publica per la dita vila e lochs acostumats de aquella que tot hom quen sapia o deja saber sobre lo dit feyt e coses dessus dites ho notifiquen e vinguen a notificar a vos, per co que en e sobre lo dit feyt e coses sobredites hi sie per vos provehit. Data Valentie XVII. die decembris, anno a nativitate Domini millesimo CCCC. XXXVI. Johan Mercader, batle general, etc. 450 Valencia, 24 December 1436 The baile of Villarreal is ordered to place Astruga, Jewess, in a safe place, until the lawsuit in which she is is resolved. ARV, Bailía 1148, fol. 308v Letra tramesa a l'honrat en Johan Dayvar, donzell, batle de Vilareal. De nos En Johan Mercader, etc,. A l'honrat En Johan Dayvar, donzell, batle de la vila de Vilareal e lochtinent nostre de batle e reebedor general en la vila de Castello. Saluts e honor. Com sobre la qüestio suscitada denant nos entre Samuel Legem, fill de Jacob Legem, de una part, demanant Astruga, filia de Icach Amazaib quondam sposa del dit Samuel Legem, la qual es en poder de Mira, mare de aquella e mulier ara de Abraffim Legem, juheu comorant en la dita vila de Castello, hajam provehit per certes causes e rahons la dita ( en blanco) sposada per causa del dit sponsalici esser levada de poder dels dits Abraffim Legem e mulier de aquell e esser mesa e posada en séquestre, per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que vista la present anets personalment a la dita vila de Castello e hajats a vostres mans la dita Astruga e aquella metats, posets e sequestrets en loch ydoneu e suficient si les parts sen poden concordar, e sino aconeguda vostra lletra on conexerets que siga segurament tro per nos en altra manera hi sie provehit. E acó per res no mudets, car nos a vos en e sobre les dites coses totes e sengules judicients, dependents e émergents d'aquelles nostre poder e veus ab les presents vos comanam, requirents de part del dit senyor rey a tots e sengles officials del dit senyor rey qui no sien sots nostra jurisdiccio e manets als qui son sots nostra jurisdiccio que a vos en fer les dites coses no us facen o donen contrast o embarch algu, ans vos facen, presten e donen consell, favor e ajuda tota hora que requests ne seran so pena de cinccents florins d'or evitar desijam. Data Valentie e XXIIII. die decembris, anno a nativitate Domini millesimo CCCC. XXXVI. Johan Mercader, batle general, etc. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE