Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
528 Documents 404 Valencia

by Jose Hinojosa Montalvo
528  Documents 404 Valencia, 23 October 1433 Order of the baile general to the baile of Morvedre, to administer justice in a lawsuit between Içach Galego Gento Beniamil. ARV, Bailia 1147, fol. 542r De nos En Johan Mercader, doctor en leys conseller del senyor rey e batle general del règne de Valencia. A lhonrat lo batle de la vila de Murvedre. Salut e honor. Denant nos es comparegut Benahen Galego, juheu de la juheria de la dita vila, dient e affermant que denant vos es pleyt e questio entre Içach Galego, juheu fill del dit Benahen, duna part, e Gento Beniamil, juheu de la dita juheria de la part altra, sobre acusacio de vet e de penes, per tal, de part del damunt dit senyor, vos dehim e manam que encontinent e defeyt tota dilacio a part posada, façats e administréts justicia entre les dites parts sobre lo dit feyt. E aço per res no dilatets. Data Valentie XXIII. die octobris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricésimo tertio. Johan Mercader, batle general, etc. 405 Valencia, 4 November 1433 The baile general asks the bailes of Castellón de la Plana and of Burriana to send to him within six days Mosse Ardit and Gento Ardit, to answer to a claim made by Regina, wife of Vidal Ardit. ARV, Bailia 1147, fol. 541r De nos En Johan Mercader, doctor en leys conseller del senyor rey e batle general del règne de Valencia. Als honrats los bâtles de les viles de Castello e de Borriana o a llurs lochtinents. Salut e honor. De part del damunt dit senyor rey instant e requirent Regina, muller quondam de Vidal Ardit, juheus de la juheria de Murvedre, vos dehim e manam que en loch nostre e per nos manets e assignets a Mosse Ardit, juheu de la dita vila de Borriana, e Jento Ardit, juheu de la dita vila de Castello, que dins sis jorns primervinents e perempter comptadors après que per vos e qualsevol de vos manat e assignats los seran, sien e compareguen denant nos per respondre a una demanda que la dita Regina ha possada denant nos contra los dits Mosse Ardit e Jento Ardit alios certificats a aquells que si dins los dits sis dies no comparran per nos sera procehit en lo dit feyt segons atrobare esser fahedor la absencia contumacia daquells no obstant. E de ço que per vos o qualsevol de vos sera procehit e enantat sobre lo dit feyt, a nos per letra vostra certificat curets. Data Valentie quarta die novembris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricésimo tertio. Johan Mercader, batle general, etc. 406 Valencia, 7 December 1433 Annual tribute paid by the Jewish aljama of Burriana. ARV, MR 52, fol. 88v Item pos en data a VII dies de deembre de lany M. CCCC. XXXIIII. reebe per mi lo dit En Daniel Barcelo dels juheus de la aljama de la vila de Borriana per mans dEn Berenguer Bataller, verguer de mon offici, per la paga del mes dagost pro passât per raho daquells CC. sous que la dita aljama cascun any deu respondre a mi en los mesos de maig e dagost per meytat. E dels quals dits CC. sous so yo tengut donar cascun any a la aljama dels juheus de la vila de Morvedre C. L. sous. 407 Valencia, 9 December 1433 With regard to the lawsuit between Préfet Crespit and Ruben Bonet and Davit Bonet, the baile general asks baile of Burriana to send to him the contract of the dowry of Cida, wife of Préfet Crespi, and to sequester property. ARV, Bailia 1147, fol. 553r- v De nos En Johan Mercader, doctor en leys conseller del senyor rey e batle general del règne de Valencia. A lhonrat lo batle de la vila de Borriana. Salut e honor. Com en lo pleyt e qiiestio que denant nos se mena entre Préfet Crespi, juheu de la dita vila duna part, e Ruben Bonet e Davit Bonet, germans juheus de la sobredita vila, de la part altra, haja necessari per decedir lo dit feyt lo contracte de la dot fet entre lo dit Préfet Crespi e Cida, muller daquell e germana dels dits Ruben e Davit Bonet, e sie affermât per lo dit Préfet Crespi que lo dit contracte serie e es en poder de les dits Ruben e Davit Bonet. E per ço hajam provehit a vos esser scrit  ut infra, per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que manets als dits Ruben e Davit Bonet Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
528 Documents 404 Valencia, 23 October 1433 Order of the baile general to the baile of Morvedre, to administer justice in a lawsuit between Içach Galego Gento Beniamil. ARV, Bailia 1147, fol. 542r De nos En Johan Mercader, doctor en leys conseller del senyor rey e batle general del règne de Valencia. A l'honrat lo batle de la vila de Murvedre. Salut e honor. Denant nos es comparegut Benahen Galego, juheu de la juheria de la dita vila, dient e affermant que denant vos es pleyt e questio entre Içach Galego, juheu fill del dit Benahen, d'una part, e Gento Beniamil, juheu de la dita juheria de la part altra, sobre acusacio de vet e de penes, per tal, de part del damunt dit senyor, vos dehim e manam que encontinent e defeyt tota dilacio a part posada, façats e administréts justicia entre les dites parts sobre lo dit feyt. E aço per res no dilatets. Data Valentie XXIII. die octobris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricésimo tertio. Johan Mercader, batle general, etc. 405 Valencia, 4 November 1433 The baile general asks the bailes of Castellón de la Plana and of Burriana to send to him within six days Mosse Ardit and Gento Ardit, to answer to a claim made by Regina, wife of Vidal Ardit. ARV, Bailia 1147, fol. 541r De nos En Johan Mercader, doctor en leys conseller del senyor rey e batle general del règne de Valencia. Als honrats los bâtles de les viles de Castello e de Borriana o a llurs lochtinents. Salut e honor. De part del damunt dit senyor rey instant e requirent Regina, muller quondam de Vidal Ardit, juheus de la juheria de Murvedre, vos dehim e manam que en loch nostre e per nos manets e assignets a Mosse Ardit, juheu de la dita vila de Borriana, e Jento Ardit, juheu de la dita vila de Castello, que dins sis jorns primervinents e perempter comptadors après que per vos e qualsevol de vos manat e assignats los seran, sien e compareguen denant nos per respondre a una demanda que la dita Regina ha possada denant nos contra los dits Mosse Ardit e Jento Ardit alios certificats a aquells que si dins los dits sis dies no comparran per nos sera procehit en lo dit feyt segons atrobare esser fahedor la absencia contumacia d'aquells no obstant. E de ço que per vos o qualsevol de vos sera procehit e enantat sobre lo dit feyt, a nos per letra vostra certificat curets. Data Valentie quarta die novembris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricésimo tertio. Johan Mercader, batle general, etc. 406 Valencia, 7 December 1433 Annual tribute paid by the Jewish aljama of Burriana. ARV, MR 52, fol. 88v Item pos en data a VII dies de deembre de l'any M. CCCC. XXXIIII. reebe per mi lo dit En Daniel Barcelo dels juheus de la aljama de la vila de Borriana per mans d'En Berenguer Bataller, verguer de mon offici, per la paga del mes d'agost pro passât per raho d'aquells CC. sous que la dita aljama cascun any deu respondre a mi en los mesos de maig e d'agost per meytat. E dels quals dits CC. sous so yo tengut donar cascun any a la aljama dels juheus de la vila de Morvedre C. L. sous. 407 Valencia, 9 December 1433 With regard to the lawsuit between Préfet Crespit and Ruben Bonet and Davit Bonet, the baile general asks baile of Burriana to send to him the contract of the dowry of Cida, wife of Préfet Crespi, and to sequester property. ARV, Bailia 1147, fol. 553r- v De nos En Johan Mercader, doctor en leys conseller del senyor rey e batle general del règne de Valencia. A l'honrat lo batle de la vila de Borriana. Salut e honor. Com en lo pleyt e qiiestio que denant nos se mena entre Préfet Crespi, juheu de la dita vila d'una part, e Ruben Bonet e Davit Bonet, germans juheus de la sobredita vila, de la part altra, haja necessari per decedir lo dit feyt lo contracte de la dot fet entre lo dit Préfet Crespi e Cida, muller d'aquell e germana dels dits Ruben e Davit Bonet, e sie affermât per lo dit Préfet Crespi que lo dit contracte serie e es en poder de les dits Ruben e Davit Bonet. E per ço hajam provehit a vos esser scrit \\" ut infra\\", per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que manets als dits Ruben e Davit Bonet << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE