Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 527 Mosse Galego

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 527 Mosse Galego, juheu. Valencia- Murvedre. 1 cofre pintat. 402 Valencia, 5 February 1433 Order to the baile of Morvedre to proceed against Jaffuda Maymo and Mossé Xemblell and others for disturbing the peace and for the wounds inflicted on Abram Agi. ARV, Lletres y privilegis, Bailía 1147, fol. 469v- 470r De nos En Johan Mercader, doctor en leys conseller del senyor rey e batle general del regne de Valencia. Al honrat En Bernat Caydia, batle de la vila de Murvedre. Salut e honor. Reebuda havem una letra vostra, la qual es del tenor següent: Al molt honorable e molt savi mossen micer Johan Mercader, batle general del regne de Valencia mossen molt honorable e molt savi. Certifich vos que huy ses sdevengut aquest cas, co es, que Jaffuda Maymo, alias Xiri, juheu, es lo que dona la coltellada en la cara a Abram Agi, per la qual coltellada se son seguits, segons sabets, tants mals e entre los quals vos havets feta pau e treva ha haut brega ab lo dit Abram e ere ab lo dit Jaffuda Maymo, Mosse Xambillel, jermà de Salamo Xamblell, e es estât nafrat lo dit Abram Agi de dos colps, la hu en la cara e laltre en lo lom, lo dit Abram ses clamât del dit Jaffuda per trencador de pau e de treva e que li a donada la punyalada del lom, e del dit Mosse Xamblell dient que li ha donat lo colp de la cara, los dits Jaffuda Maymo e Mosse Xamblell fugiren de fet e yo sabuda la cosa cavalqui ab tres rocins e doni encalç de aquells e pris lo dit Jaffuda Maymo, lo qual tinch en la preso, de aquell no he puscut haver ne trobar lo dit Mosse Xamblell, jatsesia hi haja molt treballat, car mes de tres legues hi he cavalcat, per que us consulte de les dites coses, pregant que si aquest malvat de juheu appellat Jaffuda Maymo a esser exécutât, axi com crech, que sexécute on ha comes del crim de trencar pau e treva. E sia Deu ab vos. Scrita en Murvedre a quatre de jener. Del tot vostre Bernat Caydia. A la qual vos responch que es ver e cert que pochs dies son passats que lo dit Jaffuda Maymo e Salamo Tarfon e altres juheus e moros de una part, e En Luis de sent Marti, baxador, Abram Agi e Samuel Agi, juheus, e altres de la part altra per si, parents e amichs e valedors de aquells feren e fermaren pau e treva e mans e poder nostre de no fer ne fer mal ne dan los uns als altres e los altres als altres adinvicem sots pena de cinchcents florins dor dels contrafaent e contrafahents pagadors la meytat al senyor rey e la altra meytat a la part obedient, e tenint e servant les dites pau e treva e en pena encara de baria e de traycio de baria a costum de Catalunya e de traycio segons fur de Valencia e dArago ab carta publica reebuda per En Jacme de Anglesola, notari regent la scrivania de la nostra cort, a XVIIII. dies del mes de deembre del any pus prop passât mil CCCC. XXXII. segons que totes les dites coses e altres son pus largament contengudes en la dita carta de la dita pau e treva. Per tal, de part del dit senyor rey, vos dehim e manam e acomanam que ab sobirana cura e diligencia entenats en fer lo procès contra lo dit Jaffuda Maymo e Mosse Xambillell e tots los altres qui hajen cabut, sabut e consentit en la perpretacio del trencament de la dita pau e treva e nafres e fetes en la persona del dit Abram Agi, en tal manera que sia sabuda la veritat tel dit feyt e sabuda aquella punicats e castiguéts lo dit Jaffuda Maymo e los altres culpables en aquelles pena e penes qui contra semblants trencadors de pau e treva son introduhides e ordenades e altres. E per spatxament del dit procès trametem aqui lonrat En Pere dAnglesola, lochtinent nostre e procurador fiscal del molt alt senyor rey ab NAnthoni Pasqual, alguatzir e verguer major de la nostra cort, a fi que justicia breu sia ministrada en los dits afers. Dada en Valencia a cinch dies de febrer del any de la nativitat del Nostre Senyor mil CCCC. XXX. e tres. Johan Mercader, batle general, etc. 403 Valencia, 23 October 1433 The baile of Morvedre is ordered to fulfil what has been resolved by the baile general for the aljama of that town. ARV, Bailía 1147, fol. 542r Molt honrat senyer e car frare, Denant mi son stats los adelantats de la aljama dels juheus daqueixa vila fahentme clamor que vos no volets servar algunes de les scames que us he trameses, per que us dich e prech que vos servets als dits adelantats e juheus les dites scames, segons per mi son stades provehides e a vos trameses, e axi mateix que us comportets be ab los dits adelantats e juheus, en altra manera a mi covendra de provehir hi. Scrita en Valencia a XXIII. dies doctubre, any mil CCCC. XXXIII. Johan Mercader, batle general, etc. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 527 Mosse Galego, juheu. Valencia- Murvedre. 1 cofre pintat. 402 Valencia, 5 February 1433 Order to the baile of Morvedre to proceed against Jaffuda Maymo and Mossé Xemblell and others for disturbing the peace and for the wounds inflicted on Abram Agi. ARV, Lletres y privilegis, Bailía 1147, fol. 469v- 470r De nos En Johan Mercader, doctor en leys conseller del senyor rey e batle general del regne de Valencia. Al honrat En Bernat Caydia, batle de la vila de Murvedre. Salut e honor. Reebuda havem una letra vostra, la qual es del tenor següent: Al molt honorable e molt savi mossen micer Johan Mercader, batle general del regne de Valencia mossen molt honorable e molt savi. Certifich vos que huy se's sdevengut aquest cas, co es, que Jaffuda Maymo, alias Xiri, juheu, es lo que dona la coltellada en la cara a Abram Agi, per la qual coltellada se son seguits, segons sabets, tants mals e entre los quals vos havets feta pau e treva ha haut brega ab lo dit Abram e ere ab lo dit Jaffuda Maymo, Mosse Xambillel, jermà de Salamo Xamblell, e es estât nafrat lo dit Abram Agi de dos colps, la hu en la cara e l'altre en lo lom, lo dit Abram se's clamât del dit Jaffuda per trencador de pau e de treva e que li a donada la punyalada del lom, e del dit Mosse Xamblell dient que li ha donat lo colp de la cara, los dits Jaffuda Maymo e Mosse Xamblell fugiren de fet e yo sabuda la cosa cavalqui ab tres rocins e doni encalç de aquells e pris lo dit Jaffuda Maymo, lo qual tinch en la preso, de aquell no he puscut haver ne trobar lo dit Mosse Xamblell, jatsesia hi haja molt treballat, car mes de tres legues hi he cavalcat, per que us consulte de les dites coses, pregant que si aquest malvat de juheu appellat Jaffuda Maymo a esser exécutât, axi com crech, que s'exécute on ha comes del crim de trencar pau e treva. E sia Deu ab vos. Scrita en Murvedre a quatre de jener. Del tot vostre Bernat Caydia. A la qual vos responch que es ver e cert que pochs dies son passats que lo dit Jaffuda Maymo e Salamo Tarfon e altres juheus e moros de una part, e En Luis de sent Marti, baxador, Abram Agi e Samuel Agi, juheus, e altres de la part altra per si, parents e amichs e valedors de aquells feren e fermaren pau e treva e mans e poder nostre de no fer ne fer mal ne dan los uns als altres e los altres als altres adinvicem sots pena de cinchcents florins d'or dels contrafaent e contrafahents pagadors la meytat al senyor rey e la altra meytat a la part obedient, e tenint e servant les dites pau e treva e en pena encara de baria e de traycio de baria a costum de Catalunya e de traycio segons fur de Valencia e d'Arago ab carta publica reebuda per En Jacme de Anglesola, notari regent la scrivania de la nostra cort, a XVIIII. dies del mes de deembre del any pus prop passât mil CCCC. XXXII. segons que totes les dites coses e altres son pus largament contengudes en la dita carta de la dita pau e treva. Per tal, de part del dit senyor rey, vos dehim e manam e acomanam que ab sobirana cura e diligencia entenats en fer lo procès contra lo dit Jaffuda Maymo e Mosse Xambillell e tots los altres qui hajen cabut, sabut e consentit en la perpretacio del trencament de la dita pau e treva e nafres e fetes en la persona del dit Abram Agi, en tal manera que sia sabuda la veritat tel dit feyt e sabuda aquella punicats e castiguéts lo dit Jaffuda Maymo e los altres culpables en aquelles pena e penes qui contra semblants trencadors de pau e treva son introduhides e ordenades e altres. E per spatxament del dit procès trametem aqui l'onrat En Pere d'Anglesola, lochtinent nostre e procurador fiscal del molt alt senyor rey ab N'Anthoni Pasqual, alguatzir e verguer major de la nostra cort, a fi que justicia breu sia ministrada en los dits afers. Dada en Valencia a cinch dies de febrer del any de la nativitat del Nostre Senyor mil CCCC. XXX. e tres. Johan Mercader, batle general, etc. 403 Valencia, 23 October 1433 The baile of Morvedre is ordered to fulfil what has been resolved by the baile general for the aljama of that town. ARV, Bailía 1147, fol. 542r Molt honrat senyer e car frare, Denant mi son stats los adelantats de la aljama dels juheus d'aqueixa vila fahentme clamor que vos no volets servar algunes de les scames que us he trameses, per que us dich e prech que vos servets als dits adelantats e juheus les dites scames, segons per mi son stades provehides e a vos trameses, e axi mateix que us comportets be ab los dits adelantats e juheus, en altra manera a mi covendra de provehir hi. Scrita en Valencia a XXIII. dies d'octubre, any mil CCCC. XXXIII. Johan Mercader, batle general, etc. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE