Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
524 Documents honor.

by Jose Hinojosa Montalvo
524 Documents honor. Denant nos es comparegut Davi Bonet, juheu de la dita vila, dient e afermant que vos après que aquell hagues treyt de la preso hon aquell teniets près e donat capleuta, hauriets aquell tornat a pendre e mes en la dita preso presentantvos una letra nostra a vos tramesa dada en Valencia a nou dies dels presents e dejus scrits mes e any ab la qual vos dehiem e manavem de part del senyor rey que lo dit Davi Bonet, lo qual vos teniets près ensemps ab Dunany, juhia germana de aquell, donassets a caplleuta ens certificassets dels cars o feyt per que haviets e teniets preses los dits Davi e Dunany segons en la dita letra es contengut e que en après vos hauriets donat lo dit Davi Bonet a caplleuta. E que vos aximateix cominats de pendre Ruben Bonet, juheu de la dita vila germa de aquell, sens alguna causa e raho. E per ço nos hajam provehit a vos esser scrit  ut infra, per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que del cars o feyt per que vos havets près los dits Davi Bonet e Dunany e volets pendre lo dit Ruben Bonet nos certifiquets de continents, segons ja per la dessus dita nostra letra vos ne haviem scrit, per co que certifiquat per vos del dit cars sie per nos provehit en lo dit feyt lo quen sera fahedor. E entretant, vos los dits Davi Bonet, Dunany e Ruben Bonet no prengats, vexets o inquietéts tro a tant per nos vos sie scrit sobre lo dit feyt ans aquells lexets e permetats star en la dita vila sens ferlos vexacio alguna e venir a la ciutat de Valencia denant nos per rahonar e mostrar llur dret e tornar en la dita vila sens ferlos contrast o embarch algu. E aço per res no mudets o dilatets. Data Valencie XVI die augusti, anno a nativitate Domini M. CCCC. XXXI. Johan Mercader, batle general. 391 Sagunto, 1432 Annual tribute of 100 sueldos paid by the Morvedre aljama as right of protection during Holy Week. ARV, MR 7057, fol. 4r Item mes reebe cent sous de la aljama del la juheria de la dita vila per sos treballs de gardar aquella en la Setmana Sancta, e los quals anoalment acostuma pagar a cascun justicia per la dita rho, C sous. 392 Castellón de la Plana, 1432 List of the Jews of the Castellón aljama and their purchases and sales. AMC, LCV of 1432. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 13) p. 135 et seq. 393 Castellón, 26 January 1432 The Consell of Castellón resolves to sanction with 60 sueldos any broker who buys merchandise for himself resell. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 296) p. 225 394 Valencia, 7 March 1432 Order to the baile of Castellón to proceed against Astruc Cabalmale for a certain sum of money and some works which he owed to Pere Bertos of Valencia. ARV, Bailia 1147, fol. 372v De nos En Johan Mercadert, etc. A lhonrat lo batle de la vila de Castello. Salut e honor. Denant nos es comparegut En Pere Bertos, peller de la ciutat de Valencia, dient e afermant que ell haurie acomanada a Astruch Cabalmale, juheu de la dita vila, aci en la ciutat certa roba de pelleria que li CUSÍS e acabas de fer e que lo dit Astruch Cabalmale sen serie anat de la dita ciutat ab la dita roba sense sa volentat no sabent ni dientne res lo dit Astruch Cabalmale al dit En Pere Bertos, e que axi mateix lo dit Astruch Cabalmale deurie al dit En Pere Bertos onze florins dor dArago, los quals ha confessats deure ab carta publica feta en Valencia a XIIII. dies del mes de setembre del any mil CCCC. trenta en poder del dit En Guillem Domenech, notari publich de Valencia per auctoritat reyal. E siam stats requests per lo dit En Pere Bertos que sobre lo dit feyt li provehissem de remey de justicia. E nos hajam provehit a vos esser scrit  ut infra, per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que al dit En Pere Bertos facats compliment de dret e de justicia contra lo dit Astruch Cabalmale de les dites coses fahent e administrant justicia espatxada al dit En Pere Bertos de tot ço que lo dit Astruch Cabalmale e sie tengut donar e pagar al dit En Pere Bertos. Data Valentie séptima die martii anno a nativitate Domini M. CCCC. XXXII. Johan Mercader, batle general. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
524 Documents honor. Denant nos es comparegut Davi Bonet, juheu de la dita vila, dient e afermant que vos après que aquell hagues treyt de la preso hon aquell teniets près e donat capleuta, hauriets aquell tornat a pendre e mes en la dita preso presentantvos una letra nostra a vos tramesa dada en Valencia a nou dies dels presents e dejus scrits mes e any ab la qual vos dehiem e manavem de part del senyor rey que lo dit Davi Bonet, lo qual vos teniets près ensemps ab Dunany, juhia germana de aquell, donassets a caplleuta e'ns certificassets dels cars o feyt per que haviets e teniets preses los dits Davi e Dunany segons en la dita letra es contengut e que en après vos hauriets donat lo dit Davi Bonet a caplleuta. E que vos aximateix cominats de pendre Ruben Bonet, juheu de la dita vila germa de aquell, sens alguna causa e raho. E per ço nos hajam provehit a vos esser scrit \\" ut infra\\", per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que del cars o feyt per que vos havets près los dits Davi Bonet e Dunany e volets pendre lo dit Ruben Bonet nos certifiquets de continents, segons ja per la dessus dita nostra letra vos ne haviem scrit, per co que certifiquat per vos del dit cars sie per nos provehit en lo dit feyt lo quen sera fahedor. E entretant, vos los dits Davi Bonet, Dunany e Ruben Bonet no prengats, vexets o inquietéts tro a tant per nos vos sie scrit sobre lo dit feyt ans aquells lexets e permetats star en la dita vila sens ferlos vexacio alguna e venir a la ciutat de Valencia denant nos per rahonar e mostrar llur dret e tornar en la dita vila sens ferlos contrast o embarch algu. E aço per res no mudets o dilatets. Data Valencie XVI die augusti, anno a nativitate Domini M. CCCC. XXXI. Johan Mercader, batle general. 391 Sagunto, 1432 Annual tribute of 100 sueldos paid by the Morvedre aljama as right of protection during Holy Week. ARV, MR 7057, fol. 4r Item mes reebe cent sous de la aljama del la juheria de la dita vila per sos treballs de gardar aquella en la Setmana Sancta, e los quals anoalment acostuma pagar a cascun justicia per la dita rho, C sous. 392 Castellón de la Plana, 1432 List of the Jews of the Castellón aljama and their purchases and sales. AMC, LCV of 1432. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 13) p. 135 et seq. 393 Castellón, 26 January 1432 The Consell of Castellón resolves to sanction with 60 sueldos any broker who buys merchandise for himself resell. J. R. Magdalena Nom de Déu ( doc. 296) p. 225 394 Valencia, 7 March 1432 Order to the baile of Castellón to proceed against Astruc Cabalmale for a certain sum of money and some works which he owed to Pere Bertos of Valencia. ARV, Bailia 1147, fol. 372v De nos En Johan Mercadert, etc. A l'honrat lo batle de la vila de Castello. Salut e honor. Denant nos es comparegut En Pere Bertos, peller de la ciutat de Valencia, dient e afermant que ell haurie acomanada a Astruch Cabalmale, juheu de la dita vila, aci en la ciutat certa roba de pelleria que li CUSÍS e acabas de fer e que lo dit Astruch Cabalmale sen serie anat de la dita ciutat ab la dita roba sense sa volentat no sabent ni dientne res lo dit Astruch Cabalmale al dit En Pere Bertos, e que axi mateix lo dit Astruch Cabalmale deurie al dit En Pere Bertos onze florins d'or d'Arago, los quals ha confessats deure ab carta publica feta en Valencia a XIIII. dies del mes de setembre del any mil CCCC. trenta en poder del dit En Guillem Domenech, notari publich de Valencia per auctoritat reyal. E siam stats requests per lo dit En Pere Bertos que sobre lo dit feyt li provehissem de remey de justicia. E nos hajam provehit a vos esser scrit \\" ut infra\\", per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que al dit En Pere Bertos facats compliment de dret e de justicia contra lo dit Astruch Cabalmale de les dites coses fahent e administrant justicia espatxada al dit En Pere Bertos de tot ço que lo dit Astruch Cabalmale e sie tengut donar e pagar al dit En Pere Bertos. Data Valentie séptima die martii anno a nativitate Domini M. CCCC. XXXII. Johan Mercader, batle general. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE