Varda Books



 View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  




522 Documents 385 Valencia

by Jose Hinojosa Montalvo
522 Documents 385 Valencia, 13 November 1430 The baile general orders the baile of Morvedre to transmit to various Jews of that town the order to appear his court within three days to answer to the civil and criminal charge submitted against them by Tristany de Roda, citizen of Teruel. ARV, Bailia 1147, fol. 242r De nos En Johan Mercader, doctor en leys conseller del senyor rey e batle general del règne de Valencia. A lhonrat lo batle de la vila de Murvedre. Saluts e honor. Con En Tristany Martinez de Roda, ciutada de Terol, vulla e entena denant nos convenir civilment e criminalment Fahim Vinaig e Astruga, muller de aquell, e Salamo Astori e Perla, muller de aquell, juheus de la dita vila e posar contra aquells demanda civils e criminal. E per co haje request nos que a vos deguem scriure  ut infra, per tal, de part del damunt dit senyor, instant e requirent lo dit En Tristany Martinez de Roda vos dehim e manam que encontinent e de feyt en loch nostre e per nos manets e assignets a los dessus dits Fahim Vinaig e Astruga, muller de aquell, que dins tres dies primervinents e comptadors après que per vos manat e assignat los sera sien e compareguen denant nos o cort nostra personalment per respondre a la demanda civil e criminal per lo dit En Tristany Martinez de Roda denant nos proposada contra aquells e per procehir e enantar en aquella. Certificant a aquells que si comparran denant nos o cort nostra dins los dits tres dies, passats aquells per nos sera procehit e enantat contra aquells en sobre lo dit feyt segons atrobare esser fahedor. E de co que per vos sobre lo dit feyt sera procehit e enantat a nos per letra vostra certificat curets. Data Valentie XIII. die novembris, anno a nativitate Domini, M. CCCC. XXX. 386 Valencia, 19 February 1431 The baile of Morvedre is notified that Abrafim Legem, resident of Burriana, is not to pay the pecha in Morvedre, since he pays it in Burriana. ARV, Bailia 1147, Sixth quire without folio number, letter K De nos En Johan Mercader, etc,. A lhonrat En Bernat Caydia, batle de la vila de Murvedre, Salut e honor. Denant nos és comparegut Abrafim Legem, juheu de la vila de Castello, olim habitado e vehl de la vila de Borriana, dient que a instancia de Mosse Levi, sindich, e dels adelantats de la aljama dels juheus de la juheria daquexa vila, vos li haurets feta emparar la posada pretenents aquell esser tengut de contribuyr en la peyta reyal que la dita aljama de Murvedre fa cascun any al senyor rey. E com nos siam informats plenerament que lo dit Abrafim Legem és tengut e obligat pagar cascun any en la collecta de la peyta reyal que la aljama dels juheus de la dita vila de Borriana fa cascun any al dit senyor, ab concordia nostra, vaga o stiga on se vulla, pus de aquells qui en lo temps de la dita concordia foren atrobats esser vehins e habitadors de la dita vila de Borriana paria que no seria raonable que, pus alli pagua la dita peyta reyal, deja pagar aqui ne en altre loch altra peyta reyal. E axi vos li deurets manar desemparar la dita sua posada. Empero, si a vos occorren algunes coses en contrari de la present provisio, placiaus informarnos- en de continent ab vostra letra, per relevar de despeses e messions lo dit Abrafim Legem. Datum Valencie XVIIII. die febroarii, anno a nativitate Domini millesimo CCCC. XXX. I. Johan Mercader, batle general, etc. 387 Valencia, 23 February 1431 Notice to the baile of Morvedre that various Jews of that town are to gather before him in order to reach agreement on the tacha. ARV, Bailia 1147, Sixth quire, fol. L r- v De nos En Johan Mercader, etc,. A lhonrat lo batle de la vila de Murvedre. Saluts e honor. Per les presents vos fem a saber que nos per vigor de una letra vostra data Muriveteris XX. die presente mensis et anni e impretrada per part del dit sindich de la aljama dels juheus de la dita vila, havem fet a Davi Çuçi, a Gento de Castiello, a Riqua germana de Vaixquia, a Abraam Abayub, alias Navarro, a Salamo Benalrabi menor de dies, a Samuel Quatorze, a Semoya Cidaraco, a Abram Cidaraco, a Içach Ardit, a Çaçon Ardit, a Macahot Façan, juheus en la dita letra nomenat, lo manament e assignacio en la dita vostra letra contenguts sots la cominacio en aquella expresada, als quals dits juheus havem manat e assignat que per digous primervinent per tot dia, que sera comptât primer dia del mes de marc, sien e compareguen denant vos per veure fer la tatxa e complir les coses en la dita vostra letra specificades. Data Valentie XXIII. die febroarii, anno a nativitate Domini millesimo CCCC. tricentésimo primo. Johan Mercader, batle general, etc. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
522 Documents 385 Valencia, 13 November 1430 The baile general orders the baile of Morvedre to transmit to various Jews of that town the order to appear his court within three days to answer to the civil and criminal charge submitted against them by Tristany de Roda, citizen of Teruel. ARV, Bailia 1147, fol. 242r De nos En Johan Mercader, doctor en leys conseller del senyor rey e batle general del règne de Valencia. A l'honrat lo batle de la vila de Murvedre. Saluts e honor. Con En Tristany Martinez de Roda, ciutada de Terol, vulla e entena denant nos convenir civilment e criminalment Fahim Vinaig e Astruga, muller de aquell, e Salamo Astori e Perla, muller de aquell, juheus de la dita vila e posar contra aquells demanda civils e criminal. E per co haje request nos que a vos deguem scriure \\" ut infra\\", per tal, de part del damunt dit senyor, instant e requirent lo dit En Tristany Martinez de Roda vos dehim e manam que encontinent e de feyt en loch nostre e per nos manets e assignets a los dessus dits Fahim Vinaig e Astruga, muller de aquell, que dins tres dies primervinents e comptadors après que per vos manat e assignat los sera sien e compareguen denant nos o cort nostra personalment per respondre a la demanda civil e criminal per lo dit En Tristany Martinez de Roda denant nos proposada contra aquells e per procehir e enantar en aquella. Certificant a aquells que si comparran denant nos o cort nostra dins los dits tres dies, passats aquells per nos sera procehit e enantat contra aquells en sobre lo dit feyt segons atrobare esser fahedor. E de co que per vos sobre lo dit feyt sera procehit e enantat a nos per letra vostra certificat curets. Data Valentie XIII. die novembris, anno a nativitate Domini, M. CCCC. XXX. 386 Valencia, 19 February 1431 The baile of Morvedre is notified that Abrafim Legem, resident of Burriana, is not to pay the pecha in Morvedre, since he pays it in Burriana. ARV, Bailia 1147, Sixth quire without folio number, letter K De nos En Johan Mercader, etc,. A l'honrat En Bernat Caydia, batle de la vila de Murvedre, Salut e honor. Denant nos és comparegut Abrafim Legem, juheu de la vila de Castello, olim habitado e vehl de la vila de Borriana, dient que a instancia de Mosse Levi, sindich, e dels adelantats de la aljama dels juheus de la juheria d'aquexa vila, vos li haurets feta emparar la posada pretenents aquell esser tengut de contribuyr en la peyta reyal que la dita aljama de Murvedre fa cascun any al senyor rey. E com nos siam informats plenerament que lo dit Abrafim Legem és tengut e obligat pagar cascun any en la collecta de la peyta reyal que la aljama dels juheus de la dita vila de Borriana fa cascun any al dit senyor, ab concordia nostra, vaga o stiga on se vulla, pus de aquells qui en lo temps de la dita concordia foren atrobats esser vehins e habitadors de la dita vila de Borriana paria que no seria raonable que, pus alli pagua la dita peyta reyal, deja pagar aqui ne en altre loch altra peyta reyal. E axi vos li deurets manar desemparar la dita sua posada. Empero, si a vos occorren algunes coses en contrari de la present provisio, placiaus informarnos- en de continent ab vostra letra, per relevar de despeses e messions lo dit Abrafim Legem. Datum Valencie XVIIII. die febroarii, anno a nativitate Domini millesimo CCCC. XXX. I. Johan Mercader, batle general, etc. 387 Valencia, 23 February 1431 Notice to the baile of Morvedre that various Jews of that town are to gather before him in order to reach agreement on the tacha. ARV, Bailia 1147, Sixth quire, fol. L r- v De nos En Johan Mercader, etc,. A l'honrat lo batle de la vila de Murvedre. Saluts e honor. Per les presents vos fem a saber que nos per vigor de una letra vostra data Muriveteris XX. die presente mensis et anni e impretrada per part del dit sindich de la aljama dels juheus de la dita vila, havem fet a Davi Çuçi, a Gento de Castiello, a Riqua germana de Vaixquia, a Abraam Abayub, alias Navarro, a Salamo Benalrabi menor de dies, a Samuel Quatorze, a Semoya Cidaraco, a Abram Cidaraco, a Içach Ardit, a Çaçon Ardit, a Macahot Façan, juheus en la dita letra nomenat, lo manament e assignacio en la dita vostra letra contenguts sots la cominacio en aquella expresada, als quals dits juheus havem manat e assignat que per digous primervinent per tot dia, que sera comptât primer dia del mes de marc, sien e compareguen denant vos per veure fer la tatxa e complir les coses en la dita vostra letra specificades. Data Valentie XXIII. die febroarii, anno a nativitate Domini millesimo CCCC. tricentésimo primo. Johan Mercader, batle general, etc. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE