Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 521 senyor

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 521 senyor rey applicadors. Manants per la present a universes e sengules officials e loch de senyoria tinents havents jurediccio e altres qualsevol no havent jurediccio, sots la dita pena, que al dit NAnthoni Pasqual, verguer qui dessus en menar a nos lo dit juheu curament e segura donen e presten tot consell, favor e ajuda tota hora e quant per aquell de part nostra request e manat los sera. Com nos al dit NAnthoni Pasqual, verguer dessus dit, ab la present en fer les dites coses tot nostre loch e veus plenerament comanam, manant noresmenys a vos, dit batle de la dita vila e al dit nostre verguer o a qualsevol de vosaltres, que annotets e sequestrets tots los bens mobles, seents e semovents del dit Salamo Tarfon, juheu, qui dessus hoc encara sequestrets e annotets secrestar e annotar facats tots los bens de Mosse Maymo, juheu, lo qual es stat per nos condempnat en esser penjat per causa de la dita mort. E aco per tuicio e seguretat del dret del fisch del senyor rey. Dada en Valencia a XV. dies de juliol del any de la nativitat de Nostre Senyor mil CCCC. XXX. Johan Mercader, batle general, etc. 382 Valencia, 17 August 1430 The baile general commissions Azmet Durayda, alcadí of the Vall dUxó, to resolve the lawsuit between Mossé Xemblell, of Burriana, and Caat Acandal, Moor of the Vall dUxó, concerning certain jewels and silver. ARV, Bailía 1147, fol. 212v Letra tramesa a Azmet Durayda, alcadi de la Vall dUxo: De nos En Johan Mercader, doctor en leys, conseller del senyor rey e batle general del regne de Valencia. A Azmet Durayda, moro lochtinent de alcadí en la Vall dUxo. Denant nos es comparegut Mosse Xemblel, juheu de la vila de Burriana, dient e afermant que ell haurie comanades certes joyes e argent a Caat Acandal, moro de de la dita Vall, e que ell, dit Mosse, haurie comanades al dit Caat Acandal que li restituis e tornas les dites joyes e argent per ell a aquell comanades, e que lo dit Caat li negarie les dites joyes e argent, requerintnos que sobre lo dit feyt li provehissem de remey de justicia. E nos hajam provehit a tu esser sent ut infra; per tal, de part del damunt dit senyor rey, te dehim, manam e comanam que en loch nostre e per nos hojes les dites part sobre lo dit feyt e façats compliment de dret e de justicia al dit Mosse Xemblel en e sobre les dites coses. E aço per res no mudets. Dada en Valencia a XVII dies de agost en lany de la nativitat de Nostre Senyor. mil CCCC. XXX. Johan Mercader, batle general, etc. 383 Valencia, 20 September 1430 The baile general appoints Mosse Rau, Jew of Sicily and kings doctor, to arbitrate in the lawsuit between Huysqui and Salamo Fandux. ARV, Bailía 1147, fol. 222v- 223r Nos En Johan Mercader, doctor en leys, conseller del senyor rey, batle general del regne de Valencia. Per auctoritat del offici del qual usam, delegam e assignam vos rabi Mosse Rau, de Sicilia e metge del dit senyor rey en jutge oydor e per fin deguda determenador en les causes e questions qui son e sesperen esser entre Abrafim Huysqui de una part e Salamo Fandux de la part altra, juheus de la vila de Murvedre. Enaxi que appellades denant vos les dites parts e aquelles que appellar e hoyr hi faran les dites causes e questions determenets e sentenciets entre les dites parts si e segons que per justicia ley de juheus e bona raho atrobarets esser fahedor. Com nos a vos en e sobre les dites coses totes e sengles ab incidents cohérents e émergents de aquelles e aquells annexes tot nostre loch e veus ab la present plenerament comanam. Dada en Valencia a XX. dies de setembre en lany de la nativitat de Nostre Senyor mil CCCC. XXX. Johan Mercader, batle general. 384 Valencia, 26 October 1430 Entry of 1000 sueldos paid to the maestre racional by Astruch Malexi. ARV, MR 49, fol. 97v Item pos en reebuda, los quals a XXVI. dies de octubre de lany present M. CCCC. XXX. reebe per mi lo dit En Daniel Barcelo del dit En Bernat Caydia per mans de Astruch Malexi, juheu, dels diners a mans del dit En Bernat Caydia pervenguts per raho de son offici en lany present. E fermi apoca en poder del scriva de mon offici. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 521 senyor rey applicadors. Manants per la present a universes e sengules officials e loch de senyoria tinents havents jurediccio e altres qualsevol no havent jurediccio, sots la dita pena, que al dit N'Anthoni Pasqual, verguer qui dessus en menar a nos lo dit juheu curament e segura donen e presten tot consell, favor e ajuda tota hora e quant per aquell de part nostra request e manat los sera. Com nos al dit N'Anthoni Pasqual, verguer dessus dit, ab la present en fer les dites coses tot nostre loch e veus plenerament comanam, manant noresmenys a vos, dit batle de la dita vila e al dit nostre verguer o a qualsevol de vosaltres, que annotets e sequestrets tots los bens mobles, seents e semovents del dit Salamo Tarfon, juheu, qui dessus hoc encara sequestrets e annotets secrestar e annotar facats tots los bens de Mosse Maymo, juheu, lo qual es stat per nos condempnat en esser penjat per causa de la dita mort. E aco per tuicio e seguretat del dret del fisch del senyor rey. Dada en Valencia a XV. dies de juliol del any de la nativitat de Nostre Senyor mil CCCC. XXX. Johan Mercader, batle general, etc. 382 Valencia, 17 August 1430 The baile general commissions Azmet Durayda, alcadí of the Vall d'Uxó, to resolve the lawsuit between Mossé Xemblell, of Burriana, and Caat Acandal, Moor of the Vall d'Uxó, concerning certain jewels and silver. ARV, Bailía 1147, fol. 212v Letra tramesa a Azmet Durayda, alcadi de la Vall d'Uxo: De nos En Johan Mercader, doctor en leys, conseller del senyor rey e batle general del regne de Valencia. A Azmet Durayda, moro lochtinent de alcadí en la Vall d'Uxo. Denant nos es comparegut Mosse Xemblel, juheu de la vila de Burriana, dient e afermant que ell haurie comanades certes joyes e argent a Caat Acandal, moro de de la dita Vall, e que ell, dit Mosse, haurie comanades al dit Caat Acandal que li restituis e tornas les dites joyes e argent per ell a aquell comanades, e que lo dit Caat li negarie les dites joyes e argent, requerintnos que sobre lo dit feyt li provehissem de remey de justicia. E nos hajam provehit a tu esser sent ut infra; per tal, de part del damunt dit senyor rey, te dehim, manam e comanam que en loch nostre e per nos hojes les dites part sobre lo dit feyt e façats compliment de dret e de justicia al dit Mosse Xemblel en e sobre les dites coses. E aço per res no mudets. Dada en Valencia a XVII dies de agost en l'any de la nativitat de Nostre Senyor. mil CCCC. XXX. Johan Mercader, batle general, etc. 383 Valencia, 20 September 1430 The baile general appoints Mosse Rau, Jew of Sicily and king's doctor, to arbitrate in the lawsuit between Huysqui and Salamo Fandux. ARV, Bailía 1147, fol. 222v- 223r Nos En Johan Mercader, doctor en leys, conseller del senyor rey, batle general del regne de Valencia. Per auctoritat del offici del qual usam, delegam e assignam vos rabi Mosse Rau, de Sicilia e metge del dit senyor rey en jutge oydor e per fin deguda determenador en les causes e questions qui son e s'esperen esser entre Abrafim Huysqui de una part e Salamo Fandux de la part altra, juheus de la vila de Murvedre. Enaxi que appellades denant vos les dites parts e aquelles que appellar e hoyr hi faran les dites causes e questions determenets e sentenciets entre les dites parts si e segons que per justicia ley de juheus e bona raho atrobarets esser fahedor. Com nos a vos en e sobre les dites coses totes e sengles ab incidents cohérents e émergents de aquelles e aquells annexes tot nostre loch e veus ab la present plenerament comanam. Dada en Valencia a XX. dies de setembre en l'any de la nativitat de Nostre Senyor mil CCCC. XXX. Johan Mercader, batle general. 384 Valencia, 26 October 1430 Entry of 1000 sueldos paid to the maestre racional by Astruch Malexi. ARV, MR 49, fol. 97v Item pos en reebuda, los quals a XXVI. dies de octubre de l'any present M. CCCC. XXX. reebe per mi lo dit En Daniel Barcelo del dit En Bernat Caydia per mans de Astruch Malexi, juheu, dels diners a mans del dit En Bernat Caydia pervenguts per raho de son offici en l'any present. E fermi apoca en poder del scriva de mon offici. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE