Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 519 376 Valencia

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 519 376 Valencia, 16 March 1430 The baile general forbids the justicia of Morvedre to act against a Jew of that town accused of playing dice Christians, since this is not in his jurisdiction. ARV, Bailía 1147, fol. 132r De nos En Johan Mercader, doctor en leys, conseller del senyor rey e batle general del regne de Valencia. A lhonrat lo batle de la vila de Murvedre. Salut e honor. A audiencia nostra es pervengut que lo justicia de la dita vila haurie penyorat un juheu de la juheria de la dita vila per com aquell haurie jugat a la gresqua en la christiandat e que faria execucio contra aquell en la pena que aquell haurie comesa per la dita rao, per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que encontinent e de fet penyorets e executets lo dit juheu per la dita pena. E noresmenys inibits lo dit justicia que no sentrametra de proceir e enantar contra lo dit juheu per la sobredita raho, ans si en res ha procehit e enantat e exécutât contra lo dit juheu, allo torne al primer stament restituint les penyores que per la dita raho haje fetes, com nos ab la present inibiscam e inibim al dit justicia que del dit feyt no se nentrametra ni procesca ni enante en res contra lo dit juheu, com lo dit feyt pertanga a nos e nostre offici e no al dit justicia, com lo dit juheu no haje qüestio ab christia ni sie qüestio de juheu ab christia. E aço per res no mudets. Data Valentie XVII. die martii anno a nativitate Domini millessimo CCCC: XXX. Johan Mercader, batle general, etc. 377 Morvedre, 17 April 1430 The Morvedre baile informs the baile general that he has handed over to Antonio Pasqual, the Jew Salamo whom he held prisoner. ARV, Bailía 1147, fol. 219r- v Al molt nonorable e molt savi micer Johan Mercader, doctor en leys conseller del molt alt senyor rey e batle general del Regne de Valencia. De mi En Bernat Caydia, batle de la vila de Murvedre. Saluts, reverencia e honor. Certifich vostra honorable saviesa huy data de la present haver reebut una letra vostra que data fuit Valencie a XV del mes e any dessus scrit e a mi presentada per NAnthoni Pasqual, verguer de la vostra cort, en la qual effectualment se conte quem manavets que liuras al dit NAnthoni Pasqual, Salamo Tarfon, juheu lo qual detenía près en mon poder e que scrivis e adnotas tots los bens mobles, semovenrs e sehents del dit Salamo Tarfon e de Mosse Maymo, quondam juheu, lo qual havies condempnat en esser penjat; a la qual vos responch que yo seguint vostre manament e liurat lo dit Salamo Tarfon al dit NAnthoni e lo qual de mi ha confessât haver haud e reebut quant els bens mobles del dit Salamo ans de la dita vostra letra ja eren scrits e meses en segur e los bens mobles del dit Mosse Maymo no esser stat scrits com no ni sabes com aquell no habitas en aquesta vila, ans stigues en la Vall dUxo. Certificantvos axi mateix que los bens sehents de les dessus dits son stats meses en mala veu ab veu de crida publica. E som prest vostres manaments en seguir. Data in Muriveteri XVII die iulii, anno a nativitate Domini M. CCCC. XXX. 378 Morvedre, 17 April 1430 The baile of Morvedre informs the baile general of the kingdom of the decisions adopted concerning Salamo Tarfón. ARV, Bailía 1147, fol. 219v Molt honorable e molt savi. Per raho de una letra vostra patent he liurat a NAnthoni Pasqual, verguer vostre, Salamo Tarfon, juheu, lo qual tenia pres. Ara es axi Mossen que yo pris lo dit juheu per ço com se deya que ell havie fet venir de Uxo lo juheu penjat qui ere son nebot, per co com ere aci lo hom qui es stat mort, e mes car havie gran remor en aquesta vila dient que juheu havie mort christia e a matar boç yo pris lo dit Tarfon he trobat que ans que lo hom mort fos aci, qui fon dimarts pus prop passât, lo dit Tarfon havie trames al dit son nebot un fill seu de edat de XIII. o XIIII, anys dientli que vingues, car son germa havie una sentencia que fos penjat, lo que vos, Mossen, tenits près, e per co us tramet la present, per co que sapiats co que yo se, Mossen, lo dit juheu que vos tenits près, lo qual yo he condempnat que sie penjat a consell de micer Francesch Blanch e de micer Johan de Gallach, menor, assesors per lo senyor rey en lo dit fet donats es causa de tots los mals ques son seguits per la malvada coltellada que dona a Abraham Agi per la cara falsament, com fossen abduys singulars amichs e familiars, e la qual li dona per dins, segons se conte en la sentencia per mi ab consell dels dits donada, per que quant es a mon seny starie mils en la forma que aqui hon sta. E sia Deu ab vos manantme tot co que us plaura. Scrita en Murvedre a XVII. de juliol. Del tot vostre, Bernat Caydia. Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 519 376 Valencia, 16 March 1430 The baile general forbids the justicia of Morvedre to act against a Jew of that town accused of playing dice Christians, since this is not in his jurisdiction. ARV, Bailía 1147, fol. 132r De nos En Johan Mercader, doctor en leys, conseller del senyor rey e batle general del regne de Valencia. A l'honrat lo batle de la vila de Murvedre. Salut e honor. A audiencia nostra es pervengut que lo justicia de la dita vila haurie penyorat un juheu de la juheria de la dita vila per com aquell haurie jugat a la gresqua en la christiandat e que faria execucio contra aquell en la pena que aquell haurie comesa per la dita rao, per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que encontinent e de fet penyorets e executets lo dit juheu per la dita pena. E noresmenys inibits lo dit justicia que no s'entrametra de proceir e enantar contra lo dit juheu per la sobredita raho, ans si en res ha procehit e enantat e exécutât contra lo dit juheu, allo torne al primer stament restituint les penyores que per la dita raho haje fetes, com nos ab la present inibiscam e inibim al dit justicia que del dit feyt no se n'entrametra ni procesca ni enante en res contra lo dit juheu, com lo dit feyt pertanga a nos e nostre offici e no al dit justicia, com lo dit juheu no haje qüestio ab christia ni sie qüestio de juheu ab christia. E aço per res no mudets. Data Valentie XVII. die martii anno a nativitate Domini millessimo CCCC: XXX. Johan Mercader, batle general, etc. 377 Morvedre, 17 April 1430 The Morvedre baile informs the baile general that he has handed over to Antonio Pasqual, the Jew Salamo whom he held prisoner. ARV, Bailía 1147, fol. 219r- v Al molt nonorable e molt savi micer Johan Mercader, doctor en leys conseller del molt alt senyor rey e batle general del Regne de Valencia. De mi En Bernat Caydia, batle de la vila de Murvedre. Saluts, reverencia e honor. Certifich vostra honorable saviesa huy data de la present haver reebut una letra vostra que data fuit Valencie a XV del mes e any dessus scrit e a mi presentada per N'Anthoni Pasqual, verguer de la vostra cort, en la qual effectualment se conte quem manavets que liuras al dit N'Anthoni Pasqual, Salamo Tarfon, juheu lo qual detenía près en mon poder e que scrivis e adnotas tots los bens mobles, semovenrs e sehents del dit Salamo Tarfon e de Mosse Maymo, quondam juheu, lo qual havies condempnat en esser penjat; a la qual vos responch que yo seguint vostre manament e liurat lo dit Salamo Tarfon al dit N'Anthoni e lo qual de mi ha confessât haver haud e reebut quant els bens mobles del dit Salamo ans de la dita vostra letra ja eren scrits e meses en segur e los bens mobles del dit Mosse Maymo no esser stat scrits com no ni sabes com aquell no habitas en aquesta vila, ans stigues en la Vall d'Uxo. Certificantvos axi mateix que los bens sehents de les dessus dits son stats meses en mala veu ab veu de crida publica. E som prest vostres manaments en seguir. Data in Muriveteri XVII die iulii, anno a nativitate Domini M. CCCC. XXX. 378 Morvedre, 17 April 1430 The baile of Morvedre informs the baile general of the kingdom of the decisions adopted concerning Salamo Tarfón. ARV, Bailía 1147, fol. 219v Molt honorable e molt savi. Per raho de una letra vostra patent he liurat a N'Anthoni Pasqual, verguer vostre, Salamo Tarfon, juheu, lo qual tenia pres. Ara es axi Mossen que yo pris lo dit juheu per ço com se deya que ell havie fet venir de Uxo lo juheu penjat qui ere son nebot, per co com ere aci lo hom qui es stat mort, e mes car havie gran remor en aquesta vila dient que juheu havie mort christia e a matar boç yo pris lo dit Tarfon he trobat que ans que lo hom mort fos aci, qui fon dimarts pus prop passât, lo dit Tarfon havie trames al dit son nebot un fill seu de edat de XIII. o XIIII, anys dientli que vingues, car son germa havie una sentencia que fos penjat, lo que vos, Mossen, tenits près, e per co us tramet la present, per co que sapiats co que yo se, Mossen, lo dit juheu que vos tenits près, lo qual yo he condempnat que sie penjat a consell de micer Francesch Blanch e de micer Johan de Gallach, menor, assesors per lo senyor rey en lo dit fet donats es causa de tots los mals que's son seguits per la malvada coltellada que dona a Abraham Agi per la cara falsament, com fossen abduys singulars amichs e familiars, e la qual li dona per dins, segons se conte en la sentencia per mi ab consell dels dits donada, per que quant es a mon seny starie mils en la forma que aqui hon sta. E sia Deu ab vos manantme tot co que us plaura. Scrita en Murvedre a XVII. de juliol. Del tot vostre, Bernat Caydia. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE