Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 511 justicia

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 511 justicia contra los dits Manahem e Abraffim. En altra manera certificam vos que si vos les dites coses cessarets fer, ço que no crehem, nos procehirem contra vos e bens vostres a exaccio de la dita pena e alia segons ates barem esser fahedor. Data Valencia XXII die febroarii, anno a nativitate Domini M. CCCC. XXV. Johan Mercader, lochtinent del batle general, etc.. 348 Valencia, 13 March 1425 Before the complaints of Menahem Cabelmale, of Burriana, concerning the pechas, the baile general asks Burriana baile to comply with the royal provisions relative to this affair. ARV, Bailia 1146, fol. 187r Letra tramesa al honrat lo batle de la vila de Borriana. De nos En Johan Mercader, etc,. A lhonrat lo batle de la vila de Borriana. Saluts e honor. Denant nos es comparegut Menahem Cabalmale, juheu de la dita vila, lo qual nos ha feta clamor dient e afermant que vos e los adelantats de la aljama dels juheus de la dita vila en les taxes ques fan entre los dits juheus sobre les deutes e carrechs que la dita aljama fa e pague no servats les prevesions per lo senyor rey e per nos fetes o ordenades en e sobre les dites taxes fahedores ni los capitols per la dita aljama fets e concordats e per lo nostre lochtinent confermats sobre aquelles, de que se seguexen grans débats, messions e despeses a la dita aljama e singulars daquella. E que axi mateix, vos tractariets mal lo dit Menahem e los germans e parents daquell en bens e persones, per ço com aquells vos requiren e sesforcen que les dites provesiones e capitols se serven. Requirent nos que sobre les dites coses provehissem de remey de justicia. E nos hajam provehit a vos esser escrit ut infra, per tal, de part del damunt dit senyor rey, dehim e manam que les provesions per lo dit senyor rey e nostres fetes sobre les dites taxes e los dessus dits capitols sobre aquelles fetes e ordenades servets e servar façats en les dites taxes e que encontinent e de fet subroguéts un taxador en loch de Samuel Roderich, taxador elet per la aljama daquella, la qual ensemps ab Abraffim Cabalmale, adelantat e taxador elet, acabe de taxar les talles que per los dits Abraffim Cabalmale e Samuel Roderich han comencades de fer. E no remenys vos manam que de continent dessarestets lo dit Abraffim del arrest en qui aquell tenits e de fet lo donets a cableuta comuna e aquell lexets e permetats venir a nos per allegar de son dret. E si en alguna de les dites coses duptats manam vos que dins cinch dies primervinents comptadors après presentacio de la present siats e comparegats denant nos per concordar e metre les dites coses en orde, per ço que daci avant entre los dits juheus no sie débat e questio. E aço per res no mudets. Data Valencie XIII marcii, anno a nativitate Domini M. CCCC. XXV. Johan Mercader, batle general, etc. 349 Valencia, 30 May 1425 The baile general orders the Burriana baile not to oblige Vidal and Gento Ardit to pay any pecha, since they have gone to live in Morvedre and possess no property. ARV, Bailia 1146, fol. 233v De nos En Johan Mercader, doctor en leys conseller del senyor rey e batle general del règne de Valencia. A lhonrat lo batle de la vila de Borriana. Saluts e honor. Per part de la aljama dels juheus de la juheria de Murvedre es stat devant nos dit e afermat que Vidal Ardit e Gento Ardit, juheus de la juheria de aqueixa vila, serien venguts a star e habitar en la dita juheria de Murvedre, que vos no contrastants les dites juheus stiguen e habiten en la dita juheria de Murvedre constrenyeriets e forcariets aquells de pagar peyta reyal aqui, la qual aquelles no serien tenguts pagar com aferme que los dits juheus no haurien bens alguns en la dita vila de Burriana. E per ço siam stats requests que sobre les dites coses los procehissem de remey de justicia e no haiam provehit a vos esser scrit infra, per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que contra los dits Vidal e Gento Ardit no procehiscats ni costrejats aquells en fer pagar la dita peyta, empero si dret algu havets per que los dits juheus sien tenguts pagar la dita peyta aquell mostrets devant nos, per co que per nos en lo dit feyt hi sia feta e administrada justicia. Data Valentie XXX. die madii, anno a nativitate Domini, millesimo CCCC. XXV. Johan Mercader, batle general, etc. 350 Valencia, 22 August 1425 The baile general summons the adelantados of the Burriana aljama to appear before him and explain their claims in the lawsuit with the Morvedre aljama, concerning the pecha of Vidal and Gento Ardit. ARV, Bailia 1146, fol. 283r De nos En Johan Mercader, etc. Als adelantats de la aljama dels juheus de la vila de Borriana o a llur Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 511 justicia contra los dits Manahem e Abraffim. En altra manera certificam vos que si vos les dites coses cessarets fer, ço que no crehem, nos procehirem contra vos e bens vostres a exaccio de la dita pena e alia segons ates barem esser fahedor. Data Valencia XXII die febroarii, anno a nativitate Domini M. CCCC. XXV. Johan Mercader, lochtinent del batle general, etc.. 348 Valencia, 13 March 1425 Before the complaints of Menahem Cabelmale, of Burriana, concerning the pechas, the baile general asks Burriana baile to comply with the royal provisions relative to this affair. ARV, Bailia 1146, fol. 187r Letra tramesa al honrat lo batle de la vila de Borriana. De nos En Johan Mercader, etc,. A l'honrat lo batle de la vila de Borriana. Saluts e honor. Denant nos es comparegut Menahem Cabalmale, juheu de la dita vila, lo qual nos ha feta clamor dient e afermant que vos e los adelantats de la aljama dels juheus de la dita vila en les taxes ques fan entre los dits juheus sobre les deutes e carrechs que la dita aljama fa e pague no servats les prevesions per lo senyor rey e per nos fetes o ordenades en e sobre les dites taxes fahedores ni los capitols per la dita aljama fets e concordats e per lo nostre lochtinent confermats sobre aquelles, de que se seguexen grans débats, messions e despeses a la dita aljama e singulars d'aquella. E que axi mateix, vos tractariets mal lo dit Menahem e los germans e parents d'aquell en bens e persones, per ço com aquells vos requiren e s'esforcen que les dites provesiones e capitols se serven. Requirent nos que sobre les dites coses provehissem de remey de justicia. E nos hajam provehit a vos esser escrit ut infra, per tal, de part del damunt dit senyor rey, dehim e manam que les provesions per lo dit senyor rey e nostres fetes sobre les dites taxes e los dessus dits capitols sobre aquelles fetes e ordenades servets e servar façats en les dites taxes e que encontinent e de fet subroguéts un taxador en loch de Samuel Roderich, taxador elet per la aljama d'aquella, la qual ensemps ab Abraffim Cabalmale, adelantat e taxador elet, acabe de taxar les talles que per los dits Abraffim Cabalmale e Samuel Roderich han comencades de fer. E no remenys vos manam que de continent dessarestets lo dit Abraffim del arrest en qui aquell tenits e de fet lo donets a cableuta comuna e aquell lexets e permetats venir a nos per allegar de son dret. E si en alguna de les dites coses duptats manam vos que dins cinch dies primervinents comptadors après presentacio de la present siats e comparegats denant nos per concordar e metre les dites coses en orde, per ço que d'aci avant entre los dits juheus no sie débat e questio. E aço per res no mudets. Data Valencie XIII marcii, anno a nativitate Domini M. CCCC. XXV. Johan Mercader, batle general, etc. 349 Valencia, 30 May 1425 The baile general orders the Burriana baile not to oblige Vidal and Gento Ardit to pay any pecha, since they have gone to live in Morvedre and possess no property. ARV, Bailia 1146, fol. 233v De nos En Johan Mercader, doctor en leys conseller del senyor rey e batle general del règne de Valencia. A l'honrat lo batle de la vila de Borriana. Saluts e honor. Per part de la aljama dels juheus de la juheria de Murvedre es stat devant nos dit e afermat que Vidal Ardit e Gento Ardit, juheus de la juheria de aqueixa vila, serien venguts a star e habitar en la dita juheria de Murvedre, que vos no contrastants les dites juheus stiguen e habiten en la dita juheria de Murvedre constrenyeriets e forcariets aquells de pagar peyta reyal aqui, la qual aquelles no serien tenguts pagar com aferme que los dits juheus no haurien bens alguns en la dita vila de Burriana. E per ço siam stats requests que sobre les dites coses los procehissem de remey de justicia e no haiam provehit a vos esser scrit infra, per tal, de part del damunt dit senyor rey, vos dehim e manam que contra los dits Vidal e Gento Ardit no procehiscats ni costrejats aquells en fer pagar la dita peyta, empero si dret algu havets per que los dits juheus sien tenguts pagar la dita peyta aquell mostrets devant nos, per co que per nos en lo dit feyt hi sia feta e administrada justicia. Data Valentie XXX. die madii, anno a nativitate Domini, millesimo CCCC. XXV. Johan Mercader, batle general, etc. 350 Valencia, 22 August 1425 The baile general summons the adelantados of the Burriana aljama to appear before him and explain their claims in the lawsuit with the Morvedre aljama, concerning the pecha of Vidal and Gento Ardit. ARV, Bailia 1146, fol. 283r De nos En Johan Mercader, etc. Als adelantats de la aljama dels juheus de la vila de Borriana o a llur' << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE