Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
422 Documents persones

by Jose Hinojosa Montalvo
422 Documents persones e capcions e distraccions de bens e en tota altra manera que volrets puxats encara oir e diffinir tots comptes de qualsevol persones qui tambe ans de la dita conversio com après han reebuts, administrats o regits qualsevol bens o coses de la dita aljama o dels dits converses o daqui avant reebran, administraran o regirán, e aquells comptes impugnar, diffinir e determenar puxats encara tots quatre o III. de vosaltres tots e qualsevol bens comuns que eren de la dita olim aljama en nom nostre vendre, alienar e en altra qualsevol manera transportar per qualsevol titol, causa o raho tro en aquelles quantitats de moneda que us portaran los dits conversos per les dites rahons haver necessaries e los preus de Ies vendes reebre e fer e fermar cartes de venda, dapoques e totes altres coses que sien necessaries fer e complir ab tot lur acabament puxats ans avant conexer de totes e qualsevol causes o questions civils que son o senran entrels dits converses o singulars dells per qualsevol causa o raho, procehint breument, sumariament e de pla, tota figura de juhi apart posada, e les dites questions e causes determenar e decidir, e les determinacions manar a deguda execucio, comanants a vosaltres e als III. de vosaltres totes e sengles coses dessus dites ab incidents e émergents e dependents plenerament nostres veus ab la present, per la qual als batle e justicies de la dita ciutat de Xativa e a tots altres officials nostres de tot règne de Valencia, presents e esdevenidors, als quals se pertangua e a lurs lochtinents per la primera e segona iussions expressament manam que vosaltres en les dites coses e alcuna daquelles no perturben ne empaxen, ans a vosaltres e requestes vostres sobre les dites coses e cascuna daquelles obeesquen, axi com a les nostres, tollents a ells e a cascuns dells ab la present a cautela tot poder de fer lo contrari. Dada en lo loch de Santa Maria del Puig a XX. de marc en lany de la nativitat de nostre Senyor M. CCC. XCIII. Andreas Salvatoris. 160 Valencia, 26 March 1393 Juan I, King of Aragon, grants a safe- conduct to all the Jews of the Kingdom of Castile who wish to come lands to trade and to reside; they may return without problems. ACA, Reg. 1882, fol. 136v En Johan per la gracia de Deu, etc. Als amats e feels tots e sengles officials e sotsmeses nostres e dels dits officials lochtinents e a cascun dells, als quals les presents pervendran e les coses deval scrites se pertanguen. Salutem et dilectionem. Com nos per tenor de les presents hajam guiats e assegurats e preses sots nostra guarda e proteccio tots e sengles juheus del règne de Castella, qui ab mercaderies, bens e altres robes volran venir e entrar e habitar dins nostres règnes e terres, e daquelles exir e tornarsen en lo dit règne de Castella, a vosaltres e a cascun de vos dehim e manam sots encorriment de la nostra ira e indignacio e pena de dos milia florins dor als nostres cofrens applicadors, quels guiatge, salveguarda e proteccio dessus dites tingats e observets e tenir e observar façats, e no hi contravingats per alcuna raho, fahents aquelles publicar ab veu de publica crida si requests ne serets per tots los lochs dins les juridiccions a vosaltres comanades constituits que aquelles degen servar sots les penes dessus dites. Dada en Valencia sots nostre segell secret a XXVI. dies de marc en lany de la nativitat de Nostre Senyor M. CCC. XC. tres. Rex Iohannes. 161 Valencia, 8 April 1393 Juan I grants to Pedro Crespa, Kings huntsman, a courtyard on the terrain of the former Jewish quarter Valencia. ACA, Reg. 1906, fol. 95r Nos Iohannes, etc. Propter grata multum et accepta servitia que per vos fidelem nostra montaria Petrum Crespa vobis iugitur impendunt tenore presentis damus et concedimus vobis et vestris perpetuo in liberum et franchum alodium quoddam patium terre perietibus tam clausum inter limittes dudum iudarie civitatis Valentie nobis tamquam bona communa aliame ipsius iudarie et alia iusto titulo adquisitum prout terminatur ab una parte cum domibus et patio Iohannis de Muncada et a duabus partibus cum domibus et patio Iohannis Jençor, conversorum dicte civitatis, et in vallo sive torrente inde transeúnte quadam via publica mediante. Et huiusmodi donationem et concessionem facimus vobis et vestris perpetuo, pure, libere et etiam absolute de dicto patio et de omnibus iuribus et pertinentiis eiusdem sicut melius potest intelligi sive dici ad vestri et vestrorum sanum, bonum et perutile salvamentum tam retiñere et alia de eosdem partes faceré vestras omnímodas voluntates sine conditione et impedimento nostri et nostrorum et al tenus cuiuscumque persone, nos enim iniungimus per nos et nostros sucessores firmiter et districte gubernatori nostro generali ac gerentevices eius et baiulo generali regni Valentie, iustitiis in criminali et civili dicte divitatis et aliis officialibus et personis, presentibus et futuris, ad quos spectet quarum huiusmodi donationem et concessionem perpetuam iuxta sui seriem teneant et observent et faciant ab omnibus firmiter observari nec super possessione et obtentu ipsius patui vos aut vestros impediant quavis potius opponantur defensioni vestri et vestrorum cum inde extiterint requisiti. In cuius rei testimonium presentem cartam fieri vobis iussimus sigillo magestatis nostro Chapter Home  | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
422 Documents persones e capcions e distraccions de bens e en tota altra manera que volrets puxats encara oir e diffinir tots comptes de qualsevol persones qui tambe ans de la dita conversio com après han reebuts, administrats o regits qualsevol bens o coses de la dita aljama o dels dits converses o d'aqui avant reebran, administraran o regirán, e aquells comptes impugnar, diffinir e determenar puxats encara tots quatre o III. de vosaltres tots e qualsevol bens comuns que eren de la dita olim aljama en nom nostre vendre, alienar e en altra qualsevol manera transportar per qualsevol titol, causa o raho tro en aquelles quantitats de moneda que us portaran los dits conversos per les dites rahons haver necessaries e los preus de Ies vendes reebre e fer e fermar cartes de venda, d'apoques e totes altres coses que sien necessaries fer e complir ab tot lur acabament puxats ans avant conexer de totes e qualsevol causes o questions civils que son o senran entre'ls dits converses o singulars d'ells per qualsevol causa o raho, procehint breument, sumariament e de pla, tota figura de juhi apart posada, e les dites questions e causes determenar e decidir, e les determinacions manar a deguda execucio, comanants a vosaltres e als III. de vosaltres totes e sengles coses dessus dites ab incidents e émergents e dependents plenerament nostres veus ab la present, per la qual als batle e justicies de la dita ciutat de Xativa e a tots altres officials nostres de tot règne de Valencia, presents e esdevenidors, als quals se pertangua e a lurs lochtinents per la primera e segona iussions expressament manam que vosaltres en les dites coses e alcuna d'aquelles no perturben ne empaxen, ans a vosaltres e requestes vostres sobre les dites coses e cascuna d'aquelles obeesquen, axi com a les nostres, tollents a ells e a cascuns d'ells ab la present a cautela tot poder de fer lo contrari. Dada en lo loch de Santa Maria del Puig a XX. de marc en l'any de la nativitat de nostre Senyor M. CCC. XCIII. Andreas Salvatoris. 160 Valencia, 26 March 1393 Juan I, King of Aragon, grants a safe- conduct to all the Jews of the Kingdom of Castile who wish to come lands to trade and to reside; they may return without problems. ACA, Reg. 1882, fol. 136v En Johan per la gracia de Deu, etc. Als amats e feels tots e sengles officials e sotsmeses nostres e dels dits officials lochtinents e a cascun d'ells, als quals les presents pervendran e les coses deval scrites se pertanguen. Salutem et dilectionem. Com nos per tenor de les presents hajam guiats e assegurats e preses sots nostra guarda e proteccio tots e sengles juheus del règne de Castella, qui ab mercaderies, bens e altres robes volran venir e entrar e habitar dins nostres règnes e terres, e d'aquelles exir e tornarsen en lo dit règne de Castella, a vosaltres e a cascun de vos dehim e manam sots encorriment de la nostra ira e indignacio e pena de dos milia florins d'or als nostres cofrens applicadors, que'ls guiatge, salveguarda e proteccio dessus dites tingats e observets e tenir e observar façats, e no hi contravingats per alcuna raho, fahents aquelles publicar ab veu de publica crida si requests ne serets per tots los lochs dins les juridiccions a vosaltres comanades constituits que aquelles degen servar sots les penes dessus dites. Dada en Valencia sots nostre segell secret a XXVI. dies de marc en l'any de la nativitat de Nostre Senyor M. CCC. XC. tres. Rex Iohannes. 161 Valencia, 8 April 1393 Juan I grants to Pedro Crespa, King's huntsman, a courtyard on the terrain of the former Jewish quarter Valencia. ACA, Reg. 1906, fol. 95r Nos Iohannes, etc. Propter grata multum et accepta servitia que per vos fidelem nostra montaria Petrum Crespa vobis iugitur impendunt tenore presentis damus et concedimus vobis et vestris perpetuo in liberum et franchum alodium quoddam patium terre perietibus tam clausum inter limittes dudum iudarie civitatis Valentie nobis tamquam bona communa aliame ipsius iudarie et alia iusto titulo adquisitum prout terminatur ab una parte cum domibus et patio Iohannis de Muncada et a duabus partibus cum domibus et patio Iohannis Jençor, conversorum dicte civitatis, et in vallo sive torrente inde transeúnte quadam via publica mediante. Et huiusmodi donationem et concessionem facimus vobis et vestris perpetuo, pure, libere et etiam absolute de dicto patio et de omnibus iuribus et pertinentiis eiusdem sicut melius potest intelligi sive dici ad vestri et vestrorum sanum, bonum et perutile salvamentum tam retiñere et alia de eosdem partes faceré vestras omnímodas voluntates sine conditione et impedimento nostri et nostrorum et al tenus cuiuscumque persone, nos enim iniungimus per nos et nostros sucessores firmiter et districte gubernatori nostro generali ac gerentevices eius et baiulo generali regni Valentie, iustitiis in criminali et civili dicte divitatis et aliis officialibus et personis, presentibus et futuris, ad quos spectet quarum huiusmodi donationem et concessionem perpetuam iuxta sui seriem teneant et observent et faciant ab omnibus firmiter observari nec super possessione et obtentu ipsius patui vos aut vestros impediant quavis potius opponantur defensioni vestri et vestrorum cum inde extiterint requisiti. In cuius rei testimonium presentem cartam fieri vobis iussimus sigillo magestatis nostro << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE