Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 393 privationis

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 393 privationis officiorum eis comissorum quatenus absolutionem, difinitionem, remissionem, relaxationem et licentiam nostras huiusmodi vobis, prenominatis et cuilibet vestrum et bonis vestris teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant per quoscumque et non contraveniant seu aliquem contravenire permittant aliqua ratione cum nos sic et de certa scientia fieri ordinavimus et velimus abdicantes dictis officialibus nostris omnímoda potestatem contrarium faciendi seu etiam atentandi. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro sigillo pendenti munitam. Data Valentie vicesima die decembris anno a nativitate Domini M. CCC. XC. secundo, regnique nostri sexto. Rex Iohannes. 123 Valencia, 14 December 1392 Agreement signed between don Juan and doña Yolanda, King and Queen of Aragón, with the creditors Conversos and Jews of the city of Valencia and with the Conversos and Jews, to resolve the problem the former Jewish quarter of Valencia. ACA, Reg. 1924, fol. 121v- 124r En Johan e Na Yolant per la gracia de Deu rey dArago, de Valencia e de Mallorques, de Cerdenya e Corcega e comte e comtessa de Barchinona, de Rossello e de Cerdanya. Als amat e feels nostres Mossen Aznar Pardo de la Casta e Micer Domingo Mascho, habitadors de la ciutat de Valencia, En Pasqual Macana, olim appellat Natan Abenmaruez, En Gabriel Ballester, olim appellat Salamo Arrami, e En Roger de Muncada, olim appellat Içach Abdolazia, de la judayca perfidia no ha molt a la sancta fe catholica convertits. Salutem et dilectionem. E aN Abram Abnajup e Osua Sibili e Içach Cofen, juheus de la dita ciutat de Valencia, la gracia sua attenents entre nos dit e los creedors havents censais en e sobre la aljama dels juheus de la dita ciutat de Valencia e singulars daquella o la major part daquells, de la altra, e los sindichs e procuradors de la comunitat deis conversos, olim juheus, singulars de la dita aljama, de la altra, e los sindichs o procuradors dels juheus daquella matexa aljama, de la altra, esser stats fets, concordats e firmats novellament certs capitols ab certes respostes per part de nos, dits rey e reyna a aquells fetes e en la fi de cascun continuades entrels quals capitols ni ha I. ab sa resposta del tenor següent: Item, per donar mellor acabament a les pagues als dits creedors havents censais fahedores sien elets tres persones, ço es una per los dits senyor e senyora, altre per los dits creedors o havents censals, e tres per los dits conversos, ço es I. de cascuna ma major, mijana e menor, e altres tres dels dits juheus de les dites mans, los quals sien deputats als dits affers e coses deius scrites, e incidents, emergents daquelles e quels dits deputats en tot aço hajen a fer quatre veus tantsolament, ço es lo dels dits senyors una, lo dels dits creedors, altra, e los dels converses, una, e dels dits juheus, altra. E sia hauda per veu dels deputats dels dits converses e juheus ço en que los tres deputats de cascun dells se acordaran o los dos en cas que totes tres discordassen, ço es que cascun hagues sa opinio quels altres deputats o la major part dells elegiran de los tres en que discorden, als quals deputats sia donat per los dits senyor e senyora píen poder ab comissio bastant e per los dits converses e juheus feta procurado larga e plenera de junctar e inventariar sia ells o a la major partida dells per a tots e sengles bens mobles, censals, semovents, deutes dites de taula, drets, accions e altres quels dits converses e juheus havien en lo temps e ans del avolot e los que huy han, e fer sumes de aquelles, encara a taxar una vegada e moites cascun dels dits converses e juheus ço que li pertanya en pagar los dits creedors e en altres coses que per los dits affers se dejen fer a lur coneguda. E que levades les empares fetes per Micer Domingo Mascho o per qualsevol altra persona en los dits bens dels dits converses e juheus per interes dels dits senyor e senyora en continent facen vendre tots los bens mobles que son en casa de Micer Bonifaci Ferrer ajustais en poder de certs deputats e la seda que es en poder dEn Ramon Bonet e altres bens que en altres parts fossen ajustais e meses per la dita raho, e dels preus que daquelles exiran sia feta paga a aquells creedors que los dits deputats o la major partida de aquells acordara per lo clavari a aço elegidor, en poder del qual sien meses les monedes, axi com de cascunes vendes, contracter, taxes e altres exaccions exiran. E axi mateix en cas que alguns dels dits converses e juheus no pagassen als terme e termens assignats co que per los dita deputats los seria taxat, segons es dit, los dits deputats hajen poder a vendre los altres bens de aquells, les quals vendes puxen fer ab sens subastacio e solemnitat alcuna a lur liure voler o stablir aquells o cambiar o en altra qualsevol manera alienar, transportar o logar e quis volta o com se volran, no contrastants qualsevol furs, privilegis o sentencies per aquell preu o preus que ben vist los sera hajen encara plen poder de fermar totes les vendes e altres contractes de e sobre los dits bens e donar totes cartes e cartes per deffalliment de aquelles als compradors o altres contrahents a fer e fermar totes altres coses incidents, deppendents o emergents dels dessus dits e ab clausules e obligacions acostumades o no plenerament, axi com si eren senyors daquelles coses, a les quals vendes e contractes hajen a fermar los dits converses e juheus cascu en la venda o contracte de sa cosa o possessio si als dits deputats o major part de aquells apparra. E les mullers dels dits converses e juheus hi hajen axi matexi a fermar ab sagrament e plenes renunciations a lurs dots, ypoteques e altres drets puxen encara los dits deputats oyr totes questions, plets e debats que sien o puxen esser entre los dits converses e juheus o juheus e converses e singulars lurs per raho de Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 393 privationis officiorum eis comissorum quatenus absolutionem, difinitionem, remissionem, relaxationem et licentiam nostras huiusmodi vobis, prenominatis et cuilibet vestrum et bonis vestris teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant per quoscumque et non contraveniant seu aliquem contravenire permittant aliqua ratione cum nos sic et de certa scientia fieri ordinavimus et velimus abdicantes dictis officialibus nostris omnímoda potestatem contrarium faciendi seu etiam atentandi. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro sigillo pendenti munitam. Data Valentie vicesima die decembris anno a nativitate Domini M. CCC. XC. secundo, regnique nostri sexto. Rex Iohannes. 123 Valencia, 14 December 1392 Agreement signed between don Juan and doña Yolanda, King and Queen of Aragón, with the creditors Conversos and Jews of the city of Valencia and with the Conversos and Jews, to resolve the problem the former Jewish quarter of Valencia. ACA, Reg. 1924, fol. 121v- 124r En Johan e Na Yolant per la gracia de Deu rey d'Arago, de Valencia e de Mallorques, de Cerdenya e Corcega e comte e comtessa de Barchinona, de Rossello e de Cerdanya. Als amat e feels nostres Mossen Aznar Pardo de la Casta e Micer Domingo Mascho, habitadors de la ciutat de Valencia, En Pasqual Macana, olim appellat Natan Abenmaruez, En Gabriel Ballester, olim appellat Salamo Arrami, e En Roger de Muncada, olim appellat Içach Abdolazia, de la judayca perfidia no ha molt a la sancta fe catholica convertits. Salutem et dilectionem. E a'N Abram Abnajup e Osua Sibili e Içach Cofen, juheus de la dita ciutat de Valencia, la gracia sua attenents entre nos dit e los creedors havents censais en e sobre la aljama dels juheus de la dita ciutat de Valencia e singulars d'aquella o la major part d'aquells, de la altra, e los sindichs e procuradors de la comunitat deis conversos, olim juheus, singulars de la dita aljama, de la altra, e los sindichs o procuradors dels juheus d'aquella matexa aljama, de la altra, esser stats fets, concordats e firmats novellament certs capitols ab certes respostes per part de nos, dits rey e reyna a aquells fetes e en la fi de cascun continuades entre'ls quals capitols ni ha I. ab sa resposta del tenor següent: Item, per donar mellor acabament a les pagues als dits creedors havents censais fahedores sien elets tres persones, ço es una per los dits senyor e senyora, altre per los dits creedors o havents censals, e tres per los dits conversos, ço es I. de cascuna ma major, mijana e menor, e altres tres dels dits juheus de les dites mans, los quals sien deputats als dits affers e coses deius scrites, e incidents, emergents d'aquelles e quels dits deputats en tot aço hajen a fer quatre veus tantsolament, ço es lo dels dits senyors una, lo dels dits creedors, altra, e los dels converses, una, e dels dits juheus, altra. E sia hauda per veu dels deputats dels dits converses e juheus ço en que los tres deputats de cascun d'ells se acordaran o los dos en cas que totes tres discordassen, ço es que cascun hagues sa opinio que'ls altres deputats o la major part d'ells elegiran de los tres en que discorden, als quals deputats sia donat per los dits senyor e senyora píen poder ab comissio bastant e per los dits converses e juheus feta procurado larga e plenera de junctar e inventariar sia ells o a la major partida d'ells per a tots e sengles bens mobles, censals, semovents, deutes dites de taula, drets, accions e altres que'ls dits converses e juheus havien en lo temps e ans del avolot e los que huy han, e fer sumes de aquelles, encara a taxar una vegada e moites cascun dels dits converses e juheus ço que li pertanya en pagar los dits creedors e en altres coses que per los dits affers se dejen fer a lur coneguda. E que levades les empares fetes per Micer Domingo Mascho o per qualsevol altra persona en los dits bens dels dits converses e juheus per interes dels dits senyor e senyora en continent facen vendre tots los bens mobles que son en casa de Micer Bonifaci Ferrer ajustais en poder de certs deputats e la seda que es en poder d'En Ramon Bonet e altres bens que en altres parts fossen ajustais e meses per la dita raho, e dels preus que d'aquelles exiran sia feta paga a aquells creedors que los dits deputats o la major partida de aquells acordara per lo clavari a aço elegidor, en poder del qual sien meses les monedes, axi com de cascunes vendes, contracter, taxes e altres exaccions exiran. E axi mateix en cas que alguns dels dits converses e juheus no pagassen als terme e termens assignats co que per los dita deputats los seria taxat, segons es dit, los dits deputats hajen poder a vendre los altres bens de aquells, les quals vendes puxen fer ab sens subastacio e solemnitat alcuna a lur liure voler o stablir aquells o cambiar o en altra qualsevol manera alienar, transportar o logar e qui's volta o com se volran, no contrastants qualsevol furs, privilegis o sentencies per aquell preu o preus que ben vist los sera hajen encara plen poder de fermar totes les vendes e altres contractes de e sobre los dits bens e donar totes cartes e cartes per deffalliment de aquelles als compradors o altres contrahents a fer e fermar totes altres coses incidents, deppendents o emergents dels dessus dits e ab clausules e obligacions acostumades o no plenerament, axi com si eren senyors d'aquelles coses, a les quals vendes e contractes hajen a fermar los dits converses e juheus cascu en la venda o contracte de sa cosa o possessio si als dits deputats o major part de aquells apparra. E les mullers dels dits converses e juheus hi hajen axi matexi a fermar ab sagrament e plenes renunciations a lurs dots, ypoteques e altres drets puxen encara los dits deputats oyr totes questions, plets e debats que sien o puxen esser entre los dits converses e juheus o juheus e converses e singulars lurs per raho de << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE