Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 353 Caragoça

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 353 Caragoça sots nostre segell secret a XXVII. dies de setembre de lany de nostre Senyor M. CCC. noranta e un. Pere de Çacalm. 55 Balaguer, 15 October 1391 Juan J orders the baile of Morvedre not to leave the town, nor to abandon the mission ofprotecting the Jews which he had been charged. F. Baer ( doc. 14), I, p. 689 56 Valencia, 13 November 1391 The Conversos of Valencia appoint 12 procurators to collect 110 florins for the purpose of meeting various expenses. ARV, Protocolos 2810, Without folio number Mestre Pere Dartes, olim mestre Numer Tahuel; En Pascual Macana, olim Nacan Abenmarueç; En Ramon Tolsa, olim Icach Abnayub, de la vila de Liria; En Manuel Pardo, olim Icach Xaprut; En Jacme Angles, olim Mosse Dura; En Vidal de Muncada, olim Salamo Abdolaziç; En Johan Dura, olim Abraffim Tetnira; En Pere de Muncada, olim Salamo Bonjuha; En Gilabert de Muncada, olim Jucef Laccoix; En Roger de Muncada, olim Icach Abdolaziç; En Pere Figueres, olim Bonjuha Ferrer; En Bernabeu Alvear, olim Juceff Abbu. En Bernat Guillem; En Bernat del Mas, notari, En Gabriel Balester, olim Salamo Arrami; En Pere Fuster, olim Astruch Xucran. Primerament es stat mes en memorial a volentat dels XII. deputats per los sobredits qui sien collits C. X. florins per via de prestech e los quals han a venir a poder del dit En Gabriel Ballester. E dels quals lo dit En Gabriel ha a bestraure en les coses que necessaries sera e neccessitara en los feyts dels singulars. Et a present es stat determenat de bestraure les coses seguents: Primo als advocats, ço es a micer Berthomeu del Mas e a micer Arnau Conques, XX. florins; a cascun X. florins... XX florins. Item, a tres procuradors com NAstruch Xucran, a cascun V. florins, que son XV.... XV. florins. Item, com fos stat ordenat quels dits En Gabriel Ballester e En Roger de Muncada anassen Murvedre per parlar ab los juheus qui aqui son, e los quals se nanaren daci, entre messio de menjar e macip e salari de besties per III. dies V florins. Item, es stat ordenat que per los dits procuradors sien offerits los bens mobles, ço es llana e roba de lli e stopa e tot matall, exceptat robes qui sien penyores, les quals hajen a esser averificades dins XXX. jorns apres que senyallades sera e afermades esser penyores, que son per les parroquies per pagar les deutes principals e clams. 57 Vilafranea del Penedés, 4 December 1391 The King orders Domingo Masco to hand over to the Jews of Valencia resident in Murvedre 100 florins from property of the aljama of the former Jewish quarter, so that they may attend to their needs. ACA, Reg. 1879, fol. 92v- 93r Lo rey Micer Domingo, ja us havem scrit largament nostre enteniment sobre los fets de la juheria de Valencia, mas per ço com per los juheus de la dita ciutat residents en Murvedre es estât a nos suplicat quels manassem fer algun socorriment de les almoynes o altres bens de la aljama, car ho han mester, havem acordat que per vos sien liurats als dits juheus e bestrets cent florins, los quals per vos prestament lus sien pagats. En les altres coses tocants la juheria seguits la regla e forma que per altres letres vos havem fet saber. Dada en Vilafrancha de Penedes a IIII dies de deembre de lany M. CCC. XCL Rex Iohannes. Dirigitur Dominico Masconi. Chapter Home  | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 353 Caragoça sots nostre segell secret a XXVII. dies de setembre de l'any de nostre Senyor M. CCC. noranta e un. Pere de Çacalm. 55 Balaguer, 15 October 1391 Juan J orders the baile of Morvedre not to leave the town, nor to abandon the mission ofprotecting the Jews which he had been charged. F. Baer ( doc. 14), I, p. 689 56 Valencia, 13 November 1391 The Conversos of Valencia appoint 12 procurators to collect 110 florins for the purpose of meeting various expenses. ARV, Protocolos 2810, Without folio number Mestre Pere Dartes, olim mestre Numer Tahuel; En Pascual Macana, olim Nacan Abenmarueç; En Ramon Tolsa, olim Icach Abnayub, de la vila de Liria; En Manuel Pardo, olim Icach Xaprut; En Jacme Angles, olim Mosse Dura; En Vidal de Muncada, olim Salamo Abdolaziç; En Johan Dura, olim Abraffim Tetnira; En Pere de Muncada, olim Salamo Bonjuha; En Gilabert de Muncada, olim Jucef Laccoix; En Roger de Muncada, olim Icach Abdolaziç; En Pere Figueres, olim Bonjuha Ferrer; En Bernabeu Alvear, olim Juceff Abbu. En Bernat Guillem; En Bernat del Mas, notari, En Gabriel Balester, olim Salamo Arrami; En Pere Fuster, olim Astruch Xucran. Primerament es stat mes en memorial a volentat dels XII. deputats per los sobredits qui sien collits C. X. florins per via de prestech e los quals han a venir a poder del dit En Gabriel Ballester. E dels quals lo dit En Gabriel ha a bestraure en les coses que necessaries sera e neccessitara en los feyts dels singulars. Et a present es stat determenat de bestraure les coses seguents: Primo als advocats, ço es a micer Berthomeu del Mas e a micer Arnau Conques, XX. florins; a cascun X. florins... XX florins. Item, a tres procuradors com N'Astruch Xucran, a cascun V. florins, que son XV.... XV. florins. Item, com fos stat ordenat que'ls dits En Gabriel Ballester e En Roger de Muncada anassen Murvedre per parlar ab los juheus qui aqui son, e los quals se n'anaren d'aci, entre messio de menjar e macip e salari de besties per III. dies V florins. Item, es stat ordenat que per los dits procuradors sien offerits los bens mobles, ço es llana e roba de lli e stopa e tot matall, exceptat robes qui sien penyores, les quals hajen a esser averificades dins XXX. jorns apres que senyallades sera e afermades esser penyores, que son per les parroquies per pagar les deutes principals e clams. 57 Vilafranea del Penedés, 4 December 1391 The King orders Domingo Masco to hand over to the Jews of Valencia resident in Murvedre 100 florins from property of the aljama of the former Jewish quarter, so that they may attend to their needs. ACA, Reg. 1879, fol. 92v- 93r Lo rey Micer Domingo, ja us havem scrit largament nostre enteniment sobre los fets de la juheria de Valencia, mas per ço com per los juheus de la dita ciutat residents en Murvedre es estât a nos suplicat que'ls manassem fer algun socorriment de les almoynes o altres bens de la aljama, car ho han mester, havem acordat que per vos sien liurats als dits juheus e bestrets cent florins, los quals per vos prestament lus sien pagats. En les altres coses tocants la juheria seguits la regla e forma que per altres letres vos havem fet saber. Dada en Vilafrancha de Penedes a IIII dies de deembre de l'any M. CCC. XCL Rex Iohannes. Dirigitur Dominico Masconi. << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE