Varda Books View book pages:
 Buy this book:
  eBookshuk
  
Documents 337 faça

by Jose Hinojosa Montalvo
Documents 337 faça correccio corporal, no espérant qua procès algu sobre aço sen faça. E nos som de intencio e voler, Deus volent, que si lo dit duch no y fa aquells procehiments que la qualitat del fet requer, de cavalcar de continent e tenir nostre dret cami aqui e fer hi tal castich que tot hom ne haura que parlar e que daçi avant semblants coses nos gosaran cometre ne assajar, per que estar ne podets ab lo cor e sens dupte de contrari algu. Dada en Saragoça sots nostre segell secret a XVII. dies de juliol de lany M. CCC. XCL Rex Iohannes. Dirigitur aliame iudeorum Muriveteris. 19 Saragossa, 17 July 1391 Juan I thanks Bonanat de Sant Feliu, baile of Morvedre, for having successfully assured the protection Jewish aljama of the town. ACA, Reg. 1961, fol. 43v Lo rey Mossen Bonafonat. Vestra carta havem reebuda tocant lo bon acorriment de la aljama dels juheus de la vila de Morvedre e restauracio de aquella, a la qual vos responem que ho graim molt e sots digna de retribucio e gracia, car no tantsolament per vostra letra ans per altres letres per laljama dels dits juheus a nos trameses havem entesa la bona diligencia que vos hi havets hauda, per que us manam que ho vullats continuar e ab sobirana diligencia vullats la dita aljama guardar e preservarla de tot dampnatge, tenint hi totes aquelles bones maneres e savies que havets acostumades e de vos confíam. E certificatsnos de tots ardits que aqui se cresquen per qualsevol manera con puys cuytadament e pus soven porets. Dada en Saragoça sots nostre segell secret a XVII. dies de juliol del any M. CCC. XCL Rex Iohannes. Dirigitur Bonafonato de Sancto Felici. 20 Saragossa, 17 July, 1391 The King informs the Jewish aljama of Murvedre that he has ordered his brother the Duke, governor of Valencia, to punish without trial those found guilty. ACA, Reg. 1961, fol. 43 Lo rey Reebuda vostra letra e enteses les coses en aquella contengudes responem vos que nos scrivim al justicia, batle e prohomens de aquexa vila e encara als amats nostres Ferrando Munyoç e mossen Bonafonat de Sant Pheliu manantes expresament que ells ab gran cura e affeccio treballen a la vostra bona guarda e segura deffensio e tuicio de vosaltres, en tal manera que siats deffesos e emparats de tots los malignants e volents vosaltres contra nostre voler offendre, e que de aquells ne sia per los dits officials tal castich fet e punicio que a ell sia pena e als altres volents semblants coses assajar eximpli e facen no res menys totes e qualsevulla bones provisions e profitoses que ben vistes lur sera expedients a restauracio de vosaltres. E axi matex manam a nostre car frare lo duch e al governador de Valencia que de aquells que trobara esser en lo dit avalot culpables faça correccio corporal, no espérant que procès algu sobre aço sen faça. E nos som de intencio e de voler, Deus volent, que si lo dit duch no y fa aquells procehiments que la qualitat del fet requer de cavalcar de continent e tenir nostre dret camo aqui e fer hi tal castich que tot hom ne haura que parlar e que de aci avant semblants coses nos gosaran cometre ne assajar. Per que estar no podets al bon cor e sens dupte de contrari algu. Dada en Seragoça sots nostre segell secret a XVII dies de juliol del any M. CCC. XCI. Rex Johannes. Dominus ex mandavit michi Bernardo de Jonquerio. Dirigitur aljame judeorum Muriveteris. 21 Saragossa, 17 July 1391 The King thanks the baile of Morvedre for his intervention in favour of the Jews and urges him to protect them from any danger. ACA, Reg. 1961, fol. 43v. A. Chabret ( doc. 15), II, pp. 336- 337 22 Valencia, 17 July 1391 Jámila, wife of Samuel Xuxen, of Valencia, leases a house of hers for one year to Juan Redo and his wife ARV, Protocolos notariales, 2633. Without folio number Noverint universi qyod ego Jámila, uxor Samuelis Xuxen, iudei civitatis Valentie, scienter et consulte per me et Chapter Home | TOC 9 | Index 9

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Documents 337 faça correccio corporal, no espérant qua procès algu sobre aço se'n faça. E nos som de intencio e voler, Deus volent, que si lo dit duch no y fa aquells procehiments que la qualitat del fet requer, de cavalcar de continent e tenir nostre dret cami aqui e fer hi tal castich que tot hom ne haura que parlar e que d'açi avant semblants coses no's gosaran cometre ne assajar, per que estar ne podets ab lo cor e sens dupte de contrari algu. Dada en Saragoça sots nostre segell secret a XVII. dies de juliol de l'any M. CCC. XCL Rex Iohannes. Dirigitur aliame iudeorum Muriveteris. 19 Saragossa, 17 July 1391 Juan I thanks Bonanat de Sant Feliu, baile of Morvedre, for having successfully assured the protection Jewish aljama of the town. ACA, Reg. 1961, fol. 43v Lo rey Mossen Bonafonat. Vestra carta havem reebuda tocant lo bon acorriment de la aljama dels juheus de la vila de Morvedre e restauracio de aquella, a la qual vos responem que ho graim molt e sots digna de retribucio e gracia, car no tantsolament per vostra letra ans per altres letres per l'aljama dels dits juheus a nos trameses havem entesa la bona diligencia que vos hi havets hauda, per que us manam que ho vullats continuar e ab sobirana diligencia vullats la dita aljama guardar e preservarla de tot dampnatge, tenint hi totes aquelles bones maneres e savies que havets acostumades e de vos confíam. E certificatsnos de tots ardits que aqui se cresquen per qualsevol manera con puys cuytadament e pus soven porets. Dada en Saragoça sots nostre segell secret a XVII. dies de juliol del any M. CCC. XCL Rex Iohannes. Dirigitur Bonafonato de Sancto Felici. 20 Saragossa, 17 July, 1391 The King informs the Jewish aljama of Murvedre that he has ordered his brother the Duke, governor of Valencia, to punish without trial those found guilty. ACA, Reg. 1961, fol. 43 Lo rey Reebuda vostra letra e enteses les coses en aquella contengudes responem vos que nos scrivim al justicia, batle e prohomens de aquexa vila e encara als amats nostres Ferrando Munyoç e mossen Bonafonat de Sant Pheliu manantes expresament que ells ab gran cura e affeccio treballen a la vostra bona guarda e segura deffensio e tuicio de vosaltres, en tal manera que siats deffesos e emparats de tots los malignants e volents vosaltres contra nostre voler offendre, e que de aquells ne sia per los dits officials tal castich fet e punicio que a ell sia pena e als altres volents semblants coses assajar eximpli e facen no res menys totes e qualsevulla bones provisions e profitoses que ben vistes lur sera expedients a restauracio de vosaltres. E axi matex manam a nostre car frare lo duch e al governador de Valencia que de aquells que trobara esser en lo dit avalot culpables faça correccio corporal, no espérant que procès algu sobre aço se'n faça. E nos som de intencio e de voler, Deus volent, que si lo dit duch no y fa aquells procehiments que la qualitat del fet requer de cavalcar de continent e tenir nostre dret camo aqui e fer hi tal castich que tot hom ne haura que parlar e que de aci avant semblants coses nos gosaran cometre ne assajar. Per que estar no podets al bon cor e sens dupte de contrari algu. Dada en Seragoça sots nostre segell secret a XVII dies de juliol del any M. CCC. XCI. Rex Johannes. Dominus ex mandavit michi Bernardo de Jonquerio. Dirigitur aljame judeorum Muriveteris. 21 Saragossa, 17 July 1391 The King thanks the baile of Morvedre for his intervention in favour of the Jews and urges him to protect them from any danger. ACA, Reg. 1961, fol. 43v. A. Chabret ( doc. 15), II, pp. 336- 337 22 Valencia, 17 July 1391 Jámila, wife of Samuel Xuxen, of Valencia, leases a house of hers for one year to Juan Redo and his wife ARV, Protocolos notariales, 2633. Without folio number Noverint universi qyod ego Jámila, uxor Samuelis Xuxen, iudei civitatis Valentie, scienter et consulte per me et << Chapter >> Home | TOC 9 | Index 9
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Varda Books - 1-59045-946-6


 Already viewed books:
The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, v. 9


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE