TestBook4 Page 1 4;https://publishersrow.com:443/testbook4...

14 תיקונים והשלמות לתוספתא כפשוטה סדר מועד ) עיין להלן שם, שו׳ 39 (. וכל זה הוא לשיטת רכינו הנ״ל, ואין מקום לפירוש כזה ) וכן מה שכתבתי שם לשר 28 , והוא בשיטת הר״מ( בפירוש הקצר, אלא כבאור הארוך גרידא. ח״ה, סוף עמ׳ 1299 : ,/ וכבר פירשתי בספרי היליניסמוס וכר שאין סתירה בין המשנה וכר ״. העירני ד״ר חיים דב מנטל ) על ספרי היליניסמוס הנ״ל( שכבר קדמני בזה בהגהות הגר״ א לבבלי קדושין ע״ו ב׳. ח״ה, עמ׳ 1333 , סד״ה ולפיכך: ״וגרסו בה כבנוסחאות שלנו״. נשמט: ועל הלשון ״אע״פ״ לפי גירסא זו, עיין מ״ש לעיל ח״א ) תרומות(, עמ׳ 429 , שר 16 , ובהערה 27 שם. והנני מסיים בתפילה שאזכה לבער את כל הפסולת שבתוספתא כפשוטה לסדר זרעים ולסדר מועד ולתקן את הכל בסוף סדר נשים. *

TestBook4


About Book TestBook4


testbook4 page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks
eBookshuk Books

The International Critical Commentary (ICC): Judges
The commentary, which pays a close attention to early history of social and religious life of Israel.

The Goddess Anath
A major contribution to Ugaritic scholarship, The Goddess Anath--Cassuto's work on Canaanite Epics of the Patriarchal Age--is a classic authored by one of the greatest Bible scholars.

THE ECONOMIC CONDITIONS OF JUDAEA
A broad survey of economic and political conditions in Judaea after Destruction of the Second Temple.

Volume 8, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Studies in Jewish Education VI: Teaching Jewish Values
The emphasis of this volume is on teaching of Jewish values and the development of the curriculum.

Notes on the Hebrew Text and the Topography of the Book of Samuel
Electronic edition of one of the most influential books ever written about the Bible; S.R. Driver's meticulously detailed reconstruction and analysis of Samuel has remained vital for over a century.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

Mystic Tales from the Zohar
A translation of eight of the most interesting narratives found in the Zohar. In addition, the book contains a comprehensive introduction, a glossary, notes, and a bibliography.

Hebrew-English Tanakh: the Jewish Bible
Multi-platform, electronic edition of masoretic text of the Holy Scriptures placed next to classic Jewish translation.

A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (in 5 vols.)
The most valuable general modern work (on the subject) . . . Encyclopedia Britannica

A Treatise on the use of the Tenses in Hebrew
If you work with the Hebrew verbal system, this is a book you *must* have read.

Volume 7, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Consolation for the Tribulations of Israel
Many centuries ago a thoughtful and scholarly Jew asked the question: Why do the righteous suffer? Anxious to help us reach out for an answer, a brilliant young scholar, Martin A. Cohen, has prepared a translation of Consolaam as tribulaoens de Israel, a history of the Jews written by a Portuguese Marrano who had witnessed the tragic events that befell his people in Portugal in the first half of the sixteenth century.

The Jewish Encyclopedia, Index Volume
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The International Critical Commentary (ICC): HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI AND JONAH
For all the talk about Bible being a source of Western ethics, Mitchell's is one of the very few books extant that pays more then a lip service to this concept.

Hanukkah: The Feast of Lights
There is a glamour and mystery about the Feast of Lights. Miss Solis-Cohen takes up the challenge of Hanukkah to the modern Jew and tries to explain it. The book will appeal to adults and to children, to those who seek knowledge on the holiday's origin and history.

JPS Torah Commentary: Genesis
The JPS Torah Commentary series guides readers through the words and ideas of the Torah. Each volume is the work of a scholar who stands at the pinnacle of his field.

A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (in 5 vols.)
The most valuable general modern work (on the subject) . . . Encyclopedia Britannica

Coat of Many Cultures: The Story of Joseph in Spanish Literature. 1200-1492
The book presents seven works based on the biblical story. All of these works are unmistakably Spanish, though many of them are also undeniably Jewish or Muslim.

Reading Guide and Index, The Universal Jewish Encyclopedia
Great introduction to all areas covered by Encyclopedia. All entries are hyperlinked to relevant Encyclopedia articles.

JEWS, JUDAISM AND THE CLASSICAL WORLD
English edition of the work for which G. Alon received prestigious Israel Prize. Anyone interested in the origin of the modern Jewish law and the history of the Second Temple must read this book.

THE BIBLICAL ACCOUNT OF THE CONQUEST OF CANAAN


Magic Spells and Formulae: Aramaic Incantations of Late Antiquity
Following the publication of Amulets and Magic Bowls , several new magic texts were made available to the authors. Presented in the same scholarly manner,this is a valuable insight into the religious life and practices of common people in the Talmudic period.

Sacred Fragments: Recovering Theology for the Modern Jew
Winner of the National Jewish Book Award, this book will be a stimulating and rewarding step to exploring and restoring Jewish theology and faith at a time when belief is continually challenged and yet so very needed.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Books of Ezra and Nehemiah
Few books oner such a variety of interest or embrace material of such deep significance as Ezra and Nehemiah do. The teaching of these books is of especial value in reference to the faithfulness of the divine promise, the discipline of disappointment, the hallowing of common life, and the preparation for the messianic age.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6
qwer

Jews, Pagans and Christians In Conflict
A fresh look at the propaganda wars between Jews and Pagans as well as Christians and Pagans during the first centuries of the common era.

Chapters on Jewish Literature
The twenty-five short chapters on Jewish Literature open with the fall of Jerusalem in the year 70 of the current era, and end with the death of Moses Mendelssohn in 1786. This book has been compiled with the definite aim of providing an elementary manual of Jewish literature both for home and school use.

JPS Torah Commentary: Leviticus
Levine ably brings modern scholarship as well as rabbinic commentary to bear when discussing the text in this third book in JPS Torah Commentary series.

The Jewish Encyclopedia Vol. 3
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Jewish Encyclopedia Vol. 8
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Jewish History: An Essay in the Philosophy of History
This essay exhibits in a remarkably striking way the author's art of making all things seem fresh and new, important and attractive. The author attempts, for the first time, a psychologic characterization of Jewish history. He endeavors to demonstrate the inner connection between events, and develop the ideas that underlie them.

Trujillo: A Jewish Community in Extremadura on the Eve of the Expulsion from Spain. Hispania Judaica, v. 2
Based on documents published for the first time, this book reveals the life and surroundings of a community lulled into a false sense of security and endeavouring to build its life in peace while the war against Granada continues.

What is Jewish Literature?
What Is Jewish Literature? is a richly thoughtful analysis and comprehensive overview of what defines Jewish literature. It is an international collection, an enduring contribution to the literary resource for the those who strive to appreciate, evaluate, and understand the varied riches of Jewish writing.

Introduction to the Literature of the Old Testament
Long the standard English work on the subject, now is prepared to work interactively with Hebrew-English Tanakh: the Jewish Bible.

The Path of the Upright: Mesillat Yesharim
The Path of the Upright, Rabbi Moshe Hayyim Luzzatto's guide to the perfection of human soul, stands on its own as one of the most influential and inspirational ethical works in Judaism. In this work, the author probes every aspect of the human personality and offers advice on ways to overcome its weaknesses. The Path of the Upright: Messillat Yesharim is a bilingual edition in Hebrew and English.

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similar

The International Critical Commentary (ICC): Chronicles
The author of this interesting work, has little sympathy with that subjective criticism which prescribes beforehand an author's scheme of composition and then regards all contrary to this scheme as interpolations or supplements.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol. III.
This is the third and final volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

The Jewish Encyclopedia Vol. 2
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Hebrew-English Tanakh: the Jewish Bible
Multi-platform, electronic edition of masoretic text of the Holy Scriptures placed next to classic Jewish translation.

Selected Religious Poems of Solomon Ibn Gabirol
Solomon Ibn Gabirol was not only a great poet, but also a great philosopher. His vision was broad and his penetration keen. This volume of translations from this rare singer of the Ghetto limits itself to such of his poems as have been incorporated in or designed for the liturgy of the Synagogue.

History of the Jews: Complete Set in 6 Volumes
A condensed reproduction of the entire eleven volumes of the Geschichte der Juden, the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view.

Luah Hashanah 5777
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

THE BOOK OF JUDGES


Dona Gracia of the House of Nasi
The noted historian Cecil Roth presents the first full-length biography of Dona Gracia in the English language. Banker, diplomat, philanthropist, defender of her people and promoter of its culture, she was revered by her sixteenth-century contemporaries and earned the highest esteem among Jewish historians in succeeding generations.

Hebrew-English Torah: The Five Books of Moses
This is a Study Edition of the traditional Masoretic text placed next to the classic word-for-word Jewish translation by JPS; it features the most authoritative Hebrew text - based on the Leningrad Codex - complete with cantillation marks, vocalization and verse numbers.

( )
.

eLuach
asdfasdf

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 2: From the Death of Alexander I until the Death of Alexander III. (18251894)
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The second volume treats of the history of Russian Jewry from the death of Alexander I (1825) until the death of Alexander III (1894).