Studies in Jewish Education X: In...

The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

‡  · Ó Ô‰ Î Ô ˙  ÂÈ . È„ ‰ ȉ Í  ÈÁ · ÌÈ  ÂÈÚ ‰ ¯ „ Ò · È ¯ È ˘ Ú‰ Í ¯ Ή ˙ ‡   ȇ ¯  ˜ Ï ˘ È‚‰ Ï ÌÈÁÓ ˘   ‡ ÔÂËÏÓ ÊÎ ¯ Ó Ï ˘  ÏÏÎ · ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ ËÈÒ ¯ · È  ‡‰ Ï ˘ ‰ ˙  · ÈÂÁÓ ˙ ‡ ˙ ‡ Ë · Ó ‰ ¯ „ Ò‰ È„ ‰ ȉ Í  ÈÁÏ ˙ ÂÚ‚   ‰ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ · ÈÓ„ ˜ ‡ ÔÂÈÚÏ ¯ ˜ ÁÓÏ Ë ¯ Ù · È„ ‰ È Í  ÈÁÏ Í ¯ Ú  ˘ ÈÓ„ ˜ ‡ ‰ Ò  ÈΉ ÌÂÎÈÒ ‡ ȉ ‰ Ê Í ¯ Î · ˙ Ò  ÂÎÓ‰ ÌÈ ¯ Ó‡ Ó‰ ˙ ÙÂÒ‡ .    ÓÊ · ˘ ÂÏ ˘  ÌÈ ˘ ÂÏ ˘ ¯ Á‡ Ï ˙ ‡ ÏÓ‚ Ï Â ˙ ˘ È ¯ Ù Ï‚ ¯ Ï ˜  Ê ¯ χ ÎÈÓ  Ù ¯ Ù Ï ˘ „  · ÎÏ ÂÙ ˙ ˙ ˘ ‰  ,2000 È  ÂÈ ˘ „ ÂÁ · ÌÈÈ ˜ ˙ ‰ Ò  ÈΉ . ÔÂËÏÓ ÊÎ ¯ Ó · ¯ ˜ ÁÓ ‰‡ ¯ ‰ ˙   ˘ ÈÙÎ , ˜ ÈÈÓ Ï ˘ ÌÈ · ¯ ‰ ÂÈ ¯ È ˜ ÂÓ ÂÈ„ ÈÓÏ ˙ ÔΠÌÏÂÚ‰ ÔÓ ץ ¯ ‡ ‰ ÔÓ ÌÈ ˙ ÈÓÚ Â · ˙ ÂÙ ˜ ˘ Ó Ò  ÈÎ · ÂÚÓ ˘ ‰ ˘ ˙  · ‚ ˙ ‰  ˙ ‡ ˆ ¯ ‰ ‰ . ÏÂÎ ÈÙ · ËÚÓÎ ‰  ÂÎÓ ‡ ‰ ˘ ˙ È ˙ ‚‰ ‰ Ó ¯ ˙ ̉ Ï Ì ¯ ˙ ‡ ‰ ¯ ˘ ‡  „ ÁÂÈÓ · ̉ · ÔÈÈ  Ú ˙ Ó ˜  Ê ¯ ˘ Ìȇ ˘   Ï ˘  ¯ · „ Ó‰ ÈÙ‡‰ ÏÚ ¯ ÂÓ ˘ Ï Â  ˆ Ó‡ ˙ ‰ Í ¯ Ή ˙ ÎÈ ¯ Ú · . ˙ È ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ˙ È ¯ ˜ ÁÓ ̂ ‡ ȉ ˘ , Ò  ÈΉ ˙ ¯ ˙ ÂÎ . ÌÈ · È‚ Ó‰ È ¯ · „ Ï ˘ È‚ Âχ È„‰ ÈÙ‡‰ ÏÚ ÌÈ ˆ ¯ Ó‰ È ¯ · „ ‰ ÈÙÂÒÂÏÈÙ · ÌÈ  ÂÂÈÎ ? Í  ÂÁÓ‰ È„ ‰ ȉ ‰ ÈÓ ‡ ȉ , Ô‡ Î ‡ · ÂÓ‰ Í ¯ Ή Ï ˘  ˙ ¯ ˙ ÂÎ ÔÈ · ÔÈ ¯ ˘ ÈÓ · ÔÈ · , ÌÈÚ‚   ‰ ÙÂÒ‡ · ÌÈÒ  ÂÎÓ‰ ÌÈ · ˙ Ή ÏÎ ÔÎ ˘ ,  È„ ‰ ȉ Í  ÈÁ‰ Ï ˘ Ë · Ó ˙ „  ˜  Ï ˙ ÂÙ ˜ ˘ ‰ Ï ‰ ˜ ÈÊ · Í  ÂÁÓ‰ È„ ‰ ȉ ˙ ÁÓ ˆ ‰ Ï ˘ ‰ È‚ ÂÒ · , ÔÈÙÈ ˜ Ú · . ˙   ‚ Ó ˙  · ¯ ÈÒÁÈÏ ‰  ÂÂΉ . ˙ ÂÁÈ ˙ Ù ˙  · ÈÂÁÓ ‰ ȉ Ò  ÈΉ ˙ ‡ Á ˙ Ù ˘ Ô ˘ ‡ ¯ ‰ ‡ ˘   ‰ ˙ ÂÈ · ¯ ˙ Ï ˙ ÂÙ ˜ ˘ ‰ Ï ˙ ÂÁÈ ˙ Ù‰ ÔÈ · Ï ˙ È ¯ Ï ˜ ÈË ¯ Ù ˙ ¯ ÂÒÓÏ ˙   Ó‡  ‰ ÔÈ · ÔÈÏÓ‚‰ Ì‚ ÁÙËÏ ˘ ˜ · Ó ˜  Ê ¯ ˘ ÔÂÂÈΉ ‡ ‰ ‰ Ê È ˙ ÂÈ ˘ ȇ  Èχ ÂË ˜ ÏË  ȇ ÔÂÂÈÎ . ˙  ¯ Á‡ ‰ Èȇ ¯ ‰ ˙ ÈÂÂÊÓ ‰ Ê · Î ¯ ÂÓ ‡ ˘   Ï ˘ ‚ È  ÔÒÈ  È΄ ¯ Ó  Ù ¯ Ù . ÂÈ ˙ ÂÎÈω · Ì‚  ÂÈ ¯ ˜ ÁÓ · ÔÎ ˙ È ˙ ̇‰ ‡ ȉ ÂÓ ˆ ÚÏ · È ˆ Ó ‡ ‰ ˘ ‰ χ ˘ ‰ . ˙ È‚ ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ‰  ÈÏÙÈ ˆ ÒÈ„‰ Ï ˘ ÌÈÎ ¯ Ú‰ , ˙   ÂÓ‡‰ · Á ¯ Ó È  Ù · Ì„‡‰ ˙ ‡ ˙ ¯ ‚ ÂÒ ‰  ȇ ˘ ÂÊÎ ,‰ Á ˙ Ù ˙  · ÈÂÁÓ ÒÈÒ · ·  ˘ ÔÚÂË ÔÒÈ  ? ‰ ˙ ‡ ÌÈ ¯ ˙ ÂÒ Û‡   ˙  · ÈÂÁÓÏ ÌÈ ¯ ʉ ÌÈÈÁ‰ ˙ ÂÁ ¯ ‡  , Í ¯ ÚÏ ,‰  ÂÓ‡ Ï ¯ ˘ ‡ Ë ¯ Ù‰ ˘ Á ˘ ˙ ‡„  ¯ ÒÂÁ Ï ˘ ÔÈÚ ¯ ‚ ‡ ˆ Ó  ˙  · ÈÂÁÓ‰ ‰ ÊÎ ÔÙ‡ · ˙ ÒÙ ˙  ‰ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ˘   ̉ Ï · ÈÈÁ ˙ ‰ ˘ ÌÈÈÁ‰ Á ¯ ‡ Ï Â‡ ˙ ‚‰  ˙ ‰ Ï Â ˙ · ‚ ˙ · .  ÂÏ ˘ Ó ˙    ˘ ˙ ÂÈ · ÈÂÁÓ Ï ˘ ˙ ÂÈÓÈËÈ‚ Ï · Ë ¯ Ù‰ Ï ˘ ‰ ¯ Ή Ï Á ˙ Ù ˙ Á ˙ ÂÙ ˙ ÂÈ‚ ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙   ·  ˙ ‰ Ï ˘ ˙ ÂÈ ˙ ¯ · Á‰ ˙ ÂÈÂÚÓ ˘ ÓÏ ץÈ ·  ˜  Ó · ‡ Ê ¯  „ ÒÁÈÈ ˙ Ó ÌÈÈ ˙ ¯ · Á ÌÈ„ ÚÈÏ ˙  ¯ ÈÒÓ ÏÂÏÎÏ ˙  · ÈÂÁÓ Ï ˘ ‰ ÂÂÁÓ ÏÚ Â ˙ Ú„ Ï . ÚÈ ˆ Ó ÔÒÈ  ˘ ÌÈ ¯ Ú ˙ Âȉ Ï Â  ÈÏÚ ˘ ÛÈÒÂÓ ‡ ‰ . ˙ ÂÈ ˘ ȇ ˙ ÂÈË ˙ Ò‡ ˙ ÂÙ„ Ú‰ Ï ˜ ¯ ‡ Ï ÌÈȇ ¯ ‰ ˙ „ ÈÓÚ · Ú‚ ÙÏ ‰ ÏÂÎÈ , ÔÒÈ  ‰ ˙ ‡ ˘ ¯ ÙÓ ˘ ÈÙÎ ,‰ Á ˙ Ù‰ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ˘ ÍÎÏ

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education


About Book Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education

Front matterHalf-title pageEditorsTitleCopyrightsContentsIntroductionConference lectures and responsesZeev Mankowitz - A response to Mordecai Nisan's 'Commitment and uncertainty'Peter Ochs - A road to the postmodern palace - Michael Rosenak's theological response to teh postmodern conditionJosheph Lukinsky - A response to Asher Shkedi's 'Jewish values in the classroom'Samuel C. Heilman - Modern orthodox Judaism today - currents and trends in AmericaSolomon Schimmel - Moral and intellectual challenges in teaching bibleDalia Ofer - Holocaust education between history and memory: survey, analysis and critiqueRepresentative articles by Prof. Michael RosenakThe educated Jew - three modern models
studies jewish education search paideia directions philosophy page https publishersrow ebookshuk books hebrew ebooks 10th volume reflects commitment university general melton centre particular reflection research issues pertaining essays articles appearing this represent summary conference held honor prof michael rosenak occasion retirement after years teaching
eBookshuk Books

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion and Law. Vol. III
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. In the third volume The Keepers of the Threshold, the Bird-Sanctuary, The Silent Widow, and other stories are discussed.

Luah Hashanah 5779
Hebrew Calendar for the year 5779

Ethics of Responsibility: Pluralistic Approaches to Conventional Ethics
Ethics of Responsibility bridges the gap between liberal Jewish philosophy and modern Orthodoxy. It is thoughtful reading for both the Jewish and non-Jewish scholar, teacher, and for all readers interested in the study of ethics and morality.

Renewing the Covenant: A Theology for the Postmodern Jew
Renewing the Covenant presents the first systematic statement of theology since Abraham J. Heschel set forth his distinctive, comprehensive philosophy of Judaism. This unique book will long be discussed by thoughtful readers.

A Separate Republic
Based on the Libro Grande, which is included in this volume, this authoritative analysis of the Venetian Jewish community of the 17th century gives a snapshot of the political and social structure of the Jews of Venice as they related to the general population of the Venetian Republic of that period and to the ethnic,economic, and religious diversity within their own community.

Volume 3, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

The End of Time
A stunning departure from the polemics and social criticism that have made Horowitz one of our most controversial public intellectuals, The End of Time is a wide ranging, unflinching and lyrical meditation on subjects ranging from what parents inadvertently teach us in their deaths, to the forbidding reality of the cancer ward and the way in which figures like Mohammed Atta use death to become gods of their own mad creation.

TestBook3
Short Description

Israel and the Nations
Israel and the Nations is a handbook of Jewish apologetics. The author's primary goal was to put together all the arguments of Jew-baiting and to explain their nature and origin. This work is a source of information and reference for all those who are in quest of enlightenment.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol.II.
The second volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

Come Under the Wings: A Midrash on Ruth
Grace Goldin makes the character of Ruth more vivid in her poetry. Two classical idioms, that of the Jewish imagination, and that of English verse, are strikingly joined in the book.

Encyclopedia Biblica: A Critical Dictionary of the Literary, Political, and Religious History, the Archæology, Geography, and Natural History of the Bible (in 4 volumes)
New electronic edition of classic four-volume Bible-focused encyclopedia supplied with sophisticated navigation, single-click lookup of original Hebrew text, and copy/paste functionality that comes with automatically generated bibliography.

History of the Jewish People
... a single volume (containing) the multitude of details of nearly 40 centuries of Jewish history (provided) with conciseness, clarity, and completeness. . . entire work is informed by a broad philosophic grasp of the subject, a rare balance and objectivity of treatment, and a warm love for the Jewish people and its heritage. Robert Gordis Encyclopaedia Judaica

The Jews of Yugoslavia: A Quest for Community
This work is a pioneer study of a little-known part of the modern Jewish world that is at once unique and a microcosm of European Jewry as a whole. The story of the Jews of Yugoslavia can be seen as a quest for community, to forge a unity of communal purpose and endeavor.

A Catalogue of Fragments of Halakhah and Midrash from the Cairo Genizah
The core of this impressive volume is its catalog of Rabbinica that is accompanied by twelve facsimile pages of representative documents.

The House of Nasi: The Duke of Naxos
Joseph Nasi, Duke of Naxos, Lord of Tiberias, was a Marrano or converse, knighted by Charles V of the Holy Roman Empire, a jousting partner of Emperor Maximillian, and a court advisor to Suleiman the Magnificent. During his astonishing life as a statesman, financier, and philanthropist in sixteenth-century Europe, he moved across the continent from Antwerp to Paris, to Naples, to Rome, and from there to Constantinople, where he reembraced Judaism.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 1
This is the first volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See second and third volumes here). It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

The Ambivalent American Jew: Politics, Religion, and Family in American Jewish Life
This book depicts the evolution of American Judaism from its European roots illustrating this theme by focusing on special segments of the community and on Jewish political liberalism, the great effort of American Jews to reshape their political environment to minimize the survival-integration tension.

Islam Unveiled
In Islam Unveiled, Robert Spencer dares to face the hard questions about what the Islamic religion actually teaches and the potentially ominous implications of those teachings for the future of both the Muslim world and the West.

The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Complete and Unabridged Electronic Edition)
This is the complete and unabridged electronic edition of the twentieth century finest and most comprehensive Hebrew lexicon available to the English-speaking student of the Hebrew Scriptures.

Encounter with Emancipation: The German Jews in the United States, 1830-1914
This superbly documented study, enriched by anecdotes and illustrations, portrays the first genuine encounter of Jewish society with emancipation.

Divine Law in Human Hands
A revealing look at the reciprocal relationship between the Halakha as an abstract system and the realities of the Jewish life.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 7
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Palestine in the 18th Century


USCJ eLuah 5776
asdf

STUDIES IN JEWISH EDUCATION III: Teacher, Teaching, and Community
Deals with concrete issues of the teaching process in schools.

JPS Bible Commentary: Jonah
This fine commentary is based closely on the author's original Hebrew commentary (Am Oved, 1992), with some revision and expansion.

Hebrew: The Eternal Language
The extraordinary story of the Hebrew language is the subject of this book.

Studies in Jewish Education II: Jewish Educational Research in Diaspora
History, trends and problems with the Jewish education in America.

Gesenius' Hebrew Grammar, 2nd English Edition
Interactive edition of one of the most important Biblical Hebrew grammar ever published in English.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.1
sdfg

Louis Ginzberg: Keeper of the Law
First published in 1966, Louis Ginzberg: Keeper of the Law is an unusual biography. It was written by a son about his father, by an interpreter of economics about an interpreter of rabbinics. It is done with obvious charm, with deep affection for the subject, and yet with surprising objectivity.

Zionism at the UN: A Diary of the First Days
This book records in diary form the events the author was involved in as an emissary of the Political Department of the Jewish Agency for Palestine to the United Nations Conference, meeting in San Francisco in the late spring and early summer of 1945. The demand for a Jewish state on the official level was first made clear at this conference.

The Jewish Encyclopedia Vol. 12
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Literary Studies In The Hebrew Bible Form And Content
This volume focuses on some major issues in biblical research. In the studies collected in this volume, the author aims at highlighting salient literary modes which can be identified the books of the Hebrew Bible.

The Jewish Encyclopedia Vol. 9
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The International Critical Commentary (ICC): Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah, Joel
Critical and Exegetical Commentary on the following Biblical books: Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah and Joel by John M. P. Smith, William H. Ward, and Julius A. Bewer.

ALTJÜDISCHE DENKMÄLER AUS DER KRIM


Pesikta de-Rab Kahana
A winner of the National Jewish Book Award in 1976, this book is the translation of the Pesikta, a famous collection of midrashim. The Pesikta emerged in a time of deep crisis for the Jewish people, disappeared sometime in the sixteenth century, and was reborn only in the nineteenth century.

The Jewish Encyclopedia Vol. 6
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Encyclopedia of Religion and Ethics (Electronic Edition in 12 v. plus index, il)
Electronic edition of the most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

( )
.

Zionism at the UN: A Diary of the First Days
This book records in diary form the events the author was involved in as an emissary of the Political Department of the Jewish Agency for Palestine to the United Nations Conference, meeting in San Francisco in the late spring and early summer of 1945. The demand for a Jewish state on the official level was first made clear at this conference.

To Do the Right and the Good
A thought-provoking examination of Jewish social ethics in relation to the mores of contemporary society. In this book, Rabbi Dorff focuses on the social aspects of the Jewish tradition, while tackling such timely topics as war and peace, poverty, intrafaith and interfaith relations, and forgiveness.

The International Critical Commentary (ICC): Amos and Hosea
The author has taken up in connection with the first two of the immortal Twelve, many questions that concern just as closely the prophetic books. It is especially felt in the Introduction; in fact Harper's introduction to Amos and Hosea is really an introduction to Prophecy as such.

The International Critical Commentary (ICC): Judges
The commentary, which pays a close attention to early history of social and religious life of Israel.

Volume 2, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Jews in the Hungarian Economy 1760-1945
In the sixteen essays in this volume, scholars from three continents explore dispassionately various facets of the Jewish presence in the Hungarian economy over a span of two centuries. (Two of the articles deal with Vienna which had quite a sizeable contingent of Hungarian Jews.) The topics range from pure economic history dealing with entrepreneurship and occupational structure, to related fields such as demography, urbanization and nutrition. Several studies discuss the interaction of both

The Sephardi Legacy II


Tractate Sanhedrin: Commentary and Study Guide
SANHEDRIN ( Court): Name of a treatise of the Mishnah, Tosefta, and both Talmudim. It stands fourth in the order Nezikin in most editions, and is divided into eleven chapters containing seventy-one paragraphs in all. It treats chiefly of courts and their powers, of qualifications for the office of judge, and of legal procedure and criminal law.