Studies in Jewish Education X: In...

The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

‡  · Ó Ô‰ Î Ô ˙  ÂÈ . È„ ‰ ȉ Í  ÈÁ · ÌÈ  ÂÈÚ ‰ ¯ „ Ò · È ¯ È ˘ Ú‰ Í ¯ Ή ˙ ‡   ȇ ¯  ˜ Ï ˘ È‚‰ Ï ÌÈÁÓ ˘   ‡ ÔÂËÏÓ ÊÎ ¯ Ó Ï ˘  ÏÏÎ · ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ ËÈÒ ¯ · È  ‡‰ Ï ˘ ‰ ˙  · ÈÂÁÓ ˙ ‡ ˙ ‡ Ë · Ó ‰ ¯ „ Ò‰ È„ ‰ ȉ Í  ÈÁÏ ˙ ÂÚ‚   ‰ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ · ÈÓ„ ˜ ‡ ÔÂÈÚÏ ¯ ˜ ÁÓÏ Ë ¯ Ù · È„ ‰ È Í  ÈÁÏ Í ¯ Ú  ˘ ÈÓ„ ˜ ‡ ‰ Ò  ÈΉ ÌÂÎÈÒ ‡ ȉ ‰ Ê Í ¯ Î · ˙ Ò  ÂÎÓ‰ ÌÈ ¯ Ó‡ Ó‰ ˙ ÙÂÒ‡ .    ÓÊ · ˘ ÂÏ ˘  ÌÈ ˘ ÂÏ ˘ ¯ Á‡ Ï ˙ ‡ ÏÓ‚ Ï Â ˙ ˘ È ¯ Ù Ï‚ ¯ Ï ˜  Ê ¯ χ ÎÈÓ  Ù ¯ Ù Ï ˘ „  · ÎÏ ÂÙ ˙ ˙ ˘ ‰  ,2000 È  ÂÈ ˘ „ ÂÁ · ÌÈÈ ˜ ˙ ‰ Ò  ÈΉ . ÔÂËÏÓ ÊÎ ¯ Ó · ¯ ˜ ÁÓ ‰‡ ¯ ‰ ˙   ˘ ÈÙÎ , ˜ ÈÈÓ Ï ˘ ÌÈ · ¯ ‰ ÂÈ ¯ È ˜ ÂÓ ÂÈ„ ÈÓÏ ˙ ÔΠÌÏÂÚ‰ ÔÓ ץ ¯ ‡ ‰ ÔÓ ÌÈ ˙ ÈÓÚ Â · ˙ ÂÙ ˜ ˘ Ó Ò  ÈÎ · ÂÚÓ ˘ ‰ ˘ ˙  · ‚ ˙ ‰  ˙ ‡ ˆ ¯ ‰ ‰ . ÏÂÎ ÈÙ · ËÚÓÎ ‰  ÂÎÓ ‡ ‰ ˘ ˙ È ˙ ‚‰ ‰ Ó ¯ ˙ ̉ Ï Ì ¯ ˙ ‡ ‰ ¯ ˘ ‡  „ ÁÂÈÓ · ̉ · ÔÈÈ  Ú ˙ Ó ˜  Ê ¯ ˘ Ìȇ ˘   Ï ˘  ¯ · „ Ó‰ ÈÙ‡‰ ÏÚ ¯ ÂÓ ˘ Ï Â  ˆ Ó‡ ˙ ‰ Í ¯ Ή ˙ ÎÈ ¯ Ú · . ˙ È ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ˙ È ¯ ˜ ÁÓ ̂ ‡ ȉ ˘ , Ò  ÈΉ ˙ ¯ ˙ ÂÎ . ÌÈ · È‚ Ó‰ È ¯ · „ Ï ˘ È‚ Âχ È„‰ ÈÙ‡‰ ÏÚ ÌÈ ˆ ¯ Ó‰ È ¯ · „ ‰ ÈÙÂÒÂÏÈÙ · ÌÈ  ÂÂÈÎ ? Í  ÂÁÓ‰ È„ ‰ ȉ ‰ ÈÓ ‡ ȉ , Ô‡ Î ‡ · ÂÓ‰ Í ¯ Ή Ï ˘  ˙ ¯ ˙ ÂÎ ÔÈ · ÔÈ ¯ ˘ ÈÓ · ÔÈ · , ÌÈÚ‚   ‰ ÙÂÒ‡ · ÌÈÒ  ÂÎÓ‰ ÌÈ · ˙ Ή ÏÎ ÔÎ ˘ ,  È„ ‰ ȉ Í  ÈÁ‰ Ï ˘ Ë · Ó ˙ „  ˜  Ï ˙ ÂÙ ˜ ˘ ‰ Ï ‰ ˜ ÈÊ · Í  ÂÁÓ‰ È„ ‰ ȉ ˙ ÁÓ ˆ ‰ Ï ˘ ‰ È‚ ÂÒ · , ÔÈÙÈ ˜ Ú · . ˙   ‚ Ó ˙  · ¯ ÈÒÁÈÏ ‰  ÂÂΉ . ˙ ÂÁÈ ˙ Ù ˙  · ÈÂÁÓ ‰ ȉ Ò  ÈΉ ˙ ‡ Á ˙ Ù ˘ Ô ˘ ‡ ¯ ‰ ‡ ˘   ‰ ˙ ÂÈ · ¯ ˙ Ï ˙ ÂÙ ˜ ˘ ‰ Ï ˙ ÂÁÈ ˙ Ù‰ ÔÈ · Ï ˙ È ¯ Ï ˜ ÈË ¯ Ù ˙ ¯ ÂÒÓÏ ˙   Ó‡  ‰ ÔÈ · ÔÈÏÓ‚‰ Ì‚ ÁÙËÏ ˘ ˜ · Ó ˜  Ê ¯ ˘ ÔÂÂÈΉ ‡ ‰ ‰ Ê È ˙ ÂÈ ˘ ȇ  Èχ ÂË ˜ ÏË  ȇ ÔÂÂÈÎ . ˙  ¯ Á‡ ‰ Èȇ ¯ ‰ ˙ ÈÂÂÊÓ ‰ Ê · Î ¯ ÂÓ ‡ ˘   Ï ˘ ‚ È  ÔÒÈ  È΄ ¯ Ó  Ù ¯ Ù . ÂÈ ˙ ÂÎÈω · Ì‚  ÂÈ ¯ ˜ ÁÓ · ÔÎ ˙ È ˙ ̇‰ ‡ ȉ ÂÓ ˆ ÚÏ · È ˆ Ó ‡ ‰ ˘ ‰ χ ˘ ‰ . ˙ È‚ ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ‰  ÈÏÙÈ ˆ ÒÈ„‰ Ï ˘ ÌÈÎ ¯ Ú‰ , ˙   ÂÓ‡‰ · Á ¯ Ó È  Ù · Ì„‡‰ ˙ ‡ ˙ ¯ ‚ ÂÒ ‰  ȇ ˘ ÂÊÎ ,‰ Á ˙ Ù ˙  · ÈÂÁÓ ÒÈÒ · ·  ˘ ÔÚÂË ÔÒÈ  ? ‰ ˙ ‡ ÌÈ ¯ ˙ ÂÒ Û‡   ˙  · ÈÂÁÓÏ ÌÈ ¯ ʉ ÌÈÈÁ‰ ˙ ÂÁ ¯ ‡  , Í ¯ ÚÏ ,‰  ÂÓ‡ Ï ¯ ˘ ‡ Ë ¯ Ù‰ ˘ Á ˘ ˙ ‡„  ¯ ÒÂÁ Ï ˘ ÔÈÚ ¯ ‚ ‡ ˆ Ó  ˙  · ÈÂÁÓ‰ ‰ ÊÎ ÔÙ‡ · ˙ ÒÙ ˙  ‰ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ˘   ̉ Ï · ÈÈÁ ˙ ‰ ˘ ÌÈÈÁ‰ Á ¯ ‡ Ï Â‡ ˙ ‚‰  ˙ ‰ Ï Â ˙ · ‚ ˙ · .  ÂÏ ˘ Ó ˙    ˘ ˙ ÂÈ · ÈÂÁÓ Ï ˘ ˙ ÂÈÓÈËÈ‚ Ï · Ë ¯ Ù‰ Ï ˘ ‰ ¯ Ή Ï Á ˙ Ù ˙ Á ˙ ÂÙ ˙ ÂÈ‚ ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙   ·  ˙ ‰ Ï ˘ ˙ ÂÈ ˙ ¯ · Á‰ ˙ ÂÈÂÚÓ ˘ ÓÏ ץÈ ·  ˜  Ó · ‡ Ê ¯  „ ÒÁÈÈ ˙ Ó ÌÈÈ ˙ ¯ · Á ÌÈ„ ÚÈÏ ˙  ¯ ÈÒÓ ÏÂÏÎÏ ˙  · ÈÂÁÓ Ï ˘ ‰ ÂÂÁÓ ÏÚ Â ˙ Ú„ Ï . ÚÈ ˆ Ó ÔÒÈ  ˘ ÌÈ ¯ Ú ˙ Âȉ Ï Â  ÈÏÚ ˘ ÛÈÒÂÓ ‡ ‰ . ˙ ÂÈ ˘ ȇ ˙ ÂÈË ˙ Ò‡ ˙ ÂÙ„ Ú‰ Ï ˜ ¯ ‡ Ï ÌÈȇ ¯ ‰ ˙ „ ÈÓÚ · Ú‚ ÙÏ ‰ ÏÂÎÈ , ÔÒÈ  ‰ ˙ ‡ ˘ ¯ ÙÓ ˘ ÈÙÎ ,‰ Á ˙ Ù‰ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ˘ ÍÎÏ

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education


About Book Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education

Front matterHalf-title pageEditorsTitleCopyrightsContentsIntroductionConference lectures and responsesZeev Mankowitz - A response to Mordecai Nisan's 'Commitment and uncertainty'Peter Ochs - A road to the postmodern palace - Michael Rosenak's theological response to teh postmodern conditionJosheph Lukinsky - A response to Asher Shkedi's 'Jewish values in the classroom'Samuel C. Heilman - Modern orthodox Judaism today - currents and trends in AmericaSolomon Schimmel - Moral and intellectual challenges in teaching bibleDalia Ofer - Holocaust education between history and memory: survey, analysis and critiqueRepresentative articles by Prof. Michael RosenakThe educated Jew - three modern models
studies jewish education search paideia directions philosophy page https publishersrow ebookshuk books hebrew ebooks 10th volume reflects commitment university general melton centre particular reflection research issues pertaining essays articles appearing this represent summary conference held honor prof michael rosenak occasion retirement after years teaching
eBookshuk Books

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

The Goddess Anath
A major contribution to Ugaritic scholarship, The Goddess Anath--Cassuto's work on Canaanite Epics of the Patriarchal Age--is a classic authored by one of the greatest Bible scholars.

Studies in Jewish Education VII: The Beginnings of Jewish Educational Institutions
ORIGINS: THE BEGINNINGS OF JEWISH EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The Jew in the Literature of England
The Jew in the Literature of England sums up a history of the Jew as he was reflected in the literature of a civilization. Modder's sense of incident and detail, his command of a whole literature, his capacity to develop the social history that underpins literature make his study both absorbing and illuminating.

History of the Jews, Vol. 5: From the Chmielnicki Persecution of the Jews in Poland (1648 C.E.) to the Present Time (1870 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The fifth volume covers the period from the Chmielnicki Persecution of the Jews in Poland to the Present Time.

The Shema: Spirituality and Law in Judaism
The Shema has been described as the central watchword of Jewish faith. The book represents an extensive commentary on the words of the Shema, drawing upon the wide range of traditional sources and the author's own reflections.

History of the Jews, Vol. 4: From the Rise of the Kabbala (1270 C.E.) to the Permanent Settlement of the Marranos in Holland (1618 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The fourth volume covers the period from the rise of the Kabbala to the permanent settlement of the Marranos in Holland.

The Other War: Israelis, Palestinians and the Struggle for Media Supremacy
Stephanie Gutmann, who covered the second intifada, documents in her book, 'The Other War,' how Israel, in spite of — or maybe because of — its strength as a democracy nearly always loses the battle for soft and sympathetic minds. — The Washington Times

A Commentary on the Book of Genesis (Part II): from Noah to Abraham
By extending his method of exegesis in this volume to another section of the Torah, Cassuto indirectly buttressed his theories with new evidence of the inherent rightness of his approach.

Zionism at the UN: A Diary of the First Days
This book records in diary form the events the author was involved in as an emissary of the Political Department of the Jewish Agency for Palestine to the United Nations Conference, meeting in San Francisco in the late spring and early summer of 1945. The demand for a Jewish state on the official level was first made clear at this conference.

The International Critical Commentary (ICC): Isaiah I-XXVII
In religion, as elsewhere, great personalities count first, and it is the privilege of a student of the Book of Isaiah to come face to face with one, if not two, such personalities...

JPS Torah Commentary: Numbers
Commentary on the Torah' forth book by one of the most insteresting modern Jewish thinkers.

Encyclopedia Biblica: A Critical Dictionary of the Literary, Political, and Religious History, the Archæology, Geography, and Natural History of the Bible (in 4 volumes)
New electronic edition of classic four-volume Bible-focused encyclopedia supplied with sophisticated navigation, single-click lookup of original Hebrew text, and copy/paste functionality that comes with automatically generated bibliography.

A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (in 5 vols.)
The most valuable general modern work (on the subject) . . . Encyclopedia Britannica

From Diplomacy to Resistance: A History of Jewish Palestine, 1939-1945
The Second World War was a crucial period in the history of Jewish Palestine. Between 1939 and 1945, the Zionist movement and Jewish Palestine underwent considerable transformation. This carefully documented work recounts the events of that period of time.

Legends of the Bible
This is storytelling with a grain of salt and a lot of wit; tales springing from the antiquity of oral tradition, told with sheer delight in the glory of a book transformed by a hundred generations whose daily thoughts and deeds were transformed by The Book.

A Commentary on the Book of Exodus
The last of the commentaries rendered into English, this Cassuto's work ranks among the finest modern contributions to the treasury of Biblical learning.

Hebrew Ethical Wills
This volume includes specimens which, either as complete texts or as extracts, are representative of the type of literature known as Ethical Wills. The testaments give an intimate insight into the personal religion of Jews and Jewish experience through many centuries.

Studies in Bible II (Scripta Hierosolymitana, XXXI)
The seventeen articles in this collection, present a true sense of the Jerusalem School of Biblical scholarship with its commitment to united the unique heritage of Jewish learning with the methodology and accomplishments of modern biblical research.

Maimonides
The first of a series of books dealing with “Jewish Worthies,” this volume presents the biography of, perhaps, the most famous Jewish thinker of the Middle Ages with special regard to the general history of the period at which he lived.

THE EIGHT CHAPTERS OF MAIMONIDES ON ETHICS


Defenses of the Imagination: Jewish Writers and Historical Crisis
A carefully selected set of critical and biographical essays that offer analyses of a spectrum of poems, stories, historical and critical works by selected Jewish writers, who witnessed the presence of humanistic values in the most ghastly historical circumstances of the twentieth century.

Tosefta Ki-Fshutah v. 11
qerer

A History of the Inquisition of the Middle Ages, in 3 Volumes
Henry Charles Lea s three-volume The History of the Inquisition of the Middle Ages (sold as a set only) is widely regarded by scholars in the field as one of the outstanding works of scholarship on the subject.

History of the Jews, Vol. 4: From the Rise of the Kabbala (1270 C.E.) to the Permanent Settlement of the Marranos in Holland (1618 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The fourth volume covers the period from the rise of the Kabbala to the permanent settlement of the Marranos in Holland.

The Jewish Encyclopedia Vol. 11
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Jewish Life In The Middle Ages
A sweeping view of Jewish historical and cultural experience. Written in the end of the 19th century by an extremly astute historian and a storyteller, this volume will assist readers in better understanding the position of Jews in today's world as well.

The Jewish Encyclopedia
The monumental 12-volume work which laid the foundation of Jewish scholarship in America, written by more than 400 contributors from all over the world--many considered the founding fathers of their respective disciplines,--The Jewish Encyclopedia remains a standard requirement for any collection of  Judaica. Each of its 12 volumes was re-cr

Nazvanie
asdf

Encyclopedia of Religion and Ethics, 12 vls. plus Index
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion and Law. Vol. III
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. In the third volume The Keepers of the Threshold, the Bird-Sanctuary, The Silent Widow, and other stories are discussed.

The International Critical Commentary (ICC): Ezra and Nehemiah
A commentary on one of the most interesting for the modern reader books of the Bible.

Jesus
A compelling biography of Jesus of Nazareth, written by eminent Jewish scholar of the Second Temple and Early Christianity.

Tractate Berakhos & Tamid v. I: Commentary and Study Guide
Master A Mesikta Series is a perfect perfect companion for the study of Talmud. Designed for those who already know something, the series provides important background information on Talmud and clarifies its content using outlines, elucidations of its text and commentaries: it explains the sequence of Talmud's texts, overviews discussed topics, zooms in on how aggadic portions of Talmud interact with its legal discussions, and much more...

R. Juspa, Shammash of Warmaisa (Worms)


Reading Guide and Index, The Universal Jewish Encyclopedia
Great introduction to all areas covered by Encyclopedia. All entries are hyperlinked to relevant Encyclopedia articles.

History of the Jewish People
... a single volume (containing) the multitude of details of nearly 40 centuries of Jewish history (provided) with conciseness, clarity, and completeness. . . entire work is informed by a broad philosophic grasp of the subject, a rare balance and objectivity of treatment, and a warm love for the Jewish people and its heritage. Robert Gordis Encyclopaedia Judaica

Matters of Life and Death
Incredible medical breakthroughs of today, like genetic engineering, in-vitro fertilization, and cloning, as well as the ability and choice to prolong life force us as Jews and human beings to struggle with the dilemmas posed by modern medicine. How does one decide which treatments to accept as appropriate and which not? Jewish law and ethics, as Dr. Elliot Dorff points out, which stem from the ancient teachings of the Talmud, do not directly address these modern issues, but the Jewish tradition

Mystic Tales from the Zohar
A translation of eight of the most interesting narratives found in the Zohar. In addition, the book contains a comprehensive introduction, a glossary, notes, and a bibliography.

Mishnayoth


Introduction to the Talmud and Midrash
The classic work on the field. Not for beginners; for those interested in a more historical and critical study of Talmud and Midrash.

The Jews of Yugoslavia: A Quest for Community
This work is a pioneer study of a little-known part of the modern Jewish world that is at once unique and a microcosm of European Jewry as a whole. The story of the Jews of Yugoslavia can be seen as a quest for community, to forge a unity of communal purpose and endeavor.

Rabbinic Fantasies: Imaginative Narratives from Classical Hebrew Literature
This extraordinary volume is framed by two major original essays by the editors. Through sixteen unusual selections from ancient and medieval Hebrew texts, sensitively rendered into English prose, it reveals facets of the Jewish experience and tradition that would otherwise remain unknown.

The Goddess Anath
A major contribution to Ugaritic scholarship, The Goddess Anath--Cassuto's work on Canaanite Epics of the Patriarchal Age--is a classic authored by one of the greatest Bible scholars.

Volume 6, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

ALTJÜDISCHE DENKMÄLER AUS DER KRIM


Jewish Contributions to Civilization: An Estimate
Joseph Jacobs was a thinker and writer of unusual breadth and versatility. Among the subjects to which he gave his attention was the comparative distribution of Jewish ability, as the result of researches he had undertaken in association with Sir Francis Galton. The present work was the natural outcome of these studies.

Dawn Over Baghdad
Gripping, up-to-the-minute report on America's most urgent national struggle today, as seen through the eyes of the U.S. servicemen and Iraqis who are trying to make a new country out of the most dangerous place in the world; distinct contrast to the gloomy picture of America's presence in this war zone so often painted by the mainstream media.

Jews, Pagans and Christians In Conflict
A fresh look at the propaganda wars between Jews and Pagans as well as Christians and Pagans during the first centuries of the common era.

Studies in History (Scripta Hierosolymitana XXIII)
This anthology contains such articles as The Holy Congregation in Jerusalem by S. Safrai, Persecutions and Maryrdom in Hadrian's Days by M. D. Herr, The Imperial Court-Jew Wolf Werthheimer as Dimlomatic Mediator by B. Mevorah, To whom did Mendelssohn Reply in his Jerusalem , by Jacob Katz, Caesar: An Economic Biography and its Political Significance by I. Shatzman and others.