Studies in Jewish Education X: In...

The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

‡  · Ó Ô‰ Î Ô ˙  ÂÈ . È„ ‰ ȉ Í  ÈÁ · ÌÈ  ÂÈÚ ‰ ¯ „ Ò · È ¯ È ˘ Ú‰ Í ¯ Ή ˙ ‡   ȇ ¯  ˜ Ï ˘ È‚‰ Ï ÌÈÁÓ ˘   ‡ ÔÂËÏÓ ÊÎ ¯ Ó Ï ˘  ÏÏÎ · ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ ËÈÒ ¯ · È  ‡‰ Ï ˘ ‰ ˙  · ÈÂÁÓ ˙ ‡ ˙ ‡ Ë · Ó ‰ ¯ „ Ò‰ È„ ‰ ȉ Í  ÈÁÏ ˙ ÂÚ‚   ‰ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ · ÈÓ„ ˜ ‡ ÔÂÈÚÏ ¯ ˜ ÁÓÏ Ë ¯ Ù · È„ ‰ È Í  ÈÁÏ Í ¯ Ú  ˘ ÈÓ„ ˜ ‡ ‰ Ò  ÈΉ ÌÂÎÈÒ ‡ ȉ ‰ Ê Í ¯ Î · ˙ Ò  ÂÎÓ‰ ÌÈ ¯ Ó‡ Ó‰ ˙ ÙÂÒ‡ .    ÓÊ · ˘ ÂÏ ˘  ÌÈ ˘ ÂÏ ˘ ¯ Á‡ Ï ˙ ‡ ÏÓ‚ Ï Â ˙ ˘ È ¯ Ù Ï‚ ¯ Ï ˜  Ê ¯ χ ÎÈÓ  Ù ¯ Ù Ï ˘ „  · ÎÏ ÂÙ ˙ ˙ ˘ ‰  ,2000 È  ÂÈ ˘ „ ÂÁ · ÌÈÈ ˜ ˙ ‰ Ò  ÈΉ . ÔÂËÏÓ ÊÎ ¯ Ó · ¯ ˜ ÁÓ ‰‡ ¯ ‰ ˙   ˘ ÈÙÎ , ˜ ÈÈÓ Ï ˘ ÌÈ · ¯ ‰ ÂÈ ¯ È ˜ ÂÓ ÂÈ„ ÈÓÏ ˙ ÔΠÌÏÂÚ‰ ÔÓ ץ ¯ ‡ ‰ ÔÓ ÌÈ ˙ ÈÓÚ Â · ˙ ÂÙ ˜ ˘ Ó Ò  ÈÎ · ÂÚÓ ˘ ‰ ˘ ˙  · ‚ ˙ ‰  ˙ ‡ ˆ ¯ ‰ ‰ . ÏÂÎ ÈÙ · ËÚÓÎ ‰  ÂÎÓ ‡ ‰ ˘ ˙ È ˙ ‚‰ ‰ Ó ¯ ˙ ̉ Ï Ì ¯ ˙ ‡ ‰ ¯ ˘ ‡  „ ÁÂÈÓ · ̉ · ÔÈÈ  Ú ˙ Ó ˜  Ê ¯ ˘ Ìȇ ˘   Ï ˘  ¯ · „ Ó‰ ÈÙ‡‰ ÏÚ ¯ ÂÓ ˘ Ï Â  ˆ Ó‡ ˙ ‰ Í ¯ Ή ˙ ÎÈ ¯ Ú · . ˙ È ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ˙ È ¯ ˜ ÁÓ ̂ ‡ ȉ ˘ , Ò  ÈΉ ˙ ¯ ˙ ÂÎ . ÌÈ · È‚ Ó‰ È ¯ · „ Ï ˘ È‚ Âχ È„‰ ÈÙ‡‰ ÏÚ ÌÈ ˆ ¯ Ó‰ È ¯ · „ ‰ ÈÙÂÒÂÏÈÙ · ÌÈ  ÂÂÈÎ ? Í  ÂÁÓ‰ È„ ‰ ȉ ‰ ÈÓ ‡ ȉ , Ô‡ Î ‡ · ÂÓ‰ Í ¯ Ή Ï ˘  ˙ ¯ ˙ ÂÎ ÔÈ · ÔÈ ¯ ˘ ÈÓ · ÔÈ · , ÌÈÚ‚   ‰ ÙÂÒ‡ · ÌÈÒ  ÂÎÓ‰ ÌÈ · ˙ Ή ÏÎ ÔÎ ˘ ,  È„ ‰ ȉ Í  ÈÁ‰ Ï ˘ Ë · Ó ˙ „  ˜  Ï ˙ ÂÙ ˜ ˘ ‰ Ï ‰ ˜ ÈÊ · Í  ÂÁÓ‰ È„ ‰ ȉ ˙ ÁÓ ˆ ‰ Ï ˘ ‰ È‚ ÂÒ · , ÔÈÙÈ ˜ Ú · . ˙   ‚ Ó ˙  · ¯ ÈÒÁÈÏ ‰  ÂÂΉ . ˙ ÂÁÈ ˙ Ù ˙  · ÈÂÁÓ ‰ ȉ Ò  ÈΉ ˙ ‡ Á ˙ Ù ˘ Ô ˘ ‡ ¯ ‰ ‡ ˘   ‰ ˙ ÂÈ · ¯ ˙ Ï ˙ ÂÙ ˜ ˘ ‰ Ï ˙ ÂÁÈ ˙ Ù‰ ÔÈ · Ï ˙ È ¯ Ï ˜ ÈË ¯ Ù ˙ ¯ ÂÒÓÏ ˙   Ó‡  ‰ ÔÈ · ÔÈÏÓ‚‰ Ì‚ ÁÙËÏ ˘ ˜ · Ó ˜  Ê ¯ ˘ ÔÂÂÈΉ ‡ ‰ ‰ Ê È ˙ ÂÈ ˘ ȇ  Èχ ÂË ˜ ÏË  ȇ ÔÂÂÈÎ . ˙  ¯ Á‡ ‰ Èȇ ¯ ‰ ˙ ÈÂÂÊÓ ‰ Ê · Î ¯ ÂÓ ‡ ˘   Ï ˘ ‚ È  ÔÒÈ  È΄ ¯ Ó  Ù ¯ Ù . ÂÈ ˙ ÂÎÈω · Ì‚  ÂÈ ¯ ˜ ÁÓ · ÔÎ ˙ È ˙ ̇‰ ‡ ȉ ÂÓ ˆ ÚÏ · È ˆ Ó ‡ ‰ ˘ ‰ χ ˘ ‰ . ˙ È‚ ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ‰  ÈÏÙÈ ˆ ÒÈ„‰ Ï ˘ ÌÈÎ ¯ Ú‰ , ˙   ÂÓ‡‰ · Á ¯ Ó È  Ù · Ì„‡‰ ˙ ‡ ˙ ¯ ‚ ÂÒ ‰  ȇ ˘ ÂÊÎ ,‰ Á ˙ Ù ˙  · ÈÂÁÓ ÒÈÒ · ·  ˘ ÔÚÂË ÔÒÈ  ? ‰ ˙ ‡ ÌÈ ¯ ˙ ÂÒ Û‡   ˙  · ÈÂÁÓÏ ÌÈ ¯ ʉ ÌÈÈÁ‰ ˙ ÂÁ ¯ ‡  , Í ¯ ÚÏ ,‰  ÂÓ‡ Ï ¯ ˘ ‡ Ë ¯ Ù‰ ˘ Á ˘ ˙ ‡„  ¯ ÒÂÁ Ï ˘ ÔÈÚ ¯ ‚ ‡ ˆ Ó  ˙  · ÈÂÁÓ‰ ‰ ÊÎ ÔÙ‡ · ˙ ÒÙ ˙  ‰ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ˘   ̉ Ï · ÈÈÁ ˙ ‰ ˘ ÌÈÈÁ‰ Á ¯ ‡ Ï Â‡ ˙ ‚‰  ˙ ‰ Ï Â ˙ · ‚ ˙ · .  ÂÏ ˘ Ó ˙    ˘ ˙ ÂÈ · ÈÂÁÓ Ï ˘ ˙ ÂÈÓÈËÈ‚ Ï · Ë ¯ Ù‰ Ï ˘ ‰ ¯ Ή Ï Á ˙ Ù ˙ Á ˙ ÂÙ ˙ ÂÈ‚ ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙   ·  ˙ ‰ Ï ˘ ˙ ÂÈ ˙ ¯ · Á‰ ˙ ÂÈÂÚÓ ˘ ÓÏ ץÈ ·  ˜  Ó · ‡ Ê ¯  „ ÒÁÈÈ ˙ Ó ÌÈÈ ˙ ¯ · Á ÌÈ„ ÚÈÏ ˙  ¯ ÈÒÓ ÏÂÏÎÏ ˙  · ÈÂÁÓ Ï ˘ ‰ ÂÂÁÓ ÏÚ Â ˙ Ú„ Ï . ÚÈ ˆ Ó ÔÒÈ  ˘ ÌÈ ¯ Ú ˙ Âȉ Ï Â  ÈÏÚ ˘ ÛÈÒÂÓ ‡ ‰ . ˙ ÂÈ ˘ ȇ ˙ ÂÈË ˙ Ò‡ ˙ ÂÙ„ Ú‰ Ï ˜ ¯ ‡ Ï ÌÈȇ ¯ ‰ ˙ „ ÈÓÚ · Ú‚ ÙÏ ‰ ÏÂÎÈ , ÔÒÈ  ‰ ˙ ‡ ˘ ¯ ÙÓ ˘ ÈÙÎ ,‰ Á ˙ Ù‰ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ˘ ÍÎÏ

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education


About Book Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education

Front matterHalf-title pageEditorsTitleCopyrightsContentsIntroductionConference lectures and responsesZeev Mankowitz - A response to Mordecai Nisan's 'Commitment and uncertainty'Peter Ochs - A road to the postmodern palace - Michael Rosenak's theological response to teh postmodern conditionJosheph Lukinsky - A response to Asher Shkedi's 'Jewish values in the classroom'Samuel C. Heilman - Modern orthodox Judaism today - currents and trends in AmericaSolomon Schimmel - Moral and intellectual challenges in teaching bibleDalia Ofer - Holocaust education between history and memory: survey, analysis and critiqueRepresentative articles by Prof. Michael RosenakThe educated Jew - three modern models
studies jewish education search paideia directions philosophy page https publishersrow ebookshuk books hebrew ebooks 10th volume reflects commitment university general melton centre particular reflection research issues pertaining essays articles appearing this represent summary conference held honor prof michael rosenak occasion retirement after years teaching
eBookshuk Books

Tosefta Ki-Fshutah v. 9
qwer

Tosefta Ki-Fshutah v. 11
qerer

Selected Religious Poems of Solomon Ibn Gabirol
Solomon Ibn Gabirol was not only a great poet, but also a great philosopher. His vision was broad and his penetration keen. This volume of translations from this rare singer of the Ghetto limits itself to such of his poems as have been incorporated in or designed for the liturgy of the Synagogue.

Tosefta Ki-Fshutah v.4
wert

Tractate Rosh Hashana
For those who wish to go beyond superficial, Master A Mesikta Series is a perfect companion for the study of Talmud. The series provides important background information on Talmud and clarifies its content by focusing on controversies that give it such a power. Using outlines, elucidations, pointed comments, explanations of the sequence, topic overviews, and highlighting the interaction between aggadic portions and legal discussions, the author enables a student to rapidly master material

Hebrew-English Torah: The Five Books of Moses
This is a Study Edition of the traditional Masoretic text placed next to the classic word-for-word Jewish translation by JPS; it features the most authoritative Hebrew text - based on the Leningrad Codex - complete with cantillation marks, vocalization and verse numbers.

The International Critical Commentary (ICC): Amos and Hosea
The author has taken up in connection with the first two of the immortal Twelve, many questions that concern just as closely the prophetic books. It is especially felt in the Introduction; in fact Harper's introduction to Amos and Hosea is really an introduction to Prophecy as such.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 1
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Studies in Jewish Education VI: Teaching Jewish Values
The emphasis of this volume is on teaching of Jewish values and the development of the curriculum.

Tosefta Ki-Fshutah v. 5
wert

Ideology and Settlement
The first deep and detailed research conducted on the subject of carrying out of the policies and enterprises of the JNF in the years prior to World War I.

Engendering Judaism: An Inclusive Theology and Ethics
A pioneering work on what it means to engender Jewish tradition, that is, how women s full inclusion can and must transform our understanding and practice of Jewish law, prayer, sexuality, and marriage. It challenges both mainstream Judaism and feminist dogma, and speaks across the movements as well as to Christian theologians and feminists.

History of the Jewish People
... a single volume (containing) the multitude of details of nearly 40 centuries of Jewish history (provided) with conciseness, clarity, and completeness. . . entire work is informed by a broad philosophic grasp of the subject, a rare balance and objectivity of treatment, and a warm love for the Jewish people and its heritage. Robert Gordis Encyclopaedia Judaica

TestEdGu


A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.

Hanukkah: The Feast of Lights
There is a glamour and mystery about the Feast of Lights. Miss Solis-Cohen takes up the challenge of Hanukkah to the modern Jew and tries to explain it. The book will appeal to adults and to children, to those who seek knowledge on the holiday's origin and history.

JPS Torah Commentary: Exodus
Masterly commentary on the second book of the Bible by eminent Jewish scholar.

Encyclopedia of Religion and Ethics (Electronic Edition in 12 v. plus index, il)
Electronic edition of the most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 10
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Christianity and Judaism: Two Covenants
A great historian of Jewish religion analyzes the conflictual relationship between Christianity and Judaism.

La America: The Sephardic Experience in the United States
The story of the Jewish immigration to the United States of the Levantine Sephardim who entered the United States between 1899 and 1925.

Jewish Post-Biblical History through Great Personalities: From Jochanan ben Zakkai Through Moses Mendelssohn
In this book the effort has been to select from the pages of post-Biblical Jewish history the outstanding personalities, to present the life and work of each in such a way as to illustrate the spirit of Judaism in his time, and, in doing this, to analyze and systematize the complex and abstract subject matter so that it may offer the fewest difficulties to the pupil's mind.

The International Critical Commentary (ICC): Isaiah I-XXVII
In religion, as elsewhere, great personalities count first, and it is the privilege of a student of the Book of Isaiah to come face to face with one, if not two, such personalities...

THE BIBLICAL ACCOUNT OF THE CONQUEST OF CANAAN


Studies in Israel Legislative Problems (Scripta Hierosolymitana, XXII)
An impressive collection of thoughts on major legal problems facing Israel, a country where the law is at a transitional stage and in the process of continous growth.

History of the Jews: Complete Set in 6 Volumes
A condensed reproduction of the entire eleven volumes of the “Geschichte der Juden,” the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view.

Succeeding at Jewish Education: How One Synagogue Made It Work
Joseph Reimer uses his experience and talent as an ethnographer to bring to life the drama of one synagogue's struggle to make Jewish education work. As a result of his classroom observations Reimer comes away with important insights into what makes Jewish education succeed.

The International Critical Commentary (ICC): Ecclesiastes
A straightforward, engaging commentary on the Book of Kohelet.

The Devil and the Jews: The Medieval Conception of the Jew and Its Relation to Modern Anti-Semitism
The medieval conception of the Jew as devil – literally and figuratively – is the subject of this classic work, first issued in 1943. The full dimension of the diabolization of the Jew is presented through document, analysis, and illustration. It is a chilling study but an exceedingly important one.

Tosefta Ki-Fshutah v. 8
qwer

Studies in Jewish Education II: Jewish Educational Research in Diaspora
History, trends and problems with the Jewish education in America.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Exodus
The Book of Exodus sets before us, as the Hebrews of later ages told it, and in the vivid, picturesque style which the best Jewish historians could always command, the story of the deliverance from Egypt.

History of the Jewish People
... a single volume (containing) the multitude of details of nearly 40 centuries of Jewish history (provided) with conciseness, clarity, and completeness. . . entire work is informed by a broad philosophic grasp of the subject, a rare balance and objectivity of treatment, and a warm love for the Jewish people and its heritage. Robert Gordis Encyclopaedia Judaica

The Commentary of R. Samuel Ben Meir Rashbam on Qoheleth


Tosefta Ki-Fshutah v. 10
qwer

JPS Torah Commentary: Exodus
Masterly commentary on the second book of the Bible by eminent Jewish scholar.

Like a Reed: the Message of the Mezuza
A thoughtful reminder of what is really important in life.

Studies in Jewish Education IV: Curriculum and the teaching of Hebrew
The present volume, the fourth in the series Studies in Jewish Education, is dedicated to the subject of curriculum and the teaching of Hebrew.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.2
asdf

Pesikta de-Rab Kahana
A winner of the National Jewish Book Award in 1976, this book is the translation of the Pesikta, a famous collection of midrashim. The Pesikta emerged in a time of deep crisis for the Jewish people, disappeared sometime in the sixteenth century, and was reborn only in the nineteenth century.

The Jews of Arab Lands in Modern Times
Norman A. Stillman continues the saga he so eloquently began in his first volume, The Jews of Arab Lands, up through the dramatic events of the twentieth century. This book focuses on the forces, events, and personalities that over the past 150 years have shaped the Jewish communities of the Arab world.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 2
One of the century s great classics of Jewish historiography. The second volume of Professor Baer s monumental work tells the tragic story of the dissolution of the great Spanish Jewish community.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol.II.
The second volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

Studies in Bible I (Scripta Hierosolymitana VIII)
Publication of the Hebrew University, Jerusalem

The Jewish Encyclopedia Vol. 1
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Jews of Yugoslavia: A Quest for Community
This work is a pioneer study of a little-known part of the modern Jewish world that is at once unique and a microcosm of European Jewry as a whole. The story of the Jews of Yugoslavia can be seen as a quest for community, to forge a unity of communal purpose and endeavor.

The Jews Among the Greeks and Romans
The book is a study of the contribution of the Jews to the modern civilization. The Romans and Greeks were originators of a great many elements of our civilization, but the Jews' impact was no less real or lasting. There was a time when Greek and Roman and Jew were in free contact. The results of this contact the author skillfully explores.

Life, Liberty and the Defense of Dignity: The Challenge for Bioethics
Thoughful, often profound writting about the limits of science and the limits of life, about what makes us human and gives us human dignity.

USCJ eLuah 5776
asdf

The Life of the People in Biblical Times
When books survive as long as our biblical collection has survived, a certain discrepancy between intention and comprehension is inevitable. But if we wish to read attentively, we must make the effort to reconstruct the concrete shell of the past as well as its essential spiritual factors. This is exactly what this book gives us.