Studies in Jewish Education X: In...

The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

‚ È ˙ ‡„  ¯ ÒÂÁ ˙  · ÈÂÁÓ ÌÈ ˙ ÚÏ ;‰ ˙ Ï · ˜ ˙  · ÈÒ   „ ÚÂÓ ÏÚ ÚÈ · ˆ ‰ Ï ÏÂÎÈ ‡ ‰  , ˙ ˘ ¯ ÂÙÓ ÂÓ ˆ ÚÏ Ì„‡ Ï ˘ Ï ˘ ˙ ‡ ˆ  ˙ ‰  ˙ ÂÚÓ ˘ Ó‰ ÂÓÎ .‰ ˙ ÂÁΠ · ÁÂË · Ë ¯ Ù‰ ͇ , ˙ ˘ ¯ ÂÙÓ ‰  ȇ ‡ ȉ ( È   ˆ ÈÁ ץÂÏȇ ‡ Ï · ) ÂÓ ˆ ÚÏ Ì„‡ Ï ˘ ‰ ÁË · ‰ ˙ ¯ Ù‰ Ì‚ ¯ Á‡ Ì„‡ Ï ‰ ÁË · ‰ ˙ ¯ Ù‰ . ÂÈÈÁ ˙ ‡ Ô  Î ˙ Ï  ˙ ‚‰  ˙ ‰ · ËÂÏ ˘ Ï Â ˙ ÏÂÎÈ ˙ ‡   ˙   ÈÓ‡ ˙ ‡ ˜ ÙÒ · ‰ „ ÈÓÚÓ ‡ Ï . ÔÎÂÒΠ„ ÓÚÓ È ¯ ˜ , Ì„‡‰ ˙ ÂÈ ˘   ‡ Ï ˘ ˙ ÈÊÎ ¯ Ó ‰  ÂÎ ˙ · ˙ Ú‚ ÂÙ ˙ ‡ ÊÎ ‰ ¯ Ù‰   ȇ ‡ ‰ ˘ ‰ Ê Â‰ ˘ ÚÓ · ‰ Ï‚ Ó ÂÓ ˆ ÚÏ ‰ ÁË · ‰ ¯ ÙÓ‰ Ì„‡ ˘ ‡ ‰ ·  ˘ Á ˙ ÂÁ٠̇ ‡ χ)  · ÏÂÊÏÊ ÏÚ ‰„ ÈÚÓ ˙ ÏÂÊÏ ‰ ÁË · ‰ ˙ ¯ Ù‰ ˘ Ì ˘ Î . ÂÓ ˆ Ú ˙ ‡ „ · ÎÓ ‚ ÂÒ ÏÚ ‰„ ÈÚÓ ÂÓ ˆ ÚÏ Ì„‡ Ï ˘ ‰ ÁË · ‰ ˙ ¯ Ù‰ Ì‚ ÍÎ ,( ˙  · ÂË ˙  · ÈÒ ‰ Ï ˘ È ÍÏÈ ‡ Ï [  ˙ ‰ ÊÓ ˜ ÏÁ ‡ ȉ ‰ ÈÓ   ¯ ËÒ‡‰ ˘ ¯ Ú  ‰ ] ̇) ÂÓ ˆ Ú Â · ÂÏ ˘ ÏÂÊÏÊ Ï ˘ ‰ ȉ , ÂÓ ˆ Ú ˙ ‡ „ · ÈÎ ÂÏȇ .( ˜ ÂÁ ˆ ÂÓ ˆ ÚÓ ‰ ˘ ÂÚ ‡ ‰ [‰ ÈÓ   ¯ ËÒ‡ · ] ‰‡ ˆ ¯ ‰ Ï ‡ ‰ ÂÈχ ˘ ˙ ÏÂÊÏ ‰ ÎÂÓ  ‰  ˙ Î ¯ Ú‰ ˙ ‡ ‰ Ï‚ Ó ÂÏ ˘ Ô ˆ ¯ ‰ ˙ ˘ ÏÂÁ ; È ˙ ÈÙ · „ ÓÂÚ ‡ ȉ ÂÓ ˆ ÚÏ Ì„‡ Ï ˘ ‰ ÁË · ‰ ˙ ¯ Ù‰ Ï ˘ ÂÊ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó . ÂÓ ˆ Ú ‡ ‰ ¯ ÓÂÏÎ , · ÈÈÁ ˙ ‰ ˙ ÈÓ ˆ Ú‰ ‰ Î ¯ Ú‰‰ ÏÚ Ô‚‰ Ï Ì„‡ ÏÎ Ï ˘ ‰ ÈÈË  Ï , ˙ ÈÊÎ ¯ Ó‰ Èχ  ,‰ ·  ˘ Á‰ ‰ · ÈÒ‰ ÈÏ Âȉ :‰ È ˆ ÊÈÏ  ÂÈ ˆ ¯ ‰ „ Ú ‰ ˜ Á„‰‰ ÔÓÏ ÌÈ   ˘ ‰  ‚ ‰ È    ‚  Ó ˙ ÂÚ ˆ Ó‡ · ÂÏ ˘ ‰ Ê ‰ Ó . · ÂÏÚ È ˙ ˘ Á [ È ˙ · ÊÚ ˘ Î] ˙ ‡ Ê ÏÎ ·  ץ · È ˜ ‰ ˙ ‡ · ÂÊÚÏ ˙ ÂÚ  Î ˘ Ó ˙  · ÈÒ [ ץ · È ˜ ‰ ˙ ‡ · ÊÚ ˘ ¯ · Á]  Ó . ˙ ÂÚ  Î ˘ Ó ˜ ÈÙÒÓ Âȉ ‡ Ï ˙  · ÈÒ‰ ˘ Èχ ? ¯ Ó‡ . ÂÓ ˆ ÚÓ Á ¯ · ‡ ‰ ˘ ˘ È‚ ¯ ‰ ˙   ÂÎ ˙ ‰ È ˙ ˘ . ˙  · ÈÂÁÓ ˙   ÂÎÓ ÂÓ ˆ ÚÏ ÁÈË · Ó Ì„‡‰ ˘ ‰ ÁË · ‰ ÏÎ ‡ Ï Û ˜  ˙ ‰  ˙  · ÈÂÁÓ‰ ÔΠ˙ Ï ˘ Í ¯ Ú‰ Ô‰ (‰ ÁË · ‰ Ï ‡ Ï Í‡) ˙  · ÈÂÁÓÏ ˙ ÂÈ ˙ ‰ Ó‰ Ì„‡   ˙  · ÈÂÁÓ . ÂÊÏ ÂÊ ˙  ¯  ˘ ˜ ˙   ÂÎ ˙ ‰ È ˙ ˘ . ˙  · ÈÒ  Ï ÔÓÊÏ ¯ · ÚÓ ‰ Ï ˘ ¯ · ÚÓ , ÂÈÈÁÏ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ÈÏÚ · Î Ì ˙ ‡ ÒÙ ˙ Ì„‡‰ ˘ ÌÈÓÂÁ ˙ Ï ÌÈ ¯ ˘ ˜ ˙ Ó  · ÈÂÁÓ ‰ ÓÂÏ‚ ˙  · ÈÂÁÓ · . ‰ ÊÎ Í ¯  ˆ Ï ¯  ˘ ˜ Î ÒÙ ˙  ‰ Ò ¯ Ë  ȇ ‡ ˙  ˜  ˘ ˙  ÌÈÎ ¯ ˆ ˜ ÂÙÈÒÏ ˙  · ÈÂÁÓÏ ‰  · ‚ Í ¯ Ú ÒÂÁÈÈ ‰ Ï · ÈÈÁ ˙ ‰ ‡ ‰ ˘ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ ÏÚ Ì„‡‰ Ï ˘ ‰ ÈÒ ˜ ÏÙ ¯ Ë ¯ Ù‰ ˘ Í ¯  ˆ ‰ ȉ ‡ Ï ,‚  ÂÚ ‰ ˜  ˘ ˙ ˜ ÂÙÈÒÏ ¯  ˘ ˜ ‰ Í ¯ Ú ‰ Ê ‰ ȉ ÂÏȇ . ÂÊ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ ˙ ‡ Ë ˜   ‰ ȉ ‡ ‰ .‰ Ï · ÈÈÁ ˙ ‰ ‡ ‰ ˘ ˙ ÓÈÂÒÓ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ Ï · ÈÈÁ ˙ È ÏÁ   ȇ , ÂÊ ˙  Á · ÂÓ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó · , ˙  · ÈÂÁÓ‰ ‚ ˘ ÂÓ . ˙  · ÈÈÁ ˙ ‰ ‰ ‡ Ï · Ì‚ ˙ ‡ ʉ ‡ ˙  ˜  ˘ ˙ , ÌÈÎ ¯ ˆ ˜ ÂÙÈÒÏ Ú‚   ‰ ÏÎ · ÂÓ ˆ ÚÏ ÁÈË · Ó Ì„‡ ˘ ‰ ÁË · ‰ ÏÚ ‡ ÂÙ‡ ˙  · ÈÂÁÓ ÔÎ ˙ È ˙ ‡ Ï . Ì ˜ ÂÙÈÒ · ˘ ‚  ÂÚÏ Ë ¯ Ù Í ¯ Ú Ì‰ Ï ÒÁÈÈÓ Â  ȇ ‡ ‰ ˘ ˙ ÂÈË  ˙ ÂÈ‚‰  ˙ ‰ Ó ‰ ˘ Ú Ì„‡‰ ̇ ‡ χ , ˙ ÂÏÈÎ ¯ Ï Â‡ „ Ï ˜  ˘ ˙ ÏÈ· Ï Â‡ ‰ Ù ¯ ˙ ˙ ÏÈË  Ï ‡ ȉ ÈÏ ˘ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ‰ ¯ ÈÓ‡ · ‰ È ¯ · „ ˙ ‡ ‰ Á ˙ Ù ˘ ˙  Èȇ  ¯ Ó‰ . ÂÈÈÁ · ÌÈÎ ¯ Ú Âχ ‰ ÈÂÏ ˙ ‰ , ˙ ÈËÒÈ ¯ ÂÓ‰ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó · ˙  · ÈÂÁÓ‰ ‚ ˘ ÂÓ · ‰ ˘ Ó ˙ ˘ ‰ , Ô · Ò ˙  ¯ Ù‡ Ï Í ¯ Ú ˙ ÂÏÚ · Î ˙ ÂÒÙ ˙  ‰ ˙ ÂÈ‚‰  ˙ ‰ Ï ¯ ˘ ‡ · ‡ ‰ ‚ ˘ ÂÓ ·  ÔÂÎ   ‰ ˘ ÂÓÈ ˘ ‰ ˘ ÍÎ · . ‚ ˘ ÂÓ‰ Ï ˘ ‰ ‰  · ‚ ‰ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó · ÂÈ  ÈÚ · ÒÙ ˙  ‰ ‰ ÊÎ ˙ Âȉ Ï ÏÂÎÈ ‰ Ï · ÈÈÁ ˙ Ó Ë ¯ Ù‰ ˘ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ „ ÂÒÈ · ˘ Í ¯ Ú‰ ÒÙ ˙  ‰ ‰ ÊÎ ˙ Âȉ Ï ÏÂÎÈ Ì‚ ‡ ‰ ͇ , È ˙ ˆ  · ˜ Û ˜  ˙ ‡ ÈÏÒ ¯ · È  ‡ Û ˜  ˙ ÏÚ · Î Ì„‡ .( ÈÂËÈ · ‰ Ï ˙ ˙ Ï ¯ Á · ‡ ‰ ˘ Í ¯ „ · ˙ ÂÁÙÏ) „ · Ï · ÂÏ ¯ ˘ ‡ · Û ˜ ˙ Î ÂÈ  ÈÚ · ÂÈ  ÈÚ · ÒÙ ˙  ‰ Í ¯ Ú – ÈÏÎÏÎ ÔÂÈ ˘ ˙ Ó„ ˜ Ó Â ˙ Ú„ Ï ˘ ˙ ÂÏÈÚÙÏ · ÈÂÁÓ ˙ Âȉ Ï ÏÂÎÈ Í ¯ Ú – ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ Ù ˘ ‰ Ì„ È ˜ Ï · ÈÂÁÓ ˙ Âȉ Ï ÏÂÎÈ ‡ ‰ ; ÈÏÒ ¯ · È  ‡ Û ˜  ˙ ÏÚ · Î

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education


About Book Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education

Front matterHalf-title pageEditorsTitleCopyrightsContentsIntroductionConference lectures and responsesZeev Mankowitz - A response to Mordecai Nisan's 'Commitment and uncertainty'Peter Ochs - A road to the postmodern palace - Michael Rosenak's theological response to teh postmodern conditionJosheph Lukinsky - A response to Asher Shkedi's 'Jewish values in the classroom'Samuel C. Heilman - Modern orthodox Judaism today - currents and trends in AmericaSolomon Schimmel - Moral and intellectual challenges in teaching bibleDalia Ofer - Holocaust education between history and memory: survey, analysis and critiqueRepresentative articles by Prof. Michael RosenakThe educated Jew - three modern models
studies jewish education search paideia directions philosophy page https publishersrow ebookshuk books hebrew ebooks 10th volume reflects commitment university general melton centre particular reflection research issues pertaining essays articles appearing this represent summary conference held honor prof michael rosenak occasion retirement after years teaching
eBookshuk Books

Jewish Life In The Middle Ages
A sweeping view of Jewish historical and cultural experience. Written in the end of the 19th century by an extremly astute historian and a storyteller, this volume will assist readers in better understanding the position of Jews in today's world as well.

A Grammar of Samaritan Hebrew
The importance of the Samaritan pronunciation of Hebrew has gained wide acceptance as essential for reaching a correct understanding of the processes that affected the development of the Hebrew language in the late second temple period.

The Devil and the Jews: The Medieval Conception of the Jew and Its Relation to Modern Anti-Semitism
The medieval conception of the Jew as devil – literally and figuratively – is the subject of this classic work, first issued in 1943. The full dimension of the diabolization of the Jew is presented through document, analysis, and illustration. It is a chilling study but an exceedingly important one.

The Jewish Encyclopedia
The monumental 12-volume work which laid the foundation of Jewish scholarship in America, written by more than 400 contributors from all over the world--many considered the founding fathers of their respective disciplines,--The Jewish Encyclopedia remains a standard requirement for any collection of  Judaica. Each of its 12 volumes was re-cr

The Responsa Literature
An interesting presentation of an extraordinary type of correspondence between communities and foremost Jewish authorities during the past fifteen hundred years by which social, economic and religious problems were discussed and solved.

New Heart, New Spirit: Biblical Humanism for Modern Israel
New Heart, New Spirit confronts the ethical and moral values of the Bible in the context of the critical situation that Israel and Zionism are facing. It is an outcry and a challenge to the xenophobic movements focused on “holy wars,” power, land, and blood.

Jewish Contributions to Civilization: An Estimate
Joseph Jacobs was a thinker and writer of unusual breadth and versatility. Among the subjects to which he gave his attention was the comparative distribution of Jewish ability, as the result of researches he had undertaken in association with Sir Francis Galton. The present work was the natural outcome of these studies.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

Hasidism and the Jewish Enlightenment: Their Confrontation in Galicia and Poland in the First Half of the Nineteenth Century
Mahler's masterful sociological study is drawn from a variety of sources, including some Polish archival material that was later destroyed by the Nazis. This classic work, originally published in both Yiddish and Hebrew, is a prime example of movements that shaped the spiritual and cultural life of modern Jewry.

History of the Jews in Aragon. Hispania Judaica, v. 1
More than 3,500 regesta in French, and original documents mostly from the Archivo General de la Corona de Aragon, in Barcelona.

Volume 7, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Jews in the Hungarian Economy 1760-1945
In the sixteen essays in this volume, scholars from three continents explore dispassionately various facets of the Jewish presence in the Hungarian economy over a span of two centuries. (Two of the articles deal with Vienna which had quite a sizeable contingent of Hungarian Jews.) The topics range from pure economic history dealing with entrepreneurship and occupational structure, to related fields such as demography, urbanization and nutrition. Several studies discuss the interaction of both

Hasidism and the Jewish Enlightenment: Their Confrontation in Galicia and Poland in the First Half of the Nineteenth Century
Mahler's masterful sociological study is drawn from a variety of sources, including some Polish archival material that was later destroyed by the Nazis. This classic work, originally published in both Yiddish and Hebrew, is a prime example of movements that shaped the spiritual and cultural life of modern Jewry.

Tanna Debe Eliyyahu: The Lore of the School of Elijah
Tanna debe Eliyyahu is a midrashic work thought to have been composed between the third and the tenth centuries. Unlike all the other Midrashim, it is a unified work shaped with a character of its own. This work has never before been translated from the original Hebrew.

The Jews of Charleston: A History of an American Jewish Community
The small group of Jewish inhabitants of Charles Town in South Carolina met in 1750 to organize themselves permanently into a religious community. This book tells that community's story down to the present day. It describes the process of adjustment both of the Jews and their religion.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 11
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

The International Critical Commentary (ICC): Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah, Joel
Critical and Exegetical Commentary on the following Biblical books: Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah and Joel by John M. P. Smith, William H. Ward, and Julius A. Bewer.

Luah Hashanah 5780


Tales of Sendebar
Translated from original Hebrew version of the SEVEN SAGES, this collection of fascinating stories--based on unpublished manuscripts--makes available the complete English translation of Mishle Sendebar, the Hebrew version of an enormously popular medieval romance which originated in the East and was subsequently transmitted westward.

Spain, the Jews, and Franco
The role played by Spain during World War II regarding the Jews has long been a matter of controversy. This volume, first published in Hebrew to wide acclaim seeks to set the record straight. It offers a full and objective account of the rescue of Jewish refugees from Nazi-occupied countries by the Franco regime.

Tosefta Ki-Fshutah, 12 vols.
The most important work of the 20th century giant of Talmudic scholarship.

The Jewish Encyclopedia Vol. 8
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Responsa Literature
An interesting presentation of an extraordinary type of correspondence between communities and foremost Jewish authorities during the past fifteen hundred years by which social, economic and religious problems were discussed and solved.

Coat of Many Cultures: The Story of Joseph in Spanish Literature. 1200-1492
The book presents seven works based on the biblical story. All of these works are unmistakably Spanish, though many of them are also undeniably Jewish or Muslim.

Ahad Ha-Am Asher Ginzberg: A Biography
Ahad Ha-Am's “spiritual Zionism” is still as capable, as it was fifty years ago, of giving inspiration and guidance to a large segment of the Jewry.

Tosefta Ki-Fshutah v. 11
qerer

Studia Biblica Vol. 1
asdf

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 1
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Succeeding at Jewish Education: How One Synagogue Made It Work
Joseph Reimer uses his experience and talent as an ethnographer to bring to life the drama of one synagogue's struggle to make Jewish education work. As a result of his classroom observations Reimer comes away with important insights into what makes Jewish education succeed.

JPS Torah Commentary: Leviticus
Levine ably brings modern scholarship as well as rabbinic commentary to bear when discussing the text in this third book in JPS Torah Commentary series.

From Diplomacy to Resistance: A History of Jewish Palestine, 1939-1945
The Second World War was a crucial period in the history of Jewish Palestine. Between 1939 and 1945, the Zionist movement and Jewish Palestine underwent considerable transformation. This carefully documented work recounts the events of that period of time.

Jewish Post-Biblical History through Great Personalities: From Jochanan ben Zakkai Through Moses Mendelssohn
In this book the effort has been to select from the pages of post-Biblical Jewish history the outstanding personalities, to present the life and work of each in such a way as to illustrate the spirit of Judaism in his time, and, in doing this, to analyze and systematize the complex and abstract subject matter so that it may offer the fewest difficulties to the pupil's mind.

Studia Biblica et Ecclesiastica Vol. 4
asdf

The Emergence of Conservative Judaism: The Historical School in 19th Century America
The book begins with description of the early decades of the past century, when American Judaism was still the expression of a religiously united community, and then probes the tensions and new forms of Jewish institutional and personal practice as they resulted from the needs of Jewish experience and from contact with American tradition, ideas and events.

Studia Biblica et Ecclesiastica, in 5 volumes
This five-volume set represents the finest work of the late nineteenth century Biblical scholarship.

The International Critical Commentary (ICC): HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI AND JONAH
For all the talk about Bible being a source of Western ethics, Mitchell's is one of the very few books extant that pays more then a lip service to this concept.

Rabbinic Fantasies: Imaginative Narratives from Classical Hebrew Literature
This extraordinary volume is framed by two major original essays by the editors. Through sixteen unusual selections from ancient and medieval Hebrew texts, sensitively rendered into English prose, it reveals facets of the Jewish experience and tradition that would otherwise remain unknown.

Volume 8, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

From Diplomacy to Resistance: A History of Jewish Palestine, 1939-1945
The Second World War was a crucial period in the history of Jewish Palestine. Between 1939 and 1945, the Zionist movement and Jewish Palestine underwent considerable transformation. This carefully documented work recounts the events of that period of time.

Treatise Ta anit of the Babylonian Talmud: Critically Edited and Provided With A Translation and Notes
This book presents the first critical edition of the Talmudic text based on a minute collation of all the existing manuscripts and early editions of the Talmud itself, as well as of the Mishnah, Tosefta, the numerous halakic and haggadic Midrashim, the Yerushalmi, and the so-called Minor Tractates. The text is translated and elucidated for the benefit of a wider circle of readers, who are not in a position to study the original.

TestBook3
Short Description

Defenses of the Imagination: Jewish Writers and Historical Crisis
A carefully selected set of critical and biographical essays that offer analyses of a spectrum of poems, stories, historical and critical works by selected Jewish writers, who witnessed the presence of humanistic values in the most ghastly historical circumstances of the twentieth century.

Pirke de-Rabbi Eliezer
Kabbalistic midrashic work on Genesis, part of Exodus, and a few sentences of Numbers ascribed to R. Eliezer b. Hyrcanus.

Tosefta Ki-Fshutah 3
wert

Tosefta Ki-Fshutah v. 6
qwer

Tractate Bava Basra I: Commentary and Study Guide
The third of the three Talmudic tractates of the order Neziḳin, dealing with man's responsibilities and rights as the owner of property, of a house or field. The tractate is divided into ten chapters, the contents of which may be described as follows: (1) Regulations relating to property held by more than one owner (ch. i.); (2) responsibilities of an owner of property with regard to that of his neighbor (ch. ii.); (3) established rights of ownership and rights connected with property

Lost Love: The Untold Story of Henrietta Szold
The book tells the story of Henrietta Szold s lost love through her correspondence with Louis Ginzberg and a previously unpublished private journal.

The International Critical Commentary (ICC): Ecclesiastes
A straightforward, engaging commentary on the Book of Kohelet.

JPS Torah Commentary: Deuteronomy
The fifth and final JPS commentary on the last book of the Torah.

Succeeding at Jewish Education: How One Synagogue Made It Work
Joseph Reimer uses his experience and talent as an ethnographer to bring to life the drama of one synagogue's struggle to make Jewish education work. As a result of his classroom observations Reimer comes away with important insights into what makes Jewish education succeed.