Studies in Jewish Education X: In...

The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

‚ È ˙ ‡„  ¯ ÒÂÁ ˙  · ÈÂÁÓ ÌÈ ˙ ÚÏ ;‰ ˙ Ï · ˜ ˙  · ÈÒ   „ ÚÂÓ ÏÚ ÚÈ · ˆ ‰ Ï ÏÂÎÈ ‡ ‰  , ˙ ˘ ¯ ÂÙÓ ÂÓ ˆ ÚÏ Ì„‡ Ï ˘ Ï ˘ ˙ ‡ ˆ  ˙ ‰  ˙ ÂÚÓ ˘ Ó‰ ÂÓÎ .‰ ˙ ÂÁΠ · ÁÂË · Ë ¯ Ù‰ ͇ , ˙ ˘ ¯ ÂÙÓ ‰  ȇ ‡ ȉ ( È   ˆ ÈÁ ץÂÏȇ ‡ Ï · ) ÂÓ ˆ ÚÏ Ì„‡ Ï ˘ ‰ ÁË · ‰ ˙ ¯ Ù‰ Ì‚ ¯ Á‡ Ì„‡ Ï ‰ ÁË · ‰ ˙ ¯ Ù‰ . ÂÈÈÁ ˙ ‡ Ô  Î ˙ Ï  ˙ ‚‰  ˙ ‰ · ËÂÏ ˘ Ï Â ˙ ÏÂÎÈ ˙ ‡   ˙   ÈÓ‡ ˙ ‡ ˜ ÙÒ · ‰ „ ÈÓÚÓ ‡ Ï . ÔÎÂÒΠ„ ÓÚÓ È ¯ ˜ , Ì„‡‰ ˙ ÂÈ ˘   ‡ Ï ˘ ˙ ÈÊÎ ¯ Ó ‰  ÂÎ ˙ · ˙ Ú‚ ÂÙ ˙ ‡ ÊÎ ‰ ¯ Ù‰   ȇ ‡ ‰ ˘ ‰ Ê Â‰ ˘ ÚÓ · ‰ Ï‚ Ó ÂÓ ˆ ÚÏ ‰ ÁË · ‰ ¯ ÙÓ‰ Ì„‡ ˘ ‡ ‰ ·  ˘ Á ˙ ÂÁ٠̇ ‡ χ)  · ÏÂÊÏÊ ÏÚ ‰„ ÈÚÓ ˙ ÏÂÊÏ ‰ ÁË · ‰ ˙ ¯ Ù‰ ˘ Ì ˘ Î . ÂÓ ˆ Ú ˙ ‡ „ · ÎÓ ‚ ÂÒ ÏÚ ‰„ ÈÚÓ ÂÓ ˆ ÚÏ Ì„‡ Ï ˘ ‰ ÁË · ‰ ˙ ¯ Ù‰ Ì‚ ÍÎ ,( ˙  · ÂË ˙  · ÈÒ ‰ Ï ˘ È ÍÏÈ ‡ Ï [  ˙ ‰ ÊÓ ˜ ÏÁ ‡ ȉ ‰ ÈÓ   ¯ ËÒ‡‰ ˘ ¯ Ú  ‰ ] ̇) ÂÓ ˆ Ú Â · ÂÏ ˘ ÏÂÊÏÊ Ï ˘ ‰ ȉ , ÂÓ ˆ Ú ˙ ‡ „ · ÈÎ ÂÏȇ .( ˜ ÂÁ ˆ ÂÓ ˆ ÚÓ ‰ ˘ ÂÚ ‡ ‰ [‰ ÈÓ   ¯ ËÒ‡ · ] ‰‡ ˆ ¯ ‰ Ï ‡ ‰ ÂÈχ ˘ ˙ ÏÂÊÏ ‰ ÎÂÓ  ‰  ˙ Î ¯ Ú‰ ˙ ‡ ‰ Ï‚ Ó ÂÏ ˘ Ô ˆ ¯ ‰ ˙ ˘ ÏÂÁ ; È ˙ ÈÙ · „ ÓÂÚ ‡ ȉ ÂÓ ˆ ÚÏ Ì„‡ Ï ˘ ‰ ÁË · ‰ ˙ ¯ Ù‰ Ï ˘ ÂÊ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó . ÂÓ ˆ Ú ‡ ‰ ¯ ÓÂÏÎ , · ÈÈÁ ˙ ‰ ˙ ÈÓ ˆ Ú‰ ‰ Î ¯ Ú‰‰ ÏÚ Ô‚‰ Ï Ì„‡ ÏÎ Ï ˘ ‰ ÈÈË  Ï , ˙ ÈÊÎ ¯ Ó‰ Èχ  ,‰ ·  ˘ Á‰ ‰ · ÈÒ‰ ÈÏ Âȉ :‰ È ˆ ÊÈÏ  ÂÈ ˆ ¯ ‰ „ Ú ‰ ˜ Á„‰‰ ÔÓÏ ÌÈ   ˘ ‰  ‚ ‰ È    ‚  Ó ˙ ÂÚ ˆ Ó‡ · ÂÏ ˘ ‰ Ê ‰ Ó . · ÂÏÚ È ˙ ˘ Á [ È ˙ · ÊÚ ˘ Î] ˙ ‡ Ê ÏÎ ·  ץ · È ˜ ‰ ˙ ‡ · ÂÊÚÏ ˙ ÂÚ  Î ˘ Ó ˙  · ÈÒ [ ץ · È ˜ ‰ ˙ ‡ · ÊÚ ˘ ¯ · Á]  Ó . ˙ ÂÚ  Î ˘ Ó ˜ ÈÙÒÓ Âȉ ‡ Ï ˙  · ÈÒ‰ ˘ Èχ ? ¯ Ó‡ . ÂÓ ˆ ÚÓ Á ¯ · ‡ ‰ ˘ ˘ È‚ ¯ ‰ ˙   ÂÎ ˙ ‰ È ˙ ˘ . ˙  · ÈÂÁÓ ˙   ÂÎÓ ÂÓ ˆ ÚÏ ÁÈË · Ó Ì„‡‰ ˘ ‰ ÁË · ‰ ÏÎ ‡ Ï Û ˜  ˙ ‰  ˙  · ÈÂÁÓ‰ ÔΠ˙ Ï ˘ Í ¯ Ú‰ Ô‰ (‰ ÁË · ‰ Ï ‡ Ï Í‡) ˙  · ÈÂÁÓÏ ˙ ÂÈ ˙ ‰ Ó‰ Ì„‡   ˙  · ÈÂÁÓ . ÂÊÏ ÂÊ ˙  ¯  ˘ ˜ ˙   ÂÎ ˙ ‰ È ˙ ˘ . ˙  · ÈÒ  Ï ÔÓÊÏ ¯ · ÚÓ ‰ Ï ˘ ¯ · ÚÓ , ÂÈÈÁÏ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ÈÏÚ · Î Ì ˙ ‡ ÒÙ ˙ Ì„‡‰ ˘ ÌÈÓÂÁ ˙ Ï ÌÈ ¯ ˘ ˜ ˙ Ó  · ÈÂÁÓ ‰ ÓÂÏ‚ ˙  · ÈÂÁÓ · . ‰ ÊÎ Í ¯  ˆ Ï ¯  ˘ ˜ Î ÒÙ ˙  ‰ Ò ¯ Ë  ȇ ‡ ˙  ˜  ˘ ˙  ÌÈÎ ¯ ˆ ˜ ÂÙÈÒÏ ˙  · ÈÂÁÓÏ ‰  · ‚ Í ¯ Ú ÒÂÁÈÈ ‰ Ï · ÈÈÁ ˙ ‰ ‡ ‰ ˘ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ ÏÚ Ì„‡‰ Ï ˘ ‰ ÈÒ ˜ ÏÙ ¯ Ë ¯ Ù‰ ˘ Í ¯  ˆ ‰ ȉ ‡ Ï ,‚  ÂÚ ‰ ˜  ˘ ˙ ˜ ÂÙÈÒÏ ¯  ˘ ˜ ‰ Í ¯ Ú ‰ Ê ‰ ȉ ÂÏȇ . ÂÊ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ ˙ ‡ Ë ˜   ‰ ȉ ‡ ‰ .‰ Ï · ÈÈÁ ˙ ‰ ‡ ‰ ˘ ˙ ÓÈÂÒÓ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ Ï · ÈÈÁ ˙ È ÏÁ   ȇ , ÂÊ ˙  Á · ÂÓ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó · , ˙  · ÈÂÁÓ‰ ‚ ˘ ÂÓ . ˙  · ÈÈÁ ˙ ‰ ‰ ‡ Ï · Ì‚ ˙ ‡ ʉ ‡ ˙  ˜  ˘ ˙ , ÌÈÎ ¯ ˆ ˜ ÂÙÈÒÏ Ú‚   ‰ ÏÎ · ÂÓ ˆ ÚÏ ÁÈË · Ó Ì„‡ ˘ ‰ ÁË · ‰ ÏÚ ‡ ÂÙ‡ ˙  · ÈÂÁÓ ÔÎ ˙ È ˙ ‡ Ï . Ì ˜ ÂÙÈÒ · ˘ ‚  ÂÚÏ Ë ¯ Ù Í ¯ Ú Ì‰ Ï ÒÁÈÈÓ Â  ȇ ‡ ‰ ˘ ˙ ÂÈË  ˙ ÂÈ‚‰  ˙ ‰ Ó ‰ ˘ Ú Ì„‡‰ ̇ ‡ χ , ˙ ÂÏÈÎ ¯ Ï Â‡ „ Ï ˜  ˘ ˙ ÏÈ· Ï Â‡ ‰ Ù ¯ ˙ ˙ ÏÈË  Ï ‡ ȉ ÈÏ ˘ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ‰ ¯ ÈÓ‡ · ‰ È ¯ · „ ˙ ‡ ‰ Á ˙ Ù ˘ ˙  Èȇ  ¯ Ó‰ . ÂÈÈÁ · ÌÈÎ ¯ Ú Âχ ‰ ÈÂÏ ˙ ‰ , ˙ ÈËÒÈ ¯ ÂÓ‰ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó · ˙  · ÈÂÁÓ‰ ‚ ˘ ÂÓ · ‰ ˘ Ó ˙ ˘ ‰ , Ô · Ò ˙  ¯ Ù‡ Ï Í ¯ Ú ˙ ÂÏÚ · Î ˙ ÂÒÙ ˙  ‰ ˙ ÂÈ‚‰  ˙ ‰ Ï ¯ ˘ ‡ · ‡ ‰ ‚ ˘ ÂÓ ·  ÔÂÎ   ‰ ˘ ÂÓÈ ˘ ‰ ˘ ÍÎ · . ‚ ˘ ÂÓ‰ Ï ˘ ‰ ‰  · ‚ ‰ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó · ÂÈ  ÈÚ · ÒÙ ˙  ‰ ‰ ÊÎ ˙ Âȉ Ï ÏÂÎÈ ‰ Ï · ÈÈÁ ˙ Ó Ë ¯ Ù‰ ˘ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ „ ÂÒÈ · ˘ Í ¯ Ú‰ ÒÙ ˙  ‰ ‰ ÊÎ ˙ Âȉ Ï ÏÂÎÈ Ì‚ ‡ ‰ ͇ , È ˙ ˆ  · ˜ Û ˜  ˙ ‡ ÈÏÒ ¯ · È  ‡ Û ˜  ˙ ÏÚ · Î Ì„‡ .( ÈÂËÈ · ‰ Ï ˙ ˙ Ï ¯ Á · ‡ ‰ ˘ Í ¯ „ · ˙ ÂÁÙÏ) „ · Ï · ÂÏ ¯ ˘ ‡ · Û ˜ ˙ Î ÂÈ  ÈÚ · ÂÈ  ÈÚ · ÒÙ ˙  ‰ Í ¯ Ú – ÈÏÎÏÎ ÔÂÈ ˘ ˙ Ó„ ˜ Ó Â ˙ Ú„ Ï ˘ ˙ ÂÏÈÚÙÏ · ÈÂÁÓ ˙ Âȉ Ï ÏÂÎÈ Í ¯ Ú – ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ Ù ˘ ‰ Ì„ È ˜ Ï · ÈÂÁÓ ˙ Âȉ Ï ÏÂÎÈ ‡ ‰ ; ÈÏÒ ¯ · È  ‡ Û ˜  ˙ ÏÚ · Î

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education


About Book Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education

Front matterHalf-title pageEditorsTitleCopyrightsContentsIntroductionConference lectures and responsesZeev Mankowitz - A response to Mordecai Nisan's 'Commitment and uncertainty'Peter Ochs - A road to the postmodern palace - Michael Rosenak's theological response to teh postmodern conditionJosheph Lukinsky - A response to Asher Shkedi's 'Jewish values in the classroom'Samuel C. Heilman - Modern orthodox Judaism today - currents and trends in AmericaSolomon Schimmel - Moral and intellectual challenges in teaching bibleDalia Ofer - Holocaust education between history and memory: survey, analysis and critiqueRepresentative articles by Prof. Michael RosenakThe educated Jew - three modern models
studies jewish education search paideia directions philosophy page https publishersrow ebookshuk books hebrew ebooks 10th volume reflects commitment university general melton centre particular reflection research issues pertaining essays articles appearing this represent summary conference held honor prof michael rosenak occasion retirement after years teaching
eBookshuk Books

The Jews of Moslem Spain, Vol. 1
This is the first volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See second and third volumes here). It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

Louis Ginzberg: Keeper of the Law
First published in 1966, Louis Ginzberg: Keeper of the Law is an unusual biography. It was written by a son about his father, by an interpreter of economics about an interpreter of rabbinics. It is done with obvious charm, with deep affection for the subject, and yet with surprising objectivity.

Ezra Studies


Mishnayoth


Lost Love: The Untold Story of Henrietta Szold
The book tells the story of Henrietta Szold s lost love through her correspondence with Louis Ginzberg and a previously unpublished private journal.

THE ECONOMIC CONDITIONS OF JUDAEA
A broad survey of economic and political conditions in Judaea after Destruction of the Second Temple.

The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch: Eight Lectures
Although originally published more then 50 years ago, this little Cassuto's book is still probably the best, most focused attack on Wellhausen's Documentary Hypothesis and a powerful defense of the integrity of the biblical text.

The Jewish Encyclopedia Vol. 8
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Defenses of the Imagination: Jewish Writers and Historical Crisis
A carefully selected set of critical and biographical essays that offer analyses of a spectrum of poems, stories, historical and critical works by selected Jewish writers, who witnessed the presence of humanistic values in the most ghastly historical circumstances of the twentieth century.

Studies in History (Scripta Hierosolymitana XXIII)
This anthology contains such articles as The Holy Congregation in Jerusalem by S. Safrai, Persecutions and Maryrdom in Hadrian's Days by M. D. Herr, The Imperial Court-Jew Wolf Werthheimer as Dimlomatic Mediator by B. Mevorah, To whom did Mendelssohn Reply in his Jerusalem , by Jacob Katz, Caesar: An Economic Biography and its Political Significance by I. Shatzman and others.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 9
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 5
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Violence and Defense in the Jewish Experience
Violence has always existed, and the Jews have been its victims for thousands of years in all parts of the world and in all periods of history. The book presents the fruits of the colloquium on Violence and Defense in Jewish History held in Tel-Aviv in 1974.

The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Complete and Unabridged Electronic Edition)
This is the complete and unabridged electronic edition of the twentieth century finest and most comprehensive Hebrew lexicon available to the English-speaking student of the Hebrew Scriptures.

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similar

A Treatise on the use of the Tenses in Hebrew
If you work with the Hebrew verbal system, this is a book you *must* have read.

TestBook5


THE CONCILIATOR


The International Critical Commentary (ICC): Amos and Hosea
The author has taken up in connection with the first two of the immortal Twelve, many questions that concern just as closely the prophetic books. It is especially felt in the Introduction; in fact Harper's introduction to Amos and Hosea is really an introduction to Prophecy as such.

Volume 5, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion and Law. Vol. III
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. In the third volume The Keepers of the Threshold, the Bird-Sanctuary, The Silent Widow, and other stories are discussed.

Encyclopedia of Religion and Ethics (Electronic Edition in 12 v. plus index, il)
Electronic edition of the most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Sacred Fragments: Recovering Theology for the Modern Jew
Winner of the National Jewish Book Award, this book will be a stimulating and rewarding step to exploring and restoring Jewish theology – and faith – at a time when belief is continually challenged and yet so very needed.

Talmud: Mesekhet B'rakhot, in 4 volumes
A Study in the development of the Halakha and Haggadah in the Land of Israel and Babylonia.

Jewish Cooking Around the World: Gourmet and Holiday Recipes
The book presents a variety of recipes from foreign countries and recipes for the Sabbath and festivals, all complying with the Jewish dietary laws. Every recipe has been tested by the author.

A Guide to Jewish Religious Practice
This is the most detailed and comprehensive guide to Jewish practice for home and synagogue, written in the spirit of Modern Orthodox and Conservative movements.

The Jewish Encyclopedia Vol. 7
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Jews, Arabs, Turks
Select essays on Middle Eastern history dealing with Israel, Egypt and Turkey with a focus on politics and cultural relations of Jews, Arabs, and Turks.

Blessed is the Match: The Story of Jewish Resistance
This book is a classic account of Jewish tragedy, faith, hope, and triumph. Published originally in 1947, it is one of the first works to deal with the horrors and the heroism of the Holocaust years.

Christianity and Judaism: Two Covenants
A great historian of Jewish religion analyzes the conflictual relationship between Christianity and Judaism.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 1
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion Legend and Law. Vol. II
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. The second volume covers Jacob and the kidskins, the passage through the Red Sea, the judgment of Solomon, and other stories.

The Anti-Chomsky Reader
Provocative essays that analyze Noam Chomsky's intellectual and political career: coverage includes Chomsky's contribution to linguistics, his hatred of Israel, gloating reaction to the September 11 attacks, as well as his collaboration with Holocaust revisionists, apologies Pol Pot, and others.

Tosefta Ki-Fshutah 3
wert

Hellenism
This book is intended for those interested in the conflict of Judaism with the culture of the ancient world and its impact on the Jewish life of today.

My Brother s Keeper: A History of the American Jewish Joint Distribution Committee, 1929-1939.
This book deals with the efforts of American Jews - through their overseas aid organization, the American Jewish Joint Distribution Committee - to come the aid of European Jewry in the crucial prewar decade, 1929-1939.

Consolation for the Tribulations of Israel
Many centuries ago a thoughtful and scholarly Jew asked the question: Why do the righteous suffer? Anxious to help us reach out for an answer, a brilliant young scholar, Martin A. Cohen, has prepared a translation of Consolaçam as tribulaçoens de Israel, a history of the Jews written by a Portuguese Marrano who had witnessed the tragic events that befell his people in Portugal in the first half of the sixteenth century.

Tosefta Ki-Fshutah 2
qwer

The International Critical Commentary (ICC): Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah, Joel
Critical and Exegetical Commentary on the following Biblical books: Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah and Joel by John M. P. Smith, William H. Ward, and Julius A. Bewer.

Volume 6, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

A Guide to Jewish Religious Practice
This is the most detailed and comprehensive guide to Jewish practice for home and synagogue, written in the spirit of Modern Orthodox and Conservative movements.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.4
asdf

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion Legend and Law. Vol. II
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. The second volume covers Jacob and the kidskins, the passage through the Red Sea, the judgment of Solomon, and other stories.

Tractate Bava Basra I: Commentary and Study Guide
The third of the three Talmudic tractates of the order Neziḳin, dealing with man's responsibilities and rights as the owner of property, of a house or field. The tractate is divided into ten chapters, the contents of which may be described as follows: (1) Regulations relating to property held by more than one owner (ch. i.); (2) responsibilities of an owner of property with regard to that of his neighbor (ch. ii.); (3) established rights of ownership and rights connected with property

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Deuteronomy
The force and individuality of this Book; its consistency and distinctiveness from the other documents of the Pentateuch as well as its differences from much of the custom and practice both in early and later Israel, make it stand out.

JPS Bible Commentary: Esther
In this latest addition to the Jewish Publication Society's commentary series, the reader will further be reworded with many productive and original insights: in this particular case on the background of the feast of Purim.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Deuteronomy
The force and individuality of this Book; its consistency and distinctiveness from the other documents of the Pentateuch as well as its differences from much of the custom and practice both in early and later Israel, make it stand out.

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion and Law. Vol. III
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. In the third volume The Keepers of the Threshold, the Bird-Sanctuary, The Silent Widow, and other stories are discussed.

Studies in Jewish Education IX: Understanding the Bible in Our Time
The ninth volume of Studies in Jewish Education examines issues relating to Biblical research and instruction.

A Separate Republic
Based on the Libro Grande, which is included in this volume, this authoritative analysis of the Venetian Jewish community of the 17th century gives a snapshot of the political and social structure of the Jews of Venice as they related to the general population of the Venetian Republic of that period and to the ethnic,economic, and religious diversity within their own community.