Studies in Jewish Education X: In...

The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

ÔÒÈ  È΄ ¯ Ó È ‰‰ ÈÓ ˙ ‰ . ÂÙÈ„ Ú‰ Ï ¯ Á‡ ‡ ˘   Ï Â ˙ ¯ ÈÁ · ˙ ‡ ¯ È · Ú‰ Ï ˙ Ú ÏÎ · ‡ ‰ ȇ ˘ ¯ ÍÎ , ÂÈÈÁ · . [‰‡ ˆ ¯ ‰ Ï ˙ ÎÏÏ] ÍÈ ¯ ˆ ‡ Ï ‡ ‰ : ÌÈ ˜ „ ·  ‰ „ Á‡ Ï ˘  ˙ ·  ˘ ˙ Ó ËÂËÈ ˆ · ˙ Ù ˜ ˙ ˘ Ó .‰ ÎÈÎ ¯ ‡ ‰ ,‰‡ ˆ ¯ ‰ Ï Íω ‡ Ï ‡ ‰ ̇ Ï · ‡ .  · ¯ ÂÊÁÏ ÂÏ ¯ ˙ ÂÓ ‰ · ÂÁ ˙ ˘ ÂÁ ˙  ˙  · ÈÂÁÓ È ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ ÈÂËÈ · ‰ . È ˘ ‚ È ¯ - È ˙ ¯ Ή ÈÂËÈ · Â È ˙ ‚‰  ˙ ‰ ÈÂËÈ · ˘ È ˙  · ÈÂÁÓÏ .( Lydon, 1996) ÌÈÈ ˘ ˜ ÁΠ Ï ˙ ÓÈÂÒÓ ˙ ‚‰  ˙ ‰ Í ¯ „ · ‰ „ Ó ˙ ‰ · ‡ ‰ ˙  · ÈÂÁÓÏ ˙ ‚‰  ˙ ‰ · „ ÈÓ ˙ Ó ‡ ‰ ̇ ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ÂÎ ¯ „ Ï ˙  · ÈÂÁÓ ÏÚ · ‡ ‰ ˘ Ì„‡ ÏÚ ¯ Ó‡  ÌÈ ˆ Ó‡ Ó · ‰ Π¯ Î ˙ ÂÏÈÚÙ‰ ˘ Î Ì‚ , ˙   ‚ Ù‰ · ˙ ÂÙ ˙ ˙ ˘ ‰ Ï ˘ ÓÏ ,‰ ˙ ‡ ˙ Ó‡  ˙ ‰ ‡ ‰ ̇ , ˙ È ˙   Ó‡‰ ÂÎ ¯ „ Ï · ÈÂÁÓ ‡ ‰ ˘ ÔÓ‡ ÏÚ ¯ Ó‡  ; ˙ ÂÓÈÚ  - ȇ ·  ÌÈ · ¯ ÌÈÈÏ ˘ Ï ˙  ˜ Á„ ȉ ‡ ‰  ˙   Ó‡  Ï ¯ ÈÁÓ‰ ¯ ˘ ‡ Î Ì‚ ‰ ÈÙÏ ¯  ˆ ÈÏ ÍÈ ˘ ÓÓ ‰ · ˜ · „ ˙ ‚‰  ˙ ‰ · ‡ ‰ ˙  · ÈÂÁÓÏ ÈÂËÈ · ‰ .  ˙ „  · Ú „ Ú · ‰ ÎÂÓ  ‰ ¯ ÂÓ ˙ ‡ ÌÈ  Ó‡‰ ˙ Ïȉ ˜ · ‰ ˘ Ó ‡ ‰ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ‡ ˘ ÂÓ ÍÎÏ Ì‡ ˙ ‰ ·  , Ô ˙  ÔÓÊ · „ ÈÁÈ ‰ ˘ ÚÓ · ‡ Ï ˙ Î ˘ Ó ˙ Ó ˙  · ÈÂÁÓ · ) ˙ ÂÏÈÚÙ ‚ ÂÒ Â‡ ( ¯ · ÁÏ Â‡ ‚ ÂÊ Ô · Ï ˙  · ÈÂÁÓ · ) Ì„‡ ÂÓÎ , ÔÓÊ · Í ˘ Ó ˙ Ó . ˙  · ÈÂÁÓÏ ÔÂÂÈΉ  ÔΠ˙ ‰ ˙ ‡ ÌÈ  ˙   ‰ ̉ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ‡ ˘ ÂÓ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ .( ÏÂÁÓÏ ¯ ‡ È ˙ Ï ÈÁ ¯ Ή   ȇ Û‡  ˜ ÈÙÒÓ Â  ȇ ˙ ‚‰  ˙ ‰ · ˙  · È ˜ Ú‰ ÔÂÈ ¯ ËÈ ¯ ˜ Ìχ ÔÙ‡ · Ë ˜  Ï È ˘ Ú Ì„‡ . ˙ È ˘ ȇ‰ ‰ · ÂÁ‰ ˙ ˘ ÂÁ ˙ ‡ ‰ ¯ Á‡ ÔÂÈ ¯ ËÈ ¯ ˜ . ˙  · ÈÂÁÓ ‰ ÈÈÙÈ ˆ , ÔÈÈ  Ú ÂÓÎ , ̉ È  ÈÓÏ ÌÈÓÚË Â‡ ˙  · ÈÒ Ï ˘ · ÌÈÂÒÓ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‚ ÂÒ · È ˜ Ú ÌÈ ¯ ˜ Ó · . ˙ ÈÏ  ÂÈ ˆ ¯ ‡ Ï ˙  ˘ ˜ ÈÚ Ï ˘ · Û‡ ‡ ¯  · È ˆ ‰ ÌÚ ‰ ÎÈω , Ï‚ ¯ ‰ , ÏÂÓ‚ ˙ Ï Ì„‡ „‚  Ó .‰ ˘ ÂÁ   ‰„ ÈÓ ˙ Ó ‡ ȉ ̇ Ì‚ , ˙  · ÈÂÁÓ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ ˙ ‡ ‰  Î  ‡ Ï Âχ ‰ ˙ ‡ Ë ˜  Ï ‡ Ï ˘ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡  ˙ ÓÈÂÒÓ Í ¯ „ · ‚ ‰  ˙ ‰ Ï ‰ ˜ ÂÓÚ ‰ · ÂÁ ˘ ÂÁÏ È ˘ Ú ‰ Ó‚ „ .  ˙ ‚‰  ˙ ‰ ¯  · Ú ÌÏ ˘ Ï ÂÈÏÚ ˘ ‰  · ‚ ‰  ¯ ÈÁÓ‰ · ˜ Ú ‰„ Ó ˙ ‰ ·  ˙  · È ˜ Ú · ‰ · ÂÁ ÂÓÚÏ ˜ ÊÁ ¯ ˘ ˜ ˘ Á ˘ , „ ¯ ÙÒ · ˙ ÂÙÈ„ ¯ ‰ ˙ Ù ˜ ˙ · Ò  ‡ ‰ È„ ‰ ȉ ‡ ȉ ÍÎÏ ‰ χ‰ ˙ ‡ Ó‚ „‰ . ÍÎÓ Ú  Ó  ÌÈÈÁ ˙  ÎÒ · ˜ Ú Í‡ ,  ˙ ‚‰  ˙ ‰ · ÈÂËÈ · ÍÎÏ ˙ ˙ Ï .‰ Ï · ÈÂÁÓ Ë ¯ Ù‰ ˘ ˙ ‚‰  ˙ ‰ Ï ‰ · ÂÁ‰ ˙ ˘ ÂÁ ˙ ÈÙ ÏÚ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ÔÂÈÙ‡ Ï ˙ ÂÏÈ · ÂÓ ‰ · ¯ ‰ „ ÈÓ · ‰ · Á ¯  ‰ ˜ ÊÁ ˙ Âȉ Ï ‰ ÏÂÎÈ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ˙ ‡ ˙   ÂÎÓ‰ ‰ · ÂÁ‰ ˙ ˘ ÂÁ ˙ ˙ · ÈÈÁÓ ÂÊ ‰  ÚË . ˙  · ÈÂÁÓ‰ ˙ ¯ „ ‚‰ Ï ˙ È ˙ ‰ Ó ˙ ȇ ¯  ‡ ȉ ͇ ,‰ ˙ ÂÁÙ ‰„ ÈÓ · ‡ .‰ · ÂÁ ˙ ˘ ÂÁ ˙  ‚ ˘ ÂÓ‰ ÏÚ ÌÈÏÈÓ ‰ ÓÎ ¯ ÓÂÏ ‰  ÂÓ‡ Ï ÒÁÈÈ ˙ Ó ‡ ‰ . Ì„‡‰ Ï ˘ ‰ È‚ ÂÏ  Ó  Ù‰ Ó ÁÓ ˆ  ‰ · ÂÁ ˙ ˘ ÂÁ ˙  ‚ ˘ ÂÓ‰ ÏÂÚÙÏ ( ÌÈÓÈÂÒÓ Ìȇ  ˙ · ) Ë ¯ Ù « Ï ÂÏ È‡ ¯ ̉ ÈÙÏ , ÚÈ  Ó ÁÂÎ ·  ˘ ‚ ¯ · ‰ ÂÂÏÓ‰ ˙  ÂÂÎÓ ˙ ‚‰  ˙ ‰ Ï ˘ ÌÈ ¯ ˜ Ó ¯ È · Ò‰ Ï ÌÈ ˆ  ¯ ¯ ˘ ‡ Î ˘ ¯ „  ‚ ˘ ÂÓ‰ . ˙ ÓÈÂÒÓ Í ¯ „ · Ï ˘ ˙ ÂÈ‚ ÂÏÂÎÈÒÙ ˙  ¯  ˙ · ÈÊÎ ¯ Ó‰ Ô ¯ ˜ ÈÚ‰ ˙ ‡ ,‰ ¯ ‡ ÎÏ ˙ ÂÁÙÏ , ˙ Ó‡  ˙ ‰  ȇ ˘ Ï ˘ ˙  ÂÂÎÓ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ ̉ · ˘ ÌÈ · ¯ ÌÈ ¯ ˜ Ó · . ˙ ÏÚ ˙ ‰ Ô ¯ ˜ ÚÏ È ˙  ÂÂÎ .‰ Ú  ‰ ‰ ̉ · ˘ ÌÈ ¯ ˜ Ó · ‡ ˜ ÂÙÈÒ ‚  ÂÚ ( ËÂÙ ˘ Ï ¯ ˘ Ù‡ ˘ ÏÎÎ) ÂÏ ‰ · ÒÓ ‰  ȇ Ì„‡‰ ‡ ‰ ¯ Ή Í ˙ Ó ÏÚÂÙ Ì„‡‰ ˘ ‰ Ï‚  , ÂÏ ˘ Ò ¯ Ë  ȇ‰ ˙ ‡ ˙ „ ‚   Î ˙ ȇ ¯   ˙ ‚‰  ˙ ‰ .‚ ‰  Ï – ÂÈÏÚ ‰ · ÂÁ ÍÎ ˘ – ÂÏ È‡ ¯ ÍÎ ˘ ‰ ˘ ÂÁ ˙

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education


About Book Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education

Front matterHalf-title pageEditorsTitleCopyrightsContentsIntroductionConference lectures and responsesZeev Mankowitz - A response to Mordecai Nisan's 'Commitment and uncertainty'Peter Ochs - A road to the postmodern palace - Michael Rosenak's theological response to teh postmodern conditionJosheph Lukinsky - A response to Asher Shkedi's 'Jewish values in the classroom'Samuel C. Heilman - Modern orthodox Judaism today - currents and trends in AmericaSolomon Schimmel - Moral and intellectual challenges in teaching bibleDalia Ofer - Holocaust education between history and memory: survey, analysis and critiqueRepresentative articles by Prof. Michael RosenakThe educated Jew - three modern models
studies jewish education search paideia directions philosophy page https publishersrow ebookshuk books hebrew ebooks 10th volume reflects commitment university general melton centre particular reflection research issues pertaining essays articles appearing this represent summary conference held honor prof michael rosenak occasion retirement after years teaching
eBookshuk Books

Studia Biblica et Ecclesiastica Vol. 3
asdf

The Fifty-Third Chapter of Isaiah according to the Jewish interpreters (in 2 vols.)
Collection of printed texts and MSS. by Jewish commentators on the 53rd Chapter of Isaiah, brought together by AD. Nubauer and translated with assistance of S.R.Driver.

The Other War: Israelis, Palestinians and the Struggle for Media Supremacy
Stephanie Gutmann, who covered the second intifada, documents in her book, 'The Other War,' how Israel, in spite of — or maybe because of — its strength as a democracy nearly always loses the battle for soft and sympathetic minds. — The Washington Times

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.4
asdf

The International Critical Commentary (ICC): DEUTERONOMY
Electronic edition of one of the author's finest achievements.

The International Critical Commentary (ICC): Ezra and Nehemiah
A commentary on one of the most interesting for the modern reader books of the Bible.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 4
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Tosefta Ki-Fshutah v. 7
qwer

THE EIGHT CHAPTERS OF MAIMONIDES ON ETHICS


Studies in Jewish Education II: Jewish Educational Research in Diaspora
History, trends and problems with the Jewish education in America.

Blessed is the Match: The Story of Jewish Resistance
This book is a classic account of Jewish tragedy, faith, hope, and triumph. Published originally in 1947, it is one of the first works to deal with the horrors and the heroism of the Holocaust years.

The Devil and the Jews: The Medieval Conception of the Jew and Its Relation to Modern Anti-Semitism
The medieval conception of the Jew as devil – literally and figuratively – is the subject of this classic work, first issued in 1943. The full dimension of the diabolization of the Jew is presented through document, analysis, and illustration. It is a chilling study but an exceedingly important one.

The International Critical Commentary (ICC): Psalms (in 2 volumes)
asdf

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 3: From the Accession of Nicholas II until 1916. Bibliography and Index.
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The third and concluding volume deals with the reign of Nicholas II., the last of the Romanovs, and also contains the bibliographical apparatus, the maps, the index, and other supplementary material.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

The International Critical Commentary (ICC): HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI AND JONAH
For all the talk about Bible being a source of Western ethics, Mitchell's is one of the very few books extant that pays more then a lip service to this concept.

JPS Torah Commentary: Numbers
Commentary on the Torah' forth book by one of the most insteresting modern Jewish thinkers.

The International Critical Commentary (ICC): HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI AND JONAH
For all the talk about Bible being a source of Western ethics, Mitchell's is one of the very few books extant that pays more then a lip service to this concept.

A Grammar of Samaritan Hebrew
The importance of the Samaritan pronunciation of Hebrew has gained wide acceptance as essential for reaching a correct understanding of the processes that affected the development of the Hebrew language in the late second temple period.

Engendering Judaism: An Inclusive Theology and Ethics
A pioneering work on what it means to engender Jewish tradition, that is, how women s full inclusion can and must transform our understanding and practice of Jewish law, prayer, sexuality, and marriage. It challenges both mainstream Judaism and feminist dogma, and speaks across the movements as well as to Christian theologians and feminists.

A Commentary on the Book of Genesis (Part I): from Adam to Noah
One of the greatest masterpieces of Jewish Biblical scholarship directed against the Documentary Hypothesis or so-called Higher Critisism.

The Jewish Encyclopedia Vol. 9
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Third Pillar
Through slow and difficult years of impassioned creative effort, the author has summed up, distilled, symbolized the incomparable tragedy of Jewish people into an essentially poetic form that is clear with a great intellectual clarity, as well as majestic with the grandeur of the theme he treats.

Volume 7, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.4
asdf

Tales of Sendebar
Translated from original Hebrew version of the SEVEN SAGES, this collection of fascinating stories--based on unpublished manuscripts--makes available the complete English translation of Mishle Sendebar, the Hebrew version of an enormously popular medieval romance which originated in the East and was subsequently transmitted westward.

The International Critical Commentary (ICC): Ezra and Nehemiah
A commentary on one of the most interesting for the modern reader books of the Bible.

The Ambivalent American Jew: Politics, Religion, and Family in American Jewish Life
This book depicts the evolution of American Judaism from its European roots illustrating this theme by focusing on special segments of the community and on Jewish political liberalism, the great effort of American Jews to reshape their political environment to minimize the survival-integration tension.

Christianity and Judaism: Two Covenants
A great historian of Jewish religion analyzes the conflictual relationship between Christianity and Judaism.

The International Critical Commentary (ICC): ESTHER
Extraodinary book which retained its freshness and technical insight after almost a century of existance.

The Birobidzhan Affair: A Yiddish Writer in Siberia
The Birobidzhan Affair is the autobiography, “a chronicle of heart-rending events” recounting Emiot's eight years at hard labor in various work camps in Siberia. Poignant, remarkably understated in tone, it provides evidence of his travails as a Jewish victim of the bitter bureaucracy that was Stalinist Russia.

Talmud: Mesekhet B'rakhot, in 4 volumes
A Study in the development of the Halakha and Haggadah in the Land of Israel and Babylonia.

Selected Poems of Jehudah Halevi
The gift of song, cherished and tended as it was by the Spanish Jews of the Middle Ages, reached its highest development in the poems of Jehudah Halevi. His love poems are made of dew and fire. But in his poems to Zion there is no such combination of a poet's ordinary artifices. It is his soul that is the instrument—and on his heartstrings is played the song of Israel's hope.

The Bunker
The book tells a story of seven Jews who succeeded in escaping the massacre of Jews that followed the Warsaw uprising in 1944. From about September 1944 until January 1945 the author lived with six others in a bunker under inconceivable conditions. Yet they survived. How they managed this is told in The Bunker.

Judaism and Christianity
A signally important work for anyone seriously concerned with Judaism or Christianity. It may prove to be a seminal work, a work that is interesting to both Jews and Christians. No doubt, it has faults, but a lack of nobility is not one of them.

Spain, the Jews, and Franco
The role played by Spain during World War II regarding the Jews has long been a matter of controversy. This volume, first published in Hebrew to wide acclaim seeks to set the record straight. It offers a full and objective account of the rescue of Jewish refugees from Nazi-occupied countries by the Franco regime.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.

The International Critical Commentary (ICC): HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI AND JONAH
For all the talk about Bible being a source of Western ethics, Mitchell's is one of the very few books extant that pays more then a lip service to this concept.

History of the Jews, Vol. 6: A Memoir of the Author by Dr. Philipp Bloch, A Chronological Table of Jewish History, An Index to the Whole Work, and Four Maps
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The sixth volume contains a memoir of the author by Dr. Philipp Bloch, a chronological table of Jewish history, an index to the whole work, and four maps.

Mishnayoth


Studies in Jewish Education XII: The Hebrew Language in the Era of Globalization
This volume of the Studies in Jewish Education examines the place of the Hebrew language today.

THE BOOK OF JUDGES


The International Critical Commentary (ICC): PROVERBS
... the crown belongs to Crawford H. Toy's voluminous interpretation of the book of Proverbs --Rudolf Smend, from Wisdom in Ancient Israel , Cambridge, 1997.

The End of Time
A stunning departure from the polemics and social criticism that have made Horowitz one of our most controversial public intellectuals, The End of Time is a wide ranging, unflinching and lyrical meditation on subjects ranging from what parents inadvertently teach us in their deaths, to the forbidding reality of the cancer ward and the way in which figures like Mohammed Atta use death to become gods of their own mad creation.

Encounter with Emancipation: The German Jews in the United States, 1830-1914
This superbly documented study, enriched by anecdotes and illustrations, portrays the first genuine encounter of Jewish society with emancipation.

Tosefta Ki-Fshutah v. 10
qwer

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.3
sadf

The Jews of Charleston: A History of an American Jewish Community
The small group of Jewish inhabitants of Charles Town in South Carolina met in 1750 to organize themselves permanently into a religious community. This book tells that community's story down to the present day. It describes the process of adjustment both of the Jews and their religion.

Literary Studies In The Hebrew Bible Form And Content
This volume focuses on some major issues in biblical research. In the studies collected in this volume, the author aims at highlighting salient literary modes which can be identified the books of the Hebrew Bible.

ARAMAIC OSTRACA OF THE FOURTH CENTURY BC FROM IDUMAEA
The 201 of containing in the book Aramaic ostraca dating 361-311 BC are almost exclusive source for the study of the ethnic structure and the economic life for end of the Persian rule in the Land of Israel and the beginning of the Hellenistic period.