Studies in Jewish Education X: In...

The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

ÔÒÈ  È΄ ¯ Ó È ‰‰ ÈÓ ˙ ‰ . ÂÙÈ„ Ú‰ Ï ¯ Á‡ ‡ ˘   Ï Â ˙ ¯ ÈÁ · ˙ ‡ ¯ È · Ú‰ Ï ˙ Ú ÏÎ · ‡ ‰ ȇ ˘ ¯ ÍÎ , ÂÈÈÁ · . [‰‡ ˆ ¯ ‰ Ï ˙ ÎÏÏ] ÍÈ ¯ ˆ ‡ Ï ‡ ‰ : ÌÈ ˜ „ ·  ‰ „ Á‡ Ï ˘  ˙ ·  ˘ ˙ Ó ËÂËÈ ˆ · ˙ Ù ˜ ˙ ˘ Ó .‰ ÎÈÎ ¯ ‡ ‰ ,‰‡ ˆ ¯ ‰ Ï Íω ‡ Ï ‡ ‰ ̇ Ï · ‡ .  · ¯ ÂÊÁÏ ÂÏ ¯ ˙ ÂÓ ‰ · ÂÁ ˙ ˘ ÂÁ ˙  ˙  · ÈÂÁÓ È ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ ÈÂËÈ · ‰ . È ˘ ‚ È ¯ - È ˙ ¯ Ή ÈÂËÈ · Â È ˙ ‚‰  ˙ ‰ ÈÂËÈ · ˘ È ˙  · ÈÂÁÓÏ .( Lydon, 1996) ÌÈÈ ˘ ˜ ÁΠ Ï ˙ ÓÈÂÒÓ ˙ ‚‰  ˙ ‰ Í ¯ „ · ‰ „ Ó ˙ ‰ · ‡ ‰ ˙  · ÈÂÁÓÏ ˙ ‚‰  ˙ ‰ · „ ÈÓ ˙ Ó ‡ ‰ ̇ ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ÂÎ ¯ „ Ï ˙  · ÈÂÁÓ ÏÚ · ‡ ‰ ˘ Ì„‡ ÏÚ ¯ Ó‡  ÌÈ ˆ Ó‡ Ó · ‰ Π¯ Î ˙ ÂÏÈÚÙ‰ ˘ Î Ì‚ , ˙   ‚ Ù‰ · ˙ ÂÙ ˙ ˙ ˘ ‰ Ï ˘ ÓÏ ,‰ ˙ ‡ ˙ Ó‡  ˙ ‰ ‡ ‰ ̇ , ˙ È ˙   Ó‡‰ ÂÎ ¯ „ Ï · ÈÂÁÓ ‡ ‰ ˘ ÔÓ‡ ÏÚ ¯ Ó‡  ; ˙ ÂÓÈÚ  - ȇ ·  ÌÈ · ¯ ÌÈÈÏ ˘ Ï ˙  ˜ Á„ ȉ ‡ ‰  ˙   Ó‡  Ï ¯ ÈÁÓ‰ ¯ ˘ ‡ Î Ì‚ ‰ ÈÙÏ ¯  ˆ ÈÏ ÍÈ ˘ ÓÓ ‰ · ˜ · „ ˙ ‚‰  ˙ ‰ · ‡ ‰ ˙  · ÈÂÁÓÏ ÈÂËÈ · ‰ .  ˙ „  · Ú „ Ú · ‰ ÎÂÓ  ‰ ¯ ÂÓ ˙ ‡ ÌÈ  Ó‡‰ ˙ Ïȉ ˜ · ‰ ˘ Ó ‡ ‰ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ‡ ˘ ÂÓ ÍÎÏ Ì‡ ˙ ‰ ·  , Ô ˙  ÔÓÊ · „ ÈÁÈ ‰ ˘ ÚÓ · ‡ Ï ˙ Î ˘ Ó ˙ Ó ˙  · ÈÂÁÓ · ) ˙ ÂÏÈÚÙ ‚ ÂÒ Â‡ ( ¯ · ÁÏ Â‡ ‚ ÂÊ Ô · Ï ˙  · ÈÂÁÓ · ) Ì„‡ ÂÓÎ , ÔÓÊ · Í ˘ Ó ˙ Ó . ˙  · ÈÂÁÓÏ ÔÂÂÈΉ  ÔΠ˙ ‰ ˙ ‡ ÌÈ  ˙   ‰ ̉ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ‡ ˘ ÂÓ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ .( ÏÂÁÓÏ ¯ ‡ È ˙ Ï ÈÁ ¯ Ή   ȇ Û‡  ˜ ÈÙÒÓ Â  ȇ ˙ ‚‰  ˙ ‰ · ˙  · È ˜ Ú‰ ÔÂÈ ¯ ËÈ ¯ ˜ Ìχ ÔÙ‡ · Ë ˜  Ï È ˘ Ú Ì„‡ . ˙ È ˘ ȇ‰ ‰ · ÂÁ‰ ˙ ˘ ÂÁ ˙ ‡ ‰ ¯ Á‡ ÔÂÈ ¯ ËÈ ¯ ˜ . ˙  · ÈÂÁÓ ‰ ÈÈÙÈ ˆ , ÔÈÈ  Ú ÂÓÎ , ̉ È  ÈÓÏ ÌÈÓÚË Â‡ ˙  · ÈÒ Ï ˘ · ÌÈÂÒÓ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‚ ÂÒ · È ˜ Ú ÌÈ ¯ ˜ Ó · . ˙ ÈÏ  ÂÈ ˆ ¯ ‡ Ï ˙  ˘ ˜ ÈÚ Ï ˘ · Û‡ ‡ ¯  · È ˆ ‰ ÌÚ ‰ ÎÈω , Ï‚ ¯ ‰ , ÏÂÓ‚ ˙ Ï Ì„‡ „‚  Ó .‰ ˘ ÂÁ   ‰„ ÈÓ ˙ Ó ‡ ȉ ̇ Ì‚ , ˙  · ÈÂÁÓ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ ˙ ‡ ‰  Î  ‡ Ï Âχ ‰ ˙ ‡ Ë ˜  Ï ‡ Ï ˘ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡  ˙ ÓÈÂÒÓ Í ¯ „ · ‚ ‰  ˙ ‰ Ï ‰ ˜ ÂÓÚ ‰ · ÂÁ ˘ ÂÁÏ È ˘ Ú ‰ Ó‚ „ .  ˙ ‚‰  ˙ ‰ ¯  · Ú ÌÏ ˘ Ï ÂÈÏÚ ˘ ‰  · ‚ ‰  ¯ ÈÁÓ‰ · ˜ Ú ‰„ Ó ˙ ‰ ·  ˙  · È ˜ Ú · ‰ · ÂÁ ÂÓÚÏ ˜ ÊÁ ¯ ˘ ˜ ˘ Á ˘ , „ ¯ ÙÒ · ˙ ÂÙÈ„ ¯ ‰ ˙ Ù ˜ ˙ · Ò  ‡ ‰ È„ ‰ ȉ ‡ ȉ ÍÎÏ ‰ χ‰ ˙ ‡ Ó‚ „‰ . ÍÎÓ Ú  Ó  ÌÈÈÁ ˙  ÎÒ · ˜ Ú Í‡ ,  ˙ ‚‰  ˙ ‰ · ÈÂËÈ · ÍÎÏ ˙ ˙ Ï .‰ Ï · ÈÂÁÓ Ë ¯ Ù‰ ˘ ˙ ‚‰  ˙ ‰ Ï ‰ · ÂÁ‰ ˙ ˘ ÂÁ ˙ ÈÙ ÏÚ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ÔÂÈÙ‡ Ï ˙ ÂÏÈ · ÂÓ ‰ · ¯ ‰ „ ÈÓ · ‰ · Á ¯  ‰ ˜ ÊÁ ˙ Âȉ Ï ‰ ÏÂÎÈ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ˙ ‡ ˙   ÂÎÓ‰ ‰ · ÂÁ‰ ˙ ˘ ÂÁ ˙ ˙ · ÈÈÁÓ ÂÊ ‰  ÚË . ˙  · ÈÂÁÓ‰ ˙ ¯ „ ‚‰ Ï ˙ È ˙ ‰ Ó ˙ ȇ ¯  ‡ ȉ ͇ ,‰ ˙ ÂÁÙ ‰„ ÈÓ · ‡ .‰ · ÂÁ ˙ ˘ ÂÁ ˙  ‚ ˘ ÂÓ‰ ÏÚ ÌÈÏÈÓ ‰ ÓÎ ¯ ÓÂÏ ‰  ÂÓ‡ Ï ÒÁÈÈ ˙ Ó ‡ ‰ . Ì„‡‰ Ï ˘ ‰ È‚ ÂÏ  Ó  Ù‰ Ó ÁÓ ˆ  ‰ · ÂÁ ˙ ˘ ÂÁ ˙  ‚ ˘ ÂÓ‰ ÏÂÚÙÏ ( ÌÈÓÈÂÒÓ Ìȇ  ˙ · ) Ë ¯ Ù « Ï ÂÏ È‡ ¯ ̉ ÈÙÏ , ÚÈ  Ó ÁÂÎ ·  ˘ ‚ ¯ · ‰ ÂÂÏÓ‰ ˙  ÂÂÎÓ ˙ ‚‰  ˙ ‰ Ï ˘ ÌÈ ¯ ˜ Ó ¯ È · Ò‰ Ï ÌÈ ˆ  ¯ ¯ ˘ ‡ Î ˘ ¯ „  ‚ ˘ ÂÓ‰ . ˙ ÓÈÂÒÓ Í ¯ „ · Ï ˘ ˙ ÂÈ‚ ÂÏÂÎÈÒÙ ˙  ¯  ˙ · ÈÊÎ ¯ Ó‰ Ô ¯ ˜ ÈÚ‰ ˙ ‡ ,‰ ¯ ‡ ÎÏ ˙ ÂÁÙÏ , ˙ Ó‡  ˙ ‰  ȇ ˘ Ï ˘ ˙  ÂÂÎÓ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ ̉ · ˘ ÌÈ · ¯ ÌÈ ¯ ˜ Ó · . ˙ ÏÚ ˙ ‰ Ô ¯ ˜ ÚÏ È ˙  ÂÂÎ .‰ Ú  ‰ ‰ ̉ · ˘ ÌÈ ¯ ˜ Ó · ‡ ˜ ÂÙÈÒ ‚  ÂÚ ( ËÂÙ ˘ Ï ¯ ˘ Ù‡ ˘ ÏÎÎ) ÂÏ ‰ · ÒÓ ‰  ȇ Ì„‡‰ ‡ ‰ ¯ Ή Í ˙ Ó ÏÚÂÙ Ì„‡‰ ˘ ‰ Ï‚  , ÂÏ ˘ Ò ¯ Ë  ȇ‰ ˙ ‡ ˙ „ ‚   Î ˙ ȇ ¯   ˙ ‚‰  ˙ ‰ .‚ ‰  Ï – ÂÈÏÚ ‰ · ÂÁ ÍÎ ˘ – ÂÏ È‡ ¯ ÍÎ ˘ ‰ ˘ ÂÁ ˙

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education


About Book Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education

Front matterHalf-title pageEditorsTitleCopyrightsContentsIntroductionConference lectures and responsesZeev Mankowitz - A response to Mordecai Nisan's 'Commitment and uncertainty'Peter Ochs - A road to the postmodern palace - Michael Rosenak's theological response to teh postmodern conditionJosheph Lukinsky - A response to Asher Shkedi's 'Jewish values in the classroom'Samuel C. Heilman - Modern orthodox Judaism today - currents and trends in AmericaSolomon Schimmel - Moral and intellectual challenges in teaching bibleDalia Ofer - Holocaust education between history and memory: survey, analysis and critiqueRepresentative articles by Prof. Michael RosenakThe educated Jew - three modern models
studies jewish education search paideia directions philosophy page https publishersrow ebookshuk books hebrew ebooks 10th volume reflects commitment university general melton centre particular reflection research issues pertaining essays articles appearing this represent summary conference held honor prof michael rosenak occasion retirement after years teaching
eBookshuk Books

The Book of Delight and Other Papers
The book contains eight chapters of an absorbing text, including The Book of Delight, A Visit to Hebron, Medieval Mayfaring, and Marriages Are Made in Heaven.

Medieval Ketubot from Sefarad, Hispania Judaica v. 11
A careful examination of legal and historic aspects of 30 ketubots from various medieval Hispanic kingdoms; includes their comparison.

Renewing the Covenant: A Theology for the Postmodern Jew
Renewing the Covenant presents the first systematic statement of theology since Abraham J. Heschel set forth his distinctive, comprehensive philosophy of Judaism. This unique book will long be discussed by thoughtful readers.

Studies in Aggadah and Folk-Literature (Scripta Hierosolymitana, XXII)
With the acception of one article, Tales of the Sage by Uffenheimer, which concerns with Biblical exegesis, all other contributions approach their material from literary perspective or as a part of investigation into their history.

History of the Jews: Complete Set in 6 Volumes
A condensed reproduction of the entire eleven volumes of the “Geschichte der Juden,” the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view.

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education
The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

Ruby of Cochin: An Indian Jewish Woman Remembers
This book is a Cochin cake, full of secret goodies and unexpected surprises and mysterious tastes, exotic and familiar. Each story told by Ruby Daniel reveals the unique way of life of the Cochin Jews and preserves it for future generations.

Studia Biblica et Ecclesiastica, in 5 volumes
This five-volume set represents the finest work of the late nineteenth century Biblical scholarship.

The End of Time
A stunning departure from the polemics and social criticism that have made Horowitz one of our most controversial public intellectuals, The End of Time is a wide ranging, unflinching and lyrical meditation on subjects ranging from what parents inadvertently teach us in their deaths, to the forbidding reality of the cancer ward and the way in which figures like Mohammed Atta use death to become gods of their own mad creation.

The Jewish Encyclopedia Vol. 3
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Emergence of Conservative Judaism: The Historical School in 19th Century America
The book begins with description of the early decades of the past century, when American Judaism was still the expression of a religiously united community, and then probes the tensions and new forms of Jewish institutional and personal practice as they resulted from the needs of Jewish experience and from contact with American tradition, ideas and events.

The International Critical Commentary (ICC): Judges
The commentary, which pays a close attention to early history of social and religious life of Israel.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 1
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Lost Love: The Untold Story of Henrietta Szold
The book tells the story of Henrietta Szold s lost love through her correspondence with Louis Ginzberg and a previously unpublished private journal.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 6
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

The International Critical Commentary (ICC): Isaiah I-XXVII
In religion, as elsewhere, great personalities count first, and it is the privilege of a student of the Book of Isaiah to come face to face with one, if not two, such personalities...

Jewish Post-Biblical History through Great Personalities: From Jochanan ben Zakkai Through Moses Mendelssohn
In this book the effort has been to select from the pages of post-Biblical Jewish history the outstanding personalities, to present the life and work of each in such a way as to illustrate the spirit of Judaism in his time, and, in doing this, to analyze and systematize the complex and abstract subject matter so that it may offer the fewest difficulties to the pupil's mind.

JPS Torah Commentary: Numbers
Commentary on the Torah' forth book by one of the most insteresting modern Jewish thinkers.

Volume 7, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

What is Jewish Literature?
What Is Jewish Literature? is a richly thoughtful analysis and comprehensive overview of what defines Jewish literature. It is an international collection, an enduring contribution to the literary resource for the those who strive to appreciate, evaluate, and understand the varied riches of Jewish writing.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

ANCIENT PLACE NAMES IN THE HOLY LAND


Sacred Fragments: Recovering Theology for the Modern Jew
Winner of the National Jewish Book Award, this book will be a stimulating and rewarding step to exploring and restoring Jewish theology – and faith – at a time when belief is continually challenged and yet so very needed.

test


The Jewish Encyclopedia Vol. 1
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

History of Jewish Coinage and of Money in the Old and New Testament
Madden's work constitutes . . . a record of many rare or unique examples of Jewish art, preserving spontaneity and directness in our contact with the Jewish past. Michael Avi-Yonah Professor of Archaeology at Hebrew University, Jerusalem

Hebrew: The Eternal Language
The extraordinary story of the Hebrew language is the subject of this book.

Tosefta Ki-Fshutah v. 5
wert

The Jewish Encyclopedia Vol. 2
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The International Critical Commentary (ICC): ESTHER
Extraodinary book which retained its freshness and technical insight after almost a century of existance.

AN EMPIRE IN THE HOLY LAND


Introduction to the Literature of the Old Testament
Long the standard English work on the subject, now is prepared to work interactively with Hebrew-English Tanakh: the Jewish Bible.

History of the Jews, Vol. 1: From the Earliest Period to the Death of Simon the Maccabee (135 B.C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The first volume covers the period from the entry of Israelite tribes into the land of Canaan to the settlement of the Judeans in Egypt.

Louis Ginzberg: Keeper of the Law
First published in 1966, Louis Ginzberg: Keeper of the Law is an unusual biography. It was written by a son about his father, by an interpreter of economics about an interpreter of rabbinics. It is done with obvious charm, with deep affection for the subject, and yet with surprising objectivity.

Come Under the Wings: A Midrash on Ruth
Grace Goldin makes the character of Ruth more vivid in her poetry. Two classical idioms, that of the Jewish imagination, and that of English verse, are strikingly joined in the book.

The International Critical Commentary (ICC): NUMBERS
A major work of interpretation, which served--according to Baruch Levin's own words--as “anchor and compass” for his Anchor Bible commentary on Numbers.

Tractate Bava Basra I: Commentary and Study Guide
The third of the three Talmudic tractates of the order Neziḳin, dealing with man's responsibilities and rights as the owner of property, of a house or field. The tractate is divided into ten chapters, the contents of which may be described as follows: (1) Regulations relating to property held by more than one owner (ch. i.); (2) responsibilities of an owner of property with regard to that of his neighbor (ch. ii.); (3) established rights of ownership and rights connected with property

The Jews of Arab Lands in Modern Times
Norman A. Stillman continues the saga he so eloquently began in his first volume, The Jews of Arab Lands, up through the dramatic events of the twentieth century. This book focuses on the forces, events, and personalities that over the past 150 years have shaped the Jewish communities of the Arab world.

JPS Hebrew-English (Jewish Bible) Tanakh
A true searchable (offline -- English only; in optional online mode -- both English and Hebrew) replica (including Biblical Hebrew vowel and cantillation marks) of the original 2nd printed edition. It is a MUST for any serious student of The Holy Scriptures and perfect a participant in Bible-study groups.

The Jewish Encyclopedia Vol. 5
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Pharisees: The Sociological Background of Their Faith (2 volume-set)
The Pharisees constituted a religious Order of singular influence in the history of civilization. Judaism, Christianity, and Mohammedanism all derive from this ancient Palestinian Society. This book uncovers the origins and fundamental aspects of Pharisees' faith from sociological point of view.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 2: From the Death of Alexander I until the Death of Alexander III. (1825–1894)
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The second volume treats of the history of Russian Jewry from the death of Alexander I (1825) until the death of Alexander III (1894).

History of the Jews, Vol. 1: From the Earliest Period to the Death of Simon the Maccabee (135 B.C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The first volume covers the period from the entry of Israelite tribes into the land of Canaan to the settlement of the Judeans in Egypt.

The Battle for Jerusalem: June 5-7,1967
Enhanced by fascinating photographs and an epilogue tracing the subsequent lives and military careers of the key participants, Rabinovich's gripping narrative brings the reader to the scene of this brilliant military victory and emotional reunion of a people with their sacred city.

Medieval Ketubot from Sefarad, Hispania Judaica v. 11
A careful examination of legal and historic aspects of 30 ketubots from various medieval Hispanic kingdoms; includes their comparison.

History of the Jewish People
... a single volume (containing) the multitude of details of nearly 40 centuries of Jewish history (provided) with conciseness, clarity, and completeness. . . entire work is informed by a broad philosophic grasp of the subject, a rare balance and objectivity of treatment, and a warm love for the Jewish people and its heritage. Robert Gordis Encyclopaedia Judaica

Encounter with Emancipation: The German Jews in the United States, 1830-1914
This superbly documented study, enriched by anecdotes and illustrations, portrays the first genuine encounter of Jewish society with emancipation.

History of the Jews, Vol. 4: From the Rise of the Kabbala (1270 C.E.) to the Permanent Settlement of the Marranos in Holland (1618 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The fourth volume covers the period from the rise of the Kabbala to the permanent settlement of the Marranos in Holland.

Studies in Bible I (Scripta Hierosolymitana VIII)
Publication of the Hebrew University, Jerusalem

THE BIBLICAL ACCOUNT OF THE CONQUEST OF CANAAN