Studies in Jewish Education X: In...

The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

Ë ˙ ‡„  ¯ ÒÂÁ ˙  · ÈÂÁÓ ˜ Á ˘ ÓÏ ˙ ÎÏÏ Â‡ ‰ ÈÓ   ¯ ËÒ‡ · ‰ ‡ ˆ ¯ ‰ Ï ˙ ÎÏÏ – ˙  ˘ ÚÏ ÍÈ ¯ ˆ È  „ Í ˙ Ú„ Ï ‰ Ó ‚ ˆ ‰ ˘ ‰ Ó„ ¯ ÂÙÈÒ .  ˙ ·  ˘ ˙ ˙ ‡ ˜ Ó  Ï ˜ „ ·  ‰ ˘ ˜ · ˙  ‰  Ú ˘ ¯ Á‡ Ï .? ÏÒ ¯ „ Ή ˙  ˆ ÚÂÓ‰ ˙ È ¯ · È„ ‰ È · ‰ ÎÈÓ ˙ ˙  ‚ Ù‰ Ï ˙ ÎÏÏ Ì‡ Ë · Ï ˙ Ó‰ ¯ Ú  · ˜ ÒÚ ÌÈ ˜ „ ·  Ï ÈÓÎ ‚ ˆ ‰ ¯ Ú  ‰ ˙ Á‡ ‰ ˆ  · ˜ · .  · ˙ ÂÙ ˆ Ï ‰ ˆ  ¯ ‡ ‰ ˘ ÏÒ ¯ „ Î ˜ Á ˘ ÓÏ ˙ ÎÏÏ Â‡ ‰ ˆ  · ˜ · ÂÏȇ  , ÂÈÈÁ · ‰ · ¯ ˙  · È ˘ Á ÏÚ · ‡ ˘   ‡ ‰ ˙  ˆ ÚÂÓ‰ ˙ È ¯ · È„ ‰ È · ˆ Ó ˘ Âχ ˘  ‰ ʉ ¯ ‡ È ˙ Ï ¯ ˘ ˜ · Ì‚ .‰ Ê ‡ ˘   · ÔÈÈ  Ú ÂÏ ˘ È ˘ ÈÓÎ ‚ ˆ ‰ ‡ ‰ ‰ ÈÈ  ˘ ‰ ˜ Ó  Ï – ÏÒ ¯ „ Ή ˜ Á ˘ ÓÏ Â‡ ‰  ‚ Ù‰ Ï – ˙ ÎÏÏ ÍÈ ¯ ˆ ¯ Ú  ‰ Ì ˙ Ú„ Ï Ô‡ Ï ÌÈ ˜ „ ·  ‰ . Ì ˙ ·  ˘ ˙ ˙ ‡ ÔÂχ ˘ · 43– 29 ÌÈÏÈ‚ · ÌÈ ¯ ‚  · ÓÏ 16-  11 ÌÈÏÈ‚ · ÌÈ ˜ „ ·  Ï Â‚ ˆ ‰ ˙ Âχ ˘ ‰ ¯ ÓÂÏ ˙ ÈËÒÈËËÒ ˙ ˜ ‰ · ÂÓ ‰ ÈÈË  ÏÚ ÂÚÈ · ˆ ‰ ¯ ˜ ÁÓ‰ ˙ ‡ ˆ  ˙ . ‰ ˆ ÁÓÏ Á ˙ Ù ˙ ÈÊÎ ¯ Ó ˙  · È ˘ Á ÈÏÚ · ̉ ˙  ˆ ÚÂÓ‰ ˙ È ¯ · È„ ‰ È ÔÈÈ  Ú Â‡ ‰ ÈÓ   ¯ ËÒ‡‰ ˘ ¯ Ú  ‰ ˘ ‡ ‰‡ ˆ ¯ ‰ Ï ˙ ÎÏÏ) Âχ Ìȇ ˘   · ‰ ¯  ˘ ˜ ‰ ˙ ÂÏÈÚÙ‰ ˙ ‡ ÛÈ„ Ú‰ Ï ÍÈ ¯ ˆ ÂÈÈÁ ·  ÔÈÈ  Ú ÂÏ ˘ È ˘ ¯ Ú  ‰ ˙ ‡ Ê ˙  ˘ ÚÏ ÍÈ ¯ ˆ ˘ Ó ¯ ˙ ÂÈ ÏÒ ¯ „ Ή ˜ Á ˘ Ó È  Ù ÏÚ (‰  ‚ Ù‰ Ï ‰ ˙ Èȉ ‡ ȉ ,16-‰ È  · ÌÈ ¯ ‚ · ˙ Ó‰ Ï ˆ ‡ ‰ ˜ ÊÁ ‰ ˙ Èȉ Âʉ ‰ ÈÈË  ‰ . Âχ Ìȇ ˘   · ÌÈ ¯ ‚  · Ó‰ · ¯ ˜ · . ÌÈ ¯ ‚  · Ó‰ Ï ˆ ‡ ‰ ˘ ÏÁ ¯ ˙ ÂÈ „ ÂÚ 11-‰ È  · ÌÈ„ Ïȉ Ï ˆ ‡ ‰ ˘ ÏÁ ÌÈ ·  ˘ Á ˙  ˆ ÚÂÓ‰ ˙ È ¯ · È„ ‰ È Ï ˘ Ì · ˆ Ó Â‡ ‰ ÈÓ   ¯ ËÒ‡‰ ˘ ¯ Ú  ‰ ˘  ¯ · Ò ˘ Âȉ ÂÈ  ÈÚ · · ˘ Á  ‰ ‡ ˘   Ï ÏÈÏÎ „ · Ú ˙ ˘ ‰ Ï ‡ Ï ÏÒ ¯ „ Ή ˜ Á ˘ ÓÏ ˙ ÎÏÏ ÍÈ ¯ ˆ „ ‡ Ó ÂÏ . ÌÈ ¯ ‚ · ˙ Ó‰ Ï ˆ ‡ ÂÏ · ˜ ˙ ‰ ˘ ˙ ‡ ˆ  ˙ · ˘ Ó ˙ ˘ ‡    ÈÈ  Ú Í ¯  ˆ Ï .„ ‡ Ó ÔÈÈ  Ú ‡ ȉ ‰ ÈÓ   ¯ ËÒ‡‰ ˘ ¯ Ú  ‰ ˘ ·  ˘ Á  Ú„ Ó . ˙ ‰ ÈÓ ˙ Ó ˙ ‡ ˆ  ˙ ‰ ,‰ ¯ ‡ ÎÏ ÏÚ ‰ ÈÓ   ¯ ËÒ‡ · ‰ ‡ ˆ ¯ ‰ ‰ ˙ ‡ ( ÛÈ„ ÚÈ ˘ ȇ ¯ ¯ ÓÂÏÎ) ÛÈ„ Ú‰ Ï ÍÈ ¯ ˆ ÂÈÈÁ · ÈÊÎ ¯ Ó Ì‚ Ì ˆ Ú · Â) ‰ Ê ‡ ˘   · ÔÈÈ  Ú ÏÚ · ˜ ¯ ‡ ‰ ˘ ¯ Ú  ‰ Ó ¯ ˙ ÂÈ ÏÒ ¯ „ Ή ˜ Á ˘ Ó È  Ù ‡ ȉ ‰ ÈÓ   ¯ ËÒ‡ · ‰ ‡ ˆ ¯ ‰ Ï ‰  ʇ‰ ̇ ?( ÂÈ  ÈÚ · ·  ˘ Á   ȇ ÏÏÎ ‡ ˘   ‰ ˘ ÈÓÓ Â‡ ˙ ÂÙ ˆ Ï ÌÈÎÈ ¯ ˆ   Èȉ , ÏÒ ¯ „ Î ˜ Á ˘ Ó · ‰ ÈÈÙ ˆ Ó ¯ ˙ ÂÈ · ¯ Í ¯ Ú ˙ ÏÚ · ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‡ ˘   ‰ ˘ ¯ Ú  ‰ ˘ ÍÎÏ ‡ È · Ó‰ Ì ¯ ‚‰ ‰ Ó . ÌÈ ¯ Ú  ‰ È  ˘ Ó ‰  ˘ ‰ „ ÈÓ · ˙ ‡ Ê ˘  ¯ „ Ï ˜ Á ˘ Ó È  Ù ÏÚ ÂÊ ˙ ÂÏÈÚÙ ÛÈ„ Ú‰ Ï ¯ ˙ ÂÈ  ÍÈ ¯ ˆ  Î ÒÙ ˙ ÈÈ ÂÈÈÁ · ÈÊÎ ¯ Ó Â‡ ·  ˘ Á ÈÊÎ ¯ Ó ‡ ‰ ‡ ˘   ‰ ˘ ¯ Ú  ‰ ÈÎ Ú ·   ÌÈ ˜ „ ·  ‰ Ï ˘ ̉ È ˜ ÂÓÈ  Á ˙ È  Ó ? ÏÒ ¯ „ Î ÏÚ ÂÏ È‡ ¯ ÈΠ‰ Ê ‡ ˘   Ï ¯ ÒÓ ˙ ‰ Ï ˙ È ˘ ȇ ˙  · ÈÂÁÓ ÂÏ ˘ È ˘ ÈÓÎ ÒÙ ˙  , ÂÈÈÁ · , ÌÈÂÒÓ‰ ‡ ˘   Ï ¯ ÒÓ ˙ ‰ Ï ¯ Á · ˘ ÈÓÎ ÒÙ ˙  ‰ Ê ¯ Ú  .  ˙  · ÈÂÁÓÏ Ì‡ ˙ ‰ · ‚ ‰  Ï ÔÎ ˙ ÂÏÈÚÙ ÛÈ„ Ú‰ Ï ‰ Ï ÔÓ‡  ˙ Âȉ Ï ‰ · ÂÁ ÂÈÏÚ ‰ ÏÈËÓ ,‰ ˙   ˘ ‡ Ï „ ÂÚ ÏÎ ,  ˙ ¯ ÈÁ ·  ‰ χ ‚ ÂÒÓ ÌÈÈÂËÈ · , Ô· . ˙   Ó„ ÊÓ ˙ ÂÈ ˆ ¯  ˙  ˜  ˘ ˙ ˜ ÂÙÈÒ È  Ù ÏÚ ‰ · ‰ ¯  ˘ ˜ ‰   ˙  ÌÈ ˜ „ ·  ˘ ˙  ˜ Ó  ‰ · ÂÚÈÙ‰ ( ˜ ÂÙÈÒ ˙ ÈÈÁ„ , ˙   Ó‡   ,‰ · ÂÁ) È ˙ ¯ Îʉ ˘ ; ‰‡ ˆ ¯ ‰ Ï ˙ ÎÏÏ ÍÈ ¯ ˆ ‡ ‰ , ÂÏ ‰ ·  ˘ Á ‰‡ ˆ ¯ ‰ ‰ ˘ · ˘ ÂÁ ‡ ‰ ̇ : ̉ È ˙  ·  ˘ ˙ Ï ‰ ¯ ÈÁ · ‰ ˙ ‡ ÌÈÈ ˜ Ï ÍÈ ¯ ˆ ‡ ‰ ʇ ,‰ ÈÓ   ¯ ËÒ‡ Ï ÂÓ ˆ Ú ˙ ‡ ˘ È„ ˜ ‰ Ï ¯ Á · ‡ ‰ ̇ . ÂÓ ˆ ÚÓ ˜ Á ˆ ‡ ‰ .‰ ¯ „ ˘ ËÂÁ ¯ ÒÁ ‡ ‰ ʇ ,‰‡ ˆ ¯ ‰ Ï ÍÏÈ ‡ Ï ‡ ‰ ̇ ; ÂÏ ˘ ˙ ÏÚ · Î ˙ ÓÈÂÒÓ ˙ ‚‰  ˙ ‰ · Ì„‡ Ï ˘  ˙ ¯ ÈÁ · ˘ ˜ ÈÒ‰ Ï ¯ ˘ Ù‡ ¯ ˜ ÁÓ‰ ˙ ‡ ˆ  ˙ Ó ÂÓ ˆ ÚÏ ÂÏ ˘ ‰ ÁË · ‰ Î ˙ ÒÙ ˙  , ÍÎ ÏÚ ˙ ˘ ¯ ÂÙÓ ‰ ¯ ‰ ˆ ‰ ‡ Ï · Ì‚ , ÂÈÈÁ · ˙ ÂÚÓ ˘ Ó È ¯ ‰ ˘ , ‰ ¯ ÊÂÓ ˙ ȇ ¯  ÂÊ ‰ ÒÈÙ ˙ , ‰ ¯ ‡ ÎÏ .‰ Ï ÔÓ‡  ˙ Âȉ Ï ‰ · ÂÁ ÂÈ  ÙÏ ‰„ ÈÓÚÓ‰ ÈÊÎ ¯ ÓΠ‡ ·  ˘ ÁÎ ‰ Ê ‡ ˘   „ ÈÓÚ‰ Ï ¯ Á · ˘ Ì ˘ Π, ¯ È ˙ Ó‰ ‰ Ù‰ ‡ ‰ ¯ Ò‡ ˘ ‰ Ù‰

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education


About Book Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education

Front matterHalf-title pageEditorsTitleCopyrightsContentsIntroductionConference lectures and responsesZeev Mankowitz - A response to Mordecai Nisan's 'Commitment and uncertainty'Peter Ochs - A road to the postmodern palace - Michael Rosenak's theological response to teh postmodern conditionJosheph Lukinsky - A response to Asher Shkedi's 'Jewish values in the classroom'Samuel C. Heilman - Modern orthodox Judaism today - currents and trends in AmericaSolomon Schimmel - Moral and intellectual challenges in teaching bibleDalia Ofer - Holocaust education between history and memory: survey, analysis and critiqueRepresentative articles by Prof. Michael RosenakThe educated Jew - three modern models
studies jewish education search paideia directions philosophy page https publishersrow ebookshuk books hebrew ebooks 10th volume reflects commitment university general melton centre particular reflection research issues pertaining essays articles appearing this represent summary conference held honor prof michael rosenak occasion retirement after years teaching
eBookshuk Books

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education
The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

History of Jewish Coinage and of Money in the Old and New Testament
Madden's work constitutes . . . a record of many rare or unique examples of Jewish art, preserving spontaneity and directness in our contact with the Jewish past. Michael Avi-Yonah Professor of Archaeology at Hebrew University, Jerusalem

A Guide to Jewish Religious Practice
This is the most detailed and comprehensive guide to Jewish practice for home and synagogue, written in the spirit of Modern Orthodox and Conservative movements.

Luah Hashannah 5778
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

A Guide to Jewish Religious Practice
This is the most detailed and comprehensive guide to Jewish practice for home and synagogue, written in the spirit of Modern Orthodox and Conservative movements.

BOOKS OF KINGS


The Jewish Encyclopedia Vol. 11
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Mishnayoth


The Jews of Arab Lands in Modern Times
Norman A. Stillman continues the saga he so eloquently began in his first volume, The Jews of Arab Lands, up through the dramatic events of the twentieth century. This book focuses on the forces, events, and personalities that over the past 150 years have shaped the Jewish communities of the Arab world.

Volume 6, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Studia Biblica et Ecclesiastica Vol. 3
asdf

Studies in Jewish Education I: Theory and Research
The focus of this volume is the state of the Jewish educational research and its impact on practice.

Pirke de-Rabbi Eliezer
Kabbalistic midrashic work on Genesis, part of Exodus, and a few sentences of Numbers ascribed to R. Eliezer b. Hyrcanus.

A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (in 5 vols.)
The most valuable general modern work (on the subject) . . . Encyclopedia Britannica

Volume 5, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Conversos on Trial. Hispania Judaica, v. 3
This story is eloquently related on the basis of Inquisition files which depict the Conversos' deep yearning to their Jewish past and the ultimate sacrifice they were prepared to offer for their continued adherence to their ancestral faith.

Palestine in the 18th Century


History of the Jews, Vol. 1: From the Earliest Period to the Death of Simon the Maccabee (135 B.C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The first volume covers the period from the entry of Israelite tribes into the land of Canaan to the settlement of the Judeans in Egypt.

Studia Biblica et Ecclesiastica, in 5 volumes
This five-volume set represents the finest work of the late nineteenth century Biblical scholarship.

Ruby of Cochin: An Indian Jewish Woman Remembers
This book is a Cochin cake, full of secret goodies and unexpected surprises and mysterious tastes, exotic and familiar. Each story told by Ruby Daniel reveals the unique way of life of the Cochin Jews and preserves it for future generations.

Volume 1, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Biblical and Oriental Studies (2 volumes)
Two-volume set of U. Cassuto's Biblical and Ancient Oriental Texts essays.

The End of Time
A stunning departure from the polemics and social criticism that have made Horowitz one of our most controversial public intellectuals, The End of Time is a wide ranging, unflinching and lyrical meditation on subjects ranging from what parents inadvertently teach us in their deaths, to the forbidding reality of the cancer ward and the way in which figures like Mohammed Atta use death to become gods of their own mad creation.

Trujillo: A Jewish Community in Extremadura on the Eve of the Expulsion from Spain. Hispania Judaica, v. 2
Based on documents published for the first time, this book reveals the life and surroundings of a community lulled into a false sense of security and endeavouring to build its life in peace while the war against Granada continues.

Tosefta Ki-Fshutah v. 7
qwer

Maimonides: Torah and Philosophic Quest
In this original study, noted scholar and theologian David Hartman discusses the relation between Maimonides' halakhic writings and The Guide of the Perplexed. This pioneering work earned Dr. Hartman a National Jewish Book Award for a book on Jewish thought.

The Ambivalent American Jew: Politics, Religion, and Family in American Jewish Life
This book depicts the evolution of American Judaism from its European roots illustrating this theme by focusing on special segments of the community and on Jewish political liberalism, the great effort of American Jews to reshape their political environment to minimize the survival-integration tension.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 5
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Aspects of the Jewish Economic History
A survey of the far-ranging Jewish contribution to economic progress of the Western world.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.

The Responsa Literature
An interesting presentation of an extraordinary type of correspondence between communities and foremost Jewish authorities during the past fifteen hundred years by which social, economic and religious problems were discussed and solved.

The Shema: Spirituality and Law in Judaism
The Shema has been described as the central watchword of Jewish faith. The book represents an extensive commentary on the words of the Shema, drawing upon the wide range of traditional sources and the author's own reflections.

Talmud: Mesekhet B'rakhot, in 4 volumes
A Study in the development of the Halakha and Haggadah in the Land of Israel and Babylonia.

THE ECONOMIC CONDITIONS OF JUDAEA
A broad survey of economic and political conditions in Judaea after Destruction of the Second Temple.

Tosefta Ki-Fshutah 3
wert

The International Critical Commentary (ICC): Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah, Joel
Critical and Exegetical Commentary on the following Biblical books: Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah and Joel by John M. P. Smith, William H. Ward, and Julius A. Bewer.

STUDIES IN JEWISH EDUCATION III: Teacher, Teaching, and Community
Deals with concrete issues of the teaching process in schools.

Nazarene Jewish Christianity
A comprehensive study of the immediate heirs of the earliest Jerusalem church.

Jesus
A compelling biography of Jesus of Nazareth, written by eminent Jewish scholar of the Second Temple and Early Christianity.

Between East and West: A History of the Jews of North Africa
This book is a valuable contribution to our understanding of “the forgotten million” that once comprised the great Jewish communities of North Africa. It covers a period of more than two thousand years in the history of those communities.

A Commentary on the Book of Exodus
The last of the commentaries rendered into English, this Cassuto's work ranks among the finest modern contributions to the treasury of Biblical learning.

THE ECONOMIC CONDITIONS OF JUDAEA
A broad survey of economic and political conditions in Judaea after Destruction of the Second Temple.

The End of Time
A stunning departure from the polemics and social criticism that have made Horowitz one of our most controversial public intellectuals, The End of Time is a wide ranging, unflinching and lyrical meditation on subjects ranging from what parents inadvertently teach us in their deaths, to the forbidding reality of the cancer ward and the way in which figures like Mohammed Atta use death to become gods of their own mad creation.

JPS Torah Commentary: Numbers
Commentary on the Torah' forth book by one of the most insteresting modern Jewish thinkers.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 1
This is the first volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See second and third volumes here). It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

Volume 4, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Mystic Tales from the Zohar
A translation of eight of the most interesting narratives found in the Zohar. In addition, the book contains a comprehensive introduction, a glossary, notes, and a bibliography.

Christianity and Judaism: Two Covenants
A great historian of Jewish religion analyzes the conflictual relationship between Christianity and Judaism.

Studia Biblica et Ecclesiastica Vol. 2
asdf

Tanna Debe Eliyyahu: The Lore of the School of Elijah
Tanna debe Eliyyahu is a midrashic work thought to have been composed between the third and the tenth centuries. Unlike all the other Midrashim, it is a unified work shaped with a character of its own. This work has never before been translated from the original Hebrew.