Studies in Jewish Education X: In...

The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

0 ˙ ‡„  ¯ ÒÂÁ ˙  · ÈÂÁÓ È‚ ÂÏÂÎÈÒÙ ÔÂÈÚ ÔÒÈ  È΄ ¯ Ó ‡  · Ó Í ¯ „ · ÔÓÊ Í ¯ ‡ Ï ‚ ‰  Ï ÂÈÏÚ Ï · È ˜ ̇ ˙  · ÈÂÁÓ ÏÚ · ‡ ‰ ˘ Ì„‡ ÏÚ ¯ Ó‡  ȉ ÂÊ . ˙ ÈÓ ˆ Ú ‰  ÂÂΉ Í ˙ Ó ÍÎ ÏÚÂÙ Ô· ‡ ‰ ̇  ‰ ȇ ¯ ÂÈ  ÈÚ · ˙ ÒÙ ˙  ‰ · ÈÂÁÓ‰ Ì„‡‰ . ÈÓÂÈ- ÌÂȉ  ˘ ÂÓÈ ˘ ·  ˙  · ÈÂÁÓ Á  ÂÓ‰ Ï ˘ ˙ Ï ·  ˜ Ó‰ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó‰ ÂÈÎ ¯ Ú ˙ ‡ ‰ ÓÈ ˘ ‚ Ó‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ Ï Â ˙  · ÈÈÁ ˙ ‰ Ì ˆ Ú ÏÚ Ô‰ ‰ Î ¯ Ú‰ Ï È‡ ¯ Î ÒÙ ˙  ÏÚ ·  ‡  · ÈÂÁÓ ÌÈ ¯ ‡ ˙ ‰ , Ô· .( ÂÈÎ ¯ ÚÏ  ˙  · ÈÈÁ ˙ ‰ Ï Â ˙   Ó‡  )  ˙   ÈÓ‡ ÏÚ Ô‰ Ìχ . Ì„‡‰ Ï ˘ ˙  · Âˉ ÂÈ ˙ ÂÏ‚ ÒÎ ‰ ˆ ÏÓ‰ È · ˙ ÎÓ · ‰ · ¯ ‰ ÌÈÚÈÙÂÓ  ˙  · ÈÂÁÓ ˙ ÒÙ ˙  ˙  · ÈÂÁÓ . ˙ ÈÏÈÏ ˘ ȇ ÂÂÏ ˙   Ú · Ì‚ ‰ ÂÂÏÓ  · ÈÂÁÓ ¯ ‡  ˙ ‰ ˙ Ú ‰ ˙ ‡ · · ÈÈÁ ˙ ‰ ˘ Í ¯ „ ÏÂ Í ¯ ÚÏ Â ˙ ‡ ˙ Ï · ÂÎ ‡ ȉ È ¯ ‰ ˘ , Ì„‡‰ Ï ˘ ‰ ¯ ÈÁ · ‰ ˙ ‡ ˙ Ó ˆ Ó ˆ ÓÎ .  ˙ ‚‰  ˙ ‰ ÏÚ  ˙ ¯ Ή ÏÚ ˙ ËÏ ˙ ˘ Ó ÂÏ ˘ ˘ ÙÂÁ · ‰ ¯ ‡ ÎÏ ˙ Ú‚ ÂÙ ‡ ȉ ÍÎ ·  , ̉ Ï Ï ˘ ÔÈÚ ¯ ‚ ÈÏÚ · Î ÌÈÚÓ ˘  ˙  · ÈÂÁÓ‰ ÔÈÈ  Ú · ÂÏω ÌÈ ¯ ˙ ÂÒ‰ ˙ ÂÎ ¯ Ú‰‰  ÌÈ ¯ ‡ È ˙ ‰ ˙ ‡ ˙ ¯ ‚ ÂÒ ‰  ȇ ˘ ÂÊÎ ,‰ Á ˙ Ù ˙  · ÈÂÁÓ ÔÎ ˙ È ˙ ̇ χ ˘ Ï Â  ˙ ‡ Ìȇ È · Ó ˙ Ó‡ Û‡   ˙  · ÈÂÁÓÏ ÌÈ ¯ ʉ ÌÈÈÁ‰ ˙ ÂÁ ¯ ‡  ÌÈÎ ¯ Ú‰ , ˙   ÂÓ‡‰ · Á ¯ Ó È  Ù · Ì„‡‰ .‰ Ê ¯ Ó‡ Ó · ˙  · ÈÂÁÓ ‚ ˘ ÂÓ · ÔÂÈ„‰ ÒÈÒ · · ˙ „ ÓÂÚ‰ ‡ ȉ ÂÊ ‰ χ ˘ . ‰ ˙ ‡ ÌÈ ¯ ˙ ÂÒ ‰ ÓÎ Á ˙  ‡ , ˙ È‚ ÂÏÂÎÈÒÙ Ë · Ó ˙ „  ˜  Ó ˙  · ÈÂÁÓ‰ ˙ ÚÙ ˙ ˙ ‡ ¯ ‡ ˙ ‡ Ôω Ï . Ì„‡‰ Ï ˘ „  ˜ Ù ˙ Ï ÌÈÈ  ÂÈÁ ÌÈÎ ¯ ˆ  Ìȇ  ˙ ˙ ‡ ÏÓÓ ‡ ȉ ˘ ÚÈ ˆ ‡  ,‰ È  ÈÈÙ‡ ÓÓ ‰ ¯ ‡ ÎÏ ˙ „ ‚   ‰ ‰  ÚË – ¯ Ó‡ Ó · ˙  ÚË  ‰ ˙ ÈÊÎ ¯ Ó‰ ‰  ÚËÏ ÏÈ · ÂÈ ˙  · ÈÂÁÓ‰ Á ˙ È  ¯ ÒÂÁ Ï ˘ ÔÈÚ ¯ ‚ ‡ ˆ Ó  ˙  · ÈÂÁÓ‰ ÒÈÒ · · ÂÊ ‰  ÚË ÈÙÏ . ˙ Ï ·  ˜ Ó‰ ‰ ÒÈÙ ˙ ‰ ˙ ‡ · ÈÈÁ ˙ ‰ ˘ ÌÈÈÁ‰ Á ¯ ‡ Ï Â‡ ˙ ‚‰  ˙ ‰ Ï , Í ¯ ÚÏ ,‰  ÂÓ‡ Ï ¯ ˘ ‡ · Ë ¯ Ù‰ ˘ Á ˘ ˙ ‡„ Â Ï ˘ ‰ ¯ Ή Ï Á ˙ Ù ˙ Á ˙ ÂÙ‰ , ˙ È · ÈË ˜ ÏÙ ¯ ˙  · ÈÂÁÓÏ ÒÈÒ · ‰ ÚÈ ˆ Ó ÂÊ ‰  ÚË . ̉ Ï ÔÂÈ„  ¯  ¯ È · ˙ „ „ ÂÚÓ ‰  ÈÓÊÓ Û‡  ÂÏ ˘ Ó ˙    ˘ ˙ ÂÈ · ÈÂÁÓ Ï ˘ ˙ ÂÈÓÈËÈ‚ Ï · Ë ¯ Ù‰ ¯ ˆ ˜ ¯ ‡ È ˙ Í ¯ „ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ‚ ˘ ÂÓ Ï ˘ ˙   ÂÎ ˙ ‰ ÓÎ ÌÈ‚„‡ ‡  · Ó‰ ÛÈÚÒ · . ÔÓÚ ˙  · ÈÂÁÓ‰ ˙ ‡ ÔÈÈÙ‡‡ ¯ Ó‡ Ó‰ Ï ˘ · -  ‡ ÌÈÙÈÚÒ · . È ¯ ÈÙÓ‡ ¯ ˜ ÁÓ È‡ ˆ ÓÓ Ï ˘ .  ˙   ˘ ¯ Ù ·  ¯ ÓÂÁ‰ ÛÂÒȇ · ‰ ˙ ¯ ÊÚ ÏÚ ¯ ÙÈÈ ˘ Ï‚ ÈÈÒ ‰ È ¯ ÏÂÂÏ ‰„ ÂÓ È  ‡ * 0 .9  ÓÚ · ‰ ÚÈÙÂÓ ‰ Ê ¯ Ó‡ ÓÏ ץÈ ·  ˜  Ó · ‡ Ê Ï ˘  ˙ · ‚ ˙

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education


About Book Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education

Front matterHalf-title pageEditorsTitleCopyrightsContentsIntroductionConference lectures and responsesZeev Mankowitz - A response to Mordecai Nisan's 'Commitment and uncertainty'Peter Ochs - A road to the postmodern palace - Michael Rosenak's theological response to teh postmodern conditionJosheph Lukinsky - A response to Asher Shkedi's 'Jewish values in the classroom'Samuel C. Heilman - Modern orthodox Judaism today - currents and trends in AmericaSolomon Schimmel - Moral and intellectual challenges in teaching bibleDalia Ofer - Holocaust education between history and memory: survey, analysis and critiqueRepresentative articles by Prof. Michael RosenakThe educated Jew - three modern models
studies jewish education search paideia directions philosophy page https publishersrow ebookshuk books hebrew ebooks 10th volume reflects commitment university general melton centre particular reflection research issues pertaining essays articles appearing this represent summary conference held honor prof michael rosenak occasion retirement after years teaching
eBookshuk Books

Collected Writings in Jewish Studies
This collection of articles in Jewish Studies has been authored by, what many consider, the most important scholar of the rabbinic life and literature in the post WWII period.

The International Critical Commentary (ICC): NUMBERS
A major work of interpretation, which served--according to Baruch Levin's own words--as “anchor and compass” for his Anchor Bible commentary on Numbers.

The International Critical Commentary (ICC): ESTHER
Extraodinary book which retained its freshness and technical insight after almost a century of existance.

Volume 3, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Complete and Unabridged Electronic Edition)
This is the complete and unabridged electronic edition of the twentieth century finest and most comprehensive Hebrew lexicon available to the English-speaking student of the Hebrew Scriptures.

Tosefta Ki-Fshutah v. 5
wert

JPS Torah Commentary: Leviticus
Levine ably brings modern scholarship as well as rabbinic commentary to bear when discussing the text in this third book in JPS Torah Commentary series.

Studies in Jewish Education II: Jewish Educational Research in Diaspora
History, trends and problems with the Jewish education in America.

Volume 3, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol.II.
The second volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

The International Critical Commentary (ICC): SAMUEL I & II
Although there have been other contributions on this subject, this volume still is worth having as it contains most of arguments still serving as a basis for modern Christian mainline (and thus also Jewish Reform) liberalism.

The International Critical Commentary (ICC): DEUTERONOMY
Electronic edition of one of the author's finest achievements.

The Battle for Jerusalem: June 5-7,1967
Enhanced by fascinating photographs and an epilogue tracing the subsequent lives and military careers of the key participants, Rabinovich's gripping narrative brings the reader to the scene of this brilliant military victory and emotional reunion of a people with their sacred city.

Jews, Arabs, Turks
Select essays on Middle Eastern history dealing with Israel, Egypt and Turkey with a focus on politics and cultural relations of Jews, Arabs, and Turks.

Meeting of Cultures and Clash of Cultures


Rabad of Posquieres: A Twelfth-Century Talmudist
This biographical treatise captures the personality of Rabbad of Posquieres or Rabbi Abraham ben David – one of the most creative talmudic scholars of the twelfth century, chronicles his role in the intellectual history of the Jews in southern France during the twelfth century, and outlines his influence on subsequent generations.

Tosefta Ki-Fshutah v. 8
qwer

Rabbinic Fantasies: Imaginative Narratives from Classical Hebrew Literature
This extraordinary volume is framed by two major original essays by the editors. Through sixteen unusual selections from ancient and medieval Hebrew texts, sensitively rendered into English prose, it reveals facets of the Jewish experience and tradition that would otherwise remain unknown.

Community and Polity: The Organizational Dynamics Of American Jewry (Revised and Updated Edition)
Community and Polity explores in depth the developments in the American Jewish community in the post-WWII period. Like the first edition, it is designed to serve two purposes: to provide a basic survey of the structure and functions of the American Jewish community and to suggest how that community should be understood as a polity that is not a state but is no less real from a political perspective.

Mystic Tales from the Zohar
A translation of eight of the most interesting narratives found in the Zohar. In addition, the book contains a comprehensive introduction, a glossary, notes, and a bibliography.

Studies in Jewish Education XIII: Modes of Educational Translation
This volume is concerned with the possibility of “translating” insights derived from areas of knowledge sometimes thought to be outside the purview of education – to issues and problems on the agenda of educational thinkers, researchers and practitioners.

JPS Hebrew-English (Jewish Bible) Tanakh
A true searchable (offline -- English only; in optional online mode -- both English and Hebrew) replica (including Biblical Hebrew vowel and cantillation marks) of the original 2nd printed edition. It is a MUST for any serious student of The Holy Scriptures and perfect a participant in Bible-study groups.

Pesikta de-Rab Kahana
A winner of the National Jewish Book Award in 1976, this book is the translation of the Pesikta, a famous collection of midrashim. The Pesikta emerged in a time of deep crisis for the Jewish people, disappeared sometime in the sixteenth century, and was reborn only in the nineteenth century.

Tales of Sendebar
Translated from original Hebrew version of the SEVEN SAGES, this collection of fascinating stories--based on unpublished manuscripts--makes available the complete English translation of Mishle Sendebar, the Hebrew version of an enormously popular medieval romance which originated in the East and was subsequently transmitted westward.

JPS Hebrew-English (Jewish Bible) Tanakh
A true searchable (offline -- English only; in optional online mode -- both English and Hebrew) replica (including Biblical Hebrew vowel and cantillation marks) of the original 2nd printed edition. It is a MUST for any serious student of The Holy Scriptures and perfect a participant in Bible-study groups.

Volume 10, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Aspects of the Jewish Economic History
A survey of the far-ranging Jewish contribution to economic progress of the Western world.

Encyclopedia of Religion and Ethics, 12 vls. plus Index
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

THE BIBLICAL ACCOUNT OF THE CONQUEST OF CANAAN


Meeting of Cultures and Clash of Cultures


The International Critical Commentary (ICC): HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI AND JONAH
For all the talk about Bible being a source of Western ethics, Mitchell's is one of the very few books extant that pays more then a lip service to this concept.

The International Critical Commentary (ICC): HAGGAI, ZECHARIAH, MALACHI AND JONAH
For all the talk about Bible being a source of Western ethics, Mitchell's is one of the very few books extant that pays more then a lip service to this concept.

Louis Ginzberg: Keeper of the Law
First published in 1966, Louis Ginzberg: Keeper of the Law is an unusual biography. It was written by a son about his father, by an interpreter of economics about an interpreter of rabbinics. It is done with obvious charm, with deep affection for the subject, and yet with surprising objectivity.

The International Critical Commentary (ICC): PROVERBS
... the crown belongs to Crawford H. Toy's voluminous interpretation of the book of Proverbs --Rudolf Smend, from Wisdom in Ancient Israel , Cambridge, 1997.

The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch: Eight Lectures
Although originally published more then 50 years ago, this little Cassuto's book is still probably the best, most focused attack on Wellhausen's Documentary Hypothesis and a powerful defense of the integrity of the biblical text.

THE ECONOMIC CONDITIONS OF JUDAEA
A broad survey of economic and political conditions in Judaea after Destruction of the Second Temple.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 12
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Encyclopedia of Religion and Ethics (Electronic Edition in 12 v. plus index, il)
Electronic edition of the most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

By Design: science search for God
The book introduces and summarizes two contemporary movements science and religion dialogue and intelligent design . After reading By Design we understand how what was once a battleground between God and science can now become a meeting ground.

The Jewish Encyclopedia Vol. 11
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Defenses of the Imagination: Jewish Writers and Historical Crisis
A carefully selected set of critical and biographical essays that offer analyses of a spectrum of poems, stories, historical and critical works by selected Jewish writers, who witnessed the presence of humanistic values in the most ghastly historical circumstances of the twentieth century.

Studies in Aggadah and Folk-Literature (Scripta Hierosolymitana, XXII)
With the acception of one article, Tales of the Sage by Uffenheimer, which concerns with Biblical exegesis, all other contributions approach their material from literary perspective or as a part of investigation into their history.

JPS Torah Commentary: Numbers
Commentary on the Torah' forth book by one of the most insteresting modern Jewish thinkers.

Jew or Juif?: Jews, French Canadians, and Anglo-Canadians, 1759-1914
Michael Brown s landmark study offers an unusual perspective on the origins of Canadian-Jewish assimilation in Anglo-Canada and the fear and insecurity that Canadian Jews experienced under the French Canadians.

The Book of Delight and Other Papers
The book contains eight chapters of an absorbing text, including The Book of Delight, A Visit to Hebron, Medieval Mayfaring, and Marriages Are Made in Heaven.

The Life of the People in Biblical Times
When books survive as long as our biblical collection has survived, a certain discrepancy between intention and comprehension is inevitable. But if we wish to read attentively, we must make the effort to reconstruct the concrete shell of the past as well as its essential spiritual factors. This is exactly what this book gives us.

The Jewish Encyclopedia Vol. 9
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Volume 6, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Jewish Life In The Middle Ages
A sweeping view of Jewish historical and cultural experience. Written in the end of the 19th century by an extremly astute historian and a storyteller, this volume will assist readers in better understanding the position of Jews in today's world as well.

History of the Jews, Vol. 2: From the Reign of Hyrcanus (135 B.C.E.) to the Completion of the Babylonian Talmud (500 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The second volume covers the period from the reign of Hyrcanus to the completion of the Babylonian Talmud.