Studies in Jewish Education X: In...

The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

Ô‰ Î Ô ˙  ÂÈ „ ‰ Ùȇ ˘ ‰  ÌÈÙÈˇ ¯ ËÒÓ ˙ ÂÚ  Óȉ , ˙ Ó‡‰ ¯ ˜ Á Ï ˘ ÓÏ , ˙ ÂÈχ ÂË ˜ ÏË  ȇ‰ ˙  ¯ ËÓ‰ ÏÚ ˙  Ú ˘  ‰ ˙ È ¯  ÈÏÙÈ ˆ ÒÈ„ ‰ ˘ È‚ ˘ ˙  ÚÂË ¯ ÙÂÚ ‰ È ¯ · „ ÛÂÒ · . ˙ ÂÈ · ÈË ˜ ÈÈ · ‡ Ï ˙ ‡ ¯ ‰ · ˙ ÂÓÈÂÒÓ ˙ ÂÓ‚ Ó Ô ˙ ÈÓ · ÚÈÈÒÏ ‰ ÏÂÎÈ È ¯ ÂËÒȉ‰ ¯ ˜ ÁÓ‰ Ï ˘ ÌÈ    ˜ ‰ .‰ È ˆ ÊÈχ ÂË ˜ ‡ · ˙ ÂÓÈÊ‚ Ó‰ ‰‡  ˘ ‰ ‰ ˘ ÂÏ ˘ ˘ „ ÂÁÓ ÔÂÈÚÏ Â  ȇ ¯  ˜ Ï ˘ È‚‰ Ï Ìȇ‚   ‡ ‰ Ê Í ¯ Î Ï ˘ Ô ¯ Á‡‰ ˜ ÏÁ · È„ Î Ì‚ ¯ ˙ Ï Â ¯ ÒÓ  ÌÈ ¯ Ó‡ Ó‰ . ˜  Ê ¯  Ù ¯ Ù Ï ˘ ÂÈ · ˙ Î ÏÂÏÎÓ Í ˙ Ó ÌÈ ¯ Ó‡ Ó ˙ ÈÏ‚  ‡ · Ì ¯  ˜ Ó · ÂÚÈÙ‰ ˘ , ÌÈ ¯ Ó‡ Ó‰ . Ìȇ ¯  ˜ Ï ˘ · Á ¯ Ï‚ ÚÓÏ Ì ˙ ‡ Û ˘ ÁÏ ‘ Education For Jewish Identification’; ‘ Explicit and Implicit Religious Life) ÌÈÓ‚„ ‰ ˘ ÂÏ ˘ : Í  ÂÁÓ‰ È„ ‰ ȉ ¯ Ó‡ Ó‰ . ˙ È ¯ · Ú · Ô‡ Î ÌÈÚÈÙÂÓ ( and Teaching’ ˙ ‰„ ʉ Ï Í  ÁÏ Íȇ ˙ ‡ . ˙ ÈÏ‚  ‡ · Ô‡ Î ÚÈÙÂÓ , ˙ È ¯ · Ú ·  ¯  ˜ Ó · ÚÈÙ‰ ˘ ,  ÌÈÈ  ¯ „ ÂÓ Ô‡ ËÈ · Ï ‰  ˘ ¯  · ÚÎ ˙ È ¯ · ÚÏ Ì‚ ¯  ˙ ¯ Ó‡ Ó‰ .1978 ˙  ˘ · ˜  Ê ¯ · ˙ Π ˙ È„ ‰ È . ÌÈÏ ˜ ÌÈÈ  È ˘ · ‰ Ê Ì‚ ¯ ˙ ÏÚ ÌÈÎÓÒ    ‡  , ˙ È  ÂÈ ˆ ‰ ˙  ¯ „ ˙ Ò‰‰ Ï ˘  ÌÈ  ÂÂÈÎ ÌÈ„ ÂÓÈÏ ˙ È  Î ˙ Ï ÌÈ ˜ Ó  Ó ÌÈÁ  Ó ÌÈ ˜ ˙  ˙ ‰ Ï ‰   ˘ ‡ ¯ Ï ˜  Ê ¯ ˘ ˜ È · ‰ Ê ¯ Ó‡ Ó · ˙ ¯ ÂÒÓÏ ˙ ÈÙÂÈ ¯ Ù-‡ ˙  · ÈÂÁÓ ÏÚ ÌÈ„ ÒÂÈÓ Ì  ȇ ˘ ÌÈÈÓÂÈ ÌÈÓÈÏ ˘ Ó ¯ ÙÒ È ˙ · Ï ˙ „ · ÂÚ ˙ Î ¯ ÚÓÓ Ô‰ ˙ Ú ·   Î ˙ È„ ‰ ȉ ˙ ‰ ʉ‰ ÔÈ · ʇ ¯ · Î ÔÈÁ · ‰ ‡ ‰ . ˙ È ˙ Îω‰ . Ë ¯ Ù‰ È„ È · ‰   ˙  ‰ ˙ ÂÈ„ ‰ È ˙ ÂÙÂÏÁ ÔÈ · ˙  ¯ ÈÁ · ˙ Î ¯ ÚÓÓ Ô‰ È  È ˘ ˙   · Ô  ȇ ˘  ˙ „ · ÂÚ È‚ ÂÒ ÔÈ · ˜  Ê ¯ ÔÈÁ · ‰ ˙ ÏÎ ˘ ÂÓ ‰ ¯ ÈÁ · Ï ÌÈ  ÂÈ ¯ ËÈ ¯ ˜ ÏÚ ‰ Ú · ˆ ‰ ‰ „ ˆ · . ˙ ÂÈ‚ ÂÏÂÈ ˆ ÂÒ ˙ ÂÈ ˙  · ¯ ˙ - ˙ ÂÈ ¯ ÂËÒȉ , ˙ ÂÈ‚ ˘ ÂÓ : ˙ ÂÈ„ ‰ È ˜ ¯ Ù‰ Ï ˘ ÂÓ‚ ¯ ˙ ‡ ‰  , ÌÈ  ÂÓ ˘ ‰ ˙   ˘ · · ˙ Î   ‰‡ ¯ ‰  ˙ ÂÈ ˙ „ , ˙ „  ¯ Ó‡ Ó‰ ¯ Ó‡ Ó Â‰ Ê . Commandments and Concerns ( 1987) ˜  Ê ¯ Ï ˘  ¯ ÙÒ · È ˘ È ˘ ‰ ¯ ‡ ˙ Ï È„ Π ÌÈÁ  Ó ÌÈ ¯ ÂÙÈÒ ¯ χ Ù ÒÓÈÈ‚ Ú · Ë ˘ Á  ÂÓÏ ˜ ˜ Ê  ˜  Ê ¯  ·  , ÈÊÎ ¯ Ó . ÌÈÈ ˘ ȇ‰ ̉ ÈÈÁ È ¯ ÂÙÈÒ ˙ ‡ ÌÈÈ ˙ „ ÌÈ ˘  ‡ ÌÈÈÁ Ì ˙ ¯ ‚ ÒÓ · ˘ ÌÈ · ÈË ¯  ‰ ˙ ‡ ‰ · È ˆ Ó‰)  ˙ ˘ ¯ ÂÙÓ‰ ˙ „ ‰ ÔÈ · ˙ ÓÒ ¯ ÂÙÓ‰ ‰  Á · ‰ ‰ ˙ ‡ ‰ ˘ ÂÚ ˜  Ê ¯ ‰ Ê ¯  · ÈÁ · ˙ „ ‰ ÔÈ · Ï (‰ Ïȉ ˜ · ¯ · ÁÎ ¯ ÎÂÓ ˘ ÈÓ ÏÚ ˙ ÂÏËÂÓ‰ ˙ ÂÈ ˘ ÚÓ Â‡ ˙ ÂÈ  ÂÈÚ ˙ ÂÓ ¯   Á ¯ ‡ · . ( ˙ È ˘ ȇ ˙ ÂÈË  ˙ ‡  ÈÓ ˆ Ú ˘ ÂÓÈÓ , ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ˘ ÂÙÈÁÏ ˙  ÂÂÎÓ‰)  ˙ ÚÓ ˙ ˘ Ó‰ , Ï ÊÁ ˙  ¯  ˜ ÓÓ ÌÈÁ ˜ ω ÌÈÁ  Ó ÌÈ ¯ ÂÙÈÒÏ ˙ ‡ Ó‚ „ ‡ È · Ó ˜  Ê ¯ Ûχ ÓÂ È ˙ ¯ È ˆ È È  ˘ ˙ ‡ ÌÈ‚„‰ Ï È„ Î Â   ÓÊ ˙ · ˙ È ¯ · Ú‰ ˙  ¯ ÙÒ‰ Ó ˙ È  ¯ „ ÂÓ‰ ˙ È„ ‰ ȉ ˙ ‚‰‰ Ó ÌÈÈΠ ÈÁ‰ ÌÈÈ ˘ ˜ ‰ ÏÚ ˙ ÂÈΠ ÈÁ‰ ˙ ÂÏÚÓ‰ ÏÚ ÚÈ · ˆ Ó Û‡ ‡ ‰ . ˙ „ ‰ ÈÒÂÙÈË . ̉ È  È · ˙ ÈË ˜ χ È„ ÔÈÏÓ‚ ˙ ˜ ÈÊÏ ‡ ¯  ˜  ÒÂÙÈË ÏÎ ˙ ÏÁ  ‰ · ÌÈΠ¯ Ή ÌÈÚ ˘ ˙ ‰ ˙   ˘ · · ˙ Î   ÌÈÈ  ¯ „ ÂÓ ÌÈÓ‚„ ‰ ˘ ÂÏ ˘ : Í  ÂÁÓ‰ È„ ‰ ȉ ¯ Ó‡ Ó‰ ËÒ  ¯ ‡ ‡ · È ˜ Ú Ï ˘ Ì ¯ ÎÊÏ ÌÏ È · ˆ Í ¯ Ú ˘  Ì ˜ È ˘  ·  ˆ ÈÚ ץ ·  ˜ · ‰   ˘ ‡ ¯ Ï ÚÈÙ‰  ‚ Âχ ˙ ‰ ‰ ˘ Ú ˘ ‰  Á · ‰ Ï ˜  Ê ¯ ˜ ˜ Ê  ‰ Ê ¯ Ó‡ Ó · . ( 1996) ÔÈÈË ˘  ˜  ¯ Ù Ï ¯ ˜  ÔÂÓÈÒ ‰ Ò  Ή Î Í  ÈÁ : Í  ÈÁ È‚ ÂÒ ‰ ˘ ÂÏ ˘ ÔÈ · ÔÈÁ · ‰ ÍÈÏÈË . ÍÈÏÈË Ï‡ Ù Ú„ ȉ È ¯ ˆ   ‰ Í  ÈÁ ÈÏÒ ¯ · È  ‡ ÈËÒÈ  Ó‰ Í  ÈÁ ,( induction) ˙  · ¯ ˙ Ï ˘ Ï  ÂÈ ˆ ¯ Ï ˙  ˜ ÈË ˜ ¯ ÙÏ Ì‰ È ˙ ÂÒÈÙ ˙ ÔÈ · ‰ ‡  ˘ ‰ Í ¯ ÂÚ ˜  Ê ¯ ÂÏω ˙ ÂÈ ¯ ‚ Ë ˜ ‰ ˙ ¯ ÊÚ · . ÈÏ  ÂÈ ˆ ˜  ÂÙ- È  ÎË Èχ„ ȇ‰ È„ ‰ ȉ ¯ · „ · ÔÏÙ ˜ È΄ ¯ Ó ÔÂÓÈÒ ËÒ  ¯ ‡ ‡ · È ˜ Ú , ˘ ¯ ȉ χ Ù ¯ Ô ˘ Ó ˘ Ï ˘ ˙   ÈÈÙ‡ ˙ Ó ÂÏω ÌÈ‚ ‰‰ Ï ˘ ˙ ÂÈΠ ÈÁ- ˙ ÂÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ̉ È ˙ ÂÙ ˜ ˘ ‰ . ÂΠ ÈÁ Í ¯ „  . Í  ÈÁ‰ ˙ ÂÓ‚ Ó ˘ ÂÏ ˘ Ï ˘ ÈÒÁȉ Ï ˜ ˘ Ó‰ ¯ ‡ È ˙ · ̉ È ˙ ÂËÈ ˘ ·

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education


About Book Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education

Front matterHalf-title pageEditorsTitleCopyrightsContentsIntroductionConference lectures and responsesZeev Mankowitz - A response to Mordecai Nisan's 'Commitment and uncertainty'Peter Ochs - A road to the postmodern palace - Michael Rosenak's theological response to teh postmodern conditionJosheph Lukinsky - A response to Asher Shkedi's 'Jewish values in the classroom'Samuel C. Heilman - Modern orthodox Judaism today - currents and trends in AmericaSolomon Schimmel - Moral and intellectual challenges in teaching bibleDalia Ofer - Holocaust education between history and memory: survey, analysis and critiqueRepresentative articles by Prof. Michael RosenakThe educated Jew - three modern models
studies jewish education search paideia directions philosophy page https publishersrow ebookshuk books hebrew ebooks 10th volume reflects commitment university general melton centre particular reflection research issues pertaining essays articles appearing this represent summary conference held honor prof michael rosenak occasion retirement after years teaching
eBookshuk Books

The Guide for the Perplexed
This is the full, unabridged text of one of the greatest philosophic works of all time. Written by a 12th-century thinker who was equally active as an original philosopher and as a Biblical and Talmudic scholar, it is both a classic of great historical importance and a work of living signicance today.

Chess in Jewish History and Hebrew Literature
This book deals with the origins of chess from before 500 A.D. and its appearance in Jewish sources and literature until the middle of the 19th century.

Esther's Plea
A facinated exploration of the tie-in between hallachic decision making process and politics through the analysis of the disputes of R. Yehoshua and R. Elazar haModi'in in Tractate Megillah.

and Hannah wept: Infertility, Adoption, and the Jewish Couple
The definitive work on Judaism s approach to infertility, pregnancy loss, and adoption.

To Dwell in Unity: The Jewish Federation Movement in America Since 1960
The 1960s and 1970s were years of turbulent events and historic changes for the Jewish federations of North America. The book▓s title was chosen because unity is the hallmark of the federations. It is this unity that has pervaded the many federation developments in the historic and dramatic years of the 1960s, 1970s, and early 1980s.

Magic Spells and Formulae: Aramaic Incantations of Late Antiquity
Following the publication of Amulets and Magic Bowls , several new magic texts were made available to the authors. Presented in the same scholarly manner,this is a valuable insight into the religious life and practices of common people in the Talmudic period.

History of the Jews in Russia and Poland, Vol. 3: From the Accession of Nicholas II until 1916. Bibliography and Index.
A History of the Jews in Russia and Poland from the pen of S. M. Dubnow (based upon a work in Russian which was especially prepared for JPS) needs neither justification nor recommendation. The work is divided into thee volumes. The third and concluding volume deals with the reign of Nicholas II., the last of the Romanovs, and also contains the bibliographical apparatus, the maps, the index, and other supplementary material.

The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Complete and Unabridged Electronic Edition)
This is the complete and unabridged electronic edition of the twentieth century finest and most comprehensive Hebrew lexicon available to the English-speaking student of the Hebrew Scriptures.

What is Jewish Literature?
What Is Jewish Literature? is a richly thoughtful analysis and comprehensive overview of what defines Jewish literature. It is an international collection, an enduring contribution to the literary resource for the those who strive to appreciate, evaluate, and understand the varied riches of Jewish writing.

To Dwell in Unity: The Jewish Federation Movement in America Since 1960
The 1960s and 1970s were years of turbulent events and historic changes for the Jewish federations of North America. The book▓s title was chosen because unity is the hallmark of the federations. It is this unity that has pervaded the many federation developments in the historic and dramatic years of the 1960s, 1970s, and early 1980s.

JPS Torah Commentary: Exodus
Masterly commentary on the second book of the Bible by eminent Jewish scholar.

Smoke Over Birkenau
The astonishing stories in Smoke Over Birkenau tell of the women who lived and suffered alongside Liana Millu during her months in the concentration camp.

Treatise Ta anit of the Babylonian Talmud: Critically Edited and Provided With A Translation and Notes
This book presents the first critical edition of the Talmudic text based on a minute collation of all the existing manuscripts and early editions of the Talmud itself, as well as of the Mishnah, Tosefta, the numerous halakic and haggadic Midrashim, the Yerushalmi, and the so-called Minor Tractates. The text is translated and elucidated for the benefit of a wider circle of readers, who are not in a position to study the original.

New Heart, New Spirit: Biblical Humanism for Modern Israel
New Heart, New Spirit confronts the ethical and moral values of the Bible in the context of the critical situation that Israel and Zionism are facing. It is an outcry and a challenge to the xenophobic movements focused on “holy wars,” power, land, and blood.

USCJ eLuah 5776
asdf

The International Critical Commentary (ICC): ESTHER
Extraodinary book which retained its freshness and technical insight after almost a century of existance.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Exodus
The Book of Exodus sets before us, as the Hebrews of later ages told it, and in the vivid, picturesque style which the best Jewish historians could always command, the story of the deliverance from Egypt.

A Grammar of Mishnaic Hebrew
More than any other, this book makes the subject is accessible to scholars who are not fluent in modern Hebrew.

Hebrew: The Eternal Language
The extraordinary story of the Hebrew language is the subject of this book.

History of the Jews, Vol. 3: From the Revolt against the Zendik (511 C.E.) to the Capture of St. Jean d'Acreby by the Mahometans (1291 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The third volume covers the period from the revolt against the Zendik to the capture of St. Jean d'Acreby by the Mahometans.

ANCIENT PLACE NAMES IN THE HOLY LAND


Divine Law in Human Hands
A revealing look at the reciprocal relationship between the Halakha as an abstract system and the realities of the Jewish life.

History of the Jews, Vol. 2: From the Reign of Hyrcanus (135 B.C.E.) to the Completion of the Babylonian Talmud (500 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The second volume covers the period from the reign of Hyrcanus to the completion of the Babylonian Talmud.

THE EIGHT CHAPTERS OF MAIMONIDES ON ETHICS


Jews, Pagans and Christians In Conflict
A fresh look at the propaganda wars between Jews and Pagans as well as Christians and Pagans during the first centuries of the common era.

Rabad of Posquieres: A Twelfth-Century Talmudist
This biographical treatise captures the personality of Rabbad of Posquieres or Rabbi Abraham ben David – one of the most creative talmudic scholars of the twelfth century, chronicles his role in the intellectual history of the Jews in southern France during the twelfth century, and outlines his influence on subsequent generations.

Jewish Post-Biblical History through Great Personalities: From Jochanan ben Zakkai Through Moses Mendelssohn
In this book the effort has been to select from the pages of post-Biblical Jewish history the outstanding personalities, to present the life and work of each in such a way as to illustrate the spirit of Judaism in his time, and, in doing this, to analyze and systematize the complex and abstract subject matter so that it may offer the fewest difficulties to the pupil's mind.

Hebrew-English Torah: The Five Books of Moses
This is a Study Edition of the traditional Masoretic text placed next to the classic word-for-word Jewish translation by JPS; it features the most authoritative Hebrew text - based on the Leningrad Codex - complete with cantillation marks, vocalization and verse numbers.

Violence and Defense in the Jewish Experience
Violence has always existed, and the Jews have been its victims for thousands of years in all parts of the world and in all periods of history. The book presents the fruits of the colloquium on Violence and Defense in Jewish History held in Tel-Aviv in 1974.

Defenses of the Imagination: Jewish Writers and Historical Crisis
A carefully selected set of critical and biographical essays that offer analyses of a spectrum of poems, stories, historical and critical works by selected Jewish writers, who witnessed the presence of humanistic values in the most ghastly historical circumstances of the twentieth century.

A History of the Jews in Christian Spain. Vol. 1
One of the century s great classics of Jewish historiography. This first volume of the two-volume set takes the story down to the middle of the thirteen century in Castile.

The Sephardi Legacy II


Notes on the Hebrew Text and the Topography of the Book of Samuel
Electronic edition of one of the most influential books ever written about the Bible; S.R. Driver's meticulously detailed reconstruction and analysis of Samuel has remained vital for over a century.

The Book of Delight and Other Papers
The book contains eight chapters of an absorbing text, including The Book of Delight, A Visit to Hebron, Medieval Mayfaring, and Marriages Are Made in Heaven.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.1
sdfg

Renewing the Covenant: A Theology for the Postmodern Jew
Renewing the Covenant presents the first systematic statement of theology since Abraham J. Heschel set forth his distinctive, comprehensive philosophy of Judaism. This unique book will long be discussed by thoughtful readers.

Selected Religious Poems of Solomon Ibn Gabirol
Solomon Ibn Gabirol was not only a great poet, but also a great philosopher. His vision was broad and his penetration keen. This volume of translations from this rare singer of the Ghetto limits itself to such of his poems as have been incorporated in or designed for the liturgy of the Synagogue.

Maimonides: Torah and Philosophic Quest
In this original study, noted scholar and theologian David Hartman discusses the relation between Maimonides' halakhic writings and The Guide of the Perplexed. This pioneering work earned Dr. Hartman a National Jewish Book Award for a book on Jewish thought.

Studia Biblica et Ecclesiastica Vol. 5
sdf

The Path of the Upright: Mesillat Yesharim
The Path of the Upright, Rabbi Moshe Hayyim Luzzatto's guide to the perfection of human soul, stands on its own as one of the most influential and inspirational ethical works in Judaism. In this work, the author probes every aspect of the human personality and offers advice on ways to overcome its weaknesses. The Path of the Upright: Messillat Yesharim is a bilingual edition in Hebrew and English.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 8
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

Origins of the Kabbalah
Gershom Scholem opened up a once esoteric world of Jewish mysticism, the Kabbalah, to concerned students of religion: a tradition of repeated attempts to achieve and portray direct experiences of God. A history of the Kabbalah before the Zohar, this book analyzes the leading ideas of Jewish mysticism up to the period of its classical formulation.

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion Legend and Law. Vol. II
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. The second volume covers Jacob and the kidskins, the passage through the Red Sea, the judgment of Solomon, and other stories.

Spain, the Jews, and Franco
The role played by Spain during World War II regarding the Jews has long been a matter of controversy. This volume, first published in Hebrew to wide acclaim seeks to set the record straight. It offers a full and objective account of the rescue of Jewish refugees from Nazi-occupied countries by the Franco regime.

Engendering Judaism: An Inclusive Theology and Ethics
A pioneering work on what it means to engender Jewish tradition, that is, how women s full inclusion can and must transform our understanding and practice of Jewish law, prayer, sexuality, and marriage. It challenges both mainstream Judaism and feminist dogma, and speaks across the movements as well as to Christian theologians and feminists.

Volume 1, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

The Jews of Moslem Spain, Vol. 1
This is the first volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See second and third volumes here). It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

Jews, Arabs, Turks
Select essays on Middle Eastern history dealing with Israel, Egypt and Turkey with a focus on politics and cultural relations of Jews, Arabs, and Turks.

Studies in Bible II (Scripta Hierosolymitana, XXXI)
The seventeen articles in this collection, present a true sense of the Jerusalem School of Biblical scholarship with its commitment to united the unique heritage of Jewish learning with the methodology and accomplishments of modern biblical research.

History of the Jews, Vol. 1: From the Earliest Period to the Death of Simon the Maccabee (135 B.C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The first volume covers the period from the entry of Israelite tribes into the land of Canaan to the settlement of the Judeans in Egypt.