Studies in Jewish Education X: In...

The 10th volume of Studies in Jewish Education reflects the commitment of the Hebrew University in general, and of the Melton Centre in particular, to reflection and research on issues pertaining to Jewish education. The essays and articles appearing in this volume represent the summary of a conference held in honor of Prof. Michael Rosenak on the occasion of his retirement after 33 years of research and teaching at the Melton Centre.

Ô‰ Î Ô ˙  ÂÈ „ ‰ Ùȇ ˘ ‰  ÌÈÙÈˇ ¯ ËÒÓ ˙ ÂÚ  Óȉ , ˙ Ó‡‰ ¯ ˜ Á Ï ˘ ÓÏ , ˙ ÂÈχ ÂË ˜ ÏË  ȇ‰ ˙  ¯ ËÓ‰ ÏÚ ˙  Ú ˘  ‰ ˙ È ¯  ÈÏÙÈ ˆ ÒÈ„ ‰ ˘ È‚ ˘ ˙  ÚÂË ¯ ÙÂÚ ‰ È ¯ · „ ÛÂÒ · . ˙ ÂÈ · ÈË ˜ ÈÈ · ‡ Ï ˙ ‡ ¯ ‰ · ˙ ÂÓÈÂÒÓ ˙ ÂÓ‚ Ó Ô ˙ ÈÓ · ÚÈÈÒÏ ‰ ÏÂÎÈ È ¯ ÂËÒȉ‰ ¯ ˜ ÁÓ‰ Ï ˘ ÌÈ    ˜ ‰ .‰ È ˆ ÊÈχ ÂË ˜ ‡ · ˙ ÂÓÈÊ‚ Ó‰ ‰‡  ˘ ‰ ‰ ˘ ÂÏ ˘ ˘ „ ÂÁÓ ÔÂÈÚÏ Â  ȇ ¯  ˜ Ï ˘ È‚‰ Ï Ìȇ‚   ‡ ‰ Ê Í ¯ Î Ï ˘ Ô ¯ Á‡‰ ˜ ÏÁ · È„ Î Ì‚ ¯ ˙ Ï Â ¯ ÒÓ  ÌÈ ¯ Ó‡ Ó‰ . ˜  Ê ¯  Ù ¯ Ù Ï ˘ ÂÈ · ˙ Î ÏÂÏÎÓ Í ˙ Ó ÌÈ ¯ Ó‡ Ó ˙ ÈÏ‚  ‡ · Ì ¯  ˜ Ó · ÂÚÈÙ‰ ˘ , ÌÈ ¯ Ó‡ Ó‰ . Ìȇ ¯  ˜ Ï ˘ · Á ¯ Ï‚ ÚÓÏ Ì ˙ ‡ Û ˘ ÁÏ ‘ Education For Jewish Identification’; ‘ Explicit and Implicit Religious Life) ÌÈÓ‚„ ‰ ˘ ÂÏ ˘ : Í  ÂÁÓ‰ È„ ‰ ȉ ¯ Ó‡ Ó‰ . ˙ È ¯ · Ú · Ô‡ Î ÌÈÚÈÙÂÓ ( and Teaching’ ˙ ‰„ ʉ Ï Í  ÁÏ Íȇ ˙ ‡ . ˙ ÈÏ‚  ‡ · Ô‡ Î ÚÈÙÂÓ , ˙ È ¯ · Ú ·  ¯  ˜ Ó · ÚÈÙ‰ ˘ ,  ÌÈÈ  ¯ „ ÂÓ Ô‡ ËÈ · Ï ‰  ˘ ¯  · ÚÎ ˙ È ¯ · ÚÏ Ì‚ ¯  ˙ ¯ Ó‡ Ó‰ .1978 ˙  ˘ · ˜  Ê ¯ · ˙ Π ˙ È„ ‰ È . ÌÈÏ ˜ ÌÈÈ  È ˘ · ‰ Ê Ì‚ ¯ ˙ ÏÚ ÌÈÎÓÒ    ‡  , ˙ È  ÂÈ ˆ ‰ ˙  ¯ „ ˙ Ò‰‰ Ï ˘  ÌÈ  ÂÂÈÎ ÌÈ„ ÂÓÈÏ ˙ È  Î ˙ Ï ÌÈ ˜ Ó  Ó ÌÈÁ  Ó ÌÈ ˜ ˙  ˙ ‰ Ï ‰   ˘ ‡ ¯ Ï ˜  Ê ¯ ˘ ˜ È · ‰ Ê ¯ Ó‡ Ó · ˙ ¯ ÂÒÓÏ ˙ ÈÙÂÈ ¯ Ù-‡ ˙  · ÈÂÁÓ ÏÚ ÌÈ„ ÒÂÈÓ Ì  ȇ ˘ ÌÈÈÓÂÈ ÌÈÓÈÏ ˘ Ó ¯ ÙÒ È ˙ · Ï ˙ „ · ÂÚ ˙ Î ¯ ÚÓÓ Ô‰ ˙ Ú ·   Î ˙ È„ ‰ ȉ ˙ ‰ ʉ‰ ÔÈ · ʇ ¯ · Î ÔÈÁ · ‰ ‡ ‰ . ˙ È ˙ Îω‰ . Ë ¯ Ù‰ È„ È · ‰   ˙  ‰ ˙ ÂÈ„ ‰ È ˙ ÂÙÂÏÁ ÔÈ · ˙  ¯ ÈÁ · ˙ Î ¯ ÚÓÓ Ô‰ È  È ˘ ˙   · Ô  ȇ ˘  ˙ „ · ÂÚ È‚ ÂÒ ÔÈ · ˜  Ê ¯ ÔÈÁ · ‰ ˙ ÏÎ ˘ ÂÓ ‰ ¯ ÈÁ · Ï ÌÈ  ÂÈ ¯ ËÈ ¯ ˜ ÏÚ ‰ Ú · ˆ ‰ ‰ „ ˆ · . ˙ ÂÈ‚ ÂÏÂÈ ˆ ÂÒ ˙ ÂÈ ˙  · ¯ ˙ - ˙ ÂÈ ¯ ÂËÒȉ , ˙ ÂÈ‚ ˘ ÂÓ : ˙ ÂÈ„ ‰ È ˜ ¯ Ù‰ Ï ˘ ÂÓ‚ ¯ ˙ ‡ ‰  , ÌÈ  ÂÓ ˘ ‰ ˙   ˘ · · ˙ Î   ‰‡ ¯ ‰  ˙ ÂÈ ˙ „ , ˙ „  ¯ Ó‡ Ó‰ ¯ Ó‡ Ó Â‰ Ê . Commandments and Concerns ( 1987) ˜  Ê ¯ Ï ˘  ¯ ÙÒ · È ˘ È ˘ ‰ ¯ ‡ ˙ Ï È„ Π ÌÈÁ  Ó ÌÈ ¯ ÂÙÈÒ ¯ χ Ù ÒÓÈÈ‚ Ú · Ë ˘ Á  ÂÓÏ ˜ ˜ Ê  ˜  Ê ¯  ·  , ÈÊÎ ¯ Ó . ÌÈÈ ˘ ȇ‰ ̉ ÈÈÁ È ¯ ÂÙÈÒ ˙ ‡ ÌÈÈ ˙ „ ÌÈ ˘  ‡ ÌÈÈÁ Ì ˙ ¯ ‚ ÒÓ · ˘ ÌÈ · ÈË ¯  ‰ ˙ ‡ ‰ · È ˆ Ó‰)  ˙ ˘ ¯ ÂÙÓ‰ ˙ „ ‰ ÔÈ · ˙ ÓÒ ¯ ÂÙÓ‰ ‰  Á · ‰ ‰ ˙ ‡ ‰ ˘ ÂÚ ˜  Ê ¯ ‰ Ê ¯  · ÈÁ · ˙ „ ‰ ÔÈ · Ï (‰ Ïȉ ˜ · ¯ · ÁÎ ¯ ÎÂÓ ˘ ÈÓ ÏÚ ˙ ÂÏËÂÓ‰ ˙ ÂÈ ˘ ÚÓ Â‡ ˙ ÂÈ  ÂÈÚ ˙ ÂÓ ¯   Á ¯ ‡ · . ( ˙ È ˘ ȇ ˙ ÂÈË  ˙ ‡  ÈÓ ˆ Ú ˘ ÂÓÈÓ , ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ˘ ÂÙÈÁÏ ˙  ÂÂÎÓ‰)  ˙ ÚÓ ˙ ˘ Ó‰ , Ï ÊÁ ˙  ¯  ˜ ÓÓ ÌÈÁ ˜ ω ÌÈÁ  Ó ÌÈ ¯ ÂÙÈÒÏ ˙ ‡ Ó‚ „ ‡ È · Ó ˜  Ê ¯ Ûχ ÓÂ È ˙ ¯ È ˆ È È  ˘ ˙ ‡ ÌÈ‚„‰ Ï È„ Î Â   ÓÊ ˙ · ˙ È ¯ · Ú‰ ˙  ¯ ÙÒ‰ Ó ˙ È  ¯ „ ÂÓ‰ ˙ È„ ‰ ȉ ˙ ‚‰‰ Ó ÌÈÈΠ ÈÁ‰ ÌÈÈ ˘ ˜ ‰ ÏÚ ˙ ÂÈΠ ÈÁ‰ ˙ ÂÏÚÓ‰ ÏÚ ÚÈ · ˆ Ó Û‡ ‡ ‰ . ˙ „ ‰ ÈÒÂÙÈË . ̉ È  È · ˙ ÈË ˜ χ È„ ÔÈÏÓ‚ ˙ ˜ ÈÊÏ ‡ ¯  ˜  ÒÂÙÈË ÏÎ ˙ ÏÁ  ‰ · ÌÈΠ¯ Ή ÌÈÚ ˘ ˙ ‰ ˙   ˘ · · ˙ Î   ÌÈÈ  ¯ „ ÂÓ ÌÈÓ‚„ ‰ ˘ ÂÏ ˘ : Í  ÂÁÓ‰ È„ ‰ ȉ ¯ Ó‡ Ó‰ ËÒ  ¯ ‡ ‡ · È ˜ Ú Ï ˘ Ì ¯ ÎÊÏ ÌÏ È · ˆ Í ¯ Ú ˘  Ì ˜ È ˘  ·  ˆ ÈÚ ץ ·  ˜ · ‰   ˘ ‡ ¯ Ï ÚÈÙ‰  ‚ Âχ ˙ ‰ ‰ ˘ Ú ˘ ‰  Á · ‰ Ï ˜  Ê ¯ ˜ ˜ Ê  ‰ Ê ¯ Ó‡ Ó · . ( 1996) ÔÈÈË ˘  ˜  ¯ Ù Ï ¯ ˜  ÔÂÓÈÒ ‰ Ò  Ή Î Í  ÈÁ : Í  ÈÁ È‚ ÂÒ ‰ ˘ ÂÏ ˘ ÔÈ · ÔÈÁ · ‰ ÍÈÏÈË . ÍÈÏÈË Ï‡ Ù Ú„ ȉ È ¯ ˆ   ‰ Í  ÈÁ ÈÏÒ ¯ · È  ‡ ÈËÒÈ  Ó‰ Í  ÈÁ ,( induction) ˙  · ¯ ˙ Ï ˘ Ï  ÂÈ ˆ ¯ Ï ˙  ˜ ÈË ˜ ¯ ÙÏ Ì‰ È ˙ ÂÒÈÙ ˙ ÔÈ · ‰ ‡  ˘ ‰ Í ¯ ÂÚ ˜  Ê ¯ ÂÏω ˙ ÂÈ ¯ ‚ Ë ˜ ‰ ˙ ¯ ÊÚ · . ÈÏ  ÂÈ ˆ ˜  ÂÙ- È  ÎË Èχ„ ȇ‰ È„ ‰ ȉ ¯ · „ · ÔÏÙ ˜ È΄ ¯ Ó ÔÂÓÈÒ ËÒ  ¯ ‡ ‡ · È ˜ Ú , ˘ ¯ ȉ χ Ù ¯ Ô ˘ Ó ˘ Ï ˘ ˙   ÈÈÙ‡ ˙ Ó ÂÏω ÌÈ‚ ‰‰ Ï ˘ ˙ ÂÈΠ ÈÁ- ˙ ÂÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ̉ È ˙ ÂÙ ˜ ˘ ‰ . ÂΠ ÈÁ Í ¯ „  . Í  ÈÁ‰ ˙ ÂÓ‚ Ó ˘ ÂÏ ˘ Ï ˘ ÈÒÁȉ Ï ˜ ˘ Ó‰ ¯ ‡ È ˙ · ̉ È ˙ ÂËÈ ˘ ·

Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education


About Book Studies in Jewish Education X: In Search of Jewish Paideia : Directions in the Philosophy of the Jewish Education

Front matterHalf-title pageEditorsTitleCopyrightsContentsIntroductionConference lectures and responsesZeev Mankowitz - A response to Mordecai Nisan's 'Commitment and uncertainty'Peter Ochs - A road to the postmodern palace - Michael Rosenak's theological response to teh postmodern conditionJosheph Lukinsky - A response to Asher Shkedi's 'Jewish values in the classroom'Samuel C. Heilman - Modern orthodox Judaism today - currents and trends in AmericaSolomon Schimmel - Moral and intellectual challenges in teaching bibleDalia Ofer - Holocaust education between history and memory: survey, analysis and critiqueRepresentative articles by Prof. Michael RosenakThe educated Jew - three modern models
studies jewish education search paideia directions philosophy page https publishersrow ebookshuk books hebrew ebooks 10th volume reflects commitment university general melton centre particular reflection research issues pertaining essays articles appearing this represent summary conference held honor prof michael rosenak occasion retirement after years teaching
eBookshuk Books

BOOKS OF KINGS


A Separate Republic
Based on the Libro Grande, which is included in this volume, this authoritative analysis of the Venetian Jewish community of the 17th century gives a snapshot of the political and social structure of the Jews of Venice as they related to the general population of the Venetian Republic of that period and to the ethnic,economic, and religious diversity within their own community.

and Hannah wept: Infertility, Adoption, and the Jewish Couple
The definitive work on Judaism s approach to infertility, pregnancy loss, and adoption.

Pesikta de-Rab Kahana
A winner of the National Jewish Book Award in 1976, this book is the translation of the Pesikta, a famous collection of midrashim. The Pesikta emerged in a time of deep crisis for the Jewish people, disappeared sometime in the sixteenth century, and was reborn only in the nineteenth century.

Matters of Life and Death
Incredible medical breakthroughs of today, like genetic engineering, in-vitro fertilization, and cloning, as well as the ability and choice to prolong life force us as Jews and human beings to struggle with the dilemmas posed by modern medicine. How does one decide which treatments to accept as appropriate and which not? Jewish law and ethics, as Dr. Elliot Dorff points out, which stem from the ancient teachings of the Talmud, do not directly address these modern issues, but the Jewish tradition

Tosefta Ki-Fshutah v. 11
qerer

The International Critical Commentary (ICC): GENESIS
An electronic edition of Skinner's main work.

The Mystical Element in Judaism
An alternative to Gershom Scholem's view of Kabbalah by one of the greatest Jewish thinkers; a succinct yet much revealing introduction to Jewish mysticism.

The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution. Vol. III.
This is the third and final volume of the work that is centered on the European Jewish community of the Middle Ages and early modern times. The author offers a comprehensive historical and sociological analysis of the Jewish communal evolution during the Emancipation era.

Mishnayoth


Volume 9, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Christianity and Judaism: Two Covenants
A great historian of Jewish religion analyzes the conflictual relationship between Christianity and Judaism.

To Do the Right and the Good
A thought-provoking examination of Jewish social ethics in relation to the mores of contemporary society. In this book, Rabbi Dorff focuses on the social aspects of the Jewish tradition, while tackling such timely topics as war and peace, poverty, intrafaith and interfaith relations, and forgiveness.

Between East and West: A History of the Jews of North Africa
This book is a valuable contribution to our understanding of “the forgotten million” that once comprised the great Jewish communities of North Africa. It covers a period of more than two thousand years in the history of those communities.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Deuteronomy
The force and individuality of this Book; its consistency and distinctiveness from the other documents of the Pentateuch as well as its differences from much of the custom and practice both in early and later Israel, make it stand out.

The Jewish Encyclopedia Vol. 7
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Collected Writings in Jewish Studies
This collection of articles in Jewish Studies has been authored by, what many consider, the most important scholar of the rabbinic life and literature in the post WWII period.

Tosefta Ki-Fshutah 1
qwer

Tosefta Ki-Fshutah v. 7
qwer

Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion and Law. Vol. III
Many traces of the old modes of life and thought survive in the form of folklore. A few such relics of ruder times, as they are preserved like fossils in the Old Testament, are illustrated and explained by the author in this book. In the third volume The Keepers of the Threshold, the Bird-Sanctuary, The Silent Widow, and other stories are discussed.

The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch: Eight Lectures
Although originally published more then 50 years ago, this little Cassuto's book is still probably the best, most focused attack on Wellhausen's Documentary Hypothesis and a powerful defense of the integrity of the biblical text.

Introduction to the Talmud and Midrash
The classic work on the field. Not for beginners; for those interested in a more historical and critical study of Talmud and Midrash.

ADULT EDUCATION IN CRISIS SITUATIONS


The Jews of Moslem Spain, Vol. 2/3
The second and third volume of a monumental survey of the Jewish community in Spain under Moslem rule. (See first volume here) It offers the reader access to a difficult subject. The period is recreated in a narrative that flows with life and vitality...unmatched for scholarship and readability.

A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (in 5 vols.)
The most valuable general modern work (on the subject) . . . Encyclopedia Britannica

Mishnayoth


The Jews of Santa Coloma de Queralt. Hispania Judaica, v. 6
A reconstruction of the Jewish life in a small community, on the basis of notary acts found in local archives.

A Grammar of Mishnaic Hebrew
More than any other, this book makes the subject is accessible to scholars who are not fluent in modern Hebrew.

Jerusalem Curiosities
This volume not only seeks to provide pleasurable reading but also enables the reader to grasp Jerusalem's unique role in the history of mankind. Those who read this book will encounter Jerusalem with eyes that see and hearts that understand.

History of Jewish Coinage and of Money in the Old and New Testament
Madden's work constitutes . . . a record of many rare or unique examples of Jewish art, preserving spontaneity and directness in our contact with the Jewish past. Michael Avi-Yonah Professor of Archaeology at Hebrew University, Jerusalem

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 2
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

The Devil and the Jews: The Medieval Conception of the Jew and Its Relation to Modern Anti-Semitism
The medieval conception of the Jew as devil – literally and figuratively – is the subject of this classic work, first issued in 1943. The full dimension of the diabolization of the Jew is presented through document, analysis, and illustration. It is a chilling study but an exceedingly important one.

Studies in Jewish Education IV: Curriculum and the teaching of Hebrew
The present volume, the fourth in the series Studies in Jewish Education, is dedicated to the subject of curriculum and the teaching of Hebrew.

From Diplomacy to Resistance: A History of Jewish Palestine, 1939-1945
The Second World War was a crucial period in the history of Jewish Palestine. Between 1939 and 1945, the Zionist movement and Jewish Palestine underwent considerable transformation. This carefully documented work recounts the events of that period of time.

Luah Hashanah 5775
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

JPS Bible Commentary: Haftarot
The most recent addition to the JPS Bible Commentary series covers the varied selections from the Nevi'im that comprise the haftarot, chanted on Sabbaths and holy days in synagogues.

Jewish History: An Essay in the Philosophy of History
This essay exhibits in a remarkably striking way the author's art of making “all things seem fresh and new, important and attractive.” The author attempts, for the first time, a psychologic characterization of Jewish history. He endeavors to demonstrate the inner connection between events, and develop the ideas that underlie them.

The House of Nasi: The Duke of Naxos
Joseph Nasi, Duke of Naxos, Lord of Tiberias, was a Marrano or “converse,” knighted by Charles V of the Holy Roman Empire, a jousting partner of Emperor Maximillian, and a court advisor to Suleiman the Magnificent. During his astonishing life as a statesman, financier, and philanthropist in sixteenth-century Europe, he moved across the continent from Antwerp to Paris, to Naples, to Rome, and from there to Constantinople, where he reembraced Judaism.

Tosefta Ki-Fshutah v. 6
qwer

Defenses of the Imagination: Jewish Writers and Historical Crisis
A carefully selected set of critical and biographical essays that offer analyses of a spectrum of poems, stories, historical and critical works by selected Jewish writers, who witnessed the presence of humanistic values in the most ghastly historical circumstances of the twentieth century.

Tractate Berakhos & Tamid v. I: Commentary and Study Guide
Master A Mesikta Series is a perfect perfect companion for the study of Talmud. Designed for those who already know something, the series provides important background information on Talmud and clarifies its content using outlines, elucidations of its text and commentaries: it explains the sequence of Talmud's texts, overviews discussed topics, zooms in on how aggadic portions of Talmud interact with its legal discussions, and much more...

Volume 9, The Universal Jewish Encyclopedia
Created by Reform Rabbis and Jewish Scholars, many of whom escaped from Nazi Germany, the Encyclopedia exhibits a unique sensitivity to all forms of anti-Semitic agitation and malice and makes every effort to find allies among others, especially Christians, to forge a shield for Jewish people in the face of the coming catastrophe.

Blessed is the Match: The Story of Jewish Resistance
This book is a classic account of Jewish tragedy, faith, hope, and triumph. Published originally in 1947, it is one of the first works to deal with the horrors and the heroism of the Holocaust years.

Reading Guide and Index, The Universal Jewish Encyclopedia
Great introduction to all areas covered by Encyclopedia. All entries are hyperlinked to relevant Encyclopedia articles.

My Brother s Keeper: A History of the American Jewish Joint Distribution Committee, 1929-1939.
This book deals with the efforts of American Jews - through their overseas aid organization, the American Jewish Joint Distribution Committee - to come the aid of European Jewry in the crucial prewar decade, 1929-1939.

JPS Torah Commentary: Numbers
Commentary on the Torah' forth book by one of the most insteresting modern Jewish thinkers.

JPS Hebrew-English (Jewish Bible) Tanakh
A true searchable (offline -- English only; in optional online mode -- both English and Hebrew) replica (including Biblical Hebrew vowel and cantillation marks) of the original 2nd printed edition. It is a MUST for any serious student of The Holy Scriptures and perfect a participant in Bible-study groups.

Studies in Hebrew and Ugaritic Psalms
The volume offers a fresh analysis of a central problem of comparative Ugaritic Biblical scholarship: the relationship between biblical psalms and Canaanite literature.

The Jews of Navarre in the Late Middle Ages. Hispania Judaica, v. 4
Documented depiction of the economic activities of the Jews and their work at the service of the Crown in this Christian kingdom.

The Jewish Encyclopedia Vol. 8
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the world—many considered founding “fathers” of their respective disciplines—this massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.