Bar Ilan University Press
Welcome to the Bar Ilan University Press!
Need help withour eBooks?
Contact PublishersRow.com
Click here, to go to our main store

  Bar Ilan University Press eBookStore  

The Thought of R. Joseph Albo הגותו של ר' יוסף אלבו
preview of book The Thought of R. Joseph Albo הגותו של ר' יוסף אלבו
text of book The Thought of R. Joseph Albo הגותו של ר' יוסף אלבו

The Thought of R. Joseph Albo הגותו של ר' יוסף אלבו

Author:
Publisher: Bar-Ilan University Press
Publication Date: 2009
Subject: Judaica
Number of Pages: 334

Free Preview    Email to Friend   Add to wish list
 Available as: (for format`s description click on its name)
Individual Individual ISBN: 978-965-226-362-9  
$33.00
 
 Reg.: $
33.00 per N pages
 
 Price per page: $0.50  all 334 pages 
N
 pages
 Pages  update
Institutional Institutional ISBN: 978-965-226-362-9  
$69.99
 
 Reg.: $
69.99 per N pages
 
hosting service 15% annual fee 55% one-time payment    
Printed Edition   see Bar Ilan University Press    
About this title
This book is the first comprehensive, methodological analysis of the religious-philosophical thought of R. Joseph Albo, author of the Sefer ha-`Ikkarim. Albo was active in Christian Spain in the first half of the fifteenth century, a period in which the Catholic Church exerted great pressure on the Jews in order to convince them to convert to Christianity. During this same time there was an ongoing dispute among Jewish thinkers between conservatives and rationalists regarding the role of philosophy in the formation of religious concepts.
The book claims that Sefer Ha-`Ikkarim was written in an esoteric manner, similar to Maimonides` The Guide of the Perplexed, so that the author`s true beliefs are concealed in different philosophical and theological discussions. A close study of Albo`s discussions on many issues related to his theories on divinity, on humanity, onprovidence and on reward reveals his use of many literary and stylistic means of concealment. Analysis of his philosophical works in the light of the intellectual, cultural, social and political contexts in which he lived enables one to understand what caused Albo to write in this particular style. It is well know that there is a significant time gap between the original version of the first part of Sefer Ha-`Ikkarim and its final completion. This book reveals that there is also gap in content and in style between the first part and the three additional ones. This research sheds new light on Albo`s philosophy, which was considered by most scholars of medieval Jewish philosophy to be conservative, eclectic, apologetic and unoriginal. The conclusion is that the key to a fitting understanding of Albo`s thought lies in the identification and characterization of the art of his philosophic writing.

ספר זה הוא ניתוח שיטתי ראשון ומקיף של משנתו הפילוסופית-הדתית של ר' יוסף אלבו, מחבר ספר העקרים. אלבו פעל בספרד הנוצרית במחצית הראשונה של המאה החמש עשרה, עת הפעילה הכנסייה הקתולית לחץ כבד על היהודים במטרה להובילם לאגן הטבילה, ועל רקע הוויכוח הפנימי בהגות היהודית בין שמרנים לשכלתנים באשר למעמדה של הפילוסופיה בגיבושן של תפיסות דתיות.
הספר שלפנינו טוען שספר העקרים נכתב בסגנון הכתיבה האזוטרית, בדומה למורה הנבוכים לרמב"ם, כלומר תוך הסתרת עמדותיו האמתיות של המחבר בסוגיות פילוסופיות ותאולוגיות שונות. עיון יסודי בדיוניו של אלבו בסוגיות רבות בתורת האלוהות, בתורת האדם ובתורת ההשגחה והגמול חושף שימוש באמצעי הסתרה ספרותיים-סגנוניים מגוּונים. בחינת מפעלו ההגותי לאור ההקשרים המחשבתיים, התרבותיים, החברתיים והפוליטיים שבהם התגבש מסייעת בבירור הגורמים האפשריים שהניעו את אלבו לנקוט סגנון כתיבה זה בחיבורו. כידוע, בין כתיבת גרסתו המקורית של המאמר הראשון של יצירה זו לבין השלמת כתיבתה יש פער כרונולוגי. מן הניתוח המוצג לפנינו עולה שיש גם פער מהותי בתוכן הדיונים ובסגנונם בין המאמר הראשון לשלושת המאמרים הנוספים. המחקר הנוכחי מאיר באור חדש את הגותו של אלבו, שנחשבה על פי רוב בתולדות חקר ההגות היהודית של ימי הביניים שמרנית, לקטנית, אפולוגטית וחסרת מקוריות. מסקנתו היא, שהמפתח הפרשני הראוי להבנת משנת אלבו טמון בזיהויה ואפיונה של 'אמנות הכתיבה' הפילוסופית שלו.
About author
Dror Erlich דרור ארליך
Dror Ehrlich was born in 1973 in Israel. He graduated BA in philosophy (summa cum laude) in 2000 and earned his PhD (summa cum laude) in 2005, both from Bar-Ilan University. His dissertation dealt with the thought of R. Joseph Albo. He currently lectures at Bar-Ilan University and at the Ashkelon Academic College.

ד``ר דרור ארליך מלמד פילוסופיה יהודית של ימי הביניים במחלקה לפילוסופיה ובמרכז ללימודי יסוד ביהדות באוניברסיטת בר-אילן וכן במכללה האקדמית אשקלון.Contents
פתח דבר 9

פתח דבר 9

 

מבוא 13

א. רקע ביו-ביבליוגרפי 15 ; ב. רקע היסטורי-תרבותי 20 ; ג. מבנה הדיון 26           

 

פרק ראשון: ממד הכתיבה של ספר העקרים 27

; 56 א. הכתיבה האזוטרית בספר העקרים 27 ; ב. חלוקתו הפנימית של ספר העקרים          

  ג. החלוקה הפנימית בראי הסגנון האזוטרי 83           

 

פרק שני: תורת האלוהות 87

; א. תורת התארים 88 ; ב. תורת הבריאה 94 ; ג. ההוכחות למציאות האל 112           

ד. אחדות האל 136 ; ה. סיכום 149           

 

פרק שלישי: תורת האדם 151

; א. השלמות האנושית 152 ; ב. המצוות 175 ; ג. אהבת האל 187 ; ד. סיכום 207           

נספח: מגבלות ההכרה האנושית 209           

 

פרק רביעי: תורת ההשגחה והגמול 213

; א. בעיית הרע 214 ; ב. התפילה 234 ; ג. הגמול הגשמי בעולם הזה 252           

ד. הגמול הנפשי בעולם הבא 262 ; ה. סיכום 280           

 

מסקנות 283

; א. כתיבתו האזוטרית של אלבו 284 ; ב. שני חלקיו של ספר העקרים 289           

חתימה 290           

 

ביבליוגרפיה 293

 

מפתחות 316

Related titles
A World Hidden in the Dimensions of Time  עולם נסתר בממדי הזמןA World Hidden in the Dimensions of Time עולם נסתר בממדי הזמן
Amulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought  קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הבינייםAmulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים
Scroll of Secrets  מגילת סתריםScroll of Secrets מגילת סתרים
 
  Special Offer Code  
Enter your Special Offer Code here:
  Search for  

  Our Products  
Browse all »»
THE OLD BABYLONIAN LOAN CONTRACT
In All Your Ways Know Him: The Concept of God and avodah begashmiyut in the Early Stages of Hasidism בכל דרכיך דעהו
THE HOLY TONGUE, COMEDY'S VERSION לשון הקודש, גרסת הקומדיה

If download option is selected, Adobe Acrobat 5.0 or lateris requiredto read our e-books*


*Windows PC, Mac OS9/OSX, and Linux