Bar Ilan University Press
Welcome to the Bar Ilan University Press!
Need help withour eBooks?
Contact PublishersRow.com
Click here, to go to our main store

  Bar Ilan University Press eBookStore  

Bein Halakhah Le-Haskalah בין הלכה להשכלה
preview of book Bein Halakhah Le-Haskalah בין הלכה להשכלה
text of book Bein Halakhah Le-Haskalah בין הלכה להשכלה

Bein Halakhah Le-Haskalah בין הלכה להשכלה

Author:
Publisher: Bar-Ilan University Press
Publication Date: 2004
Subject: Literature Judaica Jewish History
Category: Literature
Number of Pages: 405

Free Preview    Email to Friend   Add to wish list
 Available as: (for format`s description click on its name)
Individual Individual ISBN: 965-226-268-4  
$25.00
 
 Reg.: $
25.00 per N pages
 
 Price per page: $0.50  all 405 pages 
N
 pages
 Pages  update
Institutional Institutional ISBN: 965-226-268-4  
$50.00
 
 Reg.: $
50.00 per N pages
 
hosting service 15% annual fee 55% one-time payment    
Printed Edition   see Bar Ilan University Press    
About this title
This book illuminates halakhic issues as depicted in the struggle between Mitnagdim, Maskilim and Hasidism. It includes literary analyses of selected works of Hatam Sofer, Abraham Lieb Benjaminson, Yehuda Leib Gordon, Shmuel Joseph Agnon and Haim Hazaz


ספרות ההשכלה העברית לרבדיה היא בעלת תשתית תלת-שכבתית הכורכת השקפות-עולם שמרניות, תודעה היסטורית מודרנית וניצנים ראשונים של חשיבה אסתטית אירופית מודרנית. שלוש השכבות הללו אחוזות זו בזו במרקם כלאיים. סופרי ההשכלה ביקשו להתיכן ולהפכן ל`מעשה מרכבה` רצוי, להתירן לבוא בקהל, ולהכשיר את ההנאה מהן. ספרות כלאיים זו כלואה בעבותות של נורמות הלכתיות, שדבר אין להן עם אמנות המבדה. לעכבות הלכתיות מסוימות היתה השפעה מגבילה ואף מדכאת על היצירה, והנסיונות להיחלץ מהן הטביעו את רישומן על נושאיה, תכניה, ודרכי פיתוחה ועיצובה האמנותי.

כרך זה, חמישי בסדרת מחקריו של יהודה פרידלנדר בספרות העברית החדשה במאות הי``ח והי``ט, מוקדש לבירור ייחודה התרבותי-הספרותי של הספרות העברית החדשה בכללה ושל הסאטירה העברית כאחת מסוגותיה המרכזיות בפרט.About author
Yehuda Friedlander יהודה פרידלנדר
Prof. Yehuda Friedlander, former Rector of Bar-Ilan University, is Professor of Hebrew Literature and Comparative Literature and Head of the Shimshon Feldman Chair for the History and Culture of Eastern European Jewry.

Professor Yehuda Friedlander was elected Rector of Bar-Ilan University in 1996 till 2000. Prior to his election he served as Chairman of the Department of Hebrew and Comparative Literatures, Dean of the Faculty of Humanities, and Dean of the Faculty of Jewish Studies. His dedication as a teacher is known throughout Israeli and American academic circles. He takes great pride in the fact that so many of his own students have achieved eminence on the Israeli literary scene.

Professor Friedlander`s election to the post of Rector, the highest academic post in any Israeli university, was more than a reflection of his talent for organisation and administration or his reputation as a gifted teacher. Professor Friedlander ranks among the foremost students of Modern Hebrew Literature in the world. He is the author of eight books and over 200 articles and the editor of 25 books dealing with Hebrew Literature, and has served in visiting posts at Brandeis and Harvard University. He is recipient of the Talpir Prize in Hebrew Literature, the Berenstein Prize, and most recently, the coveted Kariv Prize for Literary Criticism. In adition to his achievements in the field of Hebrew Literature he was elected to the Shimshon Feldman Chair of the History and Culture of East European Jewry, to the Joseph Orgler Chair of Religious Zionism, and to the Z. Warhaftig Institute for Religious Zionism.

פרופ` יהודה פרידלנדר רקטור לשעבר של אוניברסיטת בר-אילן , הוא פרופסור אמריטוס לספרות עברית ולספרות משווה, ונמנה עם חוקריה הבכירים של ספרות ההשכלה העברית.
תחומי הוראתו ומחקריו: התפתחות הסאטירה והפולמוס בספרות העברית במאות הי``ח כ`, תולדות המחשבה האסתטית, התפיסה האסתטית של חז``ל, והתפתחות המסה העברית כסוגה ספרותית. פרופ` פרידלנדר פרסם מחקרים רבים בתחומים אלה ביניהם:

`אורי צבי גרינברג עיונים בשירתו` (תשכ``ו, תשל``ג); `בין הוויה לחוויה על יצירתו העברית של י` ל` פרץ` (תשל``ד); `אורי צבי גרינברג מבחר מאמרים על יצירתו` מבוא, עריכה וביבליוגרפיה (תשל``ה); `מבחר ספרותנו בתשל``ד` מבוא ועריכה (תשל``ה); `פ` ג` קלופשטוק, מות אדם`, עברית: צבי בן דוד מבוא וההדרה עם חיים שוהם ורות גלדשטיין-קסטנברג (תשל``ז); `פרקים בסאטירה העברית בשלהי המאה הי``ח בגרמניה` (תש``ם); `במסתרי הסאטירה פרקים בסאטירה העברית החדשה המאה הי``ט` (תשמ``ד); `אד``ם הכהן, שירי שפת קודש` מבוא וההדרה עם מנוחה גלבוע (תשמ``ז); `במסתרי הסאטירה פרקים בסאטירה העברית החדשה במאות הי``ח והי``ט, ב` (תשמ``ט); `במסתרי הסאטירה פרקים בסאטירה העברית החדשה במאה הי``ט, ג` (תשנ``ד);
The Writing of Abraham Loeb Benjaminson - A Facsimile Edition with an
Introduction` (1994); `יצחק ארטר, הצופה לבית ישראל` מבוא וההדרה (תשנ``ו);
`בין הלכה להשכלה` מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות, (תשס``ד).
שניים מספריו זכו בפרס על שם אברהם קריב בבקורת הספרות לשנת תשנ``ב.


Contents
פתח דבר

פתח דבר

 

  מבוא: הרקע ההגותי וההיסטורי לספרות העברית במזרח־אירופה במאה הי"ט

 

לבירור יחסו של הגר"א מווילנה להשכלה בראשיתה: הגר"א ונ"ה וייזל

 

הערות לשירתו של החתם סופר: הלכה מלגו והשכלה מלבר

 

על שירתו הסכולאסטית של אברהם לייב בנימינזון

 

בין לולב לקורקבן: סוגיית 'לולב הגזול' במרקם של סאטירה שכוחה מן המאה הי"ט

קורקבן הגזול: מחזה מעין המאורע בעיר מאהלוב על נהר דנעסטער       

 

עכבות הלכתיות ותפקודן בהתפתחותה של הסאטירה העברית החדשה

 

מקומה של ההלכה בספרות ההשכלה: היחס לרמב"ם כפוסק

 

מעמדה של 'אמונת חכמים' בסאטירה העברית במאה התשע־עשרה

 

(יהודה לייב גורדון ( 1892-1830           

 

הפולמוס הסאטירי בין יל"ג לרבני ליטא: עיון משווה בכתבי פולמוס

 

בזכותן של הרבנים

 

בינה לתועי רוח: מענה להחברים 'מצדיקי הרבים'

 

מאמר מלחמה בשלום

 

 ( שמואל יוסף עגנון ( 1970-1887          

 

שקיעי הלכה ותפקודם בתשתית הסיפור 'והיה העקוב למישור' מאת ש"י עגנון

 

המארג הסאטירי בסיפורים 'הצפרדעים' ו'מזל דגים' מאת ש"י עגנון

 

 ( חיים הזז ( 1974-1898         

 

המארג הסאטירי ב'דורות הראשונים' מאת חיים הזז

 

רשימת המקומות שבהם נתפרסמו לראשונה הפרקים שעודכנו והורחבו בספר

 

מפתחות

מפתח מחברים ואישים ; מפתח החיבורים

 

 

Related titles
Baruch Kurzweil as a Commentator on Culture   ברוך קורצווייל כפרשן של תרבותBaruch Kurzweil as a Commentator on Culture ברוך קורצווייל כפרשן של תרבות
Rechovot Ha-Nahar by Uri Zvi Greenberg רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג מחקרים ותעודותRechovot Ha-Nahar by Uri Zvi Greenberg רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג מחקרים ותעודות
Studies in Jewish Narrative Ma'aseh Sippur 2 מעשה סיפור כרך בStudies in Jewish Narrative Ma'aseh Sippur 2 מעשה סיפור כרך ב
The History of Hebrew Versificationתולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזםThe History of Hebrew Versificationתולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזם
 
  Special Offer Code  
Enter your Special Offer Code here:
  Search for  

  Our Products  
Browse all »»
THREE SULGI HYMNS
THE HISTORICAL PROLOGUE OF THE HITTITE VASSAL TREATIES
THE HOLY TONGUE, COMEDY'S VERSION לשון הקודש, גרסת הקומדיה

If download option is selected, Adobe Acrobat 5.0 or lateris requiredto read our e-books*


*Windows PC, Mac OS9/OSX, and Linux