Bar Ilan University Press
Welcome to the Bar Ilan University Press!
Need help withour eBooks?
Contact PublishersRow.com
Click here, to go to our main store

  Bar Ilan University Press eBookStore  

Society Law and Custom in the Land of Israel חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום
preview of book Society Law and Custom in the Land of Israel חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום
text of book Society Law and Custom in the Land of Israel חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום

Society Law and Custom in the Land of Israel חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום

Author:
Publisher: Bar-Ilan University Press
Publication Date: 2006
Subject:  Biblical Studies Talmud and Rabbinic Literature
Category: Biblical Studies
Number of Pages: 358

Free Preview    Email to Friend   Add to wish list
 Available as: (for format`s description click on its name)
Individual Individual ISBN: 965-226-295-1  
$35.00
 
 Reg.: $
35.00 per N pages
 
 Price per page: $0.50  all 358 pages 
N
 pages
 Pages  update
Institutional Institutional ISBN: 965-226-295-1  
$69.99
 
 Reg.: $
69.99 per N pages
 
hosting service 15% annual fee 55% one-time payment    
Printed Edition   see Bar Ilan University Press    
About this title
This book deals with legal and social aspects of Ancient Near Eastern cultures, including biblical Eretz Israel. The author`s approach is multidisciplinary and humanistic, focusing on texts as a key to understanding the lives of the people who lived in these ancient cultures, as opposed to the text-oriented approach that analyses the textual source in its own right.

בספר זה ארבעה-עשר פרקים הסדורים בשלושה שערים: שער החברה, שער המשפט ושער המנהג. נכללים בו נושאים רבים ומגוונים, כגון משמעותו החברתית של הביטוי "מחזיק בפלך" (שמואל-ב ג, 29); סוגיית תכנון המשפחה ותכנון האוכלוסייה במזרח הקדום; תפקידו ומעמדו של השושבין בטקסי הנישואים במזרח הקדום; מנהגי שבועה, ובמיוחד מנהג השבועה בירך ובנגיעה באברי המין; הטבעת רגלי אסופים בטין לציון איסופם ואימוצם; הביאה ומקומה בחתימת הנישואים בעולם הקדום; וכן דיונים מפורטים במבחר ביטויים ומושגים בעלי מטען משפטי-טכני הפזורים בסיפורת המקראית ובמקורות המזרח הקדום לסוגותיהם.

שני היבטים עיקריים לספר זה, ובשניהם יש מן החידוש: היבט התכנים, הבא לידי ביטוי בפרקי הספר, והיבט הגישה והמתודה המיוחדות ששימשו בניתוח המקורות שמהם נידלו תכנים אלה. בתחום התכנים, מעטים הם חוקרי המקרא ותרבויות המזרח הקדום המייחדים תשומת לב רבה כל כך להיבטים משפטיים וחברתיים של תרבויות אלה, ובייחוד לא רבים הם המחקרים שנכתבו עברית בתחומים אלה, ואין בנמצא ספר עברי מקיף בנושאי חברה, משפט ומנהג. אשר על כן, ריכוזם של מחקרים אחדים העוסקים בתחומים אלה בכפיפה אחת תוך יישום הגישה המיוחדת שלהלן, נועד להסב את תשומת לבו של הקורא הישראלי לנושאים אלה ולהעמידו על קיומם במסגרת חקר המקרא ותרבויות המזרח הקדום. אף בהיבט הגישה המיוחדת המיושמת פה מוצעים כיווני מחקר ומחשבה שונים מהמקובל, שרק בשני העשורים האחרונים מתחילים להנץ ציץ ולהוציא פרח במחקר. עיקרם של כיוונים אלה הוא בגישה הומניסטית ומולטי-דיסציפלינרית לחקר התרבויות ששרדו בעדויות כתובות ובלשונות שחלקן מתות זה מאות שנים, ובשאיפה לתפוס תרבויות אלה באופן הוליסטי ובמושגיהן הן. גישה זו קוראת ליישומם של כלי חשיבה וניתוח השאולים מדיסציפלינות מדעיות רבות, ובעיקר מתחום מדעי החברה אנתרופולוגיה וסוציולוגיה.
About author
Meir Malul מאיר מלול

Prof. Meir Malul has taught in the Bible Department of Haifa University for many years and currently serves as department head. His main specialization is in Ancient Eastern Studies with a special focus on issues pertaining to society and law. He has published three books in English and dozens of articles in varied subjects.פרופ' מאיר מלול מלמד שנים רבות בחוג למקרא באוניברסיטת חיפה, ובימים אלה הוא משמש בו כראש החוג. התמחותו העיקרית היא בתחום לימודי המזרח הקדום, בייחוד בנושאי חברה ומשפט, ובשני העשורים האחרונים הוא מיישם התמחות זו בחקר המקרא ומביאה לידי ביטוי במחקריו ובשיעוריו באוניברסיטה. פרסם שלושה ספרים בשפה האנגלית ועשרות מאמרים בנושאים שונים, וזהו לו ספרו הרביעי לראשונה בעברית.Contents
הקדמה

הקדמה

 

מבוא

 

חלק א׃ חברה           

פרק 1׃ קללת דוד את יואב ומשמעותו החברתית של הביטוי מַחֲזִיק בַּפֶּלֶך

פרק 2׃ אסופים ואימוצם במקרא ובתעודות מסופוטמיות

פרק 3׃ תכנון משפחה ותכנון אוכלוסין במזרח הקדום

פרק 4׃ השושבין מעמדו ותפקידו בחברה במזרח הקדום

 

חלק ב׃ משפט           

פרק 5׃ עקבו של יעקב ומעשה עקיבתו׃ ירושה והורשה במקרא

פרק 6׃ הביטויים הִכִּירוּ ווַיִּיטַב בְּעֵינֵיהֶם בפרשת אבל דוד על מות אבנר (שמואל ב ג 36 ) ומטענם הטכני־המשפטי

פרק 7׃ למשמעותו המשפטית של הצירוף יש/אין לאל ידי במקרא

פרק 8׃ נטיעת יתד בקיר במשפט המסופוטמי הקדום׃ פרסום הלכות בציבור

פרק 9׃ 'המסמר שבקיר' סעיף המסמר בצוואות של כוהנות נדיתום במסמכים משפטיים בבליים עתיקים מן העיר סִיפָר

 

חלק ג׃ מנהג           

פרק 10 ׃ 'פחד יצחק' (בראשית לא 53 ,42 ) ומנהג השבועה בירך

פרק 11 ׃ כנף הבגד, החיק והחצֶֹן/חֵצֶן ושימושיהם במחוות סמליות משפטיות במקרא

פרק 12 ׃ דילוג מעל עֱלי עץ כאקט סמלי לוויתור על זכות משפטית בבבל הקדומה

פרק 13 ׃ הטבעת רגלי אסופים בטין ומשמעותה הסמלית של הרגל במשפט הבבלי הקדום

פרק 14 ׃ התרת הסיכה'׃ הביאה ומקומה בטקס הנישואים במזרח הקדום

 

רשימת ספרות

 

רשימת קיצורים

 

מפתחות

נושאים ושמות --    

מילים וביטויים --    

מקורות       

 

רשימת המאמרים שפורסמו בעבר

Related titles
The Jewish Life CycleThe Jewish Life Cycle
Material Culture in Eretz Israel during the Talmudic Period Vol. II  תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמודMaterial Culture in Eretz Israel during the Talmudic Period Vol. II תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמוד
Prakmatia - The Marketing System in the Jewish Community in Palestine during the Mishna and Talmud Era  פרקמטיאPrakmatia - The Marketing System in the Jewish Community in Palestine during the Mishna and Talmud Era פרקמטיא
 
  Special Offer Code  
Enter your Special Offer Code here:
  Search for  

  Our Products  
Browse all »»
The Thought of R. Joseph Albo הגותו של ר' יוסף אלבו
The Philosophy of Rabbi Ovadya Yosef משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות
THE TARGUM TO JOB FROM QUMRAN CAVE XI

If download option is selected, Adobe Acrobat 5.0 or lateris requiredto read our e-books*


*Windows PC, Mac OS9/OSX, and Linux