Bar Ilan University Press
Welcome to the Bar Ilan University Press!
Need help with our eBooks?
Contact PublishersRow.com
Click here, to go to our main store

  Bar Ilan University Press eBookStore  

Karl Jaspers: From Selfhood to Being קרל יאספרס: מהעצמיות אל ההוויה
preview of book Karl Jaspers: From Selfhood to Being קרל יאספרס: מהעצמיות אל ההוויה
text of book Karl Jaspers: From Selfhood to Being קרל יאספרס: מהעצמיות אל ההוויה

Karl Jaspers: From Selfhood to Being קרל יאספרס: מהעצמיות אל ההוויה

Author:
Publisher: Bar-Ilan University Press
Publication Date: 2006
Subject: Philosophy ,Psychology and Education ,Criticism Culture and Interpretation
Number of Pages: 342

Free Preview    Email to Friend   Add to wish list
 Available as: (for format`s description click on its name)
Individual Individual ISBN: 965-226-300-1  
$28.00
 
 Reg.: $
28.00 per N pages
 
 Price per page: $0.50  all 342 pages 
N
 pages
 Pages  update
Institutional Institutional ISBN: 965-226-300-1  
$60.00
 
 Reg.: $
60.00 per N pages
 
hosting service 15% annual fee 55% one-time payment    
Printed Edition   see Bar Ilan University Press    
About this title
This book traces the thought of the German philosopher Karl Jaspers, from his early writings as a young psychiatrist to his mature thinking as an existentialist. The search for self-understanding is analysed, revealing the difficulties that emerge out of this search and the attempts to solve them by adopting a philosophical attitude towards the entire Being outside of the self-existence, world and transcendence.
From the series Interpretation and Culture.
A Series Edited by: Prof. Avi Sagi

ספר זה מתחקה אחר יצירתו של הפילוסוף הגרמני קרל יאספרס (1883 - 1969), מראשית דרכו כפסיכיאטר צעיר ועד לימי בגרותו כפילוסוף אקזיסטנציאליסט. ההתבוננות הביקורתית בהגותו של יאספרס עוקבת אחר ניסיונו להעניק פשר לחיפוש האנושי אחר הבנה עצמית וחושפת את הקשיים והתסכולים הכרוכים בחיפוש זה. הספר פורש לפני הקורא את ניסיונותיו של יאספרס להתמודד עם קשיים אלו באמצעות כינון יחס פילוסופי אל מכלול ההוויה המצויה מעבר ליחיד – הזולת, העולם והטרנסצנדנציה.
בספר זה המחברת מנהלת דיאלוג מתמשך עם המחקר הקיים על יצירתו של יאספרס ומציעה קריאה חדשה שלה. לצד הביקורת על פרשנויות אלה, חושפת המחברת את האתגרים שהציבה דמותו של יאספרס לפני קוראיה. בשונה ממרבית מבקריו, שלרוב התעלמו מכתביו המוקדמים
של יאספרס, שעסקו בפסיכיאטריה ובפסיכולוגיה, מוצעת בספר זה קריאה פילוסופית של כתבים אלה החושפת את אחדות העולם שמתוכו יצר – בתחילה כפסיכיאטר ואחר כך כפילוסוף. על פי קריאה זו יצירתו של יאספרס מתגלה כאחד הניסיונות הנועזים לגבש תפיסה מקורית על אודות שתי התמות היסודיות שהעסיקו את הפילוסופיה ואת התרבות האנושית בכל הזמנים – ה``עצמיות`` וה``הוויה``.

בסדרת -פרשנות ותרבות- בעריכת פרופ' אבי שגיא
About author
Ronny Miron רוני מירון
Dr. Ronny Miron
Department for Philosophy and the department for hermeneutics and culture studies

ד"ר רוני מירון מרצה בתכנית הבינתחומית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר-אילן ועמיתת מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים. פרסמה מאמרים בארץ ובחו"ל בפילוסופיה קונטיננטאלית ובפילוסופיה יהודית חדשה.

Contents
פתח דבר

פתח דבר

 

מבוא

; א. פתיחה;    ב. חלוקה לתקופות;    ג. מסגרת ההתפלספות—

; "ד. מתודת ההתפלספות;    ה. ההתנסות הפילוסופית ב"גבול—

ו. מתודולוגיית המחקר בספר;    ז. מבנה הספר—

 

חלק ראשון האקספליקציה של העצמיות           

פרק ראשון: העצמיות מבעד למחלת הנפש

; א. הערת מסגרת;    ב. מחלת הנפש כביטוי לעולמו של היחיד—

ג. ביקורת מדע הפסיכופתולוגיה;    ד. קדימותה ומרכזיותה של הסובייקטיביות     

    ה. אידאת האדם כשלמות     

 

פרק שני: העצמיות שבהשקפות העולם

א. מפתולוגיה לנורמליות ;    ב. "השקפת העולם";     ג. המתודה בפסיכולוגיה     

ד. היסודות המטפיזיים בהשקפת העולם—

 

פרק שלישי: העצמיות והעולם

א. מהסובייקטיביות אל האקזיסטנציה    

ב. ממשותו הראלית של העולם כמרכיב בהנהרת העצמיות    

     ג. העולם כמציאות ממשית ושאלת ההכרה    

 

פרק רביעי: העצמיות בראי עצמה

; א. בחזרה אל האקזיסטנציה;     ב. ניתוק האקזיסטנציה מהעולם    

; ג. החזרת האקזיסטנציה אל העולם ;     ד. החירות כרצון    

ה. המתיחות בין האובייקטיביות ובין הסובייקטיביות    

 

חלק שני מנגנוני המעבר           

מבוא: מהאקספליקציה של העצמיות אל האקספליקציה של ההוויה

 

פרק חמישי: התקשורת

א. האקזיסטנציה לנוכח אקזיסטנציה אחרת;     ב. התקשורת האקזיסטנציאלית    

ג. התקשורת כאמצעי לכינון עצמיותה של האקזיסטנציה    

     ד. התקשורת כמנגנון מעבר    

 

פרק שישי: התולדתיות

    א. מהאוריינטציה בעולם והתקשורת לתולדתיות    

ב. בין היסטוריות לתולדתיות    

ג. התודעה התולדתית כאמצעי להבהרת האקזיס־ טנציה    

     ד. הטרנסצנדנציה בתודעה התולדתית—

פרק שביעי: מצבי הגבול

; "א. הרחבת גבולות הקיום מ"הוויית המצב" ל"מצבי הגבול    

 ב. מצבי הגבול בפסיכולוגיה ; ג. מצבי הגבול בפילוסופיה     

ד. מצבי הגבול כמנגנון מעבר בהשוואה לתקשורת ולתולדתיות—

 

מנגנוני המעבר: מבט מסכם

א. שלוש צורות של אחרת ;     ב. התודעה האבסולוטית—

 

חלק שלישי האקספליקציה של ההוויה           

"פרק שמיני: ה"כישלון

א. האקזיסטנציה לקראת הטרנסצנדנציה ; ב. הכישלון כמושג  פילוסופי    

; ג. החירות של האקזיסטנציה והכישלון—ד. הכישלון כ"צופן    

 

"פרק תשיעי: ההוויה כ"מקיף  

; א. המקיף בין שתי נקודות מבט: אפיסטמולוגית ואונטולוגית—

; ב. שני פניה של ההוויה כמקיף: האימננטי והטרנסצנדנטי       

ג. הפריאכונטולוגיה—

 

פרק עשירי: הצפנים של הטרנסצנדנציה

א. מהכישלון והמקיף אל מושג הצופן    

     ב. היבטים מטרימים של מושג הצופן בפסיכולוגיה    

         ג. האימננטיות כצופן של הטרנסצנדנציה    

    ד. מושג הצופן וההכרה ;     ה. התודעה המטפיזית כשפה    

    ו. מושג הצופן כמתווך בין הנהרת העצמיות ובין האקספליקציה של ההוויה    

 

"פרק אחד עשר: בין "הוויה" ל"טרנסצנדנציה

א. "הוויה" ו"טרנסצנדנציה";;    ב. מושג הטרנסצנדנציה בראי המחקר   

ג. אל מול פני הסתירה   

 

סיכום

 

ביבליוגרפיה וקיצורים

 

מפתחות

א. מפתח השמות— ב. מפתח העניינים—

Related titles
Philosophic MysticismPhilosophic Mysticism
Literature as a Moral Laboratory הספרות כמעבדה מוסריתLiterature as a Moral Laboratory הספרות כמעבדה מוסרית
Once Upon A Time היה היה פעםOnce Upon A Time היה היה פעם
 
  Special Offer Code  
Enter your Special Offer Code here:
  Search for  

  Our Products  
Browse all »»
THE TARGUM TO JOB FROM QUMRAN CAVE XI
SIGNS OF ENJOYMENT   סימנים של התענגות
Exploring Ta'aniot: Yerushalmi, Tractate Ta anit - Forming and Redacting the Traditions סדר ״תעניות״ כיצד

If download option is selected, Adobe Acrobat 5.0 or later is required to read our e-books*


Windows PC, Mac OS9/OSX, and Linux