Bar Ilan University Press
Welcome to the Bar Ilan University Press!
Need help withour eBooks?
Contact PublishersRow.com
Click here, to go to our main store

  Bar Ilan University Press eBookStore  

Rationalism in Hasidic Attire: Habad s Harmonistic Approach to Maimonides שכלתנות בלבוש חסידי דמותו של הרמב ם בחסידות חב ד
preview of book Rationalism in Hasidic Attire: Habad`s Harmonistic Approach to Maimonides שכלתנות בלבוש חסידי דמותו של הרמב"ם בחסידות חב"ד
text of book Rationalism in Hasidic Attire: Habad`s Harmonistic Approach to Maimonides שכלתנות בלבוש חסידי דמותו של הרמב"ם בחסידות חב"ד

Rationalism in Hasidic Attire: Habad`s Harmonistic Approach to Maimonides שכלתנות בלבוש חסידי דמותו של הרמב"ם בחסידות חב"ד

Author:
Publisher: Bar-Ilan University Press
Publication Date: 2009
Subject: Judaica , Philosophy
Number of Pages: 242

Free Preview    Email to Friend   Add to wish list
 Available as: (for format`s description click on its name)
Individual Individual ISBN: 978-965-226-344-5  
$35.00
 
 Reg.: $
35.00 per N pages
 
 Price per page: $0.50  all 242 pages 
N
 pages
 Pages  update
Institutional Institutional ISBN: 978-965-226-344-5  
$69.99
 
 Reg.: $
69.99 per N pages
 
hosting service 15% annual fee 55% one-time payment    
Printed Edition   see Bar Ilan University Press    
About this title
This book analyzes the attitude of Habad philosophers to Maimonides, as well as the Habad exegesis to Maimonidean doctrines. Maimonides was not only viewed by Habad philosophers as an eminent philosopher and rabbinic sage, but as one who merited receiving a high soul, His words, therefore, express not only intellectual achievements, but represent a type of spiritual level that is beyond intellectual merit. At times, Maimonides' words were understood as anticipating Habad teachings, and at other times as expressing Habad teachings, i.e., his words were interpreted in a Kabbalistic-Hassidic manner. This book traces the trends of development in the attitude of Habad thinkers to Maimonidean doctrines, setting out to prove that the issue of the Habadic perception of the Maimonidean doctrines is not negligible, as it might initially seem, but rather, plays a signigicant role in Habadic philosophy and is organically integrated therein. The book analyzes Habadic philosophy from its inception until today, as reflected in manuscripts from R. Shneur Zalman of Ladi through R. Menahem Mendel(ReMaM) Shneorson. The book demonstrates consistent perception of the Maimonidean doctrines, shared by all Habad scholars, developed with innovations and alterations, and reaching its peak with the life-work of the last Rabbi. It focuses mainly on the legacy of ReMaM., who brought this trend in the Habadic community to its final development. The book identifies different phases of development in ReMaM's approach towards Maimonidean doctrines, his interpretation of the Mishne Torah' and the concept of the Messiah, also stemming from Maimonides.
This book will appeal to all readers interested in the fundamental issues of Jewish Philosophy.

בניסן תשמ"ד נפל דבר בחסידות חב"ד: רבי מנחם מענדל שניאורסון, מנהיגה של תנועת חב"ד, תיקן לחסידיו לימוד יומי ב"משנה תורה" לרמב"ם, "חוק נתן ולא יעבור". אף הנשים והקטנים הוכנסו למעגל הלימוד, אם כי בהיקף מצומצם יותר (ספר המצוות). מאז ועד היום, מדי שנה בשנה, מציינים חסידי חב"ד בטקסים חגיגיים את "סיום הרמב"ם". שיחות רבות ייחד רמ"מ למשנת הרמב"ם והפליג בשבחו של בן מימון. אך מדוע מצא בו האדמו"ר החסידי דמות מרכזית כל כך? הילכו יחדיו תורה מיסטית וחזון משיחי עם רציונליזם צרוף ומבט ריאלי על המציאות?

ספר זה עוסק ביחסם של הוגי חב"ד לרמב"ם ובפרשנות החב"דית למשנה המימונית. הרמב"ם הוערך על ידי הוגי חב"ד לא רק כפילוסוף וכתלמיד חכם ראשון במעלה, אלא אף כמי שזכה ל"נשמה גבוהה", ולפיכך יש בדבריו ביטוי לא רק להישגיו השכליים, אלא גם למעין מדרגה "רוחנית" העומדת מעל הכישורים האינטלקטואליים. לעתים נתפסו דבריו כשלב מקדים את תורת חב"ד ולעתים כמביעים אותה, כלומר קיבלו פרשנות קבלית-חסידית. הספר מציג מגמה של התפתחות ביחסם של הוגי חב"ד למשנת הרמב"ם. אגב הדיון בזיקתם לרמב"ם, מוארות באור חדש סוגיות חשובות של ההגות החב"דית. מקום נרחב מיוחד להגותו של האדמו"ר האחרון. הספר מברר את השלבים השונים בהתפתחות גישתו של רמ"מ אל משנת הרמב"ם, את פרשנותו ל"משנה תורה" ואת הסוגיה המשיחית שאף היא מעוגנת אצלו במשנה המימונית. סוגיות יסודיות של מחשבת ישראל נדונות בספר זה והקורא המשכיל ימצא בו עניין.
About author
Jacob Gotlieb יעקב גוטליב
Dr Jacob Gotleib is a lecturer on Jewish philosophy at Bar Ilan University and at the Ashkelon Academic College . He specializes in the philosophy of Habad hasidism.

ד``ר יעקב גוטליב מרצה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן ובמכללה האקדמית אשקלון. עוסק בחקר חסידות חב``ד.Contents
New Page 1

פתח דבר 7

 

מבוא 9

 

פרק ראשון     יחסם של הוגי חב"ד לרמב"ם ולמשנתו 15

; השכלתו של הרמב"ם 17 ;--הרמב"ם כפילוסוף 22 ;--"מורה הנבוכים" 26                     

הרמב"ם כמקובל 29 ;--רמ"מ והרמב"ם 31 ;--ספר "משנה תורה" במשנתו                     

של רמ"מ 39 ;--תקנת לימוד הרמב"ם 42 ;--התאמה בין "נגלה דתורה"                     

ל"פנימיות התורה" 44 ;--סיכום 45                     

 

פרק שני        תאולוגיה מימונית חסידית 47

תורת התארים 47 ;--שלילת הגשמות 51 ;--אחדות האל 53 ;--התפיסה                     

ההתפתחותית של האמונה במשנת הרמ"מ 55 ;--סיוג רעיון                     

האקוסמיזם 56 ;--עבודה זרה 59 ;--תורת הבריאה 63 ;--בריאה "יש                     

מאין" 63 ;--בריאה תמידית ואימננציה אלוהית 65 ;--הצמצום                     

68 ;--סיכום 69                     

 

פרק שלישי   "צמח צדק" ספר החקירה 71

הראיה הקוסמולוגית של הרמב"ם למציאות האל 72 ;--השוואה בין                    

הרמב"ם לבין רס"ג 73 ;--הראיות למציאות האל כהקדמה לראיות                    

לחידוש העולם 74 ;--הרחקת דעת הקדמות מהרמב"ם 75 ;--ייחוס                    

תפיסת בריאה מתמדת לרמב"ם 76 ;--הראיה מן ההרכבה 77 ;--הראיה                    

מן המקרים 77 ;--הראיה מן הזמן 79 ;--הראיה הטלאולוגית 80 ;--הנס                    

כראיה לחידוש העולם 81 ;--סיכום 85                    

 

פרק רביעי    שלבים בהתפתחות גישתו של ר' מנחם מענדל שניאורסון למשנת הרמב"ם 88

הרמב"ם כמקובל 88 ;--יחסו של רמ"מ ל"מורה הנבוכים" 91 ;--הנמנע                   

ביחס לאל 94 ;--השגחה פרטית 98 ;--טעמי המצוות 101 ;--תחיית                   

המתים 106 ;--סיכום 109                   

פרק חמישי  פרשנותו של רמ"מ ל"משנה תורה" 111

; מבנה הספר 111 ;--מצוות ידיעת ה' 118 ;-ידיעת האל ולימוד הלכה 124                   

אהבת האל 126 ;--נבואה 131 ;--נבואת משה 134 ;--ההידמות לאל                   

138 ;--פרישות 141 ;--תפילה 146 ;--כוונה בתפילה 150 ;--תפילה                   

; לספירות ומידות 152 ;--אוטונומיה והטרונומיה 153 ;--החוק הטבעי 159                   

; ייחודו של עם ישראל 162 ;--ישראל ואומות העולם: יחסי גומלין 167                   

ישראל והתורה 169 ;--סיכום 170                   

 

פרק שישי   רמ"מ משיחיות מימונית חסידית 173

המשיחיות במשנתם של הוגי חב"ד 173 ;--פרשנותו של רמ"מ למשיחיות                  

; המימונית 178 ;--משיחיות כעיקר באמונה 178 ;--אוריינטציה משיחית 183                  

גאולה נסית וגאולה טבעית 184 ;--שלילת האווידנציה של המשיח                  

משיחיות אקטיבית 191 ;--המודל האנתרופולוגי העתידני ומעמדה של                  

ההלכה בתקופה המשיחית 197 ;--ידיעת השם בעידן המשיחי 198 ;--ידיעת                  

העצמות האלוהית 199 ;--ידיעת אל אוניברסלית 201 ;--סיכום 202                  

 

אחרית דבר 204

 

מקורות וקיצורים 207

 

מפתחות 225

מפתח אישים 225       

מפתח עניינים 230       

Related titles
A World Hidden in the Dimensions of Time  עולם נסתר בממדי הזמןA World Hidden in the Dimensions of Time עולם נסתר בממדי הזמן
Amulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought  קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הבינייםAmulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים
In All Your Ways Know Him: The Concept of God and avodah begashmiyut in the Early Stages of Hasidism בכל דרכיך דעהוIn All Your Ways Know Him: The Concept of God and avodah begashmiyut in the Early Stages of Hasidism בכל דרכיך דעהו
Scroll of Secrets  מגילת סתריםScroll of Secrets מגילת סתרים
 
  Special Offer Code  
Enter your Special Offer Code here:
  Search for  

  Our Products  
Browse all »»
Visual Texti(a)les  סיפורי בדים:
Cooperation in the Shadow of Confrontation שיתוף בצל עימות
אנציקלופדיה של הסיפור היהודי -ב

If download option is selected, Adobe Acrobat 5.0 or lateris requiredto read our e-books*


*Windows PC, Mac OS9/OSX, and Linux