Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
התוספתא

by Joseph Menirav יוסף מנירב
התוספתא מודה ר שמעון בן אלעזר שאם השתמשו בכלים אלה חייב להכריז, שכן חזקה המקורות מכנים את הכלים  אנפוריא ! שנעשו בהם במשך הזמן סימנים המאפשרים זיהוים ליברמן כבר ציין שאין הדבר רק חילוף מקובל ! בחילוף האות  נ במקום  מ במקור היווני בכמה מקורות יווניים, בחלקם מאוחרים, נקרא השוק הֶנפּוֹרִיה ! בהעברה הלשונית  לעברית392 לפי  זה ייתכן שמשמעות המילה במקורות הנזכרים היא כפולה: גם כלי שוק ! )  זּ  קּפּצּנּ    ( מכאן שאפשר ! ייחודי, הנושא שם זה, שבו נמכרו מוצרים ייחודיים אלה, וגם כלים חדשים שחכמים הכירו סוג של אמפוריון בארץ ישראל, ששימש כשוק למכירת חומרי בניין, ואולי תעשייה, כבדי מחטין, צינורות וקרדומות, הנזכרים בתוספתא, אך לא נמכרו בו מוצרי מזון ! או הלבשה ! הצגנו מידע על שווקים קבועים ובנויים בארץ ישראל בהשוואה למקביליהם בעולם הרומי המקורות מייחסים קיומם של שווקים בנויים בערים היהודיות הגדולות בארץ ישראל, עוד לימים שלפני החורבן ( בעיקר בירושלים) וגם לדורות שלאחריו, בערים המרכזיות של זאת, בצדם של ! היישוב היהודי כמו טבריה וציפורי, ואף בעיירות בינוניות ובכפרים גדולים שווקים בנויים שהיו קיימים בערים הלא־ יהודיות והמעורבות, כמו בית שאן וקיסריה, שנבנו ככלל, לא נמצא הבדל של ממש בין ! ופעלו במתכונת השווקים בערים היווניות באימפריה השווקים הבנויים בכל האימפריה לבין אלה של ארץ ישראל, אם כי מוסדות מקבילים שכונו בערים גדולות נזכר יותר משוק בנוי אחד, ! באותו השם לא תמיד היו זהים בארץ ובאימפריה כאשר השווקים יוחדו זה מזה באופי המוצרים שנמכרו בהם ( כמו המקולין— מקום שחיטה ומכירה של בשר, הנזכר במקורות החכמים רק במאה השלישית), במיקומם הטופוגרפי ( בחלקה הגבוה או הנמוך של העיר), ובתפקודם המסחרי ( כמו האמפוריון, שעיקר עיסוקיו המקורות התנאיים מזכירים בעיקר מכירה ! היה בסחורות יבוא ויצוא, ועמד לרוב בנמלים) של פֵרות ומוצרי מזון אחרים בשווקים, 393 בעוד  שהמקורות המאוחרים יותר מלמדים על ! הרחבת המגוון בשורה של מוצרים שאינם מזון שווקים תקופתיים בעולם הרומי  3 סּ) התקיימו באיטליה כבר בתקופת הרפובליקה, הרבה לפני  סּ  סּ  שווקים תקופתיים ( אנשי הכפרים הסמוכים לעיר הגיעו ! שווקים אלה הוקמו תחילה בערים ! השווקים הבנויים שם ! אליה במועדים שנקבעו מראש, להיוועד יחדיו למטרות שונות, לרבות מטרות מסחריות המכירות בשווקים התקופתיים שביישובים השונים התקיימו בעיקר  מעל גבי דוכנים, 394 אך  גם396 !  בחנויות בנויות, ובלטה בהן גם נוכחות של תגרים ניידים 395  ושל רוכלים צינורות השיווק 91!  הנ ל, תוספתא  כפשוטה, נזיקין, עמ 156 והערה 1  2 392 ליברמן, עשר מילין, עמ 77 והערה 23!  393 למעט מקור תנאי אחד המזכיר מכירת צמר בשוק על מכירה והשכרה של דוכנים ! 394 על מכירה מעל דוכנים ראה: פראין, שווקים,  עמ 105 ,37 ,34 ,5!  לסוחרים ראה: שם, עמ 129-  128!  אנדרו, בנקאות ועסקים, עמ 150-  149 2 395 ראה: ון־ ניחף, אגודות מקצועיות,  עמ 142!  396 ון־ ניחף, שם, עמ 143   Chapter Home  | TOC  | Index u u u u u

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
התוספתא מודה ר' שמעון בן אלעזר שאם השתמשו בכלים אלה חייב להכריז, שכן חזקה המקורות מכנים את הכלים \\" אנפוריא\\" ! שנעשו בהם במשך הזמן סימנים המאפשרים זיהוים ליברמן כבר ציין שאין הדבר רק חילוף מקובל ! בחילוף האות \\" נ\\" במקום \\" מ\\" במקור היווני בכמה מקורות יווניים, בחלקם מאוחרים, נקרא השוק הֶנפּוֹרִיה ! בהעברה הלשונית לעברית 392 לפי זה ייתכן שמשמעות המילה במקורות הנזכרים היא כפולה: גם כלי שוק ! ) זּ קּפּצּנּ  ( מכאן שאפשר ! ייחודי, הנושא שם זה, שבו נמכרו מוצרים ייחודיים אלה, וגם כלים חדשים שחכמים הכירו סוג של אמפוריון בארץ ישראל, ששימש כשוק למכירת חומרי בניין, ואולי תעשייה, כבדי מחטין, צינורות וקרדומות, הנזכרים בתוספתא, אך לא נמכרו בו מוצרי מזון ! או הלבשה ! הצגנו מידע על שווקים קבועים ובנויים בארץ ישראל בהשוואה למקביליהם בעולם הרומי המקורות מייחסים קיומם של שווקים בנויים בערים היהודיות הגדולות בארץ ישראל, עוד לימים שלפני החורבן ( בעיקר בירושלים) וגם לדורות שלאחריו, בערים המרכזיות של זאת, בצדם של ! היישוב היהודי כמו טבריה וציפורי, ואף בעיירות בינוניות ובכפרים גדולים שווקים בנויים שהיו קיימים בערים הלא־ יהודיות והמעורבות, כמו בית שאן וקיסריה, שנבנו ככלל, לא נמצא הבדל של ממש בין ! ופעלו במתכונת השווקים בערים היווניות באימפריה השווקים הבנויים בכל האימפריה לבין אלה של ארץ ישראל, אם כי מוסדות מקבילים שכונו בערים גדולות נזכר יותר משוק בנוי אחד, ! באותו השם לא תמיד היו זהים בארץ ובאימפריה כאשר השווקים יוחדו זה מזה באופי המוצרים שנמכרו בהם ( כמו המקולין— מקום שחיטה ומכירה של בשר, הנזכר במקורות החכמים רק במאה השלישית), במיקומם הטופוגרפי ( בחלקה הגבוה או הנמוך של העיר), ובתפקודם המסחרי ( כמו האמפוריון, שעיקר עיסוקיו המקורות התנאיים מזכירים בעיקר מכירה ! היה בסחורות יבוא ויצוא, ועמד לרוב בנמלים) של פֵרות ומוצרי מזון אחרים בשווקים, 393 בעוד שהמקורות המאוחרים יותר מלמדים על ! הרחבת המגוון בשורה של מוצרים שאינם מזון שווקים תקופתיים בעולם הרומי 3 סּ) התקיימו באיטליה כבר בתקופת הרפובליקה, הרבה לפני סּ  סּ  שווקים תקופתיים ( אנשי הכפרים הסמוכים לעיר הגיעו ! שווקים אלה הוקמו תחילה בערים ! השווקים הבנויים שם ! אליה במועדים שנקבעו מראש, להיוועד יחדיו למטרות שונות, לרבות מטרות מסחריות המכירות בשווקים התקופתיים שביישובים השונים התקיימו בעיקר מעל גבי דוכנים, 394 אך גם 396 ! בחנויות בנויות, ובלטה בהן גם נוכחות של תגרים ניידים 395 ושל רוכלים צינורות השיווק 91 ! הנ\\" ל, תוספתא כפשוטה, נזיקין, עמ' 156 והערה 1 2 392 ליברמן, עשר מילין, עמ' 77 והערה 23 ! 393 למעט מקור תנאי אחד המזכיר מכירת צמר בשוק על מכירה והשכרה של דוכנים ! 394 על מכירה מעל דוכנים ראה: פראין, שווקים, עמ' 105 ,37 ,34 ,5 ! לסוחרים ראה: שם, עמ' 129- 128 ! אנדרו, בנקאות ועסקים, עמ' 150- 149 2 395 ראה: ון־ ניחף, אגודות מקצועיות, עמ' 142 ! 396 ון־ ניחף, שם, עמ' 143 << Chapter >> Home | TOC | Index u u u u u
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 978-965-226-333-9

 Special Access Code:

 Other related titles:
Law and Culture משפט ותרבותLaw and Culture משפט ותרבות
Material Culture in Eretz Israel during the Talmudic Period Vol. II תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמודMaterial Culture in Eretz Israel during the Talmudic Period Vol. II תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמוד
Principles of Marriage and Family Law in the Talmud יסודות דיני הנישואין בתלמודPrinciples of Marriage and Family Law in the Talmud יסודות דיני הנישואין בתלמוד
Society Law and Custom in the Land of Israel חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדוםSociety Law and Custom in the Land of Israel חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום

 Already viewed books:
Prakmatia - The Marketing System in the Jewish Community in Palestine during the Mishna and Talmud Era פרקמטיאPrakmatia - The Marketing System in the Jewish Community in Palestine during the Mishna and Talmud Era פרקמטיא