Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
לפעילות

by Joseph Menirav יוסף מנירב
לפעילות השיווקית ברמת המיקרו באה בעיקר מצד המחפשים סחורות ושירותים יזמה של ספקים מצאה את ביטויה העיקרי על ידי סוחרים, ! ולאו דווקא מצד הספקים שייבאו סחורות ממרחקים, או ברמת המקרו— כאשר השלטון דאג לעתים לאספקה המצב האופייני היה של ביקוש העולה על ! של מצרכים בסיסיים הנמצאים במחסור כל עוד נמשך מצב זה, היה  השיווק אחד ! ההיצע או במילים אחרות שוק של מוכרים4 !  התהליכים החברתיים הפחות מובנים והפחות נחקרים ונלמדים מדבריו של יזרעאלי עולה שהשיווק אינו מתפתח בזכות עצמו, אלא משמש בבואה של מכאן מסיק יזרעאלי שככל ! הסביבה הכלכלית והסביבה הטכנולוגית שבתוכן הוא פועל לדעתנו מסקנה זו אינה ! שמדובר בשוק של מוכרים אין צורך במאמץ שיווקי מצדם, ולהפך גם במסגרת שוק של מוכרים עשויים היו ! עומדת במבחן של תנאים מקומיים או תקופתיים להיווצר בזמנים ובמקומות  שונים עודפים זמניים עקב הגעת כמות רבה מדי של סחורה בזמן5  כך למשל, אף אם בתקופה הרומית־ ביזנטית דווח לעתים על מחסור !  נתון לשוק המקומי בשמן בארץ ישראל בכללותה, או על כך שהשגתו הייתה כרוכה בסכנה  במקומות מסוימים,6 כן  היו אזורים שבהם !  הרי בגליל ובגולן היה עודף של שמן, וצריך היה לקדם את מכירתו 7  זאת ועוד: גידולים !  היו עודפים של דגים, כגון באזור הכנרת, בעכו, או ברמת הגולן חקלאיים, כמו תבואה או פֵּרות, מבשילים כמעט  בבת אחת, ויוצרים עודף זמני בעת הגעתם8 עקב  המגבלות שהיו קיימות בעולם העתיק !  לשוק, גם אם יש בהם מחסור בעונות אחרות בכל הקשור לאחסון סחורה טרייה או להובלתה המהירה, לפחות חלק מן המוצרים היו נתונים בסכנת קלקול והתבלות, שמשמעותם ירידת ערכם במהירות, דבר שהגביר את הצורך ! בהאצת שיווקם מצב של עודף מוצרים ותחרות בין משווקים נוצר גם כתוצאה מהעברת סחורות ממקום העברה זו לא הייתה קשורה בהכרח במחסור בסחורות ! למקום, לעתים אפילו למרחקים במקום היעד, אלא לעתים ברצונם החופשי של תושבי אותו מקום ליהנות ממוצרי יבוא הימצאותם של כלי חרס שמוצאם מפומפיי במקומות  כמו יוון, צפון אפריקה, ! מסוימים9 יין,  שיוצר ברוב יישובי איטליה, !  איטליה, גרמניה ובריטניה מלמדת על סחר בינלאומי רחב 10 ! 4 יזרעאלי, שיווק, עמ 17 ! 5 ראה המשתמע מניתוחו של גרנסיי, רעב ואספקה, וכן גרנסיי, מזון, עמ 33- 29 ,8- 5 וראה גם: הוניג, ! חיי יוסף, יג, ( 74 ) 2 6 ראה: יוספוס, תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים, ב, 591 דן, החיים  2 ספראי, השתלבותה, עמ 144 2 גודמן, הגליל הרומי, עמ 23- 22 2 שמן, עמ 75- 71 ! בן־ דוד, שמן, עמ 53- 52 ,1 2 הכלכליים, עמ 98- 97 , וראה רשימת מקורות, שם, הערה 22 7 לברכת הדגה בעכו, ראה: ספרי, דברים, לט ( מהדורת פינקלשטיין, עמ 79 ), וכן: מדרש  שמות ! וראה גם: גודמן, הגליל הרומי, עמ 24 ! רבה, ט ו ( מהדורת שנאן, עמ 211 ) 8 יודגש כי  מחסור  כאן אין פירושו שאי אפשר להשיג את המוצר בכלל, אלא שההיצע  נמוך מן ! הביקוש ראה: לורנס, ! 9 מצאי כדים מעיד לא רק על הכדים עצמם, אלא גם על הסחורה שהייתה בהם , על הסחר  הבינלאומי של רומא ראה גם: שצמן, הרפובליקה, עמ 514- 511 !  פומפיי, עמ 54- 53 ! והערות 24- 19 שם פרקמטיא — השיווק בחברה היהודית בא י בתקופת המשנה והתלמוד Chapter Home  | TOC  | Index u u u u u u

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
לפעילות השיווקית ברמת המיקרו באה בעיקר מצד המחפשים סחורות ושירותים יזמה של ספקים מצאה את ביטויה העיקרי על ידי סוחרים, ! ולאו דווקא מצד הספקים שייבאו סחורות ממרחקים, או ברמת המקרו— כאשר השלטון דאג לעתים לאספקה המצב האופייני היה של ביקוש העולה על ! של מצרכים בסיסיים הנמצאים במחסור כל עוד נמשך מצב זה, היה השיווק אחד ! ההיצע או במילים אחרות שוק של מוכרים 4 ! התהליכים החברתיים הפחות מובנים והפחות נחקרים ונלמדים מדבריו של יזרעאלי עולה שהשיווק אינו מתפתח בזכות עצמו, אלא משמש בבואה של מכאן מסיק יזרעאלי שככל ! הסביבה הכלכלית והסביבה הטכנולוגית שבתוכן הוא פועל לדעתנו מסקנה זו אינה ! שמדובר בשוק של מוכרים אין צורך במאמץ שיווקי מצדם, ולהפך גם במסגרת שוק של מוכרים עשויים היו ! עומדת במבחן של תנאים מקומיים או תקופתיים להיווצר בזמנים ובמקומות שונים עודפים זמניים עקב הגעת כמות רבה מדי של סחורה בזמן 5 כך למשל, אף אם בתקופה הרומית־ ביזנטית דווח לעתים על מחסור ! נתון לשוק המקומי בשמן בארץ ישראל בכללותה, או על כך שהשגתו הייתה כרוכה בסכנה במקומות מסוימים, 6 כן היו אזורים שבהם ! הרי בגליל ובגולן היה עודף של שמן, וצריך היה לקדם את מכירתו 7 זאת ועוד: גידולים ! היו עודפים של דגים, כגון באזור הכנרת, בעכו, או ברמת הגולן חקלאיים, כמו תבואה או פֵּרות, מבשילים כמעט בבת אחת, ויוצרים עודף זמני בעת הגעתם 8 עקב המגבלות שהיו קיימות בעולם העתיק ! לשוק, גם אם יש בהם מחסור בעונות אחרות בכל הקשור לאחסון סחורה טרייה או להובלתה המהירה, לפחות חלק מן המוצרים היו נתונים בסכנת קלקול והתבלות, שמשמעותם ירידת ערכם במהירות, דבר שהגביר את הצורך ! בהאצת שיווקם מצב של עודף מוצרים ותחרות בין משווקים נוצר גם כתוצאה מהעברת סחורות ממקום העברה זו לא הייתה קשורה בהכרח במחסור בסחורות ! למקום, לעתים אפילו למרחקים במקום היעד, אלא לעתים ברצונם החופשי של תושבי אותו מקום ליהנות ממוצרי יבוא הימצאותם של כלי חרס שמוצאם מפומפיי במקומות כמו יוון, צפון אפריקה, ! מסוימים 9 יין, שיוצר ברוב יישובי איטליה, ! איטליה, גרמניה ובריטניה מלמדת על סחר בינלאומי רחב 10 ! 4 יזרעאלי, שיווק, עמ' 17 ! 5 ראה המשתמע מניתוחו של גרנסיי, רעב ואספקה, וכן גרנסיי, מזון, עמ' 33- 29 ,8- 5 וראה גם: הוניג, ! חיי יוסף, יג, ( 74 ) 2 6 ראה: יוספוס, תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים, ב, 591 דן, החיים 2 ספראי, השתלבותה, עמ' 144 2 גודמן, הגליל הרומי, עמ' 23- 22 2 שמן, עמ' 75- 71 ! בן־ דוד, שמן, עמ' 53- 52 ,1 2 הכלכליים, עמ' 98- 97 , וראה רשימת מקורות, שם, הערה 22 7 לברכת הדגה בעכו, ראה: ספרי, דברים, לט ( מהדורת פינקלשטיין, עמ' 79 ), וכן: מדרש שמות ! וראה גם: גודמן, הגליל הרומי, עמ' 24 ! רבה, ט ו ( מהדורת שנאן, עמ' 211 ) 8 יודגש כי \\" מחסור\\" כאן אין פירושו שאי אפשר להשיג את המוצר בכלל, אלא שההיצע נמוך מן ! הביקוש ראה: לורנס, ! 9 מצאי כדים מעיד לא רק על הכדים עצמם, אלא גם על הסחורה שהייתה בהם , על הסחר הבינלאומי של רומא ראה גם: שצמן, הרפובליקה, עמ' 514- 511 ! פומפיי, עמ' 54- 53 ! והערות 24- 19 שם פרקמטיא — השיווק בחברה היהודית בא\\" י בתקופת המשנה והתלמוד << Chapter >> Home | TOC | Index u u u u u u
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 978-965-226-333-9

 Special Access Code:

 Other related titles:
Law and Culture  משפט ותרבותLaw and Culture משפט ותרבות
Material Culture in Eretz Israel during the Talmudic Period Vol. II  תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמודMaterial Culture in Eretz Israel during the Talmudic Period Vol. II תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמוד
Principles of Marriage and Family Law in the Talmud יסודות דיני הנישואין בתלמודPrinciples of Marriage and Family Law in the Talmud יסודות דיני הנישואין בתלמוד
Society Law and Custom in the Land of Israel  חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדוםSociety Law and Custom in the Land of Israel חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום

 Already viewed books:
Prakmatia - The Marketing System in the Jewish Community in Palestine during the Mishna and Talmud Era  פרקמטיאPrakmatia - The Marketing System in the Jewish Community in Palestine during the Mishna and Talmud Era פרקמטיא