Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
רשימת

editor Moshe משה Hellinger הלינגר
רשימת המשתתפים ד״ר ועו״ד נחמיה אבנרי, מרצה בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר ובמוסדות שונים פרופ׳ יוסף גורני, פרופ׳ אמריטוס בחוג לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת תל־ אביב: כיום ראש המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע״ש צ׳רלס ברונפמן באוניברסיטת תל־ אביב ד״ד משה הלינגר, חבר המחלקה למדעי המדינה ומרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר־ אילן: ראש מכון שוורץ, בית מורשה ירושלים וחוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה פרופ׳ זאב הדוי, ראש החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית ד״ד דוד זוהר, פסיכולוג קליני, מרצה בסמינר הקיבוצים בתל־ אביב פרופ׳ טובה כהן, חברת המחלקה לספרות עם ישראל וראש התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר־ אילן פרופ׳ סטיוארט כהן, חבר המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר־ אילן פרופ׳ ברכיהו ליפשיץ, ראש הקתדרה ע״ש הנרי ג׳ ופאני הרכבי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ד״ד יצחק ליפשיץ, עמית בכיר מרכז שלם, ירושלים ועמית מחקר במכון שוורץ, בית מורשה ירושלים ד״ד זוהר מאור, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר־ אילן ד״ד בן מולוב, מלמד בחוג המשולב למדעי החברה, בתכנית ליישוב סכסוכים, ובמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר־ אילן ומנהל הפרויקט לדת, תרבות ושלום באוניברסיטה פרופ׳ אברהם מלמד, החוג לתולדות ישראל, מופקד הקתדרה ע״ש וולפסון לחקר המורשת ההגותית היהודית וראש המרכז לחקר התרבות היהודית באוניברסיטת חיפה פרופ׳ דני סטטמן, מלמד בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה פרופ׳ שמואל סנדלר, חבר המחלקה למדעי המדינה, ראש הקתדרה לדת ופוליטיקה ע״ש אבנר ודיקאן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר־ אילן פרופ׳ זאב ספראי, המחלקה ללימודי א״י וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר־ אילן ד״ד דוד פויכטונגר, מחנך בתיכון הרטמן, ירושלים: מרצה באוניברסיטה העברית Chapter Home  | TOC

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>             |<   <<    Page       >>   >|  
רשימת המשתתפים ד״ר ועו״ד נחמיה אבנרי, מרצה בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר ובמוסדות שונים פרופ׳ יוסף גורני, פרופ׳ אמריטוס בחוג לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת תל־ אביב: כיום ראש המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע״ש צ׳רלס ברונפמן באוניברסיטת תל־ אביב ד״ד משה הלינגר, חבר המחלקה למדעי המדינה ומרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר־ אילן: ראש מכון שוורץ, בית מורשה ירושלים וחוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה פרופ׳ זאב הדוי, ראש החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית ד״ד דוד זוהר, פסיכולוג קליני, מרצה בסמינר הקיבוצים בתל־ אביב פרופ׳ טובה כהן, חברת המחלקה לספרות עם ישראל וראש התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר־ אילן פרופ׳ סטיוארט כהן, חבר המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר־ אילן פרופ׳ ברכיהו ליפשיץ, ראש הקתדרה ע״ש הנרי ג׳ ופאני הרכבי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ד״ד יצחק ליפשיץ, עמית בכיר מרכז שלם, ירושלים ועמית מחקר במכון שוורץ, בית מורשה ירושלים ד״ד זוהר מאור, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר־ אילן ד״ד בן מולוב, מלמד בחוג המשולב למדעי החברה, בתכנית ליישוב סכסוכים, ובמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר־ אילן ומנהל הפרויקט לדת, תרבות ושלום באוניברסיטה פרופ׳ אברהם מלמד, החוג לתולדות ישראל, מופקד הקתדרה ע״ש וולפסון לחקר המורשת ההגותית היהודית וראש המרכז לחקר התרבות היהודית באוניברסיטת חיפה פרופ׳ דני סטטמן, מלמד בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה פרופ׳ שמואל סנדלר, חבר המחלקה למדעי המדינה, ראש הקתדרה לדת ופוליטיקה ע״ש אבנר ודיקאן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר־ אילן פרופ׳ זאב ספראי, המחלקה ללימודי א״י וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר־ אילן ד״ד דוד פויכטונגר, מחנך בתיכון הרטמן, ירושלים: מרצה באוניברסיטה העברית << Chapter >> Home | TOC
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 978-965-226-347-2

 Special Access Code:

 Already viewed books:
Jewish Political Tradition throughout the Ages  המסורת הפוליטית היהודית לדורותיהJewish Political Tradition throughout the Ages המסורת הפוליטית היהודית לדורותיה